Skip to content

Προπονητική Ζωής: Θεωρία και Εφαρμογές

About Course

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το πρόγραμμα διαρκεί 6 μήνες. Πρόκεται για Ασύγχρονο διαδικτυακό πρόγραμμα με κόστος 120. ευρώ. Το coaching απελευθερώνει το δυναμικό ενός ατόμου, ώστε να μεγιστοποιήσει τις επιδόσεις του, συντελώντας, παράλληλα, στην εγκαθίδρυση  νέων συμπεριφορών Αποτελεί μια συλλογική-συστηματική διαδικασία, που προσανατολίζεται στη λύση και στο αποτέλεσμα, κατά την οποία ο προπονητής μαζί με τον πελάτη θέτουν μετρήσιμους στόχους και ορίζουν τα πλαίσια επίτευξης

What Will You Learn?

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να διδάξει στον επιμορφούμενο τις ιστορικές καταβολές και τις διεπιστημονικές συσχετίσεις της προπονητικής ζωής, να παρουσιάσει τις θεωρίες, στις οποίες στηρίχθηκε, μέχρι να εξελιχθεί σε αυτόνομο γνωστικό πεδίο  και να αναλύσει τα κυριότερα μοντέλα και πλαίσια εφαρμογής της. Παρουσιάζεται ταυτόχρονα η πορεία των συνεδριών, τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού coach, οι συμβουλευτικές αρχές, οι κανόνες δεοντολογίας  και η επίδραση της θετικής ψυχολογίας.
  • Συνδυάζει ισορροπημένα την επιστημονική γνώση με την πρακτική προσέγγιση. Οι θεματικές ενότητες είναι διαρθρωμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρουν τις απαραίτητες δεξιότητες, τα τεχνικά εργαλεία και τα μοντέλα για τη διαμόρφωση Επαγγελματιών Προπονητών (Coaches).
  • Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να:
  • γνωρίζουν εις βάθος τις επιστημονικές και θεωρητικές βάσεις, τη φιλοσοφία και τη στοχοθεσία του Coaching
  • γνωρίζουν το συνδυασμό μοντέλων και τεχνικών ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να επιλέξουν ή να αναπτύξουν τις πιο κατάλληλες και αποδοτικές γι’ αυτούς και για τους άλλους.
  • κατανοούν πλήρως την ηθική και τη δεοντολογία που διέπει τις πρακτικές του Coaching και της Συμβουλευτικής
  • εφαρμόζουν δεξιότητες όπως (ενδεικτικά): Η τέχνη του αναστοχασμού, Συναισθηματική νοημοσύνη, Δέσμευση & Ροή, Προσήλωση στο τώρα με περίσκεψη (mindfulness) & παρουσία στο τώρα, Μαιευτική και Διαλεκτική (η τέχνη των ερωτήσεων), Χτίσιμο ανθεκτικότητας & πειθαρχίας προς τον εαυτό, Ανατροφοδότηση (Feedback) & Ανατροφοδότηση υπέρ των Λύσεων (Feedforward), Αυτεπάρκεια (self-efficacy) & πίστη στον εαυτό (self-belief), Θεωρία λήψης αποφάσεων
  • συνεργάζονται με τον πελάτη τους για να θέτουν σαφείς στόχους και να τους υλοποιούν

Course Content

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ

1η μηνιαία θεματική ενότητα: Θεωρητικό πλαίσιο του Coaching
Ο σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να αναδείξει τη σημασία της έννοιας του Coaching και να αποσαφηνιστούν οι έννοιες μεταξύ συγγενών πεδίων πρακτικής (π.χ. συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία, εκπαίδευση). Επιπλέον, αναφέρονται οι επικρατέστεροι ορισμοί του Coaching, παρουσιάζεται η ιστορία του, τα είδη του και η εξέλιξη του σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα αναλύεται η σημασία των αξιών, των πεποιθήσεων και της στοχοθέτησης στο Coaching.

2η μηνιαία θεματική ενότητα: Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Προπονητή Ζωής – Εργαλεία & Μέθοδοι του Coaching
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα βασικότερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός επιτυχημένου Προπονητή Ζωής καθώς και οι ικανότητες που πρέπει να διαθέτει, ώστε να είναι αποτελεσματικός. Επιπλέον, θα γίνει λόγος για τις κυριότερες μεθόδους και τα εργαλεία του Coaching.

3η μηνιαία θεματική ενότητα: Μοντέλα Coaching
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα κυριότερα μοντέλα coaching, τα οποία συμβάλλουν στην αποκόμιση πολλαπλών οφελών, όπως: - Καθορισμός κοινού στόχου, κατανοητού και από τα δύο μέρη. - Σχεδιασμός σωστής διαδρομής και μείωση πιθανοτήτων απόκλισης από το στόχο - Επικέντρωση σε ένα συγκεκριμένο θέμα - Διατήρηση της εστίασης - Υποστήριξη σε προπονητή και προπονούμενο για την απόκτηση του μέγιστου δυνατού οφέλους. Τα τρία πιο δημοφιλή μοντέλα «coaching» είναι: • GROW • TGROW • OSCAR

4η μηνιαία θεματική ενότητα: Θετική Ψυχολογία
Η ενότητα έχει ως βασικό σκοπό να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις βασικές εισαγωγικές έννοιες και τα χαρακτηριστικά της Θετικής Ψυχολογίας. Επίσης θα εξεταστούν τα οφέλη της Θετικής Ψυχολογίας, ο τρόπος εφαρμογής της Θετικής Ψυχολογίας, η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών και των μεθόδων των θεραπευτικών της παρεμβάσεων στα διάφορα πεδία όπως στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην ψυχική αλλά και στη σωματική υγεία.

5η μηνιαία θεματική ενότητα: Τεχνικές συνεδρίας Coaching
Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η εισαγωγή εκπαιδευομένων στις τεχνικές και μεθόδους της συμβουλευτικής θεωρίας και πρακτικής. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της Συστημικής, Γνωσιακής-Συμπεριφορικής, Προσωποκεντρικής θεραπείας καθώς και οι αρχές της Συναλλακτικής ανάλυσης. Εξηγείται ποιος είναι ο ρόλος του Συμβούλου/Coach κατά τη συμβουλευτική διαδικασία καθώς και τα προσόντα τα οποία οφείλει να έχει ένας Σύμβουλος. Αναλύεται η δομή μιας συμβουλευτικής συνεδρίας με τη διαδικασία των τεσσάρων (4) σταδίων : 1. Συναισθηματικό ιστορικό 2. Ενδυνάμωση 3. Σύνδεση με «πραγματικό» εαυτό 4. Στρατηγική και δράση. Επιπροσθέτως δίνεται έμφαση στις δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ένας σύμβουλος/coach, όπως ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, αυθεντικότητα, ειλικρίνεια, αποδοχή άνευ όρων και κατανόηση. Οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με έννοιες όπως μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση ενώ παράλληλα προτείνονται και βιωματικές ασκήσεις χρήσιμες κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας.

6η μηνιαία θεματική ενότητα: Η εικόνα του εαυτού και ο επαναπροσδιορισμός της
Οι βασικές συνιστώσες της έννοιας του εαυτού είναι η αυτό-εικόνα (ή αυτό-αντίληψη) και η αυτό-εκτίμηση (ή σφαιρική αυτό-αξία). Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι η αυτό-εικόνα αφορά στη γνωστική-περιγραφική πλευρά της έννοιας του εαυτού, ενώ η αυτό-εκτίμηση αναφέρεται στις συναισθηματικές πτυχές της αξιολόγησης της σημαντικότητας του εαυτού. Ωστόσο, οι έννοιες αυτές συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά ή και θεωρούνται ταυτόσημες λόγω του γεγονότος ότι μοιράζονται και οι δύο στοιχεία αξιολόγησης και εκτίμησης της αξίας του εαυτού. Γενικά, η αντίληψη του εαυτού οδηγεί στη διαμόρφωση μιας εικόνας που επηρεάζει καθοριστικά την επεξεργασία των πληροφοριών και τα κίνητρα για επίτευξη και δράση και σύμφωνα με πολλούς ερευνητές αποτελεί εστιακό στοιχείο της προσωπικότητας και θεμελιακό παράγοντα για την ψυχική υγεία. Η εικόνα του εαυτού του ατόμου μπορεί να είναι είτε θετική, οδηγώντας σε χαμηλά επίπεδα άγχους, καλές διαπροσωπικές σχέσεις και επίτευξη στόχων, είτε αρνητική έχοντας ως απόρροια την υιοθέτηση αμυντικής στάσης απέναντι στον εαυτό και στους άλλους, τον φόβο αποτυχίας και την υποτίμηση των προσωπικών ικανοτήτων.