Οι αλλαγές στον τρόπο παραγωγής και στα χρησιμοποιούμενα μέσα που επήλθαν μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μετέβαλαν τις δομές της απασχόλησης, οδήγησαν στην αύξηση των τυποποιημένων διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση και διαμόρφωσαν πρωτόγνωρους ρόλους για τους εργαζομένους, που άλλοτε ταυτίζονταν με την πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος κι άλλοτε απέκλιναν από αυτή, ακολουθώντας τις επιταγές της αγοράς και της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Σε γενικές γραμμές δύο αντίρροπες τάσεις καθόρισαν τις εργασιακές συνθήκες εν γένει: αφενός η έμφαση που δόθηκε στην προσωπικότητα του εργαζομένου και στις μεταβλητές που επηρεάζουν την απόδοση του (άγχος, εξουθένωση, ικανοποίηση από την εργασία, κίνητρα και αντικειμενικές περιβαλλοντικές συνθήκες – μικροεπίπεδο) και αφετέρου η κατακόρυφη αύξηση του εργασιακού ανταγωνισμού, ο εκφυλισμός του Κράτους Πρόνοιας, η ανεργία, η παγκοσμιοποίηση της παραγωγής, οι ρευστές εργασιακές σχέσεις και το διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον (μακροεπίπεδο). Οι αυξημένες ανταγωνιστικές συνθήκες, που δημιουργεί παγκοσμίως η λεγόμενη Νέα Οικονομία, απαιτούν, μεταξύ των άλλων, πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης με ουσιαστική αξιολόγηση της απόδοσης αυτού, με την διερεύνηση της εργασιακής ικανοποίησης και με την υιοθέτηση ενός συστήματος συνόλου αξιών, στάσεων, αντιλήψεων, κανόνων και στόχων. Οι παράγοντες αυτοί διαμορφώνουν σαφείς κατευθύνσεις για την επιτυχή επιμόρφωση του προσωπικού, την υιοθέτηση αποτελεσματικών κινήτρων και την διαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος, που με τη σειρά τους συμβάλλουν στη συνεχή ανάπτυξη του προσωπικού και συνεπώς αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Έρευνα και Εκπαιδευτική Πράξη στην Ειδική Αγωγή, Παπάνης, Ε. Γιαβρίμης, Π. & Βίκη, Α. (2011). Εκδόσεις Σιδέρη, ISBN 9789600805185, 685 σελίδες. Συμμετοχή με το άρθρο: Άγχος, επαγγελματική εξουθένωση, ποιότητα ζωής των εργαζομένων και εργασιακή ικανοποίηση, Παπάνης, Ε., Γιαβρίμης, Π. & Μπαλάσα, Α. σελ. 349- 384

Μπορείτε να κάνετε παραπομπή στην εργασία σύμφωνα πάντα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία