Το ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο και η διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας επιβάλλουν μία επαναδιαπραγμάτευση, τόσο του τρόπου χρηματοδότησης των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων, όσο και του ελέγχου διαχείρισης των πόρων τους. Στο παρόν άρθρο καταγράφονται τα μοντέλα χρηματοδότησης των ΑΕΙ, τονίζεται εμφατικά η ανάγκη να διατίθενται οι πόροι σε ποιοτικές υπηρεσίες και στην έρευνα, και διαπιστώνεται ο βαθμός στον οποίο ένα ευέλικτο σύστημα οικονομικής αυτοδιαχείρισης θα ενδυνάμωνε την αυτοτέλεια των πανεπιστημίων και θα ενίσχυε την ανταγωνιστικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

«Μοντέλα Χρηματοδότησης στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Αποδοτικότητα». Χαλκιώτης, Δ., Βίκη, Α., Παπάνης, Ε. και Γιαβρίμης, Π. (2008). Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία (ΣΚΕΨΥ), Issue 1, σσ. 279- 292

Μπορείτε να κάνετε παραπομπή στην εργασία σύμφωνα πάντα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία