Το κοινωνικό κεφάλαιο και δίκτυα είναι έννοιες που επηρεάζουν την κοινωνική και ψυχική υγεία και ιδιαίτερα την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία. Η ολιστική αυτή προσέγγιση υιοθετείται σταδιακά κατά τη διαμόρφωση πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, ακολουθώντας τις επιταγές της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και τις μεταβολές στον προνοιακό χαρακτήρα του κράτους. Η Κονοτική Ψυχιατρική και Ψυχολογία επιτάσσει την πρωτογενή παρέμβαση στα πλαίσια της κοινότητας, προάγει τα συνεργατικά αποτελέσματα, ερευνά εμπειρικά τις αντισταθμιστικές δράσεις, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές δυναμικές, και αναγνωρίζει ότι ο σχεδιασμός των προγραμμάτων για τα άτομα με αναπηρίες  είναι μέρος μιας ευρύτερης πολιτισμικής προσπάθειας.

Η Ανάδυση της Κοινωνικής Οικονομίας, Επιμέλεια Τσομπάνογλου, Γ. (2008). Συμμετοχή με κεφάλαιο: Παπάνης, Ε., Βίκη, Α. & Γιαβρίμης Π., Συστημική-Ολιστική προσέγγιση στο χώρο της Ψυχικής Υγείας, σελ 331-350, Εκδόσεις Παπαζήση, ISBN 9789600222333.

Μπορείτε να κάνετε παραπομπή στην εργασία σύμφωνα πάντα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία