Κεντρικό ζήτημα στη σύγχρονη κοινωνία αποτελεί η εξασφάλιση της ποιότητας στον τομέα της εκπαίδευσης. Η ποιότητα της εκπαίδευσης εξαρτάται από την υλικοτεχνική υποδομή, τα βιβλία, τα προγράμματα, τη λειτουργία των σχολείων, αλλά κυρίως από το δάσκαλο. Ο ρόλος του δασκάλου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα αποτελεί κομβικό σημείο στην οργάνωση της κοινωνίας. Μέσα από την έρευνα αυτή, επιδιώκεται η παρουσίαση των απόψεων 615 σπουδαστών των Παιδαγωγικών Τμημάτων και 125 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σχετικά με τους λόγους που τους οδήγησαν στην επιλογή του διδασκαλικού επαγγέλματος, καθώς και της στενής αμφίδρομης σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στα κίνητρα και την επιλογή του διδασκαλικού επαγγέλματος. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου του Βάμβουκα (1972), ενώ η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 15. Διαπιστώθηκε ότι η κοινωνικο-οικονομική προέλευση, τα κίνητρα, καθώς και οι πολύπλοκες συνθήκες, που χαρακτηρίζουν την κοινωνία του 21ου αιώνα, επηρεάζουν την απόφαση των ατόμων να ακολουθήσουν το διδασκαλικό επάγγελμα. Οι συσχετίσεις μεταξύ φύλου και επιλογής επαγγέλματος αποδείχθηκαν στατιστικών σημαντικές για τις παραμέτρους οικογένεια, επαγγελματική αποκατάσταση και αγάπη για τα παιδιά.

«Τα κίνητρα των φοιτητών των Παιδαγωγικών τμημάτων για την επιλογή του διδασκαλικού επαγγέλματος». Παπάνης Ε., Βίκη, Α. &Μπαλάσα, Α.  (2011). Σύγχρονη  Εκπαίδευση, τεύχος 167

Μπορείτε να κάνετε παραπομπή στην εργασία σύμφωνα πάντα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία