Στο άρθρο συγκρίνονται οι φωνολογικές και συντακτικές δεξιότητες τεσσάρων ομάδων, που βρίσκονταν σε προ-αναγνωστικό στάδιο: παιδιά κατά τους πρώτους μήνες της φοίτησής τους στην Α΄ δημοτικού, Έλληνες αναλφάβητοι ενήλικες, αλλοδαποί ενήλικες που άρχιζαν να μαθαίνουν ελληνική ανάγνωση και μαθητές της Β΄ Δημοτικού, που είχαν δυσκολίες στην ανάγνωση. Οι ομάδες αυτές, στην εμπειρική έρευνα που διενεργήθηκε, ήταν εξισωμένες αναφορικά με την αναγνωστική τους ικανότητα. Εφαρμόζεται διπαραγοντική ανάλυση διασποράς σε μια σειρά μεταβλητών και διαπιστώθηκε ότι χαμηλές βαθμολογίες στις συντακτικές και φωνολογικές δραστηριότητες συνεπάγονται χαμηλή αναγνωστική ικανότητα και ότι η ομάδα που μειονεκτούσε περισσότερο ήταν αυτή των μαθητών της Β΄ δημοτικού με δυσκολίες στην ανάγνωση. Επιπλέον, έγινε φανερός ο καταλυτικός ρόλος της συντακτικής ενημερότητας στην κατάκτηση της ανάγνωσης. Η πολυπαραγοντική ανάλυση διασποράς δίνει σύνθετα αποτελέσματα ιδιαίτερα στην ερμηνεία της αλληλεπίδρασης των ανεξάρτητων μεταβλητών στην εξαρτημένη.

«Συγκριτική εξέταση φωνολογικής και συντακτικής ενημερότητας μαθητών σε προ-αναγνωστικό στάδιο: Αλλοδαποί ενήλικες μαθητές, Έλληνες ενήλικες αναλφάβητοι, μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες και μαθητές Α΄ δημοτικού. Εμπειρική μελέτη», Παπάνης, Ε. (2001), Παιδαγωγικό Βήμα Αιγαίου, 42, σσ. 57-80.

Μπορείτε να κάνετε παραπομπή στην εργασία σύμφωνα πάντα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία