Το φαινόμενο της ανεργίας, ως ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικο- οικονομικά  προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο , έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο μελέτης .

Η παρούσα έρευνα, στόχο της έχει να διερευνήσει τις σημερινές διαστάσεις του φαινομένου της ανεργίας στην περιοχή του Β. Αιγαίου ,με τη βοήθεια της δειγματοληπτικής έρευνας, που πραγματοποιήθηκε στα νησιά της Λέσβου, της  Χίου και της Σάμου.

Η έρευνα στοχεύει ακόμη στη μελέτη και τον επαναπροσδιορισμό των  επαγγελματικών προσόντων και κατευθύνσεων, μέσα από τη  δια  βίου εκπαίδευση και την ηλεκτρονική μάθηση, για να αντιμετωπιστεί η ανεργία, μέσα από την αντιστοίχηση της  εκπαίδευσης  με τις σημερινές ανάγκες της  αγοράς εργασίας  στο Β.  Αιγαίο.

Η συγκεκριμένη μελέτη  αποτελείται από τρία  μέρη. Το πρώτο είναι θεωρητικό, με ορισμούς, εννοιολογικές αποσαφηνίσεις, στατιστικά στοιχεία  και  επιστημονικά  ευρήματα προηγούμενων ερευνών και βιβλιογραφικών πηγών. Στο δεύτερο μέρος, το καθαρά ερευνητικό, παρουσιάζεται η Έρευνα Πεδίου στην περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, η ανάλυση των δεδομένων και ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων. Στο τρίτο μέρος, γίνεται μια ανακεφαλαίωση και αναφέρονται τα συνολικά συμπεράσματα για την εκπαίδευση ενηλίκων και την ηλεκτρονική μάθηση. 

Έρευνα και Εκπαιδευτική Πράξη στην Ειδική Αγωγή, Παπάνης, Ε. Γιαβρίμης, Π. & Βίκη, Α. (2011). Εκδόσεις Σιδέρη, ISBN 9789600805185, 685 σελίδες. Συμμετοχή με το άρθρο: Διά Βίου Εκπαίδευση, Ηλεκτρονική Μάθηση και Απασχόληση στο Β. Αιγαίο,  Μητρέλλου, Σ., Γιαβρίμης, Π. Παπάνης, Ε. σελ.555-602.

Μπορείτε να κάνετε παραπομπή στην εργασία σύμφωνα πάντα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία