Πρόκειται για έρευνα, που παρουσιάζεται στο άρθρο αυτό, η οποία έχει ως σκοπό τη σύγκριση της κοινωνικής προσαρμογής κωφών ατόμων, τα οποία είχαν φοιτήσει σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης του ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ και ζουν στο Νομό Αττικής και κωφών οι οποίοι ζουν σε αγροτικό περιβάλλον. Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιούνται συνεντεύξεις ημι-δομημένης μορφής σε δείγμα 50 οικογενειών και συμπληρώθηκε μια κλίμακα προσαρμογής από τους γονείς του κωφού ατόμου με σκοπό να διερευνηθεί η ικανότητα προσαρμογής του στο αστικό ή αγροτικό περιβάλλον, στο οποίο είναι ενταγμένο.

«Κοινωνική Προσαρμογή κωφών ατόμων σε ιδρυματικό και μη ιδρυματικό περιβάλλον», Παπάνης, Ε. και Παλαιολόγου, Ν. (2002). Παιδαγωγικό Βήμα Αιγαίου, 45, σσ. 41-52.

Μπορείτε να κάνετε παραπομπή στην εργασία σύμφωνα πάντα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία