Το άρθρο αυτό σε πανεπιστημιακό περιοδικό με κριτές διερευνά εάν τα στερεότυπα που συνδέονται με την εξωτερική εμφάνιση επηρεάζουν τις κρίσεις εκπαιδευτικών κατά την αξιολόγηση της παραπτωματικής συμπεριφοράς μαθητών. Τόπος διεξαγωγής της έρευνας ήταν σχολεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Υποτέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί διατηρούσαν ένα στερεότυπο παρόμοιο με αυτό των υπολοίπων ενηλίκων, δηλαδή ότι η απόδοση αιτιών σχετίζεται με την υποκειμενική ελκυστικότητα της εξωτερικής εμφάνισης των μαθητών (helo effect). Εάν ισχύει αυτό, οι εκπαιδευτικοί θα αναμένουν από όσους εκλαμβάνουν ως περισσότερο ελκυστικούς να εκδηλώνουν περισσότερες κοινωνικά επιθυμητές συμπεριφορές σε σχέση με τους μαθητές που δε διαθέτουν αυτό το χαρακτηριστικό. Η αντίληψη αυτή αποκλείει και την απόδοση παραπτωματικών συμπεριφορών σε ελκυστικούς μαθητές. Επελέγησαν φωτογραφίες μαθητών, οι οποίες αξιολογήθηκαν με τη μέθοδο των ανεξάρτητων πολλαπλών κριτών όσον αφορά την ελκυστικότητα της εξωτερικής τους εμφάνισης. Επιπλέον, μια σειρά από πιθανά σχολικά παραπτώματα αξιολογήθηκαν ανάλογα με τη σοβαρότητα, τις συνέπειες και την πρόθεση του πταίσαντος. Οι συμπεριφορές αυτές παρουσιάστηκαν με τη μορφή καρτών στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έπρεπε να αντιστοιχήσουν τις φωτογραφίες των παιδιών με το παράπτωμα. Κατόπιν και οι ίδιοι καλούνταν να αξιολογήσουν τις φωτογραφίες ανάλογα με τη ελκυστικότητά τους. Ακολούθησε συνέντευξη ημιδομημένης μορφής για τα αίτια της επιλογής τους. Το φαινόμενο της στερεοτυπικής αξιολόγησης από την πλευρά των εκπαιδευτικών ήταν στατιστικώς σημαντικό.

«Η εξωτερική εμφάνιση μαθητών ως παράγοντας αιτιακής απόδοσης παραπτωματικής συμπεριφοράς από τους εκπαιδευτικούς κατά την παιδαγωγική διαδικασία», Παπάνης, Ε. και Παλαιολόγου, Ν. (2002), Επιστήμες της Αγωγής, 2, σσ. 115-130.

Μπορείτε να κάνετε παραπομπή στην εργασία σύμφωνα πάντα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία