Εμπειρική καταγραφή των στάσεων των εκπαιδευτικών του Βορείου Αιγαίου σχετικά με τη λειτουργία και τους σκοπούς του

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή των στάσεων των εκπαιδευτικών της Λέσβου για το θεσμό και τη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου. Ειδικότερα, μελετάται η αναγκαιότητα του ως μέτρου πρόληψης του κοινωνικού και εκπαιδευτικού αποκλεισμού μέσω της καλλιέργειας κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών και ως φορέα καινοτόμων δράσεων εξάλειψης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 191 εκπαιδευτικοί (Α/θμιας, Β/θμιας, Δ/ντές Σχ. Μονάδων), οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο ελεγμένο για την αξιοπιστία και εγκυρότητά του. Διαπιστώθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφοροποιήσεις στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη λειτουργία, το σκοπό, την αποτελεσματικότητα και τα προβλήματα του ολοήμερου σχολείου, ανάλογα με την ειδικότητα, αλλά και τη θέση που κατέχουν στην εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της στοχοθεσίας του ολοήμερου σχολείου και της μετεξέλιξής του σε καινοτόμο δράση καταπολέμησης του αποκλεισμού, ειδικά σε νησιωτικές περιοχές με πολλαπλές εστίες απομόνωσης και κοινωνικής περιθωριοποίησης.

«Ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου ως παράγοντα πρόληψης του κοινωνικού και εκπαιδευτικού αποκλεισμού. Εμπειρική καταγραφή των στάσεων των εκπαιδευτικών του Βορείου Αιγαίου σχετικά με τη λειτουργία και τους σκοπούς του». Γιαβρίμης, Π. και Παπάνης, Ε. (2007). Επιστήμες της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, σσ. 151-160.

Μπορείτε να κάνετε παραπομπή στην εργασία σύμφωνα πάντα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία