Στο άρθρο αυτό με την έρευνα που παρουσιάζει επιχειρήθηκε με πειραματικό τρόπο να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στην αναγνωστική ικανότητα Α΄ και Β΄ Δημοτικού ανάμεσα σε μαθητές που έλαβαν κατά το τέλος του Νηπιαγωγείου φωνολογική ή συντακτική εκπαίδευση και την ομάδα ελέγχου, η οποία δεν έλαβε καμία εκπαίδευση. Επιπροσθέτως εξετάστηκαν και διάφοροι παράγοντες σχολικής προσαρμογής με την κλίμακα TCRS-1. Τα συμπεράσματα είναι χρήσιμα για την εκπαιδευτική διαδικασία.

«Κατάρτιση προγράμματος εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας στις φωνολογικές και συντακτικές δεξιότητες και ανάλυση της επίδρασής του στην αναγνωστική ικανότητα της πρώτης και δευτέρας Δημοτικού. Πειραματική μελέτη». Παπάνης, Ε. (2002), Παιδαγωγικό Βήμα Αιγαίου, 46, σσ. 56-97.

Μπορείτε να κάνετε παραπομπή στην εργασία σύμφωνα πάντα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία