Ευστράτιος Παπάνης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
9.1) Δείγμα

Η έρευνα διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Ιούλιος- Φεβρουάριος του 2003-2004. Το δείγμα που συλλέχθηκε ήταν 232 άτομα, εκ των οποίων τα 60 συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο απασχόλησης, εκπαίδευσης και κινητικότητας της εργασίας, ενώ 172 άτομα αποτύπωσαν τις απόψεις τους για την προσφερόμενη ποιότητα ζωής των κατοίκων της Αγιάσου. Η μέθοδος δειγματοληψίας ήταν Cluster sampling (χωρισμός σε οικοδομικά τετράγωνα και διαγώνια επιλογή σπιτιών).
Συγκεκριμένα, από τα 172 άτομα που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο της ποιότητας ζωής, 85 ήταν άνδρες (49,4%) και 86 γυναίκες (50%). Η ηλικιακή κατάτμηση του δείγματος ήταν η ακόλουθη: 22 άτομα ήταν ηλικίας 15-20 ετών (12,8%), 24 άτομα μεταξύ 21-26 ετών (14%), 23 άτομα ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 27-32 ετών (13,4%), 23 άτομα ήταν 33-38 ετών (13,4%), 20 άτομα ήταν 39-44 ετών (11,6%), 9 άτομα ήταν 45-50 ετών (5,2%), 10 άτομα ήταν 51-56 ετών (5,8%), 11 άτομα ήταν 57-63 ετών (6,4%), 8 άτομα ήταν 64-69 ετών (4,7%), 6 άτομα ήταν 70-75 ετών ( 3,5%) και 13 άτομα ήταν πάνω από 75 ετών (7,6%), ενώ τρία άτομα δεν ολοκλήρωσαν την έρευνα.
Όσον αφορά το μορφωτικό τους υπόβαθρο οι 6 είχαν παρακολουθήσει μόνο μερικές τάξεις του δημοτικού (3,5%), 49 είχαν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (28,5%), 78 άτομα ήταν απόφοιτοι Γυμνάσιου και Λυκείου (45,3%), μόλις 4 είχαν προχωρήσει σε μεταλυκειακές σπουδές (2,3%) και 26 είχαν λάβει Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση (15%). Ωστόσο, εννιά άτομα δεν έδωσαν τα στοιχεία τους.
Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων κατέδειξε ότι από το σύνολο του δείγματος οι 53 ήταν άγαμοι (30,%), οι 17 ήταν έγγαμοι χωρίς παιδιά (17%), οι 83 ήταν έγγαμοι με παιδιά (48,3), μόλις 3 ήταν διαζευγμένοι (1,7%), ενώ 7 ανέφεραν χηρεία (4,1%). Τα ποσοστά αυτά αποτυπώνονται στα παρακάτω γραφήματα. Εννιά άτομα δεν έδωσαν τα στοιχεία τους.
Όσον αφορά την έρευνα για την μελέτη ικανοποίησης από την εργασία από τα 60 άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, 42 ήταν άνδρες (70%) και 18 γυναίκες (30%). Το ηλικιακό κράμα συντίθεται από 6 άτομα ηλικίας 15-20 ετών (10%), 12 άτομα 21-25 ετών (20%), 10 άτομα 26-30 ετών (16,7%), 14 άτομα 31-35 ετών (23,3%), 3 άτομα 36-40 ετών (5%), 4 άτομα 41-45 ετών (6,7%), 5 άτομα 46-50 ετών (8,3%) και 6 άτομα 51-55 ετών (10%).
Δώδεκα άτομα είχαν ολοκληρώσει τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση (20%), 28 άτομα ήταν απόφοιτοι γυμνασίου και λυκείου (6,7%), 7 άτομα είχαν προχωρήσει και σε μεταδευτεροβάθμιες σπουδές (11,7%), 6 άτομα είχαν λάβει τεχνολογική εκπαίδευση (10%) ενώ 7 ήταν πτυχιούχοι ανώτατων ιδρυμάτων.
Στην έρευνα συμμετείχαν 23 άγαμοι (38,3%), 3 έγγαμοι χωρίς παιδιά (5%), 32 έγγαμοι με παιδιά (53,3%) και 2 διαζευγμένοι (3,3%).
Σκοπός της παρούσας εμπειρικής έρευνας είναι να μελετήσει το βαθμό ικανοποίησης των κατοίκων του Δήμου της Αγιάσου από την ποιότητα ζωής του τόπου τους, ενώ παράλληλα γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής και ανάλυσης του τύπου απασχόλησης και των παραγόντων που σχετίζονται με την απασχολησιμότητα. Οι πειραματικές υποθέσεις που προκύπτουν είναι οι εξής :

9.3) Πειραματικές Υποθέσεις

Η1 :Υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στις ποσοστιαίες απαντήσεις των κατοίκων της Αγιάσου ανάμεσα στο φύλο, τις ηλικιακές κατηγορίες, το μορφωτικό επίπεδο και την οικογενειακή κατάσταση, όσον αφορά την απασχόληση .

Η2: Υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στις ποσοστιαίες απαντήσεις των κατοίκων της Αγιάσου ανάμεσα στο φύλο, τις ηλικιακές κατηγορίες, το μορφωτικό επίπεδο και την οικογενειακή κατάσταση, όσον αφορά την ποιότητα ζωής του τόπου.

9.4) Όργανα Μέτρησης

Προκειμένου να διερευνηθούν οι μεταβλητές που αφορούν τη μορφή της απασχόλησης των κατοίκων της Αγιάσου, όπως επίσης και η αντίληψη περί ποιότητας ζωής, χρησιμοποιήθηκαν δύο όργανα μέτρησης, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:
Το πρώτο ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε για την παρούσα έρευνα αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής των παραγόντων, που σχετίζονται με την απασχόληση, τις μορφές που αυτή λαμβάνει, καθώς και τον επαναπροσδιορισμό των επαγγελματικών κατευθύνσεων μέσω της εκπαίδευσης και της επανεκπαίδευσης των κατοίκων της Αγιάσου. Η δόμηση του ερωτηματολογίου βασίστηκε σε πέντε θεματικούς άξονες: δημογραφικά χαρακτηριστικά των κατοίκων, μορφές απασχόλησης (εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, ημιαπασχολούμενοι και άνεργοι), εργασιακή ικανοποίηση, εκπαίδευση/ κατάρτιση, κινητικότητα εργασίας.
Ο πρώτος θεματικός άξονας περιλαμβάνει δημογραφικές ερωτήσεις σχετικά με το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τον τόπο διαμονής και το μορφωτικό επίπεδο, οι οποίες αποτελούν τις τέσσερις από τις οκτώ ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας. Το επίπεδο γνώσης Η/Υ και ξένων γλωσσών συμπεριλαμβάνεται επίσης στα δημογραφικά χαρακτηριστικά.
Ο δεύτερος θεματικός άξονας περιγράφει τη μορφή απασχόλησης κάθε ερωτώμενου, ο οποίος καλείται να συμπληρώσει το ανάλογο κομμάτι του ερωτηματολογίου, ανάλογα με τη μορφή της απασχόλησής του (πλήρης απασχόληση, ημιαπασχόληση, ανεργία). Επιπλέον, διερευνώνται τόσο οι συνθήκες της εργασίας του ατόμου, όσο και η τυχόν σύνδεση της εκπαίδευσής του με τη μορφή της απασχόλησής του.
Ο τρίτος θεματικός άξονας του ερωτηματολογίου αφορά την εργασιακή ικανοποίηση. Με τον όρο αυτό εννοείται η εσωτερική ικανοποίηση που αισθάνεται ο εργαζόμενος από την απασχόλησή του, και είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων, όπως για παράδειγμα η αξία που προσδίδει ο ίδιος στο έργο το οποίο εκτελεί, οι περιβαλλοντολογικοί εργασιακοί παράγοντες, οι υλικές και ηθικές ανταμοιβές που έχει κ.α. Η κλίμακα της εργασιακής ικανοποίησης συμπληρώνεται μόνο από όσους εργάζονται και οι ερωτήσεις που περιλαμβάνει αφορούν τις απόψεις όλων των ατόμων του δείγματος για την τωρινή τους εργασία. Οι επιμέρους ερωτήσεις που αποτελούν την κλίμακα βασίστηκαν στις θεωρίες των Maslow, Hertzberg και McClleland , στο Eurobarometer 44.3 (Spring 1996) “Employment, unemployment and the Quality of Life: The employment in Europe Survey” και στο Ερωτηματολόγιο Εργασιακής Ικανοποίησης (Παπάνης, 2002).
Ο τέταρτος θεματικός άξονας του ερωτηματολογίου αφορά τις σχέσεις επαγγελματικής κατάρτισης και εργασίας. Ο όρος της «δια βίου εκπαίδευσης» αποκτά όλο και περισσότερη σημασία στη σημερινή «κοινωνία της πληροφορίας» (Ρομπόλης,1999). Η διά βίου εκπαίδευση στοχεύει στη δημιουργία ενός ευέλικτου και ανοικτού εκπαιδευτικού συστήματος δίνοντας τη δυνατότητα σπουδών σε ηλικιακές ομάδες που δεν μπόρεσαν να εισαχθούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση προωθώντας παράλληλα την προσαρμοστικότητα των πτυχιούχων και άλλων εργαζομένων στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ( http://www.epeaek.gr). O βασικός άξονας πάνω στον οποίο κινείται είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση αναπτύσσοντας εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης. Οι ερωτήσεις που απαρτίζουν τον τέταρτο θεματικό άξονα βασίστηκαν στις ακόλουθες πηγές:

 1. Ερωτηματολόγιο Εργασιακής Ικανοποίησης (Παπάνης, 2002).
 2. «Απασχόληση και Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα. Περίπτωση Μελέτης: Αττική & Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.» Α. Μπελεγρή – Ρομπόλη, Γ. Κρητικίδης.
 3. OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). “Training of adult workers in OECD countries: Measurement and Analysis”, Chapter 3.
  Ο τελευταίος θεματικός άξονας του ερωτηματολογίου αφορά την κινητικότητα εργασίας. Ο όρος κοινωνική κινητικότητα περιγράφει τη δυνατότητα που έχουν τα άτομα ή οι ομάδες ατόμων να μετακινηθούν από ένα επίπεδο κοινωνικής θέσης ή κοινωνικής τάξης ή κοινωνικού στρώματος σε κάποιο άλλο ανώτερο, ίδιο ή κατώτερο. Ο ίδιος επίσης όρος χρησιμοποιείται, για να περιγράψει μετακινήσεις ατόμων ή και ομάδων από μια περιοχή ή χώρο σε μιαν άλλη ή από μια κατάσταση σε μια άλλη διαφορετική. Δηλαδή στοιχεία που σχετίζονται έντονα με τις κοινωνικές διαρθρώσεις ( Lipset και Reinhard,1967).
  Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι την έννοια της κοινωνικής κινητικότητας συμπληρώνουν οι μορφές ή διαστάσεις που αυτή παίρνει για το άτομο και την κοινωνία. Ανάλογα λοιπόν με την κατεύθυνση που έχει η κινητικότητα, χωρίζεται στην Κάθετη και την Οριζόντια κινητικότητα. Η κάθετη κινητικότητα χαρακτηρίζεται ως ανοδική, όταν το άτομο μετακινείται από ένα χαμηλότερο επίπεδο προς ένα αντίστοιχο ψηλότερο και ως καθοδική, όταν οι μετακινήσεις παρουσιάζουν αντίστροφη κατεύθυνση, ενώ στην οριζόντια κινητικότητα το άτομο μετακινείται μεν, αλλά δεν αλλάζει ουσιαστικά επίπεδο.
  Στη γεωγραφική κινητικότητα αντικείμενο μελέτης είναι οι μετακινήσεις του ατόμου από την αγροτική περιοχή προς τα αστικά κέντρα και αντίστροφα, από μια συνοικία προς μια άλλη, από μια πόλη η περιοχή ή γεωγραφικό διαμέρισμα σε ένα άλλο και τέλος από μια χώρα σε μια άλλη.
  Η ενότητα αυτή συμπληρώνεται από όλα τα άτομα, είτε εργάζονται είτε όχι, και έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων απέναντι στην επαγγελματική κινητικότητα. Γίνεται επίσης μία προσπάθεια να διερευνηθεί η ύπαρξη των συνθηκών εκείνων, που δρουν υποβοηθητικά ή ανασταλτικά προς την επαγγελματική κινητικότητα. Οι πηγές των ερωτημάτων είναι:
 4. “Quality of work and employment in Europe:Issues and Challenges” (European Foundation for the Improvement of Living and Work Conditions
 5. Resolution Adapted by the General Assembly of EUROCEDRES
 6. Work and Family: Turning Thirty- Job Mobility and Labor Attachment”, U.S. Bureau of Labor Statistics
 7. “ A theory of education, unemployment and job mobility”, Bruno Decreuse, January 2002.
 8. “Job mobility, Residential mobility and commuting: a theoretical analysis using Search theory”, (Rietveld, NijKamp & Ommeren,1999).
  “A Positive Theory of Geographical Mobility and Social Insurance” Hasler et.al. 2002.
  Το ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής δομήθηκε με σκοπό να μελετήσει το βαθμό ικανοποίησης των κατοίκων της Αγιάσου για το υπάρχον σύστημα υγείας, το επίπεδο εκπαίδευσης που προσφέρει, τις επαγγελματικές ευκαιρίες που παρέχει και τη σημασία των κοινωνικών δικτύων. Το θεωρητικό υπόβαθρο του συνάδει με τις θεωρίες που έχουν αναφερθεί στο εισαγωγικό μέρος της μελέτης.
  Οι κατευθυντήριοι άξονες του ερωτηματολογίου είναι οι ακόλουθοι:
 9. Υγεία
 10. Κοινωνικά δίκτυα
 11. Εκπαίδευση
 12. Επαγγελματικές προοπτικές
 13. Κοινωνικός- γεωγραφικός αποκλεισμός
 14. Γενικές
  Η αξιολόγηση του συστήματος υγείας πραγματοποιείται με τη μέτρηση του βαθμού εμπιστοσύνης που έχουν οι κάτοικοι στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσοκομειακή κάλυψη που παρέχει ο τόπος. Στόχος των ερωτήσεων είναι να μελετηθεί η επάρκεια του υγειονομικού συστήματος τόσο σε περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης παρέμβασης, όσο και σε καθημερινά περιστατικά.
  Η αξιολόγηση των κοινωνικών δικτύων επιτυγχάνεται με τη μελέτη των σχέσεων που αναπτύσσονται στον τόπο, γεγονός που αποκρυπτογραφεί τους κώδικες της κοινωνικής τους ταυτότητας. Σκοπός των ερωτήσεων είναι να μελετηθεί αν οι κοινωνικοί δεσμοί επιτελούν συμπληρωματικό ρόλο στην όλη οργάνωση της Αγιάσου, ώστε μέσω αυτών να υπερσκελίζεται οποιαδήποτε υστέρηση λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης.
  Στον τρίτο θεματικό άξονα του ερωτηματολογίου μελετάται η επάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος. Απώτερος στόχος είναι η αξιολόγηση της ποιότητας και της εκπαιδευτικής ποικιλίας που παρέχεται στους κατοίκους της Αγιάσου, ώστε να μπορούν μέσω αυτών να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες. Η μελέτη της έρευνας δεν περιορίζεται μόνο στη δομή και στη λειτουργία των σχολικών κοινοτήτων, αλλά προσεγγίζει το θέμα της εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη την οργάνωση βιβλιοθηκών και πολιτισμικών εκδηλώσεων.
  Ερευνητική υπόθεση του τέταρτου θεματικού άξονα του ερωτηματολογίου είναι αν τελικά η επιλογή της επαρχίας λειτουργεί ως τροχοπέδη στην επαγγελματική εξελικτική πορεία του ατόμου. Στόχος των ερωτήσεων είναι να διαλευκάνει αν η επαγγελματική ανέλιξη των κατοίκων διαφοροποιείται ή όχι από αυτή των αστικών χώρων.
  Σκόπιμη θεωρείται και η μελέτη για το αίσθημα του κοινωνικού και γεωγραφικού αποκλεισμού. Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη θεματική προσπαθούν να διακριβώσουν αν η γεωγραφική τοποθέτηση του τόπου προκαλεί συναισθήματα απομόνωσης από τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στη χώρα.
  Η κλίμακα μέτρησης της ποιότητας ζωής ολοκληρώνεται με ερωτήσεις γενικές που μελετούν το βαθμό προσαρμοστικότητας στα ήθη και στις συνήθειες του τόπου, καθώς επίσης και την ικανοποίηση των κατοίκων από την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών.
  Έγινε προσπάθεια, ώστε οι ερωτήσεις που εμπεριέχονται στα ερωτηματολόγια να είναι διατυπωμένες με σαφήνεια.
  Στα ερωτηματολόγια περιλαμβάνονται ευθείες- θετικές και αντίστροφες- αρνητικές ερωτήσεις. Ο διττός χαρακτήρας των ερωτήσεων έχει ως σκοπό τη διερεύνηση της ειλικρίνειας των απαντήσεων και την επαλήθευση της αξιοπιστίας τους. Συγκεκριμένα, στο ερωτηματολόγιο που μελετάται ο βαθμός ικανοποίησης από την ποιότητα ζωής που προσφέρει η Αγιάσος, οι αρνητικές ερωτήσεις είναι οι 6,10,11,22,25,26,27 και αναφέρονται στον κοινωνικό και γεωγραφικό αποκλεισμό, όπως επίσης και στις ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης.
  Στο ερωτηματολόγιο που σχετίζεται με την καταγραφή των παραγόντων απασχόλησης και τον επαναπροσδιορισμό των επαγγελματικών κατευθύνσεων μέσω τη εκπαίδευσης και της επανεκπαίδευσης, οι αντίστροφες ερωτήσεις βρίσκονται στη θεματική της εργασιακής ικανοποίησης (1,2 και 10), και στην ενότητα της εκπαίδευσης (2,5,7 και 9).

9.5) Μεταβλητές και στατιστικές τεχνικές

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 11.0 for Windows. Τα κριτήρια (test) που χρησιμοποιήθηκαν είναι η κατανομή χ2, η οποία καταγράφει τις στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ συχνοτήτων απαντήσεων. Επίσης η σχέση των κατηγορικών μεταβλητών διερευνήθηκε με τα στατιστικά test Phi και Grammer’s, τα οποία είναι απαραίτητο να γίνονται, όταν ο πίνακας διπλής εισόδου έχει τουλάχιστο ένα κελί με συχνότητα μικρότερη του 5 ή όταν το 25% των κελιών ενός πίνακα πολλαπλής εισόδου έχει συχνότητα μικρότερη του 5.
Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε το T-Test και Anova για την ανάλυση των ποσοτικών εξαρτημένων μεταβλητών.
Ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν το «φύλο», η «ηλικία», το «μορφωτικό επίπεδο» και η «οικογενειακή κατάσταση». Η μεταβλητή «οικογενειακή κατάσταση» χωρίστηκε στις κατηγορίες άγαμος, έγγαμος χωρίς παιδιά, έγγαμος με παιδιά, χωρισμένος και σε χηρεία. Οι ηλικίες κατηγοριοποιούνται σε μια κλίμακα με εύρος από 15 μέχρι και 65 ετών για το ερωτηματολόγιο της απασχόλησης, ενώ για την ποιότητα ζωής η ηλικιακή κατάτμηση του δείγματος ξεπερνά την ηλικία των 75 ετών. Τέλος, η κατηγοριοποίηση του μορφωτικού επιπέδου έγινε βάσει της επίσημης
εκπαιδευτικής κλιμάκωσης (πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια-τριτοβάθμια και μεταπτυχιακές σπουδές).Επίσης, ως ανεξάρτητη μεταβλητή θεωρήθηκε το επίπεδο γνώσης Η/Υ και αγγλικών.
Ως κριτήριο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκαν το επίπεδο 0,05 (95% διάστημα εμπιστοσύνης) και το επίπεδο 0,01 (99% διάστημα εμπιστοσύνης). Οποιαδήποτε άλλη διαφοροποίηση που ξεπερνάει το επίπεδο 0,05 θεωρείται ως μη στατιστικώς σημαντική.
10.1) Δημογραφικά χαρακτηριστικά

Από τη στατιστική ανάλυση της έρευνας σκιαγραφείται το προφίλ των κατοίκων της Αγιάσου, το οποίο δείχνει ότι ως επί το πλείστον είναι άνδρες, ηλικίας 31-35 ετών, έγγαμοι με παιδιά, με ολοκληρωμένη τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης διαφαίνεται ότι σημαντικό τμήμα των κατοίκων δεν μιλάει καμία ξένη γλώσσα, δεν γνωρίζει το χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή και δεν έχει παρακολουθήσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Επιθυμία των περισσοτέρων είναι η εκμάθηση ξένων γλωσσών.

10.2) Μορφωτικό επίπεδο
Τα επαγγελματικά προσόντα των κατοίκων της Αγιάσου εξετάζονται παρακάτω. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, η πλειοψηφία των κατοίκων είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (46,7%), ενώ σημαντικό καταγράφεται και το ποσοστό των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (18,3%). Τα ποσοστά που καταγράφηκαν αποτυπώνονται στο Γράφημα 1.

Πίνακας 1. Μορφωτικό επίπεδο.
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
Μερικές τάξεις του δημοτικού 1,7
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Δημοτικό) 18,3
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο/Λύκειο) 46,7
Ι.Ε.Κ. – Ιδιωτικές σχολές 11,7
Τ.Ε.Ι.- ( Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) 10,0
Α.Ε.Ι. (Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) 11,7

Γράφημα 1. Μορφωτικό επίπεδο.

10.3) Γνώση ξένης γλώσσας
Το 58,3% του δείγματος αναφέρει ότι δεν γνωρίζει καμία ξένη γλώσσα, ενώ, αντίθετα, σημαντικό είναι και το ποσοστό των κατοίκων της Αγιάσου που μπορεί με ευχέρεια να χειριστεί τουλάχιστον μία γλώσσα (41,7%). Το γράφημα 2 αναπαριστά τα ποσοστά.

Πίνακας 2. Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

ΈΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΕΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
Ναι 58,3
Όχι 41,7

Γράφημα 2. Ποσοστό ατόμων που γνωρίζουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.

10.4) Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι περιορισμένη ανάμεσα στους κατοίκους. Όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στον Πίνακα 3, το 55% των κατοίκων δεν έχει καμία γνώση χειρισμού, ενώ συνολικά μόνο το 30% γνωρίζει να χειρίζεται με αρκετή ευχέρεια ηλεκτρονικό υπολογιστή (Γράφημα 3).

Πίνακας 3. Ποσοστό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
πολύ καλά 11,7
αρκετά καλά 13,3
μέτρια 11,7
λίγο 8,3
καθόλου 55,0

Γράφημα 3. Ποσοστά επιπέδου χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

10.5) Τομέας επιμόρφωσης

Η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων (70%) δεν είχε ποτέ συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, είτε επιχορηγούμενο από το κράτος είτε σχεδιασμένο και υλοποιημένο από κάποιον ιδιωτικό φορέα. Αν και αυτού του τύπου η εκπαίδευση δεν έχει ως σκοπό να αντικαταστήσει τις επαγγελματικές και τεχνικές σπουδές, ωστόσο χρήσιμη θα μπορούσε να φανεί για τα άτομα που δεν συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία, εφόσον εμπλουτίζει το μορφωτικό τους υπόβαθρο (Χτούρης Σ, 1993).
Κατά το παρελθόν είχαν πραγματοποιηθεί προγράμματα κατάρτισης αγροτών στο κλάδεμα των ελαιοδέντρων, προγράμματα εκμάθησης Η/Υ, κεραμικής, χορού, μουσικής, αγγλικών και κατασκευής λιθόστρωτων. Εντούτοις, οι κάτοικοι της Αγιάσου εξέφρασαν την ανάγκη να επιμορφωθούν σε διάφορους τομείς. Στην κορυφή των προτιμήσεων, με 28%, βρίσκεται η επιμόρφωση σε ξένες γλώσσες, ενώ αρκετοί κάτοικοι επιθυμούν να καταρτιστούν στις δημόσιες σχέσεις (25%) και τα δίκτυα/internet (20%), όπως δείχνει και το γράφημα 4.

Πίνακας 4. Τομέας επιμόρφωσης.
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
αυτοματισμός γραφείου 10,0
δίκτυα/internet 20,0
δημόσιες σχέσεις 25,0
επικοινωνία 5,0
ξένες γλώσσες 28,3
άλλος τομέας 11,7

Γράφημα 4. Ποσοστά κατοίκων που επιθυμούν να καταρτιστούν σε διάφορους τομείς

10.6) Μορφές απασχόλησης
Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης, οι κάτοικοι της Αγιάσου, στην πλειοψηφία τους, έχουν ελλιπή επαγγελματικά προσόντα, αφού τόσο η τυπική εκπαίδευση που έχουν λάβει, όσο και τα υπόλοιπα επαγγελματικά προσόντα τους δεν μπορούν να τους εξασφαλίσουν μία ανταγωνιστική θέση στην αγορά εργασίας. Εντούτοις, η γεωγραφική ιδιαιτερότητα της Αγιάσου και οι παραδοσιακές ενασχολήσεις των κατοίκων δημιουργούν ένα ευνοϊκότερο εργασιακό ψηφιδωτό για το Δήμο. Συγκεκριμένα, το 51,7% των κατοίκων απασχολείται σε θέσεις πλήρους ωραρίου, ενώ το 15% ημιαπασχολείται (Πίνακας 5). Ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού, αποτελούμενο κυρίως από γυναίκες, εργάζεται λίγες ώρες, αφού προτιμά να αφιερώνει το χρόνο του στην οικογένεια και στη φροντίδα του σπιτιού (15%). Αν και η πλειοψηφία των ατόμων εργάζεται σε θέσεις πλήρους απασχόλησης , αρκετά υψηλό- σε σύγκριση με το σύνολο της χώρας- εμφανίζεται και το ποσοστό των ανέργων (25%), γεγονός που ίσως σχετίζεται με την έλλειψη βασικών επαγγελματικών προσόντων από μέρους τους, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ή στην απουσία βιομηχανίας, αλλά και βιοτεχνιών που υπήρχαν πάμπολλες κατά το παρελθόν. Οι διαφορές που εντοπίστηκαν στη μορφή απασχόλησης των κατοίκων είναι στατιστικώς σημαντικές σε επίπεδο <0,001 (Cramer’s V= 46,667, sig.= 0,000), και αποτυπώνονται στο Γράφημα 5.

Πίνακας 5. Μορφή απασχόλησης.
ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
Πλήρης απασχόληση 51,7
Μερική απασχόληση 15,0
Εποχική απασχόληση 5,0
Σύμβαση ορισμένου χρόνου 3,3
Ανεργία 25,0

Γράφημα 5. Ποσοστά μορφών απασχόλησης.

Όπως δείχνει το ακόλουθο Γράφημα (5α), το επάγγελμα που ασκεί το 35% των κατοίκων της Αγιάσου σχετίζεται με τις ιδιαιτερότητες και τα παραδοσιακά γνωρίσματα του Δήμου, ενώ ένα 63,3% των εργαζομένων ενασχολείται με άλλου είδους εργασίες.

Γράφημα 5α.

10.7) Διάθεση για κινητικότητα
Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η διάθεση για κινητικότητα που παρουσιάζουν οι κάτοικοι της Αγιάσου, η οποία εξετάστηκε μέσα από την ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν στις ερωτήσεις: « Δεν θα άλλαζα εταιρεία / οργανισμό, έστω και αν μου προσφέρονταν μεγαλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης» και «Δεν θα εργαζόμουν σε άλλο μέρος της Ελλάδας, έστω και αν μου παρουσιαζόταν η ευκαιρία». Στο πρώτο ερώτημα, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 6, οι άντρες της Αγιάσου εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμοι να μετακινηθούν σε άλλο οργανισμό ή εταιρεία, από ό,τι οι γυναίκες (47,6% των αντρών έναντι 33,7% των γυναικών). Αντιθέτως, το 53,7% των αντρών και το 66,7% των γυναικών δήλωσαν ότι δεν θα έφευγαν από τον Οργανισμό στον οποίο απασχολούνται τώρα λόγω κάποιας άλλης επαγγελματικής ευκαιρίας (Γράφημα 6). Η διαφορά αυτή που εντοπίζεται στα δύο φύλα είναι στατιστικώς σημαντική σε επίπεδο 0,05 (Cramer’s V=0,499, sig.=0,011).

Πίνακας 6. Ποσοστά απαντήσεων των δύο φύλων αναφορικά με την πιθανή μετακίνησή τους από την εταιρεία στην οποία εργάζονται τώρα.

ΦΥΛΟ
Ποσοστό (%) Άντρας Γυναίκα
Διαφωνώ 47,6 33,7
Συμφωνώ 52,3 66,7

Γράφημα 6.

Η διάθεση για μετακίνηση μεταβάλλεται στη σχετική ερώτηση για μετακίνηση εκτός Αγιάσου σε περίπτωση που παρουσιαζόταν μία καλή επαγγελματική ευκαιρία. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 7, οι γυναίκες της Αγιάσου σε ποσοστό 61,1% θα έφευγαν από την Αγιάσο, εάν είχαν την ευκαιρία, ενώ το 42,9% των αντρών απάντησαν ότι για κανένα λόγο δεν θα εγκατέλειπαν το Δήμο τους (Γράφημα 7). Εντούτοις, οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων δεν είναι στατιστικώς σημαντικές (Cramer’s V= 10,228, sig.=0,069>0,05).

Πίνακας 7. Ποσοστά απαντήσεων των δύο φύλων αναφορικά με την υποθετική μετακίνηση τους εκτός Αγιάσου.

ΦΥΛΟ
Ποσοστό (%) Άντρας Γυναίκα
Διαφωνώ 42,9 61,1
Συμφωνώ 57,2 38,9

Γράφημα 7.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις του δείγματος, οι άντρες παρουσιάζονται περισσότερο πρόθυμοι για επαγγελματική κινητικότητα, αλλαγή δηλαδή εργασιακού χώρου, προσβλέποντας στη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών τους, ενώ αντίθετα, δεν προτίθενται να εγκαταλείψουν το Δήμο τους για το σκοπό αυτό. Σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας, μία πιθανή εργασιακή ευκαιρία στον κοντινό Δήμο της Μυτιλήνης αντιμετωπίζεται περισσότερο θετικά από την πλειοψηφία των αντρών από ό,τι των γυναικών, οι οποίες επιθυμούν να φύγουν από την Αγιάσο για άλλους λόγους. (Ποιότητα ζωής ευρήματα). Αντίθετα, οι γυναίκες σε μεγάλο ποσοστό θα εγκατέλειπαν τη γενέτειρά τους για μια καλύτερη επαγγελματική προοπτική.
Παρατηρώντας τις απαντήσεις των ατόμων διαφορετικών ηλικιών στην ερώτηση αυτή (Πίνακας 8), τα άτομα νεαρής ηλικίας (έως 30 ετών) παρουσιάζονται ιδιαιτέρως πρόθυμα να μετακινηθούν εκτός Αγιάσου, ενώ αρκετά υψηλό είναι και το αντίστοιχο ποσοστό των ατόμων 46-50 ετών. Αντιθέτως, οι ηλικιακές κατηγορίες 31-35 και 36-40 δεν είναι ανοιχτοί στο ενδεχόμενο μετακίνησής τους. Τα άτομα 41-45 ετών εμφανίζονται κάθετα στην άποψή τους για μη μετακίνηση, όπως δείχνει το Γράφημα 8. Οι προαναφερθείσες διαφορές μεταξύ των ατόμων δεν εμφανίζουν στατιστική σημαντικότητα (sig.=0,227>0,05).

Πίνακας 8. Διάθεση μετακίνησης κατοίκων Αγιάσου εκτός Δήμου για επαγγελματικούς λόγους.

ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
Διαφωνώ Συμφωνώ
15-20 83,3 16,7
21-25 75 25
26-30 60 40
31-35 28,5 71,4
36-40 33,3 66,7
41-45 0 100
46-50 60 40
51-55 16,7 83,4

Γράφημα 8.

Η οικογενειακή κατάσταση των κατοίκων της Αγιάσου, καθώς επίσης και το μορφωτικό τους επίπεδο φαίνεται να μην επηρεάζουν τη διάθεσή τους για κινητικότητα (sig.= 0,793> 0,05 και 0,416>0,05 αντίστοιχα). Εντούτοις θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι κάτοικοι που έχουν δημιουργήσει οικογένεια και είναι γονείς, παρουσιάζουν είτε υψηλή διάθεση να μετακινηθούν εκτός Αγιάσου προς εύρεση μιας περισσότερο προσοδοφόρας εργασίας που θα τους επιτρέψει να καλύψουν τις αυξημένες οικογενειακές ανάγκες που έχουν, είτε είναι κάθετοι στην παραμονή τους εντός του Δήμου. Οι διαφορές αυτές πρέπει λογικά να αντανακλούν διαφορές στην εργασιακή ικανοποίηση που έχει η ηλικιακή αυτή κατηγορία, και οι οποίες θα εξεταστούν σε επόμενο μέρος της ανάλυσης.

10.8) Μεταβλητές απασχόλησης- Ανεργία

Οι μεταβλητές απασχόλησης που εξετάστηκαν στο σύνολο του δείγματος, αφορούσαν τη συχνότητα εναλλαγής αντικειμένου εργασίας, την τυχόν υπάρχουσα εμπειρία ανεργίας, καθώς και τις απόψεις των ατόμων σχετικά με τα μέτρα καταπολέμησής της, αλλά και τη συνολική εικόνα της χώρας.
Αρχικά εξετάστηκε η συχνότητα εναλλαγής εργασιακού αντικειμένου, προκειμένου να σκιαγραφηθεί η επαγγελματική κινητικότητα των κατοίκων της Αγιάσου, όπως αυτή διαμορφώθηκε από την προηγούμενη εργασιακή τους κατάσταση. Στον Πίνακα 9 αναφέρονται τα ποσοστά συχνότητας εναλλαγής επαγγέλματος. Αν και η πλειοψηφία των ατόμων (38,3%) αναφέρει ότι ουδέποτε έχει αλλάξει επάγγελμα, ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 35% ανέφερε ότι έχει αλλάξει εργασιακό αντικείμενο από μία έως τρεις φορές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το 20% των κατοίκων, που δήλωσαν ότι έχουν απασχοληθεί σε πέντε ή περισσότερα εργασιακά αντικείμενα. Επομένως, η επαγγελματική κινητικότητα των κατοίκων της Αγιάσου κατά το παρελθόν εμφανίζεται σχετικά αυξημένη, δεδομένου ότι συνολικά το 30,3% του δείγματος έχει αλλάξει αντικείμενο εργασίας τουλάχιστον μία φορά έως σήμερα (Γράφημα 9). Οι διαφορές αυτές είναι στατιστικώς σημαντικές σε επίπεδο 0,002<0,05 (x2 =15,33).

Πίνακας 9.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
καμία φορά 38,3
1-3 φορές 35
3-5 φορές 6,7
πάνω από 5 φορές 20

Γράφημα 9.

Η συχνότητα εναλλαγής εργασιακών αντικειμένων διαφέρει σημαντικά αναφορικά με το φύλο (Cramer’s V=0,372, sig.=0,040<0,05). Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 10, τα ποσοστά αντρών και γυναικών που συνεχίζουν να ενασχολούνται με τον αρχικό τους επαγγελματικό τομέα, δεν διαφέρουν. Οι άντρες υπερτερούν στη μεσαία (1-3 φορές) και υψηλή (πάνω από πέντε φορές) επαγγελματική κινητικότητα, όπως δείχνει το Γράφημα 10. Η επαγγελματική ανασφάλεια, η συνεχής αναζήτηση για κάτι καινούριο και η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για επαγγελματική καταξίωση και βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης φαίνεται ότι είναι, ως επί το πλείστον, χαρακτηριστικά του αντρικού πληθυσμού της Αγιάσου.

Πίνακας 10. Συχνότητα αλλαγής εργασιακού αντικειμένου ανά φύλου.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Φύλο Καμία φορά 1-3 φορές 3-5 φορές > 5 φορές
Άντρας 38,1 26,2 7,1 28,6
Γυναίκα 38,9 55,6 5,6 0

Γράφημα 10.

Το μορφωτικό επίπεδο και η ηλικία των κατοίκων δεν φάνηκε να επηρεάζει σημαντικά την απόφασή τους για αλλαγή εργασιακού αντικειμένου (Cramer’s U =0,327, sig.= 0,203>0,05 και Cramer’s U= 0,367, sig.=0,280 αντίστοιχα).
Το συνολικό ποσοστό του δείγματος που έχει εμπειρία ανεργίας καταγράφεται ιδιαιτέρως υψηλό (Πίνακας 11). Από το συνολικό δείγμα μόνο το 28,3% δεν υπήρξε ποτέ άνεργο, ενώ μακροχρόνια άνεργο είναι το 40%. Και το 31,7% όμως έχει μικρότερη εμπειρία ανεργίας (Γράφημα 11).

Πίνακας 11. Χρονικό διάστημα ανεργίας μετά το τέλος της εκπαίδευσης.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
Ναι, για λιγότερο από ένα χρόνο 31,7
Ναι, για περισσότερο από ένα χρόνο 40
Όχι, δεν υπήρξα ποτέ άνεργος 28,3

Γράφημα 11.

Τόσο οι γυναίκες, όσο και οι άντρες παρουσιάζουν παρόμοια ποσοστά αναφορικά με την εμπειρία ανεργίας (Cramer’s U= 0,136, sig.=0,576). Το ίδιο συμβαίνει και αναφορικά με την ηλικιακή κατανομή, από τη διερεύνηση της οποίας δεν προκύπτει ότι υπάρχει κάποια ηλικιακή ομάδα που έχει μεγαλύτερη προηγούμενη εμπειρία ανεργίας (Cramer’s U= 0,433, sig.=0,070). Τέλος, ούτε το μορφωτικό επίπεδο των ατόμων φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τη συχνότητα προηγούμενης κατάστασης ανεργίας των ατόμων (Cramer’s U=0,314, sig.=0,298). Η μη επιρροή των μεταβλητών αυτών ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι κάτοικοι της Αγιάσου διαφοροποιούνται αναφορικά με τη δυνατότητα που είχαν να απασχοληθούν σε οικογενειακή επιχείρηση ή την οικονομική δυνατότητα να ξεκινήσουν μία δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα. Αρκετοί από τους κατοίκους της Αγιάσου απασχολούνται κατά την παρούσα φάση είτε σε αγροκτηνοτροφικές εργασίες, είτε είναι συνεχιστές οικογενειακής παράδοσης στον τομέα της ξυλογλυπτικής και της κεραμικής. Τα άτομα αυτά είναι πιθανόν να απορροφήθηκαν αμέσως από την αγορά εργασίας ως συνεχιστές ή μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων, αντίθετα με εκείνους που έπρεπε να αναζητήσουν μόνοι τους μία θέση εργασίας.
Το σύνολο του δείγματος κλήθηκε να απαντήσει σε μία σειρά ερωτήσεων σχετικά με την εργασιακή κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Στον Πίνακα 12 καταγράφονται οι ποσοστιαίες απαντήσεις των κατοίκων σχετικά με τους παράγοντες που είναι περισσότερο υπεύθυνοι για τα ποσοστά ανεργίας που παρουσιάζει η Ελλάδα. Σύμφωνα με την πλειοψηφία των Αγιασωτών (30%) η αυξημένη είσοδος οικονομικών μεταναστών στη χώρα οδηγεί σε έλλειψη των κενών θέσεων εργασίας και έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας (Γράφημα 12). Ένα σημαντικό κομμάτι του δείγματος πιστεύει ότι κατά καιρούς ακολουθείται από την εκάστοτε κυβέρνηση λανθασμένη πολιτική στα θέματα απασχόλησης (28,3%), ενώ αρκετοί είναι και εκείνοι που υποστηρίζουν ότι υπάρχει έλλειψη κρατικών και ιδιωτικών επενδύσεων που θα ενίσχυαν την απασχόληση με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (21,7%). Σε μικρότερο βαθμό, οι κάτοικοι θεωρούν ότι η ανεπαρκής επαγγελματική κατάρτιση, η παγκόσμια οικονομική ύφεση, αλλά και ο πλημμελής επαγγελματικός προσανατολισμός των νέων από το σχολείο συμβάλλουν στο πρόβλημα της ανεργίας (ποσοστά 5%, 5% και 6,7% αντίστοιχα). Οι διαφορές μεταξύ των απαντήσεων που δόθηκαν είναι στατιστικώς σημαντικές σε επίπεδο 0,05 (x2=35,67, sig.<0,001).

Πίνακας 12. Ποσοστά απαντήσεων σχετικά με το σημαντικότερο παράγοντα που επηρεάζει τα ποσοστά ανεργίας της χώρας.

Παράγοντες υπεύθυνοι για την ανεργία στην Ελλάδα Ποσοστό (%)
Έλλειψη επενδύσεων 21,7
Ανεπαρκής επαγγελματική κατάρτιση 5,0
Οικονομικοί μετανάστες 30,0
Πολιτική της κάθε κυβέρνησης 28,3
Παγκόσμια οικονομική ύφεση 5,0
Πλημμελής επαγγελματικός προσανατολισμός 6,7
Άλλο 3,3

Γράφημα 12.

Τα δύο φύλα διαφέρουν πάντως σημαντικά αναφορικά με τη σημαντικότητα των προαναφερθέντων παραγόντων (Cramer’s U=0,497, sig.=0,022<0,05). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 13, η πλειοψηφία των αντρών (35,7%) θεωρούν ως πιο σημαντικό παράγοντα την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης, ενώ οι περισσότερες γυναίκες διατείνονται ότι οι οικονομικοί μετανάστες επηρεάζουν αρνητικά την απασχόληση (33,3%), άποψη που αντιπροσωπεύει το 28,6% των αντρών. Επιπλέον, για τις γυναίκες κατοίκους της Αγιάσου η ανεργία οφείλεται στην έλλειψη επενδύσεων από το κράτος και τους ιδιώτες (16,7%), επηρεάζεται δε αρκετά και από το παγκόσμιο αρνητικό σκηνικό της οικονομίας (16,7%). Το Γράφημα 13 καταγράφει τα ποσοστά απαντήσεων των δύο φύλων.

Πίνακας 13. Ποσοστά απαντήσεων σχετικά με τον σημαντικότερο παράγοντα που επηρεάζει τα ποσοστά ανεργίας της χώρας ανά φύλο.

Παράγοντες υπεύθυνοι για την ανεργία (%)
Φύλο έλλειψη επενδύσεων Ανεπαρκής επαγγελματική κατάρτιση οικονομικοί μετανάστες Πολιτική της κάθε κυβέρνησης η παγκόσμια οικονομική ύφεση ο πλημμελής επαγγελματικός προσ/σμός άλλο
Άντρας 23,8 4,8 28,6 35,7 0 7,1 0
Γυναίκα 16,7 5,6 33,3 11,1 16,7 5,6 11,1

Γράφημα 13.

Το μορφωτικό επίπεδο είναι μια μεταβλητή που επηρεάζει σημαντικά τις απόψεις των κατοίκων της Αγιάσου αναφορικά με τους παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία ανεργίας (Cramer’s U=0,402, Sig.=0,018<0,05). Τα άτομα του δείγματος που έχουν ολοκληρώσει μερικές μόνο τάξεις του δημοτικού θεωρούν σε ποσοστό 100% ότι για την υψηλή ανεργία που παρουσιάζει η Ελλάδα ευθύνεται η πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης, παράγοντας που συγκεντρώνει επίσης την πλειοψηφία των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (45,5%), αλλά και των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. (50%). Αντιθέτως, οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστεύουν ότι καθοριστικός παράγοντας είναι η είσοδος οικονομικών μεταναστών στη χώρα (39,3%), και οι απόφοιτοι ΙΕΚ θεωρούν ως εξίσου σημαντικά αίτια ανεργίας την ανεπαρκή επαγγελματική κατάρτιση, τον πλημμελή επαγγελματικό προσανατολισμό που δίνεται στο σχολείο, και τέλος την είσοδο οικονομικών μεταναστών (ποσοστό 28,6% και στις τρεις περιπτώσεις). Διαφορετική είναι η άποψη της πλειοψηφίας των αποφοίτων ΑΕΙ, όπως διαφαίνεται στο Γράφημα 14, οι οποίοι κατατάσσουν ως πρώτο και σημαντικότερο παράγοντα ανεργίας την έλλειψη επενδύσεων από το κράτος και τους ιδιώτες (42,9%).

Πίνακας 14. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανεργία ανά μορφωτικό επίπεδο.

Ποσοστά προτιμήσεων(%)
Μορφωτικό επίπεδο έλλειψη επενδύσεων ανεπαρκής επαγγελματική κατάρτιση Οικονομικοί μετανάστες Πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης Παγκόσμια οικονομική ύφεση Πλημμελής επαγγελματικός προσ/σμός άλλο
μερικές τάξεις
δημοτικού
0
0 0 100,0 0 0 0
πρωτοβάθμια εκπαίδευση 00 0 36,4 45,5 0 0 0
δευτεροβάθμια εκπαίδευση 25,0 3,6 39,3 21,4 3,6 7,1 0
Ι.Ε.Κ. 0 28,6 28,6 0 14,3 28,6 0
Τ.Ε.Ι. 16,7 0 16,7 50,0 16,7 0 0
Α.Ε.Ι. 42,9 0 0 28,6 0 0 28,6

Γράφημα 14.

Διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται και μεταξύ των κατοίκων με διαφορετική οικογενειακή κατάσταση (Cramer’s U= 0,431; Sig.=0,015<0,05). Η πλειοψηφία των αγάμων (39,1%) αναφέρει την είσοδο οικονομικών μεταναστών ως το σημαντικότερο παράγοντα ανεργίας (Γράφημα 15), ενώ, αντίθετα, οι έγγαμοι με παιδιά, την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης (46,9%). Οι απόψεις των έγγαμων χωρίς παιδιά αναφορικά με τους παράγοντες συμβάλλουν στη δημιουργία και διατήρηση της ανεργίας, μοιράζονται μεταξύ της έλλειψης κρατικών και ιδιωτικών επενδύσεων, της λανθασμένης πολιτικής απασχόλησης που ακολουθείται από κάθε κυβέρνηση, και άλλων απροσδιόριστων λόγων (ποσοστό 33,3% και στις τρεις απαντήσεις).

Πίνακας 15. Παράγοντες που ευθύνονται για την ανεργία ανά οικογενειακή κατάσταση.
Παράγοντες υπεύθυνοι για την ανεργία ανά οικογενειακή κατάσταση (%)
Οικογενειακή κατάσταση έλλειψη επενδύσεων Ανεπαρκής επαγγελματική κατάρτιση οικονομικοί μετανάστες Πολιτική της κάθε κυβέρνησης παγκόσμια οικονομική ύφεση πλημμελής επαγγ. προς/σμός άλλο
Άγαμος 21,7 13,0 39,1 4,3 8,7 8,7 4,3
Έγγαμος/η χωρίς παιδιά 33,3 0 0 33,3 0 0 33,3
Έγγαμος/η με παιδιά 15,6 0 28,1 46,9 3,1 6,3 0

Γράφημα 15.

11) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2004-2008

Η ερώτηση που ακολουθεί αφορά τους παράγοντες που θα επηρεάσουν την προσφορά εργασίας κατά την περίοδο 2004-2008. Στον πίνακα 16 φαίνονται τα ποσοστά απαντήσεων στο σύνολο του δείγματος. Οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2004 θεωρούνται από την πλειοψηφία των Αγιασωτών ως ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την αγορά εργασίας τα επόμενα 4 χρόνια. Σύμφωνα με ποιοτικά στοιχεία της έρευνας, τα περισσότερα άτομα που επέλεξαν την απάντηση αυτή θεωρούν ότι οι θέσεις απασχόλησης που έχουν δημιουργηθεί στο διοικητικό και κατασκευαστικό τομέα εξαιτίας των Ολυμπιακών έργων και της προετοιμασίας της χώρας, θα εκλείψουν μετά την περάτωση των Αγώνων. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι θα αναγκαστούν να αναζητήσουν καινούρια εργασία, παραμένοντας ένα εύλογο χρονικό διάστημα άνεργοι. Αυτό διαφαίνεται και από το ποσοστό 16,7% που απάντησε ότι τα επόμενα 4 χρόνια θα υπάρξουν μαζικές απολύσεις προσωπικού λόγω έλλειψης θέσεων εργασίας και συγχωνεύσεων (Γράφημα 16). Σε μικρότερα ποσοστά, οι κάτοικοι θεωρούν ότι η είσοδος αλλοδαπών στη χώρα, η εξέλιξη της τεχνολογίας, η παγκοσμιοποίηση της αγοράς, η ολοένα αυξανόμενη εξειδίκευση των θέσεων, αλλά και η εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα επηρεάσουν αρνητικά την προσφορά εργασίας τα επόμενα χρόνια (ποσοστά 15%, 10%, 8,3%, 3,3% και 3,3% αντίστοιχα).
Οι διαφορές αυτές μεταξύ των απαντήσεων είναι στατιστικώς σημαντικές (x2 = 45,067, sig.<0,001).

Πίνακας16. Παράγοντες που θα επηρεάσουν την προσφορά εργασίας την περίοδο 2004-2008.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2004-2008 ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
Εντατικοποίηση εξειδίκευσης 3,3
Εξέλιξη τεχνολογίας 10
Ολυμπιακοί αγώνες 2004 38,3
Παγκοσμιοποίηση αγοράς 8,3
Είσοδος αλλοδαπών στη χώρα 15
Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση 3,3
Μαζικές απολύσεις προσωπικού 16,7
Άλλο 5

Γράφημα 16.

Και τα δύο φύλα φαίνεται ότι συμφωνούν στο ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι το σημαντικότερο γεγονός για τη μελλοντική κατάσταση της απασχόλησης (άντρες 33,3%, γυναίκες 50%, Πίνακας 17). Οι άντρες όμως διαφοροποιούνται από τις γυναίκες αναφορικά με το δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα, που θεωρούν ότι είναι η είσοδος αλλοδαπών στη χώρα (16,7%), ενώ οι γυναίκες πιστεύουν ότι οι μαζικές απολύσεις προσωπικού (22,2%) είναι πιθανότερο να οδηγήσουν σε μείωση της απασχόλησης στο μέλλον. Οι διαφορές όμως αυτές μεταξύ των δύο φύλων δεν είναι στατιστικώς σημαντικές (Cramer’s U= 0,325, sig.=0,5>0,05, Γράφημα 17).

Πίνακας 17. Παράγοντες που θα επηρεάσουν τη προσφορά εργασίας τα επόμενα χρόνια, ανά φύλο

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2004-2008 ΑΝΑ ΦΥΛΟ (%)
Φύλο εντατικοποίηση εξειδίκευσης Εξέλιξη τεχνολογίας Ολυμπιακοί αγώνες 2004 Παγκοσμιο-ποίηση αγοράς είσοδος αλλοδαπών στη χώρα εναρμόνιση με Ε.E μαζικές απολύσεις άλλο
Άντρας 2,4 11,9 33,3 11,9 16,7 2,4 14,3 7,1
Γυναίκα 5,6 5,6 50 0 11,1 5,6 22,2 0

Γράφημα 17.

Οι κάτοικοι της Αγιάσου που είναι άγαμοι, όπως επίσης και οι έγγαμοι με και χωρίς παιδιά, συμφωνούν με τη γενική άποψη, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα, ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι το καθοριστικό γεγονός για την πορεία της απασχόλησης. Εντούτοις, οι απόψεις των χωρισμένων αναφορικά με την επιρροή των παραγόντων στη μελλοντική προσφορά εργασίας είναι μοιρασμένες, αφού το 50% αναφέρει τις μαζικές απολύσεις και το 50% θεωρεί ότι άλλοι, απροσδιόριστοι παράγοντες θα επηρεάσουν την αγορά εργασίας μελλοντικά (Γράφημα 18). Ανάμεσα στις απόψεις των ατόμων με διαφορετική οικογενειακή κατάσταση υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές (Cramer’s U= 0,439, sig.= 0,031<0,05).

Πίνακας 18. Παράγοντες που θα επηρεάσουν την προσφορά εργασίας τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με την οικογενειακή κατάσταση.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2004-2008 ΑΝΑ ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (%)
Οικ .κατάσταση εντατικοποίηση εξειδίκευσης εξέλιξη τεχνολογίας ολυμπιακοί αγώνες παγκοσμιοποίηση αγοράς οικονομικοί μετανάστες εναρμόνιση με Ε.Ε. μαζικές απολύσεις άλλο
Άγαμος 8,7 13 39, 1 4,3 8,7 0 21,7 4,3
Έγγαμος με παιδιά 0 0 33,3 0 0 33 0 33
Έγγαμος χωρίς παιδιά 0 9,4 40,6 12,5 21,9 3,1 12,5 0
Χωρισμένος 0 0 0 0 0 0 50 50

Γράφημα 18.

Στην ίδια ερώτηση παρατηρούμε (Πίνακας 19, Γράφημα 19) ότι η πλειοψηφία όλων των ηλικιακών ομάδων επιλέγει τους Ολυμπιακούς αγώνες ως το σημαντικότερο γεγονός που θα επηρεάσει την απασχόληση μελλοντικά, εκτός από τα άτομα ηλικίας 15-20 ετών, τα οποία θεωρούν εξίσου σημαντικές τις μαζικές απολύσεις προσωπικού που πιθανόν να λάβουν χώρα στο μέλλον (33,3%). Τέλος, η ηλικιακή ομάδα 26-30 ετών διαχωρίζει τη θέση της τοποθετώντας τις μαζικές απολύσεις προσωπικού στην κορυφή των πλέον αρνητικών παραγόντων αναφορικά με το μέλλον της απασχόλησης στην Ελλάδα (30%). Εντούτοις, οι διαφορές που παρατηρούνται δεν είναι στατιστικώς σημαντικές (Cramer’s U= 0,331, sig.=0,594>0,05).

Πίνακας 19. Παράγοντες που θα επηρεάσουν την προσφορά εργασίας τα επόμενα χρόνια, ανά ηλικιακή ομάδα.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2004-2008 ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ (%)
Ηλικ.ομάδες εντατικοποίηση εξειδίκευσης εξέλιξη τεχνολογίας Ολυμπιακοί αγώνες παγκοσμιοποίηση αγοράς οικονομικοί μετανάστες εναρμόνιση με Ε.Ε. μαζικές απολύσεις άλλο
15-20 17 0 33,3 16,7 0 0 33,3 0
21-25 0 16,7 50 0 8,3 0 16,7 8,3
26-30 0 20 20 0 20 10 30 0
31-35 7,1 14,3 21,4 14,3 21,4 7,1 14,3 0
36-40 0 0 66,7 33,3 0 0 0 0
41-45 0 0 75 25 0 0 0 0
46-50 0 0 60 0 40 0 0 0
51-55 0 0 33,3 0 16,7 0 16,7 33

Γράφημα 19.

Στατιστικώς σημαντικές διαφορές δεν παρατηρούνται και μεταξύ των κατοίκων της Αγιάσου με διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο (Πίνακας 20,Cramer’s U=0,401; sig.=0,067). Εντούτοις, τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μερικές τάξεις του δημοτικού θεωρούν ότι η ολοένα αυξανόμενη είσοδος οικονομικών μεταναστών στη χώρα θα δημιουργήσει μελλοντικά προβλήματα στην προσφορά εργασίας. Αντιθέτως, οι κάτοικοι της Αγιάσου που είναι απόφοιτοι Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης αναφέρουν τους Ολυμπιακούς αγώνες, με το ποσοστό των αποφοίτων Β/θμιας εκπαίδευσης να αγγίζει το 96,4%. Η πλειοψηφία των αποφοίτων ΙΕΚ υποστηρίζει τον παράγοντα των μαζικών απολύσεων λόγω συγχωνεύσεων (42,9%), ενώ οι απόφοιτοι ΤΕΙ σε ποσοστό 50% θεωρούν ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας θα αποδειχθεί καθοριστικός παράγοντας για την προσφορά εργασίας τα επόμενα χρόνια. Τέλος, οι απόψεις των αποφοίτων ΑΕΙ είναι μοιρασμένες μεταξύ δύο συχνά αναφερομένων παραγόντων, της διεξαγωγής των Ολυμπιακών αγώνων (28,6%) και της παγκοσμιοποίησης της αγοράς (28,6%, Γράφημα 20)
Πίνακας 20. Παράγοντες που θα επηρεάσουν την προσφορά εργασίας τα επόμενα χρόνια, ανά μορφωτικό επίπεδο.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2004-2008 ΑΝΑ ΜΟΡΦ.ΕΠΙΠΕΔΟ (%)
Μορφ.επίπεδο εντατικοποίηση εξειδίκευσης εξέλιξη τεχνολογίας ολυμπιακοί αγώνες παγκοσμιοποίηση αγοράς οικονομικοί μετανάστες εναρμόνιση με Ε.Ε. μαζικές απολύσεις άλλο
μερικές τάξεις δημοτικού 0 0 0 0 100 0 0 0
Α/θμια εκπαίδευση 0 9,1 45,5 0 36,4 0 0 9,1
Β/θμια εκπαίδευση 3,6 7,1 96,4 3,6 14,3 3,6 21,4 0
ΙΕΚ 0 0 28,6 14,3 0 0 42,9 14
ΤΕΙ 0 50 16,7 16,7 0 0 16,7 0
ΑΕΙ 14 0 28,6 28,6 0 14 0 14

Γράφημα 20.

Επιπλέον, ζητήθηκε η γνώμη των κατοίκων της Αγιάσου αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των ακολούθων προτεινόμενων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας (Πίνακας 21). Στο σύνολο του δείγματος το υψηλότερο ποσοστό ανέφερε ότι η στήριξη των εργαζομένων από το κράτος και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός κοινωνικής πολιτικής θα ήταν το πιο θετικό βήμα στην καταπολέμηση της ανεργίας (25%), ενώ αρκετοί ήταν και αυτοί που υποστήριξαν τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας των επιχειρήσεων (16,7%). Ένα 10% των κατοίκων της Αγιάσου φαίνεται να επαφίεται στα κοινοτικά πακέτα στήριξης και στην αύξηση κινήτρων μέσω ΟΑΕΔ για την πρόσληψη προσωπικού ως λύση του προβλήματος της ανεργίας (Γράφημα 21). Αντίθετα, η συνταξιοδότηση των εργαζομένων σε προβληματικές επιχειρήσεις, η αναδιάρθρωση των Πανεπιστημίων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, όπως ακόμα και άλλοι παράγοντες που δεν δηλώθηκαν από τους κατοίκους, αναφέρθηκαν σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τους συμμετέχοντες στην έρευνα (1,7% σε όλα τα προαναφερθέντα μέτρα). Οι διαφορές μεταξύ της συχνότητας των απαντήσεων σε κάθε προτεινόμενο μέτρο είναι στατιστικώς σημαντικές (Cramer’s U=41,20; sig.<0,001).

Πίνακας 21. Μέτρα που μπορούν να συμβάλουν περισσότερο αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της ανεργίας.

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
Κοινοτικά πακέτα στήριξης 10
Μείωση εισφορών και φορολογίας επιχ/ων 16,7
35ώρο 3,3
Συνταξιοδότηση των εργαζομένων σε προβληματικές επιχειρήσεις 1,7
Ιδιωτικοποίηση δημοσίων επιχειρήσεων 5
Αύξηση επενδυτικών κινήτρων στις επιχειρήσεις 3,3
Στήριξη εργαζομένων- κοινωνική πολιτική 25
Κατάρτιση ανέργων 8,3
Αύξηση κινήτρων από ΟΑΕΔ για προσλήψεις 10
Αναδιάρθρωση των Πανεπιστημίων 1,7
Τοπική ανάπτυξη 13,3
άλλη 1,7

Γράφημα 21.

Το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και η οικογενειακή κατάσταση δεν φαίνεται να επηρεάζουν στατιστικώς σημαντικά τις απόψεις των Αγιασωτών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων καταπολέμησης της ανεργίας (Cramer’s U=0,931, sig.=0,072 , Cramer’s U=0,676 , sig.=0,504 , Cramer’s U=0,796 , sig.= 0,165, Cramer’s U=0,713 , sig.=0,336 αντίστοιχα).
Αναλυτικότερα, ο Πίνακας 22 παρουσιάζει τις απαντήσεις των κατοίκων ανά φύλο. Το υψηλότερο ποσοστό των αντρών ( 37,5%) θεωρεί ότι η τοπική ανάπτυξη μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της ανεργίας μέσα στο Δήμο της Αγιάσου, ενώ η πλειοψηφία των γυναικών προτείνει τη στήριξη των εργαζομένων από το κράτος και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό κοινωνικής πολιτικής (42,9%, Γράφημα 22).

Πίνακας 22. Προτεινόμενα μέτρα καταπολέμησης ανεργίας ανά φύλο.
ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΤΡΑΣ (%) ΓΥΝΑΙΚΑ (%)
Κοινοτικά πακέτα στήριξης 12,5 0
Μείωση εισφορών και φορολογίας επιχ/ων 25 0
35ώρο 0 0
Συνταξιοδότηση των εργαζομένων σε προβληματικές επιχειρήσεις 12,5 0
Ιδιωτικοποίηση δημοσίων επιχειρήσεων 0 0
Αύξηση επενδυτικών κινήτρων στις επιχειρήσεις 0 14,3
Στήριξη εργαζομένων- κοινωνική πολιτική 0 42,9
Κατάρτιση ανέργων 0 28,6
Αύξηση κινήτρων από ΟΑΕΔ για προσλήψεις 12,5 14,3
Αναδιάρθρωση των Πανεπιστημίων 0 0
Τοπική ανάπτυξη 37,5 0
άλλη 0 0

Γράφημα 22.

Τα ποσοστά των απαντήσεων διαφορετικών ηλικιακών ομάδων καταγράφονται στον Πίνακα 23. Τα άτομα μεταξύ 15-20 ετών θεωρούν εξίσου σημαντικά τα μέτρα των κοινοτικών πακέτων στήριξης, της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης όσων εργάζονται σε προβληματικές επιχειρήσεις και την αύξηση κινήτρων από τον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη προσωπικού (ποσοστό 33,3% και στα τρία μέτρα). Η πλειοψηφία των ατόμων μεταξύ 21-25 ετών (40%), επικεντρώνει το ενδιαφέρον στη στήριξη των εργαζομένων από το κράτος και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό κοινωνικής πολιτικής, ενώ τα ποσοστά των ατόμων ηλικίας 26-30 και 31-35 ετών είναι μοιρασμένα εξίσου μεταξύ της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας των επιχειρήσεων, καθώς και της αύξησης επενδυτικών κινήτρων προς τις επιχειρήσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα άτομα μεταξύ 41-45 ετών, το σύνολο των οποίων προκρίνουν την ανάπτυξη της Αγιάσου. Τέλος, το 50% των ατόμων ηλικίας 46-50 ετών θεωρεί ως το καλύτερο μέτρο καταπολέμησης της ανεργίας την κατάρτιση των ανέργων στις αναγκαίες ειδικότητες και την τοπική ανάπτυξη (50% και στις δύο κατηγορίες).

Πίνακας 23. Προτεινόμενα μέτρα καταπολέμησης ανεργίας ανά ηλικιακή ομάδα.
ΗΛΙΚΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
15-20 33,3 0 33,3 0 0 0 33,3 0
21-25 0 0 0 0 40 20 20 20
26-30 0 50 0 50 0 0 0 0
31-35 0 50 0 50 0 0 0 0
41-45 0 0 0 0 0 0 0 100
46-50 0 0 0 0 0 50 0 50

Τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει ορισμένες μόνο τάξεις του δημοτικού εναποθέτουν τις ελπίδες τους για μείωση της ανεργίας στα κοινοτικά πακέτα στήριξης (Πίνακας 24), σε αντίθεση με τους αποφοίτους Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που θεωρούν τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας τους , καθώς επίσης και την κατάρτιση των ανέργων στις αναγκαίες ειδικότητες ως μέτρα ικανά να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της ανεργίας (27,3% και στα δύο μέτρα). Τη στήριξη των εργαζομένων από το κράτος και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών επιλέγουν οι απόφοιτοι Β/θμιας Εκπαίδευσης (25% και στα δύο μέτρα), ενώ η πλειοψηφία των αποφοίτων ΙΕΚ εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην παροχή κινήτρων από τον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη προσωπικού (28,6%, Γράφημα 23). Το 50% των αποφοίτων ΤΕΙ επιλέγει τη στήριξη των εργαζομένων από το κράτος και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό κοινωνικής πολιτικής, άποψη που συμφωνεί και με το 28,6% των αποφοίτων ΑΕΙ. Οι τελευταίοι, σε ίσο ποσοστό, επιλέγουν και το μέτρο της τοπικής ανάπτυξης της Αγιάσου.

Πίνακας 24. Προτεινόμενα μέτρα καταπολέμησης ανεργίας ανά μορφωτικό επίπεδο.

ΜΟΡΦ.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Λίγες τάξεις δημοτικού 100 0 0 0 0 0 0 0
Α/θμια 0 27,3 0 0 9,1 27,3 9,1 18,2
Β/θμια 10,7 25 3,6 7,1 25 3,6 7,1 10,7
ΙΕΚ 14,3 0 0 0 28,6 0 28,6 14,3
ΤΕΙ 16,7 0 0 0 50 0 16,7 0
ΑΕΙ 0 0 0 14,3 28,6 14,3 0 28,6

Γράφημα 23.

Οι κάτοικοι της Αγιάσου που δεν έχουν μέχρι στιγμής δημιουργήσει οικογένεια, θεωρούν στην πλειοψηφία τους (30,4%) ότι η στήριξη των εργαζομένων από το κράτος και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός κοινωνικής πολιτικής θα βοηθήσει, ώστε να μειωθεί η ανεργία, ενώ οι έγγαμοι χωρίς παιδιά επιλέγουν με την ίδια συχνότητα την καθιέρωση του 35ώρου, την αναδιάρθρωση των Πανεπιστήμιων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας,, καθώς και άλλα μέτρα καταπολέμησης της ανεργίας, τα οποία δεν προσδιορίζουν (33,3% και στις τρεις επιλογές). Οι έγγαμοι με παιδιά προσβλέπουν στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας των επιχειρήσεων και στη στήριξη των εργαζομένων από το κράτος και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό κοινωνικής πολιτικής (ποσοστό 25% και στις δύο επιλογές). Τέλος, το 50% των χωρισμένων θεωρεί ότι η ανεργία μπορεί να μειωθεί τόσο μέσω των κοινοτικών πακέτων στήριξης, όσο και δια της τοπικής ανάπτυξης της Αγιάσου (50%).

Πίνακας 25. Μέτρα καταπολέμησης της ανεργίας σύμφωνα με την οικογενειακή κατάσταση.

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

κοινοτικά πακέτα στήριξης μείωση εισφορών φορολογίας επιχ 35ώρο συνταξιοδότηση εργαζομένων σε προβληματικές επ/σεις πλήρης ιδιωτικοποίηση δημοσίων επιχειρήσεων αύξηση επενδυτικών κινήτρων στις επιχειρήσεις στήριξη των εργαζομένων- κοινωνική πολιτική κατάρτιση ανέργων αύξηση κινήτρων από τον ΟΑΕΔ αναδιάρθρωση παν/μίων τοπική ανάπτυξη άλλη
άγαμος 8,7% 8,7% 0 4,3% 0 4,3% 30,4% 8,7% 21,7% 0 13,0% 0
έγγαμος/η χωρίς παιδιά 0 0 33,3% 0 0 0 0 0 0 33,3% 0 33,3%
έγγαμος/η με παιδιά 9,4% 25,0% 3,1% 0 9,4% 3,1% 25,0% 9,4% 3,1% 0 12,5% 0
χωρισμένος/η 50,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,0% 0

Η επόμενη ερώτηση αφορά τον τομέα στον οποίο οι κάτοικοι της Αγιάσου επιθυμούν να καταρτιστούν, ώστε να εργαστούν με περισσότερη επιτυχία στο μέλλον. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 26, το υψηλότερο ποσοστό των κατοίκων (28,3%) επιθυμεί να καταρτιστεί στις ξένες γλώσσες, ενώ αρκετά υψηλό είναι το ποσοστό των Αγιασωτών που επιθυμούν επιμόρφωση στις δημόσιες σχέσεις (25%). Ακολουθούν τα δίκτυα/intrnet με 20% και άλλοι τομείς που σχετίζονται περισσότερο με το επάγγελμά τους με 11,7%. Οι διαφοροποιήσεις στις προτιμήσεις των κατοίκων είναι στατιστικώς σημαντικές σε επίπεδο 0,05 (Cramer’s U=15,20, sig.=0,010<0,05).

Πίνακας 26. Επιθυμητός τομέας επιμόρφωσης.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
αυτοματισμός γραφείου 10,0
δίκτυα/internet 20,0
δημόσιες σχέσεις 25,0
επικοινωνία 5,0
ξένες γλώσσες 28,3
άλλος τομέας 11,7

Γράφημα 24.

Αναφορικά με τις απαντήσεις των δύο φύλων στην ερώτηση αυτή, οι άντρες φαίνονται να έχουν ως πρώτη επιλογή την κατάρτισή τους σε θέματα δημοσίων σχέσεων (28,6%), ενώ οι γυναίκες επιθυμούν να εκπαιδευτούν στις ξένες γλώσσες (38μ9%). Η δεύτερη επιλογή είναι για τους άντρες οι ξένες γλώσσες (23,8%) και για τις γυναίκες τα δίκτυα / internet (33,3%). Οι διαφορές όμως αυτές δεν είναι στατιστικώς σημαντικές σε επίπεδο 0,05 (Cramer;s U= 0,354, sig.=0,184, Γράφημα 25).

Πίνακας 27. Επιθυμητός τομέας επιμόρφωσης ανά φύλο.

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ΚΑΤΑΡΤΙ-ΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΦΥΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ

άντρας γυναίκα
αυτοματισμός γραφείου 11,9% 5,6% 10,0%
δίκτυα/internet 14,3% 33,3% 20,0%
δημόσιες σχέσεις 28,6% 16,7% 25,0%
επικοινωνία 4,8% 5,6% 5,0%
ξένες γλώσσες 23,8% 38,9% 28,3%
άλλος τομέας 16,7% 0% 11,7%
Γράφημα 25.

Οι ηλικιακές ομάδες παρουσιάζουν διαφορετικά ενδιαφέροντα κατάρτισης, αν και δεν καταγράφεται στατιστική σημαντικότητα (Cramer’s U=0,307, sig.= 0,779). Ο αυτοματισμός γραφείου επιλέγεται από το 33,3% των ατόμων 15-20 ετών, ενώ τα δίκτυα/ internet τυγχάνουν ευρύτερης αποδοχής, με το50% των ατόμων 21-25 ετών, το 50% όσων βρίσκονται μεταξύ 41-45 ετών και το 33,3% όσων ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 36-40 ετών να επιλέγει αυτού του είδους την κατάρτιση (Πίνακας 28). Ο «δημοφιλέστερος» τομέας επιμόρφωσης είναι οι δημόσιες σχέσεις , τις οποίες επιλέγει το 40% των ατόμων 46-50 ετών, το 35,7% των ατόμων 31-35 ετών, το 33,3% των ατόμων 36-40 ετών και το 30% των ατόμων 26-30 ετών (Γράφημα 26).

Πίνακας 28. Επιθυμητός τομέας επιμόρφωσης ανά ηλικιακή ομάδα.

ΗΛΙΚΙΑ
Τομέας επιμόρφωσης 15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55
αυτοματισμός γραφείου 33,3% 8,3% 10,0% 14,3% 0% 0% 0% 0%
δίκτυα/internet 16,7% 50,0% 0% 7,1% 33,3% 50,0% 0% 16,7%
δημόσιες σχέσεις 16,7% 8,3% 30,0% 35,7% 33,3% 25,0% 40,0% 16,7%
επικοινωνία 0% 0% 10,0% 7,1% 0% 0% 0% 16,7%
ξένες γλώσσες 33,3% 25,0% 30,0% 28,6% 33,3% 0% 40,0% 33,3%
άλλος τομέας 0% 8,3% 20,0% 7,1% 0% 25,0% 20,0% 16,7%

Γράφημα 26.

Ούτε και το μορφωτικό επίπεδο παρουσιάζει στατιστικώς σημαντικές διαφοροποιήσεις, αν και ορισμένες τάσεις διαφαίνονται από τον Πίνακα 29. Τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει ορισμένες τάξεις του δημοτικού αναφέρουν σε ποσοστό 100% ότι επιθυμούν να καταρτιστούν στον τομέα των δημοσίων σχέσεων, συμφωνώντας έτσι με το 66,7% των αποφοίτων ΤΕΙ (66,7%). Όσοι έχουν αποφοιτήσει από την Α/θμια εκπαίδευση προτιμούν σε ποσοστό 36.4% την κατάρτιση στις ξένες γλώσσες, συμφωνώντας με το 32,1% των αποφοίτων Β/θμιας εκπαίδευσης (Γράφημα 27). Οι απόφοιτοι ΙΕΚ αλλά και ΑΕΙ επιλέγουν τα δίκτυα/internet (ποσοστό 71,4% και 42,9% αντίστοιχα ).

Πίνακας 29. Επιθυμητός τομέας επιμόρφωσης ανά μορφωτικό επίπεδο.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

μερικές τάξεις του δημοτικού πρωτοβάθμια εκπαίδευση δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ι.Ε.Κ Τ.Ε.Ι.- Α.Ε.Ι
αυτοματισμός γραφείου
0% 0% 17,9% 14,3% 0% 0%
δίκτυα/internet
0% 0% 14,3% 71,4% 0% 42,9%
δημόσιες σχέσεις
100,0% 27,3% 21,4% 0% 66,7% 14,3%
επικοινωνία
0% 9,1% 3,6% 0% 0% 14,3%
ξένες γλώσσες
0% 36,4% 32,1% 14,3% 33,3% 14,3%
άλλος τομέας
0% 27,3% 10,7% 0% 14,3%

Γράφημα 27.

Ένα άλλο ερώτημα που τέθηκε στους κατοίκους της Αγιάσου, ήταν εάν η παρούσα εργασιακή τους κατάσταση επηρεάζει τις οικογενειακές και προσωπικές τους σχέσεις (Πίνακας 30, Γράφημα 28). Οι απαντήσεις που δόθηκαν διέφεραν στατιστικώς σε μεγάλο βαθμό (x2=4,267, sig.=0,039<0,05), αφού το 63,3% απάντησε ότι τις επηρεάζει, ενώ μόλις το 36,7% απάντησε αρνητικά.

Πίνακας 30: Κατά πόσο η παρούσα εργασιακή κατάσταση επηρεάζει τις οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις των ατόμων

ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ναι 63,3
όχι 36,7

Γράφημα 28.

Τα δύο φύλα δεν παρουσιάζουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές αναφορικά με τις απαντήσεις τους στο ερώτημα αυτό (x2= 0,123, sig.= 0,726), όπως φαίνεται στον Πίνακα 31. Το 66,7% των γυναικών και το 61,9% των αντρών απάντησε θετικά, ενώ 33,7% των γυναικών και 38,1% των αντρών απάντησε ότι η εργασιακή τους κατάσταση δεν επηρεάζει καθόλου τις κοινωνικές και οικογενειακές τους σχέσεις (Γράφημα 29).

Πίνακας 31: Η παρούσα εργασιακή κατάσταση επηρεάζει τις οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις ανά φύλο.

ΦΥΛΟ

ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; άντρας γυναίκα
Ναι 61,9% 66,7%
Όχι 38,1% 33,3%

Γράφημα 29.

Διαφορές όμως εντοπίζονται μεταξύ των ηλικιακών ομάδων (Cramer’s U=0,610, sig.=0,002<0,05, Πίνακας 32). Τα άτομα νεαρής ηλικίας (15-20 και 21-25 ετών) απάντησαν σε ποσοστό 66,7% και 83,3% αντίστοιχα ότι η οικογενειακή και κοινωνική τους ζωή δεν επηρεάζεται από την εργασιακή τους κατάσταση. Αντίθετα, η πλειοψηφία των ατόμων 26-30, 31-35,36-40 και 46-50 απάντησαν ότι επηρεάζεται τόσο η οικογενειακή, όσο και η κοινωνική τους ζωή από την εργασιακή τους κατάσταση (ποσοστά 90%, 85,7%, 100% και 66,7% αντιστοίχως). Οι απόψεις των ατόμων 41-45 ετών είναι μοιρασμένες ανάμεσα στις δύο απαντήσεις (Γράφημα 30).

Πίνακας 32: Η παρούσα εργασιακή κατάσταση επηρεάζει τις οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις ανά ηλικιακή ομάδα

ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΗΛΙΚΙΑ (%)
15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55
ναι 33,3 16,7 90,0 85,7 100,0 50,0 80,0 66,7
όχι 66,7 83,3 10,0 14,3 0 50,0 20,0 33,3

Γράφημα 30.

Οι απόψεις ατόμων με διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο δεν παρουσιάζουν στατιστικώς σημαντικές διαφοροποιήσεις (Cramer’s U=0,284, sig.=0,435). Τα περισσότερα άτομα που έχουν ολοκληρώσει ορισμένες τάξεις του δημοτικού, την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση, όπως επίσης και οι απόφοιτοι ΤΕΙ και ΑΕΙ, αναφέρουν ότι η εργασιακή τους κατάσταση επηρεάζει με κάποιο τρόπο την οικογενειακή και κοινωνική τους ζωή (Πίνακας 33). Αντιθέτως, το 57,1% των αποφοίτων ΙΕΚ απάντησε ότι δεν αισθάνεται ότι επηρεάζονται με κάποιον τρόπο από την κατάσταση της εργασίας τους (Γράφημα 31).

Πίνακας 33: Η παρούσα εργασιακή κατάσταση επηρεάζει τις οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις ανά μορφωτικό επίπεδο.

ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
μερικές τάξεις δημοτικού Α/θμια εκπαίδευση Β/θμια εκπαίδευση Ι.Ε.Κ. – Τ.Ε.Ι. Α.Ε.Ι.
ναι 100,0% 63,6% 57,1% 42,9% 83,3% 85,7%
όχι 0 36,4% 42,9% 57,1% 16,7% 14,3%

Γράφημα 31.

Μόνο οι άγαμοι θεωρoύν ότι η εργασιακή τους κατάσταση δεν επηρεάζει τις προσωπικές και οικογενειακές τους σχέσεις (52,2%), ενώ τα άτομα που είναι είτε έγγαμα χωρίς παιδιά είτε με παιδιά είτε χωρισμένα, επηρεάζονται στους τομείς της οικογένειας και των κοινωνικών σχέσεων από την εργασιακή τους κατάσταση (Πίνακας 34, Γράφημα 32). Εντούτοις, οι διαφορές που παρουσιάζονται δεν είναι στατιστικώς σημαντικές σε επίπεδο 0,05 (Cramer’s U=0,308, sig.=0,128>0,05).

Πίνακας 34. Η παρούσα εργασιακή κατάσταση επηρεάζει τις οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις σύμφωνα με την οικογενειακή κατάσταση.

ΑΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
(%)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ναι όχι
άγαμος 47,8% 52,2%
έγγαμος/η χωρίς παιδιά 100,0% 0%
έγγαμος/η με παιδιά 68,8% 31,3%
χωρισμένος/η 100,0% 0%

Γράφημα 32.

Στο ερώτημα προς τους κατοίκους της Αγιάσου για το αν υπάρχουν κάποιες αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν στην επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση, ώστε να βελτιωθεί η εργασιακή κατάσταση των κατοίκων, το 76,7% απάντησε ότι υπάρχουν, ενώ μόνο το 23,3 θεώρησε ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει σε επίπεδο εκπαίδευσης (Πίνακας 35). Τα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι οι προτιμήσεις των κατοίκων επικεντρώνονται στην ύπαρξη άμεσης συσχέτισης μεταξύ των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων που τους προσφέρονται και της αγοράς εργασίας. Υπάρχει στατιστική σημαντικότητα στη διαφορά συχνότητας απαντήσεων (x2=17,067, sig.<0,001<0,05).

Πίνακας 35. Αλλαγές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων ώστε να βελτιωθεί η εργασιακή κατάστασή τους.

AΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)
Ναι 76,7
Όχι 23,3

Οι διαφορές μεταξύ των απαντήσεων των δύο φύλων δεν παρουσιάζουν στατιστική σημαντικότητα ( Cramer’s U= 0,069, sig.=0,594). Όπως φαίνεται στον Πίνακα 36, το 72,2% των γυναικών και το 78,6% των αντρών πιστεύουν ότι κάποιες αλλαγές στην επαγγελματική κατάρτιση των κατοίκων θα τους βοηθούσαν να βελτιώσουν αισθητά την κατάσταση της εργασίας τους (Γράφημα 33).

Πίνακας 36: Αλλαγές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε να βελτιωθεί η εργασιακή κατάσταση των ατόμων.

Θα προτείνατε αλλαγές στην επαγγελματική εκπαίδευση, ώστε να βελτιωθεί η εργασιακή κατάσταση; ΦΥΛΟ

άντρας γυναίκα

Nαι 78,6% 72,2%

Όχι 21,4% 27,8%

Γράφημα 33.

Σημαντικές όμως είναι οι διαφορές που καταγράφηκαν μεταξύ των απαντήσεων διαφορετικών ηλικιακών ομάδων (Cramer’s U=0,491, sig.=0,043<0,05). Η διαφορά εντοπίζεται στις απόψεις των νέων μεταξύ 21-25 ετών, που είναι και οι μοναδικοί που πιστεύουν ότι χρειάζονται ορισμένες αλλαγές στην επαγγελματική κατάρτιση των κατοίκων, ώστε να βελτιωθεί η εργασιακή κατάστασή τους (58,3%, Γράφημα 34).

Πίνακας 37: Αλλαγές στην επαγγελματική εκπαίδευση, ώστε να βελτιωθεί η εργασιακή κατάσταση ανά ηλικιακές κατηγορίες.

Ηλικία
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55
Ναι 83,3% 41,7% 100,0% 78,6% 100,0% 100,0% 60,0% 83,3%
Όχι 16,7% 58,3% 0% 21,4% 0% 0% 40,0% 16,7%

Γράφημα 34.

Τα άτομα με διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους αναφορικά με το αν θεωρούν ότι χρειάζονται αλλαγές στην επαγγελματική κατάρτιση των κατοίκων (Cramer’s U=0,224, sig.=0,697>0,05). Η πλειοψηφία των ατόμων όλων των κατηγοριών θεωρούν ότι ορισμένες αλλαγές θα ήταν χρήσιμες (Πίνακας 38, Γράφημα 35).

Πίνακας 38: Aλλαγές στην επαγγελματική εκπαίδευση, ώστε να βελτιωθεί η εργασιακή κατάσταση ανά μορφωτικό επίπεδο.

ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑΤΕ AΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
μερικές τάξεις δημοτικού Α/θμια εκπαίδευση Β/θμια εκπαίδευση Ι.Ε.Κ. Τ.Ε.Ι Α.Ε.Ι.
ναι 100,0% 72,7% 75,0% 71,4% 66,7% 100,0%
όχι 0% 27,3% 25,0% 28,6% 33,3% 0%

Γράφημα 35.

Η τελευταία γενική ερώτηση στην οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι κάτοικοι της Αγιάσου ήταν αν θεωρούν ότι η πορεία της απασχόλησης στην Ελλάδα είναι θετική ή αρνητική. Όπως καταφαίνεται στον Πίνακα 39, το 83,3% των Αγιασωτών θεωρεί ότι η πορεία της απασχόλησης είναι αρνητική, έναντι του 16,7% που έχει θετική άποψη. Η διαφοροποίηση των απαντήσεων είναι στατιστικώς σημαντική (Cramer’s U= 26,67, sig.<0,001)

Πίνακας 39. Γνώμη για την πορεία της απασχόλησης στην Ελλάδα.

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
Θετική 16,7%%
Αρνητική 83,3

Όσον αφορά τη γενική γνώμη των κατοίκων της Αγιάσου για την πορεία της απασχόλησης στην Ελλάδα, τόσο οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες έχουν αρνητική γνώμη (88,1% και 72,2%αντίστοιχα), ενώ από τα άτομα που έχουν θετική γνώμη το μεγαλύτερο ποσοστό είναι γυναίκες(27,8%, Πίνακας40). Οι διαφορές όμως δεν είναι στατιστικώς σημαντικές μεταξύ των απαντήσεων των δύο φύλων (Cramer’s U=0,195, sig.=0,131<0,05). Το Γράφημα 36 αναπαριστά τα ποσοστά απαντήσεων των δύο φύλων στην ερώτηση αυτή.

Πίνακας 40: Γνώμη για την πορεία της απασχόλησης στην Ελλάδα ανά φύλο.

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΥΛΟ

άντρας γυναίκα
θετική 11,9% 27,8%
αρνητική 88,1% 72,2%

Γράφημα 36 : Γνώμη για την πορεία της απασχόλησης στην Ελλάδα ανά φύλο.

Στατιστικώς σημαντικές διαφορές δεν παρουσιάζονται στις απαντήσεις διαφορετικών ηλικιακών ομάδων (Cramer’s U=0,292, sig.=0,647>0,05), όπως δείχνει και ο Πίνακας 41. Η πλειοψηφία όλων των ηλικιακών ομάδων έχει αρνητική άποψη για την πορεία της απασχόλησης στην Ελλάδα (Γράφημα 37).

Πίνακας 41: Γνώμη για την πορεία της απασχόλησης στην Ελλάδα ανά ηλικιακή ομάδα.

ΗΛΙΚΙΑ
ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55
θετική 16,7% 16,7% 20,0% 28,6% 33,3% 0% 0% 0%
Αρνητική 83,3% 83,3% 80,0% 71,4% 66,7% 100,0% 100,0% 100,0%

Γράφημα 37: Γνώμη για την πορεία της απασχόλησης στην Ελλάδα ανά ηλικιακή ομάδα

Επίσης διεφάνη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που είχαν αρνητική γνώμη για την πορεία της απασχόλησης ήταν άτομα μεγάλης ηλικίας (46>) και είχαν τελειώσει μερικές τάξεις του δημοτικού (Πίνακας 42, Γράφημα 38). Στατιστική σημαντικότητα δεν καταγράφεται στις απαντήσεις των ατόμων με διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο (Cramer’s U=0,136, sig.=0,775>0,05), ούτε μεταξύ των ατόμων με διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο (Cramer’s U= 0,154., sig.=0,921)

Πίνακας 42: Γνώμη για την πορεία της απασχόλησης στην Ελλάδα ανά μορφωτικό επίπεδο.

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
μερικές τάξεις δημοτικού Α/θμια εκπαίδευση Β/θμια εκπαίδευση Ι.Ε.Κ. – Τ.Ε.Ι. Α.Ε.Ι.
θετική 0% 9,1% 17,9% 28,6% 16,7% 14,3%
αρνητική 100,0% 90,9% 82,1% 71,4% 83,3% 85,7%

Γράφημα 38: Γνώμη για την πορεία της απασχόλησης στην Ελλάδα ανά μορφωτικό επίπεδο.

12) ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Μειωμένη παρουσιάζεται η συμμετοχή των κατοίκων της Αγιάσου σε κάποιο συνδικαλιστικό όργανο. Πιο συγκεκριμένα, ένα μικρό ποσοστό (16%) των ανδρών της Αγιάσου δηλώνει ότι είναι μέλος κάποιου συνδικαλιστικού οργάνου, ενώ το 84% του συνολικού δείγματος των ανδρών αναφέρει την αποχή του από κάθε είδους τέτοιας δραστηριότητας. Παντελώς όμως απέχουν και οι γυναίκες της Αγιάσου από τέτοιου είδους συλλογικές δράσεις. (Το 100% του δείγματος). (Πίνακας Π1,Γράφημα Π1).

Πίνακας Π1: Συμμετοχή των Αγιασωτών σε κάποιο συνδικαλιστικό όργανο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΦΥΛΟ ΝΑΙ ΌΧΙ

Άνδρας 16% 84%

Γυναίκα 0% 100%

Γράφημα Π1: Συμμετοχή των Αγιασωτών σε κάποιο συνδικαλιστικό όργανο ανά φύλο.

Σύμφωνα με τον Πίνακα Π2 ως ενεργοί συνδικαλιστές παρουσιάζονται τα άτομα που ανήκουν στις υψηλότερες ηλικιακές κατηγορίες 36-40, 41-45 και 51-55, ενώ πλήρης είναι η αποχή των νεότερων ατόμων. (15-20, 21-25, 26-30, 31-35 καθώς και 41-45). Μια πιθανή ερμηνεία αυτού είναι ότι οι στάσεις και οι αντιλήψεις των μεγαλυτέρων αναπαράγουν νοοτροπίες του παρελθόντος σε αντίθεση με τους νέους που έχουν αναπτύξει περισσότερο εγωκεντρικούς και α-πολιτικούς τρόπους συμπεριφοράς και δράσης. (Πίνακας Π2,Γράφημα Π2).

Πίνακας Π2: Συμμετοχή των Αγιασωτών σε κάποιο συνδικαλιστικό όργανο ανά ηλικιακή κατηγορία.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΝΑΙ ΌΧΙ
15-20 0% 100%
21-25 0% 100%
26-30 0% 100%
31-35 0% 100%
36-40 33,3% 66,7%
41-45 50% 50%
46-50 0% 100%
51-55 50% 50%

Γράφημα Π2: Συμμετοχή των Αγιασωτών σε κάποιο συνδικαλιστικό όργανο ανά ηλικιακή κατηγορία.

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (36% των ανδρών και 40% των γυναικών) δεν δέχτηκε να δηλώσει τις μηνιαίες του απολαβές επιβεβαιώνοντας την κρυψίνοια των Αγιασωτών στον τομέα αυτό. Η πλειοψηφία των ανδρών που δέχτηκαν να δηλώσουν το εισόδημά τους ανήκουν στην εισοδηματική κατηγορία των 1500-2000 ευρώ, ενώ ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 12% υπάγεται στις χαμηλότερες εισοδηματικές κλίμακες (600-1000 ευρώ και <600 ευρώ). Επιπλέον, μόνο ένα ποσοστό (4%), εντάσσεται στις υψηλές οικονομικές κλίμακες. Η πλειοψηφία του γυναικείου φύλου δήλωσε ότι το μηνιαίο του εισόδημα κυμαίνεται από 600 έως 1000 ευρώ, ενώ αρκετά μικρό είναι το δείγμα των γυναικών που οι οικονομικές τους απολαβές υπερβαίνουν τις 2000-2500 ευρώ. (Πίνακας Π3,Γράφημα Π3).

Πίνακας Π3: Συνολικό μηνιαίο εισόδημα που προέρχεται αποκλειστικά από την εργασία τους.

<600 ΕΥΡΩ 600-1000 ΕΥΡΩ 1000-1500 ΕΥΡΩ 1500-2000 ΕΥΡΩ 2000-2500 ΕΥΡΩ 2500 + ΕΥΡΩ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ
Συνολικό μηνιαίο εισόδημα που προέρχεται αποκλειστικά από την εργασία τους.

Άνδρας

12%

12%

24%

8%

4%

4%

36%

Γυναίκα

30%

20%

0%

0%

10%

0%

40%

Γράφημα Π3: Συνολικό μηνιαίο εισόδημα που προέρχεται αποκλειστικά από την εργασία τους.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά των ανδρών, αλλά και των γυναικών της Αγιάσου (68% και 80%, αντίστοιχα), δηλώνουν ότι η παρούσα εργασιακή τους κατάσταση επηρεάζει σημαντικά τις οικογενειακές και τις κοινωνικές τους σχέσεις. Το 32% των ανδρών και το 20% των γυναικών ανέφεραν ότι μένουν ανεπηρέαστες οι οικογενειακές και οι κοινωνικές τους σχέσεις από την εργασιακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται. (Πίνακας Π4, Γράφημα Π4).

Πίνακας Π4: Η παρούσα εργασιακή κατάσταση των Αγιασωτών επηρεάζει τις οικογενειακές και κοινωνικές τους σχέσεις.

Γράφημα Π4: Η παρούσα εργασιακή κατάσταση των Αγιασωτών επηρεάζει τις οικογενειακές και κοινωνικές τους σχέσεις ανά φύλο.

Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό των ανδρών (83,3%) που ανέφεραν ότι υπήρξαν άνεργοι για 0-6 μήνες, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 16,7% υπήρξαν μακροχρόνια άνεργοι. Η κατάσταση μακροχρόνιας ανεργίας φαίνεται ότι πλήττει περισσότερο το γυναικείο φύλο, αφού το 25% δήλωσε ότι υπήρξε άνεργο για ένα χρονικό διάστημα 5-10 ετών, ενώ το 50% ανέφερε ότι υπήρξε άνεργο από 6 μήνες έως δύο χρόνια. Τέλος σημαντικό κομμάτι των γυναικών της Αγιάσου (25%), αναφέρει ότι υπήρξε άνεργο για 0 έως 6 μήνες. (Πίνακας Π5, Γράφημα Π5).

Πίνακας Π5: Πόσο χρονικό διάστημα ήταν άνεργοι πριν την εξεύρεση της συγκεκριμένης τους εργασίας.

Γράφημα Π5: Πόσο χρονικό διάστημα ήταν άνεργοι πριν την εξεύρεση της συγκεκριμένης τους εργασίας.

Ο πλήρως απασχολούμενος κάτοικος της Αγιάσου έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι 31-35 ετών, έχει τελειώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γνωρίζει μία ξένη γλώσσα (67% του δείγματος), δεν έχει γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (54,3% των πλήρως απασχολούμενων δεν γνωρίζουν να χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή) και δεν συμμετέσχε σε κανένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης (62,9%). Βρήκε εργασία εξαιτίας της «καλής» εκπαίδευσης και της κατάρτισής του, δηλώνει ότι χρειάζεται να επιμορφωθεί στις δημόσιες σχέσεις και να εξειδικευτεί στο επάγγελμά του. (Πίνακες Π5,Π6,Π7, Γραφήματα Π5, Π6, Π7).
Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος των κατοίκων της Αγιάσου είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , ωστόσο όμως υπάρχει και ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 20%, οι οποίοι είναι απόφοιτοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το υπόλοιπο μέρος του δείγματος ανήκει στα υπόλοιπα μορφωτικά επίπεδα.(Πίνακας Π5, Γράφημα Π5).

Πίνακας Π5: Ποσοστό Αγιασωτών ανά μορφωτικό επίπεδο.

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΓΙΑΣΩΤΩΝ ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δημοτικό) 5,7%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο/λύκειο) 51,4%
Ι.Ε.Κ. (ιδιωτικές σχολές) 5,7%
Τ.Ε.Ι. (τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα) 17,1%
Α.Ε.Ι. (ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα) 20%

Γράφημα Π5: Ποσοστό Αγιασωτών ανά μορφωτικό επίπεδο.

Ένα αξιοσημείωτο ποσοστό του δείγματος δηλώνει ότι γνωρίζει τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό του ύψους 34,3 που δεν γνωρίζει καμία ξένη γλώσσα. (Πίνακας Π6, Γράφημα Π6)

Πίνακας Π6: Ποσοστό πλήρως απασχολούμενων Αγιασωτών σχετικά με τη γνώση ξένης γλώσσας.

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΓΙΑΣΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ναι 65,7%
Όχι 34,3%

Γράφημα Π6: Ποσοστό πλήρως απασχολούμενων Αγιασωτών σχετικά με τη γνώση ξένης γλώσσας.

Αποκαρδιωτικό είναι το ποσοστό των Αγιασωτών που έχει εξοικειωθεί με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πάνω από το μισό περίπου δείγμα δηλώνει άγνοια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ ένα μικρό μέρος του πληθυσμού έχει τις γνώσεις, για να χειριστεί πολύ καλά και μέτρια τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (14,3% και 11,4% αντίστοιχα).

Πίνακας Π7: Ποσοστό Αγιασωτών σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΓΙΑΣΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Πολύ καλά 14,3%
Αρκετά καλά 11,4%
Μέτρια 14,3%
Λίγο 5,7%
Καθόλου 54,3%

Γράφημα Π7: Γνώση χρήσης υπολογιστή στην Αγιάσο.

Από το συνολικό δείγμα των πλήρως απασχολούμενων κατοίκων της Αγιάσου περισσότερο ικανοποιημένοι εργασιακά παρουσιάζονται οι άνδρες με μ.ο.=33,3% (μέσος όρος γυναικών= 29,9%). Παρόλα αυτά δεν παρατηρείται καμία στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση (sig.=0,620>0,05). Μια πιθανή εξήγηση του φαινομένου αυτού είναι ότι η φύση των επαγγελμάτων στην Αγιάσο είναι τέτοια (εμπόριο, γεωργικός και κτηνοτροφικός τομέας) που παραδοσιακά αναφέρονται σε άνδρες. Και τα ποσοστά όμως των γυναικών σε τέτοιου είδους επαγγέλματα παρόλο που δεν βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα εντούτοις δεν είναι αμελητέα. Αρκετά έντονη, λοιπόν, παρατηρείται η δράση των γυναικών σε επαγγέλματα εμπορίου, η οποία διεκπεραιώνεται με μεγάλη επιτυχία. Μια πιθανή ερμηνεία γι’ αυτό είναι η αποδέσμευση και η χειραφέτησή τους από τα στερεότυπα κοινωνικά δεσμά.( π.χ. να ασχολούνται μόνο με οικιακές εργασίες και την ανατροφή των παιδιών τους). Ανάλογα είναι και τα αποτελέσματα σχετικά με τη διάθεση των κατοίκων της Αγιάσου για περαιτέρω κατάρτιση και εκπαίδευση στο εργασιακό τους αντικείμενο. Πιο συγκεκριμένα οι εκπρόσωποι του ανδρικού φύλου, οι οποίοι είναι πλήρως απασχολούμενοι, δηλώνουν μεγαλύτερη προθυμία για επιπλέον κατάρτιση και επιμόρφωση στο εργασιακό τους αντικείμενο. Ο μέσος όρος των ανδρών είναι 38,4%, ενώ στις γυναίκες 35,6. % Και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά (sig.=0,272>0,05).
Οι μέσοι όροι της εργασιακής ικανοποίησης ανά ηλικιακή κατηγορία αποκαλύπτουν διαφοροποιήσεις, εντούτοις αυτές δεν είναι στατιστικώς σημαντικές. Πιο συγκεκριμένα, οι ηλικιακές κατηγορίες 15-20, 21-25, 26-30 καθώς και όσοι είναι 36-40 αισθάνονται λιγότερο εργασιακά ικανοποιημένοι σε σύγκριση με τις ηλικιακές κατηγορίες 31-35, 41-45, 46-50 και 51-55. Μια εικασία για τη δικαιολόγηση αυτού του συμπεράσματος είναι ότι οι μικρές ηλικιακές κατηγορίες βρίσκονται ακόμα στη διαδικασία αναζήτησης της ιδανικής τους εργασίας και βασικός τους σκοπός είναι η συλλογή εργασιακών εμπειριών, ενώ, αντίθετα, οι μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες έχουν ήδη κατασταλάξει επαγγελματικά και είναι ικανοποιημένες από την εργασία τους. Οι περισσότερο ηλικιωμένοι γνωρίζουν de facto ότι δεν είναι εφικτό να αλλάξουν εργασιακό αντικείμενο και έχουν συμβιβαστεί με αυτό. Προς τούτοις έχουν αποκτήσει επαγγελματική ταυτότητα και έχουν πλήρως προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της εργασίας τους. Η διαφοροποίηση τους όμως δεν εμφανίζεται στατιστικώς σημαντική. (sig.= 0,807>0,05).
Τα άτομα που παρουσιάζονται λιγότερο πρόθυμα για περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ανήκουν στις ηλικιακές κατηγορίες 21-25, 36-40, 41-45 και 46-50 ενώ περισσότερο πρόθυμοι για ενίσχυση της επαγγελματικής τους εκπαίδευσης παρουσιάζονται οι ηλικιακές κατηγορίες 15-20, 26-30, 31-35 και 51-55. Ωστόσο όμως και σε αυτή την περίπτωση δεν εμφανίζεται στατιστικώς σημαντική διαφορά. (sig.=0,406>0,05).

Πίνακας Π8: Εργασιακή ικανοποίηση και των Αγιασωτών ανάλογα με την ηλικία τους.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΑΣΩΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ%
15-20 31%
21-25 32%
26-30 30,5%
31-35 32%
36-40 29,3%
41-45 39%
46-50 40%
51-55 34,2%

Γράφημα Π8 : Εργασιακή ικανοποίηση των πλήρως απασχολούμενων Αγιασωτών ανάλογα με την ηλικία τους.

Στις περισσότερο δυσαρεστημένες ομάδες σε σχέση με την εργασιακή ικανοποίηση ανήκουν τα άτομα που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ιδιωτικών σχολών και πτυχιούχοι τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.). σε αντίθεση με τους αποφοίτους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους αποφοίτους των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Αυτοί που δείχνουν μεγαλύτερη διάθεση για μετεκπαίδευση στον επαγγελματικό τους τομέα είναι οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τεχνολογικών ιδρυμάτων, καθώς και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Λιγότερο πρόθυμες για περαιτέρω κατάρτιση στον εργασιακό τομέα είναι οι υπόλοιπες μορφωτικές κατηγορίες. Και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα. (sig.=0,255>0,05 και sig=0,516>0,05 αντίστοιχα).

Πίνακας Π9: Εργασιακή ικανοποίηση και πρόθεση για περαιτέρω κατάρτιση/εκπαίδευση των Αγιασωτών ανά μορφωτικό επίπεδο.
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ%

Εργασιακή ικανοποίηση Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 36%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση γυμνάσιο/λύκειο 32,9%
Ι.Ε.Κ. (ιδιωτικές σχολές) 32%
Τ.Ε.Ι. (τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα) 26,5%
Α.Ε.Ι. (ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα) 34,8%
Μέσος όρος Πρόθεσης
για περαιτέρω κατάρτιση/εκπαίδευση
Πρόθεση για περαιτέρω κατάρτιση/εκπαίδευση Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 35,5%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση γυμνάσιο/λύκειο 38,9%
Ι.Ε.Κ. (ιδιωτικές σχολές) 30%
Τ.Ε.Ι. (τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα) 37,3%
Α.Ε.Ι. (ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα) 37,2%

Τέλος, οι έγγαμοι με παιδιά, καθώς και οι χωρισμένοι αισθάνονται εργασιακά λιγότερο ικανοποιημένοι σε σχέση με τους άγαμους και τους έγγαμους χωρίς παιδιά. Ανάλογα παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα της διάθεσης των ατόμων για ενίσχυση της επαγγελματικής τους κατάρτισης και εκπαίδευσης.
Οι Αγιασώτες δεν χρησιμοποιούν δημόσιους φορείς εύρεσης εργασίας, αλλά στηρίζονται περισσότερο στα άτυπα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. φίλοι) και στις προσωπικές τους προσβάσεις. Η τάση αυτή των Αγιασωτών δικαιολογείται από το γεγονός της ύπαρξης στενών φιλικών και συγγενικών δεσμών, που αποτελούν και τη βασικότερη μορφή κοινωνικού κεφαλαίου.

Πίνακας Π10 : Τρόπος εύρεσης εργασίας πλήρως απασχολούμενων ανά φύλο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΦΙΛΟΥΣ/ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΩΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ
Άνδρας 20% 16% 16% 8% 0% 40%

Γυναίκα 0% 10% 10% 50% 10% 20%

Γράφημα Π10: Τρόπος εύρεσης εργασίας πλήρως απασχολούμενων ανά φύλο.

13) ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.

Η στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων έδειξε ότι οι ημιαπασχολούμενοι είναι ως επί το πλείστον άνδρες έγγαμοι με παιδιά, απασχολούνται κυρίως σε εποχικά επαγγέλματα λόγω του ότι δεν μπόρεσαν να εισαχθούν σε εργασιακούς χώρους με πλήρη ωράρια, ενώ το μορφωτικό τους υπόβαθρο περιορίζεται στην ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης η πλειοψηφία μιλάει έστω και λίγο την αγγλική γλώσσα, αλλά δεν γνωρίζει χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών (πίνακας Η1, Η2).
Δεν παρατηρήθηκε αυξημένο ποσοστό ημιαπασχόλησης σε κάποια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Τόσο οι νέοι του δείγματος, όσο και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας εμφανίζουν τα ίδια ποσοστά ημιαπασχόλησης, για διαφορετικούς ωστόσο ο καθένας λόγους. Τα άτομα νεαρής ηλικίας ημιαπασχολούνται με σκοπό την οικονομική ενίσχυση και τη συμπλήρωση του εισοδήματός τους, ενώ τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ημιαπασχολούνται λόγω της ελαιοσυγκομιδής (Πίνακας Η3). Παρόλα αυτά οι ποσοστιαίες διαφοροποιήσεις δεν είναι στατιστικώς σημαντικές (sig= 0.800>0.05).

Πίνακας Η1: Μορφωτικό υπόβαθρο.
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΝΩΣΗ Η/Υ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ναι 60 30 10
Όχι 40 70 90

Πίνακας Η2: Μορφή εργασίας.
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
Εποχική 60
Μερική 20
Περιστασιακή 20

Πίνακας Η3 : Ηλικία.

ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
15-20 20
21-25 0
26-30 10
31-35 20
36-40 0
41-45 10
46-50 20
51-55 20

Από τον πίνακα Η4 παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ημιαπασχολούμενων είναι έγγαμοι με παιδιά, γεγονός που δυσχεραίνει το επίπεδο ζωής τους λόγω των βεβαρημένων οικονομικών υποχρεώσεων.
Oι διαφοροποιήσεις ανά μορφή οικογενειακής κατάστασης δεν είναι στατιστικώς σημαντικές (sig= 0.273>0.05).

Πίνακας Η4: Οικογενειακή κατάσταση του δείγματος των ημιαπασχολούμενων.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ
Άγαμος 40
Έγγαμος/η χωρίς παιδιά 10
Έγγαμος/η με παιδιά 50

Ενδιαφέρουσα είναι η διαπίστωση ότι όλοι όσοι ημιαπασχολούνται έχουν λάβει μόνο βασική εκπαίδευση. Άτομα που έχουν λάβει όχι μόνο τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και μεταλυκιακές σπουδές δεν βρέθηκαν να συμμετέχουν στην παραγωγή με αυτήν την μορφή εργασίας, δηλαδή την ημιαπασχόληση. Κατ επέκταση το μορφωτικό υπόβαθρο λειτουργεί ως διαφοροποιητικός επαγγελματικός παράγοντας, ο οποίος, ωστόσο, δεν είναι στατιστικώς σημαντικός (sig= 0.273) (Πίνακας Η5 ).

Πίνακας Η5 : Μορφωτικό επίπεδο των ημιαπασχολούμενων.

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
Μερικές τάξεις δημοτικού 10
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 40
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 50

Η βασικότερη αιτία ημιαπασχόλησης είναι η δυσκολία πρόσβασης σε μόνιμες θέσεις. Δευτερεύουσα αιτία είναι οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις του δείγματος και οι ιδιαίτεροι επαγγελματικοί κλάδοι που έχουν αναπτυχθεί στον τόπο. Ο παράγοντας της υγείας και οι οικογενειακές υποχρεώσεις δεν φαίνονται να επηρεάζουν την επαγγελματική πορεία και ένταξη στην παραγωγική διαδικασία (Πίνακας Η6).
Οι δαφορές που παρατηρούνται δεν είναι στατιστικώς σημαντικές (sig= 0.202>0.05)

Πίνακας Η6 : Λόγοι που οδηγούν στην ημιαπασχόληση.

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ
Δεν κατάφερα να βρω εργασία με πλήρες ωράριο 60
Λόγω σπουδών 20
Λόγω οικογενειακών ευθυνών 0
Λόγοι υγείας 0
Άλλο 20

Σημαντικό κεφάλαιο στην ενότητα της ημιαπασχόλησης είναι το κατά πόσο αυτή η μορφή εργασίας αποτελεί επιλογή του δείγματος ή λύση ανάγκης. Από τον πίνακα Η7 παρατηρείται ότι μόνο το 20% των ημιαπασχολούμενων συμμετέχει με αυτή την μορφή στην παραγωγή κατ’ επιλογή. Το υπόλοιπο 80% επιθυμεί να αυξηθούν οι εργάσιμες ώρες είτε παραμένοντας στην παρούσα εργασία του είτε απασχολούμενο σε μια άλλη με πλήρες ωράριο. Κανένας δεν θέλει να απασχοληθεί και σε μια πρόσθετη εργασία για να συμπληρώσει το οκτάωρό του. Ωστόσο οι ποσοστιαίες διαφοροποιήσεις τους δεν είναι στατιστικώς σημαντικές (sig=0.670 >0.05).

Πίνακας Η7 : Διάθεση ημιαπασχολούμενων για περισσότερες ώρες εργασίας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
Ναι, στην ίδια εργασία που έχω 40
Ναι, σε μια πρόσθετη
Ναι, σε μια άλλη με πλήρες ωράριο 40
Όχι, οι ώρες που απασχολούμαι είναι αρκετές. 20

Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα του τελευταίου τριμήνου από τους ημιαπασχολούμενους, για να ενσωματωθούν στο εργατικό δυναμικό πλήρους απασχόλησης, καταγράφονται στον Πίνακα Η8. Μεγάλη σημασία φαίνεται να έχουν τα κοινωνικά δίκτυα στήριξης, αφού πολλοί είναι αυτοί που κατέφυγαν στην αρωγή τους, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό δεν έχει δραστηριοποιηθεί, για να αλλάξει την παρούσα εργασιακή του κατάσταση.
Στον ΟΑΕΔ και στις ιδιωτικές εταιρείες μεσολάβησης δεν έχει απευθυνθεί μεγάλο ποσοστό των ημιαπασχολούμενων. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η Αγιάσος δεν διαθέτει ιδιωτικού τύπου οργανισμούς εύρεσης εργασίας, ενώ η ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ παραμένει ελλιπής. Επιπλέον, ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι αναγκασμένος να κατεβαίνει στη Μυτιλήνη, για να κάνει χρήση των παρεχόμενων κρατικών υπηρεσιών. Η αποκέντρωση των οργανισμών ίσως θα βελτίωνε την παρούσα επαγγελματική κατάσταση πολλών κατοίκων, μια και η δυσκολία πρόσβασης φαίνεται να επηρεάζει και να κρατά στάσιμη την επαγγελματική πορεία και εξέλιξη αρκετών Αγιασωτών, ιδιαιτέρως εκείνων που δεν διαθέτουν ιδιωτικό μέσο μετακίνησης και πρόσβαση στις απαιτούμενες πληροφορίες

Πίνακας Η8 : Ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα του τελευταίου τριμήνου από ημιαπασχολούμενους.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
Ήρθε σε επαφή με τον ΟΑΕΔ 10 90
Επικοινώνησε με Ιδιωτικές εταιρείες μεσολάβησης 0 100
Έψαξε τις αγγελίες σε εφημερίδες/ περιοδικά/ διαδίκτυο 10 90
Απευθύνθηκε σε συγγενείς 20 80
Απευθύνθηκε σε φίλους 30 70
Έκανε από μόνος του αιτήσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 10 90
Έβαλε αγγελία στον ημερήσιο, εβδομαδιαίο τύπο 10 90
Δεν έκανε τίποτα από τα παραπάνω 50 50

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ημιαπασχολούμενων θα ήταν διατεθειμένο να φύγει εκτός Αγιάσου, αν του παρουσιαζόταν επαγγελματικές ευκαιρίες, ενώ η διάθεση για επαγγελματική κινητικότητα είναι ισόποσα μοιρασμένη (Πίνακας Η9 ).

Πίνακας Η9: Επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα

ΔΙΑΦΩΝΩ (%) ΣΥΜΦΩΝΩ
(%)
Δεν θα άλλαζα εργασία έστω και αν μου παρουσιαζόταν μεγαλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 50 50
Δεν θα εργαζόμουν σε άλλο μέρος της Ελλάδας, έστω και αν μου παρουσιαζόταν η ευκαιρία 80 20

14) ΑΝΕΡΓΙΑ

Η ανεργία φαίνεται να πλήττει την Αγιάσο, αφού το ποσοστό των μη συμμετεχόντων στην παραγωγή ανέρχεται στο 25%. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων προσωπογράφησε τις ιδιαιτεροτήτες της μειονεκτούσας αυτής ομάδας και κατέδειξε ότι οι άνεργοι της Αγιάσου είναι κυρίως άνδρες (53,3%), ηλικίας 21-25 ετών με οικογένεια. Ο βασικότερος λόγος που δεν συμμετέχουν στην παραγωγή είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζουν στο να ενσωματωθούν στο εργατικό δυναμικό, ενώ δευτερεύων αιτιακός παράγοντας είναι τα προβλήματα υγείας και το ελλιπές μορφωτικό τους υπόβαθρο.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι επιθυμία των περισσοτέρων δεν είναι απλά η επαγγελματική τους αποκατάσταση, αλλά η αναζήτηση καλών επαγγελματικών προοπτικών και συνθηκών εργασίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό θα άλλαζε εργασιακό αντικείμενο, αν είχε τη δυνατότητα, εάν θα του προσέφερε μεγαλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης.
Το τίμημα για την απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας είναι η μετακίνησή τους από τον τόπο τους, δεδομένου ότι οι περισσότεροι ανέφεραν ότι θα έφευγαν από την Αγιάσο για να εργαστούν αλλού (Πίνακας Α1) .

Πίνακας Α1: Επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα

ΔΙΑΦΩΝΩ (%) ΣΥΜΦΩΝΩ (%)
Δεν θα εργαζόμουν σε άλλο μέρος της Ελλάδας, έστω και αν μου παρουσιαζόταν η ευκαιρία 73,4 26,7
Δεν θα άλλαζα εργασία έστω και αν μου προσφερόταν μεγαλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης 73,4 26,7

Συγκεκριμένα, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες ως επί το πλείστον τονίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, για να εισαχθούν στην παραγωγική διαδικασία (Πίνακες Α2, Α3). Πρέπει να αναφερθεί όμως ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ανέργων θα είχε έστω και εποχική απασχόληση, αν τα παραδοσιακά επαγγέλματα (αγροτικές εργασίες, αγγειοπλαστική, ξυλογλυπτική κ.λ.π.) διατηρούνταν ακμαία και σήμερα. Η έλλειψη συστηματικής καλλιέργειας, ο κατακερματισμός της αγροτικής ιδιοκτησίας και η αποστροφή των νέων προς τις ασχολίες που επί αιώνες ενίσχυαν οικονομικά την Αγιάσο, οδηγούν στο προαναφερθέν ποσοστό ανεργίας. Ως μέτρο πάταξής της, πέρα από την τουριστική ανάπτυξη του τόπου θα μπορούσε να είναι η τόνωση της παραγωγής, η επικέντρωση των προσπαθειών τόσο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όσο και των τοπικών αρχών στον τομέα της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων και της προώθησης τους σε νέες αγορές. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να αναζητηθούν νέα δίκτυα εμπορίου και να σταθμιστεί η εμπειρία άλλων περιοχών με συναφή παραγωγή.
Μπορεί ο πρωτεύων λόγος της ανεργίας να είναι κοινός για τα δύο φύλα, παρόλα αυτά διαφυλικές διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται κυρίως στον παράγοντα των οικογενειακών ευθυνών. Κανένας άνδρας δεν χαρακτήρισε τις οικογενειακές του υποχρεώσεις ως τροχοπέδη στην επαγγελματική του αποκατάσταση, εν αντιθέσει με το 14,3% των γυναικών. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι τα οικογενειακά βάρη τα επωμίζονται ακόμα και σήμερα οι γυναίκες.
Τα ελλιπή επαγγελματικά και εκπαιδευτικά προσόντα παρουσιάζονται από τις γυναίκες ως αιτιακός παράγοντας για την παρούσα εργασιακή τους κατάσταση. Από τον Πίνακα Α4 επιβεβαιώνεται ότι η ολοκλήρωση μόνο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν επαρκεί για επαγγελματική αποκατάσταση Οι διαφοροποιήσεις είναι στατιστικώς σημαντικές (sig=0.004<0.05).

Πίνακας Α2: Λόγοι που οδηγούν στην ανεργία.

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
Είμαι φοιτητής/ τρια 6,7
Αν και θέλω, δεν μπορώ να βρω εργασία 60
Δεν έχω αρκετά προσόντα 13,3
Ασχολούμαι με την οικογένειά μου 6,7
Απέχω από την εργασία για λόγους υγείας 13,3

Πίνακας Α3: Λόγοι που οδηγούν στην ανεργία ανά φύλο.

ΆΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ
Είμαι φοιτητής/ τρια 12,5 0
Αν και θέλω, δεν μπορώ να βρω εργασία 50 71,4
Δεν έχω αρκετά προσόντα 12,5 14,3
Ασχολούμαι με την οικογένεια μου 0 14,3
Απέχω από την εργασία για λόγους υγείας 25 0

Πίνακας Α4: Λόγοι που οδηγούν στην ανεργία ανά μορφωτικό επίπεδο.

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(%) Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(%) ΙΕΚ-Ιδιωτικές σχολές
(%)
Είμαι φοιτητής/ τρια 0 0 20
Αν και θέλω, δεν μπορώ να βρω εργασία 40 80 60
Δεν έχω αρκετά προσόντα 40 0 0
Ασχολούμαι με την οικογένεια μου 0 0 20
Απέχω από την εργασία για λόγους υγείας 20 20 0

Ένα αρκετά υψηλό ποσοστό συγκαταλέγεται στη μειονεκτούσα ομάδα των μακροχρόνιων ανέργων (Πίνακας Α5). Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων κατέδειξε ότι τα άτομα που απέχουν από την αγορά εργασίας πάνω από ένα χρόνο είναι 26-35 ετών, ενώ για τα νεαρά άτομα η έρευνα αγοράς και η προσπάθεια ενσωμάτωσης τους στην παραγωγή είναι σχετικά πρόσφατη (1-6 μήνες).
Τα άτομα τα οποία δεν ψάχνουν για εργασία είναι κυρίως άνδρες ηλικίας 15-20 ετών, δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις τους δεν επιτρέπουν να ενσωματωθούν στο εργατικό δυναμικό.
Οι διαφοροποιήσεις ανάλογα με το χρονικό διάστημα προσπάθειας εύρεσης εργασίας δεν είναι στατιστικώς σχηματικές (sig=0.225>0.05).

Πίνακας Α5: χρονικό διάστημα αναζήτησης εργασίας.

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
1-3 μήνες 33,3
4-6 μήνες 6,7
6-12 μήνες 6,7
Πάνω από 12 μήνες 33,3
Δεν ψάχνω για εργασία 20

Στην οικονομική αρωγή της οικογένειας στηρίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών (Πίνακας Α6,Α7 ). Ωστόσο η υποστήριξη του συγγενικού περιβάλλοντος αναφέρεται μόνο από τις γυναίκες, ενώ καμία ενίσχυση δεν έχει το 12,5% των ανδρών.
Μέχρι και σήμερα διαιωνίζεται το στερεότυπο της οικονομικής εξάρτησης των γυναικών από τους συζύγους ,αφού ως «φορέας» οικονομικής αρωγής έρχονται δεύτεροι στις απαντήσεις τους.
Οι ποσοστιαίες διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται στους φορείς οικονομικής στήριξης είναι στατιστικώς σημαντικές (sig= 0.000).

Πίνακας Α6: Φορέας οικονομικής στήριξης.

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
Η οικογένεια μου 73,3
Οι συγγενείς μου 6,7
Οι φίλοι μου 6,7
Ο/η σύντροφός μου 6,7
Δεν με στηρίζει κανείς οικονομικά 6,7

Πίνακας Α7: Φορέας οικονομικής στήριξης ανά φύλο.

Άνδρες
(%) Γυναίκες
(%)
Η οικογένεια μου 75 71,4
Οι συγγενείς μου 0 14,3
Οι φίλοι μου 12,5 0
Ο/η σύντροφός μου 0 14,3
Δεν με στηρίζει κανείς οικονομικά 12,5 0

Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό των ανέργων που απευθύνθηκε στο συγγενικό και φιλικό περιβάλλον για να βρει εργασία (Πίνακας Α8). Ωστόσο, η παραπάνω ποσοστιαία συγκέντρωση δεν ανεβάζει τα κοινωνικά δίκτυα στον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για εύρεση εργασίας δεδομένου ότι ακόμα παραμένουν άνεργοι. Η υψηλή ποσόστωση ενδεχομένως να οφείλεται στην εύκολη προσβασιμότητα σε τέτοια δίκτυα.
Επίσης, αρκετοί απευθύνθηκαν στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ενώ η προσωπική έρευνα σε εφημερίδες και διαδίκτυο ήταν η δεύτερη πιο δημοφιλής μέθοδος.
Άμεσες ενέργειες, όπως είναι οι αιτήσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, έγινε από μια μικρή μερίδα των συμμετεχόντων.

Πίνακας Α8: Τρόποι εύρεσης εργασίας.

ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ (%) ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ (%)
Ήρθε σε επαφή με τον ΟΑΕΔ 53,6 46,4
Έψαξε τις αγγελίες σε εφημερίδες/ περιοδικά/ διαδίκτυο 46,7 53,3
Απευθύνθηκε σε συγγενείς 33,3 66,7
Απευθύνθηκε σε φίλους 46,7 53,3
Έκανε από μόνος του αιτήσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς 6,7 93,3
Έβαλε αγγελία στον ημερήσιο, εβδομαδιαίο, ειδικό τύπο 0 100
Δεν έκανε τίποτα από τα παραπάνω 26,7 73,3

Λύση στο πρόβλημα της απασχόλησης θα μπορούσε να είναι η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων και η ανάπτυξη δικτύων για τη διάθεσή τους σε αγορές πέραν του νησιού. Η υλοποίηση τέτοιων δράσεων θα αποτελούσε σανίδα σωτηρίας για τα επαγγέλματα του πρωτογενή τομέα, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια ακολουθούν μια φθίνουσα πορεία.
Επίσης, η οργανωμένη διαφήμιση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του τόπου θα προσέλκυε χειμερινό, καθώς επίσης και συνεδριακό τουρισμό, ενισχύοντας έτσι την τοπική οικονομία.

15) ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Στο Πίνακα 1 καταγράφεται η στατιστική σημαντικότητα της επίδρασης των ανεξάρτητων μεταβλητών φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο και η αλληλεπίδραση φύλο* μορφωτικό επίπεδο στην εργασιακή ικανοποίηση και τη διάθεση για περαιτέρω κατάρτιση. Τα κριτήρια σημαντικότητας ήταν τα 0,05 και 0,01. Φαίνεται ότι μια από τις προαναφερθείσες ανεξάρτητες μεταβλητές δεν προκαλεί στατιστικώς σημαντικές διαφοροποιήσεις. Η επισκόπηση των πινάκων των μέσων όρων θα καταδείξει λεπτές διαφοροποιήσεις.

Πίνακας 1 : Επίδραση φύλου και ηλικίας στην ικανοποίηση από εργασία και κατάρτιση.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Τιμή t ή F Στατιστική σημαντικότητα Τιμή t ή F Στατιστική σημαντικότητα
Φύλο 1,311 0,197 1,215 0,231
Ηλικία 0,612 0,742 1,332 0,263
Οικογενειακή κατάσταση 0,292 0,831 0,176 0,912
Μορφωτικό επίπεδο 1,389 0,249 1,403 0,245
Φύλο*Μορφωτικό 1,45 0,252 1,152 0,339

Το μέσο ποσοστό εργασιακής ικανοποίησης στην Αγιάσο είναι λίγο υψηλότερο από το μέσο όρο (Πίνακας 2 ). Συμπεραίνουμε ότι οι εργαζόμενοι στην Αγιάσο είναι ελάχιστα ευχαριστημένοι από τη δουλειά τους με ελάχιστη τιμή το 33,3% και μέγιστη το 85%. Αντίθετα, η διάθεση για περαιτέρω κατάρτιση είναι αρκετά μεγαλύτερη, υποδηλώνοντας τη σημασία που αποδίδουν οι εργαζόμενοι σε αυτήν.

Πίνακας 2 : Περιγραφικά στατιστικά εργασιακής ικανοποίησης και διάθεσης για κατάρτιση.
ΕΥΡΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
Εργασιακή ικανοποίηση 51,67 33,33 85,00 55,15 11,55
Διάθεση για κατάρτιση 43,33 45,00 88,33 63,30 11,36

Οι άνδρες εργαζόμενοι είναι περισσότερο ευχαριστημένοι από την δουλειά τους σε σύγκριση με τις γυναίκες, γεγονός που καταγράφει για άλλη μια φορά την ανισότητα που εξακολουθεί να υφίσταται το «ασθενές» φύλο. Η διαφοροποίηση αναπαρίσταται στον Πίνακα 3 και στο Γράφημα 1.

Πίνακας 3 : Μέσοι όροι εργασιακής ικανοποίησης ανά φύλο.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΛΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
άντρας 56,42 10,92
γυναίκα 51,21 13,08

Γράφημα 1 : Μέσος όρος εργασιακής ικανοποίησης ανά φύλο.

Ο Πίνακας 4, παρουσιάζει καταφανώς τη μεγάλη διασπορά εργασιακής ικανοποίησης ανά ηλικιακή ομάδα. Προφανώς οι διαφοροποιήσεις οφείλονται σε τυχαίους και όχι συστηματικούς παράγοντες. Πάντως παρατηρείται μια αύξηση της ικανοποίησης στις μεγάλες ηλικιακές ομάδες

Πίνακας 4 :Εργασιακή ικανοποίηση ανά ηλικιακή ομάδα.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

15-20 59,44 6,94
21-25 53,33 8,55
26-30 53,54 12,86
31-35 55,00 15,12
36-40 48,89 5,85
41-45 64,44 16,69
46-50 61,11 5,09
51-55 53,05 8,65

Γράφημα 2 : Μέσοι όροι εργασιακής ικανοποίησης ανά ηλικιακή ομάδα.

Το φαινόμενο της τυχαίας διασποράς τιμών εμφανίζεται και στη διαφοροποίηση ανά οικογενειακή κατάσταση και ο μόνος παράγοντας που φαίνεται να μειώνει την ούτως ή άλλως χαμηλή ικανοποίηση είναι η ύπαρξη τέκνων (53,7%).
Πίνακας 5 :Μέσοι όροι εργασιακής ικανοποίησης ανά οικογενειακή κατάσταση.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
άγαμος 57,29 8,98
έγγαμος/η χωρίς παιδιά 55,55 15,48
έγγαμος/η με παιδιά 53,75 12,89
χωρισμένος/η 54,17 15,32

Γράφημα 3 : Μέσοι όροι εργασιακής ικανοποίησης ανά οικογενειακή κατάσταση.

Οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι., όπως δηλώνεται στον Πίνακα 6, είναι λιγότερο ευχαριστημένοι (44,16%) συγκρινόμενοι με τους κατόχους πτυχίου Πανεπιστημιακής Σχολής. Μάλιστα η διαφορά είναι στατιστικώς σημαντική (p<0.05), αντικατοπτρίζοντας έτσι τη δυσχερέστερη εργασιακά θέση των πρώτων. Παρόλ’ αυτά δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τα αποτελέσματα είναι γενικεύσιμα, γιατί είναι πασίδηλο ότι πολλές φορές οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. κατέχουν καλύτερες θέσεις από τους απόφοιτους Α.Ε.Ι. Το εύρημα όμως εναρμονίζεται με τις θεωρίες περί εργασιακής ικανοποίησης, οι οποίες τονίζουν ότι ποικίλοι παράγοντες (π.χ. αμοιβή, συναδελφική αλληλεγγύη κ.λ.π.) επηρεάζουν τα κίνητρα για εργασία.

Πίνακας 6 : Μέσοι όροι εργασιακής ικανοποίησης ανά μορφωτικό επίπεδο.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
μερικές τάξεις του δημοτικού 56,67 ,
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Δημοτικό) 55,28 9,03
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο/Λύκειο) 57,17 10,98
Ι.Ε.Κ. – Ιδιωτικές σχολές 53,33 9,43
Τ.Ε.Ι.- ( Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) 44,17 9,41
Α.Ε.Ι. (Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) 58,0952 15,22755

Γράφημα 4 : Μέσοι όροι εργασιακής ικανοποίησης ανά μορφωτικό επίπεδο.

Η αλληλεπίδραση φύλου*μορφωτικού επιπέδου για πολλαπλή φορά επιβεβαιώνει τη μειονεκτική θέση των γυναικών στο εργασιακό γίγνεσθαι. Η πνευματική και επαγγελματική χειραφέτηση των γυναικών δεν εκπόρθησε τελικά τους ανδροκρατούμενους εργασιακούς χώρους. Είναι λυπηρό που στην Αγιάσο με τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση δεν μπόρεσε να γίνει πραγματικότητα και να βιωθεί το αίσθημα ισότητας των δύο φύλων.

Πίνακας 7 : Αλληλεπίδραση φύλου και μορφωτικού επιπέδου στην εργασιακή ικανοποίηση.

Φύλο
Μορφωτικό επίπεδο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
άντρας

μερικές τάξεις του δημοτικού 56,67
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Δημοτικό) 55,28
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο/Λύκειο) 57,65
Ι.Ε.Κ. – Ιδιωτικές σχολές 60,00
Τ.Ε.Ι.- ( Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) 44,33
Α.Ε.Ι. (Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) 67,08
γυναίκα

μερικές τάξεις του δημοτικού ,0
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Δημοτικό) ,0
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο/Λύκειο) 55,83
Ι.Ε.Κ. – Ιδιωτικές σχολές 46,67
Τ.Ε.Ι.- ( Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) 43,33
Α.Ε.Ι. (Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) 46,12

Το πρόβλημα των εργαζομένων γυναικών δεν είναι μόνο η συνειδητοποίηση των ίσων δικαιωμάτων που έχουν, αλλά και η εσωτερίκευση του γεγονότος ότι η μόρφωση και η κατάρτιση αποτελούν τη μόνη διέξοδο για πραγματική εργασιακή ισονομία. Ο Πίνακας 8 αποτυπώνει μια έλλειψη διάθεσης για περαιτέρω εξειδίκευση από πλευράς γυναικών, οι οποίες, δέσμιες των οικογενειακών ευθυνών, καθηλώνονται στη ρουτίνα της επαγγελματικής καθημερινότητας.

Πίνακας 8 : Μέσος όρος διάθεσης για περαιτέρω κατάρτιση ανά φύλο.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΥΛΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
άντρας 64,46 11,49
γυναίκα 59,70 10,64

Γράφημα 5 : Μέσος όρος διάθεσης για περαιτέρω κατάρτιση ανά φύλο.

Όλες οι ηλικιακές κατηγορίες, εκτός από αυτήν (21-25 ετών) που αμεσότερα την αφορά έχουν καταλάβει την αξία της διά βίου και διαρκούς εκπαίδευσης, η οποία υπό το πρίσμα των ανταγωνιστικών συνθηκών στη νέα Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, αποτελεί τη μοναδική βιώσιμη λύση στο πρόβλημα της ανεργίας. Οι μέσοι όροι, όπως καταγράφονται στον Πίνακα 9, καταδεικνύουν την αισιόδοξη αυτή αντίληψη, που έχει γίνει βίωμα των εργαζομένων Αγιασωτών. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις κατηγορίες οικογενειακής κατάστασης (Γράφημα 6 ).

Πίνακας 9 : Μέσος όρος διάθεσης για περαιτέρω κατάρτιση ανά ηλικιακή ομάδα.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
15-20 65,00 7,64
21-25 54,28 7,93
26-30 69,37 11,78
31-35 65,14 12,68
36-40 61,11 11,82
41-45 59,44 9,62
46-50 57,78 11,34
51-55 66,94 10,77

Γράφημα 6 : Μέσοι όροι διάθεσης για περαιτέρω κατάρτιση ανά ηλικιακή ομάδα.

Πίνακας 10: Μέσος όρος διάθεσης για περαιτέρω κατάρτιση ανά οικογενειακή κατάσταση.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

άγαμος 64,69 13,62
έγγαμος/η χωρίς παιδιά 62,78 12,06
έγγαμος/η με παιδιά 62,22 9,40
χωρισμένος/η 65,83 22,39

Γράφημα 7 :Μέσοι όροι διάθεσης για περαιτέρω κατάρτιση ανά οικογενειακή κατάσταση.

Οι μόνοι που φαίνεται να μην έχουν καταλάβει την αξία της εκπαίδευσης είναι όσοι είχαν την ατυχία να μην τελειώσουν καν την πρώτη βαθμίδα της παιδείας (απόφοιτοι μερικών τάξεων του δημοτικού). Το κράτος πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα για τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, δίνοντας κίνητρα τόσο οικονομικά, όσο και εργασιακά, για ενίσχυση του θεσμού των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας.

Πίνακας 11 :Μέσος όρος διάθεσης για περαιτέρω κατάρτιση ανά μορφωτικό επίπεδο.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
μερικές τάξεις του δημοτικού 45,00 ,
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Δημοτικό) 63,06 6,78
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο/Λύκειο) 65,94 10,17
Ι.Ε.Κ. – Ιδιωτικές σχολές 50,00 2,35
Τ.Ε.Ι.- ( Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) 62,22 15,97
Α.Ε.Ι. (Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) 62,14 13,08

Γράφημα 8 :Μέσος όρος διάθεσης για περαιτέρω κατάρτιση ανά μορφωτικό επίπεδο.

Ο παρακάτω Πίνακας 12 κάνει φανερή τη διαπίστωση ότι δεν αρκούν οι πολλά υποσχόμενες εξαγγελίες των κρατικών και κοινωνικών φορέων, για να γίνει πραγματικότητα η ιδεατή πολιτεία δικαιοσύνης και ίσων ευκαιριών. Ακόμα και οι γυναίκες απόφοίτοι Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων δεν έχουν κάνει κτήμα τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξάπλωση των μορφωτικών αγαθών. Η ισότητα έχει ανάγκη από ριζοσπαστική δράση, για να καταστεί εφικτή αλλιώς θα παραμείνει κενό γράμμα.

Πίνακας 12 : Αλληλεπίδραση φύλου και μορφωτικού επιπέδου στη διάθεση για κατάρτιση.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
Φύλο Μορφωτικό επίπεδο
άντρας

μερικές τάξεις του δημοτικού 45,00
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Δημοτικό) 63,06
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο/Λύκειο) 65,98
Ι.Ε.Κ. – Ιδιωτικές σχολές 48,33
Τ.Ε.Ι.- ( Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) 65,33
Α.Ε.Ι. (Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) 67,92
γυναίκα

μερικές τάξεις του δημοτικού ,0
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Δημοτικό) ,0
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο/Λύκειο) 65,83
Ι.Ε.Κ. – Ιδιωτικές σχολές 51,67
Τ.Ε.Ι.- ( Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) 46,67
Α.Ε.Ι. (Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) 54,44

16) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑΣΟ.

16.1) Ποιότητα ζωής ανά φύλο και ηλικία

Το ποσοτικό τμήμα του ερωτηματολογίου αναλύθηκε με τις στατιστικές τεχνικές:
T-test για ανεξάρτητα δείγματα, μονοπαραγοντική, διπαραγοντική και τριτοπαραγοντική και ανάλυση διασποράς. Επιπλέον, για την ανάλυση συχνοτήτων των απαντήσεων χρησιμοποιήθηκε η κατανομή χ2 και oι δείκτες Phi και Cramers V.
Στον Πίνακα 1 καταγράφεται ο ποσοστιαίος μέσος όρος ποιότητας ζωής για όλο το δείγμα, ο οποίος υπερβαίνει το 50% όντας 61,13%. Η ικανοποίηση των Αγιασωτών από τον τόπο κατοικίας τους είναι υψηλή, με διακύμανση όμως από 36,02% έως 81,18%. Η τυπική απόκλιση είναι 8,14%. Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι πρώτοι έχουν μέσο όρο 60,2% και οι γυναίκες 61,99% με τυπική απόκλιση 8,30% και 9,29% αντίστοιχα. (p=0,194>0,05).

Γράφημα 1: Ποιότητα ζωής ανά φύλο.

Αξιοσημείωτο είναι το εύρημα που καταγράφεται στον πίνακα των μέσων όρων, όπου διαφαίνεται η έλλειψη ικανοποίησης από το μέρος που κατοικούν, εκ μέρους των νέων της Αγιάσου. Συγκεκριμένα, οι ηλικιακές ομάδες 15-20, 21-26 και 27-32 δηλώνουν λιγότερο ευχαριστημένες από την ποιότητα ζωής στην Αγιάσο σε αντίθεση με τις ηλικιακές κατηγορίες 57-62, 63-68, 69-74 και >74, που εμφανίζονται περισσότερο ικανοποιημένες από ό,τι ο μέσος όρος. Η διαφοροποίηση είναι στατιστικώς σημαντική (p=0,049<0,05). Τα post-hoc tests επιβεβαιώνουν την παραπάνω διαπίστωση (Γράφημα 2). Είναι εμφανές ότι η πολιτική πρέπει να προσανατολιστεί σε δράσεις που θα ενισχύουν το αίσθημα ικανοποίησης των νέων από την Αγιάσο και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της τόνωσης της απασχόλησης, των χώρων ψυχαγωγίας και των προοπτικών ανάπτυξης.

Πίνακας 1 : Ποιότητα ζωής ανά ηλικιακή κατηγορία.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΤΩΝ ΑΓΙΑΣΩΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥΣ
ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
15-20 58,3%
21-26 60,1%
27-32 57,9%
33-38 60,4%
39-44 60,8%
45-50 59,7%
51-56 63,7%
57-62 66,3%
63-68 65,5%
69-74 67,3%

74 64%

Γράφημα 2:Ποιότητα ζωής ανά ηλικία.

16.2) Ποιότητα ζωής ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο.

Αντίστοιχες διαπιστώσεις μπορούν να γίνουν αναφορικά με το διαχωρισμό του δείγματος σε μορφωτικά επίπεδα. Στις περισσότερο δυσαρεστημένες ομάδες ανήκουν τα άτομα με μεταλυκειακές σπουδές, οι απόφοιτοι Γυμνασίου και Λυκείου, ενώ υψηλά ποσοστά εμφανίζουν όσοι έχουν τελειώσει μερικές τάξεις του Δημοτικού, οι απόφοιτοι Δημοτικού και οι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Το φαινομενικά παράδοξο αυτό γεγονός αντικατοπτρίζει τα ποικίλα επίπεδα προσαρμογής: όσοι έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, έχουν αποκατασταθεί επαγγελματικά, προσαρμόστηκαν στη νοοτροπία, τα ήθη και τα έθιμα της Αγιάσου και επομένως έχουν πολιτογραφηθεί πλήρως στο χώρο που κατοικούν. Όσοι ανήκουν στα υψηλότερα, αλλά και στα υψηλά μορφωτικά στρώματα, έχοντας αποκομίσει πλήθος εμπειριών κατά τα φοιτητικά τους χρόνια, έχουν επιστρέψει συνειδητά στην Αγιάσο, όπου και απασχολούνται.
Αντιθέτως, τα μεσαία μορφωτικά στρώματα βιώνουν μια κρίση ταυτότητας, τόσο στον εργασιακό, όσο και στον προσωπικό τομέα και ακροβατούν μεταξύ της αποφάσεως να μείνουν ή να φύγουν (Πίνακας 2, Γράφημα3).

Πίνακας 2: Ποιότητα ζωής ανά μορφωτικό επίπεδο.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΤΩΝ ΑΓΙΑΣΩΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Μερικές τάξεις του δημοτικού 63,1
Δημοτικό 64,4
Γυμνάσιο 58,6
Λύκειο 59,6
Μεταλυκειακές σπουδές 54
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 61,2

Οι διαφοροποιήσεις είναι στατιστικώς σημαντικές (p=0,016<0,05). Τα post-hoc tests απεικονίζουν αυτή τη διαφορά.

Γράφημα 3:Ποιότητα ζωής ανά μορφωτικό επίπεδο.

Η δυαδική αλληλεπίδραση φύλο * μορφωτικό επίπεδο αποκαλύπτει ξανά τη σαφή υπεροχή των γυναικών στην αντίληψη περί ποιότητας ζωής, σε όποιο μορφωτικό επίπεδο και αν ανήκουν, με κραυγαλέα εξαίρεση τις γυναίκες με μεταλυκειακές σπουδές που έχουν ποσοστό ικανοποίησης 45,5%. Οι απόφοιτες μερικών τάξεων Δημοτικού είναι ικανοποιημένες, επειδή οι προσδοκίες του κοινωνικού περίγυρου ήταν χαμηλές και ικανοποιήθηκαν πολύ γρήγορα (γάμος). Το ίδιο δεν ισχύει για τους άνδρες του αυτού επιπέδου, εξαιτίας της κοινωνικής πίεσης για επαγγελματική ανέλιξη. Παρόμοια τάση επικρατεί και στα υπόλοιπα μορφωτικά επίπεδα (στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η ικανοποίηση εξισώνεται). Οι γυναίκες με μεταλυκειακές σπουδές νιώθουν εγκλωβισμένες στην Αγιάσο, αφ’ενός μεν επειδή οι επαγγελματικές τους επιλογές στέκονται εμπόδιο στην αποκατάσταση (π.χ. όσες επέλεξαν τεχνικά επαγγέλματα) και αφετέρου, επειδή πήραν μια πρόγευση των δυνάμει εμπειριών που θα απεκόμιζαν, εάν είχαν συνεχίσει.
Αν και τα κύρια αποτελέσματα της οικογενειακής κατάστασης δεν εμφανίζουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές (p=0,869>0,05), όμως η αλληλεπίδραση αυτής της μεταβλητής με το φύλο, δημιουργεί έντονες διακυμάνσεις. Συγκεκριμένα, οι άνδρες όλων των κατηγοριών (άγαμοι, έγγαμοι χωρίς παιδιά, έγγαμοι με παιδιά, χωρισμένοι και χήροι) έχουν στατιστικώς σημαντικά μικρότερη ικανοποίηση ποιότητας ζωής από ό,τι οι γυναίκες.(Πίνακας 3, Γράφημα 4).

Πίνακας 3: Ποιότητα ζωής ανά οικογενειακή κατάσταση.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΤΩΝ ΑΓΙΑΣΩΤΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΥΛΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Άνδρας Άγαμος 58,4
Έγγαμος χωρίς παιδιά 56
Έγγαμος με παιδιά 62,8
Χωρισμένος 55,9
Χήρος 51
Γυναίκα Άγαμη 65,5
Έγγαμη χωρίς παιδιά 64,1
Έγγαμη με παιδιά 62,6
Χωρισμένη 60,7
Χήρα 70,8

Γράφημα 4: Ποιότητα ζωής ανά οικογενειακή κατάσταση.

16.3) Ποιότητα ζωής και υγεία.

Εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας του τόπου έχουν οι Αγιασώτες μόνο για περιστατικά που δεν χρειάζονται εξειδικευμένη ιατρική υποστήριξη (πίνακας 1). Περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης παρέμβασης δεν δύνανται να αντιμετωπιστούν στον τόπο, με την παρούσα τουλάχιστον υποδομή, γεγονός που ενισχύει την ανασφάλεια στον πληθυσμό της Αγιάσου.

Διαγραμματικά οι διαφοροποιήσεις φαίνονται στο Γράφημα 1.

Πίνακας 1: Ποιότητα ζωής και υγεία.

ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ
Νιώθω ικανοποιημένος/η από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που μπορεί να μου παρασχεθεί, αν παραστεί ανάγκη 44,3 55,8
Σε περίπτωση ατυχήματος είμαι σίγουρος ότι η νοσοκομειακή κάλυψη θα είναι πλήρης στον τόπο κατοικίας μου. 79 20,9

Γράφημα 1: Ποιότητα ζωής και υγεία.

16.4) Ποιότητα ζωής και πολιτισμός.

Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά που διαθέτει και διατηρεί μέχρι και σήμερα η Αγιάσος φαίνεται να επηρεάζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων (Πίνακας 2, Γράφημα 2). Η συχνή διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων από το άρτια οργανωμένο Αναγνωστήριο, τον Καρναβαλικό Σύλλογο, το Σύλλογο Καβαλαρέων, το Γυμναστικό Σύλλογο «Όλυμπος», το Κέντρο Νεότητας, το Ιερό Προσκύνημα της Παναγιάς, καθώς επίσης και από το Δήμο και τα Σχολεία όλων των μαθμίδων, επιτρέπει στους μόνιμους κατοίκους της να διευρύνουν τόσο τους πνευματικούς τους ορίζοντες, όσο και να συμμετέχουν ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα για τη διατήρηση και προβολή των τοπικών τους εθίμων.
Ωστόσο, το νεαρό ηλικιακά δείγμα ανέφερε ότι στην Αγιάσο δεν υπάρχει ποικιλία στα κέντρα ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Η σχεδόν ανυπαρξία χώρων ψυχαγωγίας, όπως ο κινηματογράφος, σπρώχνει τους νέους σε αναζήτηση εμπειριών εκτός Αγιάσου.

Πίνακας 2: Ποιότητα ζωής και πολιτισμός.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΩΝΩ
(%) ΣΥΜΦΩΝΩ
(%)
Έχω ποικιλία ψυχαγωγίας και διασκέδασης 67,5 32,6
Μου δίνονται πολλές δυνατότητες να παρακολουθώ και να συμμετέχω σε πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις 33,7 66,2
Υπάρχει έντονη καλλιτεχνική δραστηριότητα στον τόπο, όπου διαμένω, και βιβλιοθήκες, για να ικανοποιήσω τις πνευματικές μου ανησυχίες. 25 75
Έχω προσαρμοστεί στα ήθη και τις συνήθειες του τόπου όπου ζω 10,5 89,5

Γράφημα 2: Ποιότητα ζωής και πολιτισμός.

16.5) Ποιότητα ζωής και εκπαίδευση.

Ικανοποιημένοι είναι οι κάτοικοι της Αγιάσου από τις ευκαιρίες μόρφωσης που παρέχονται από τα εκπαιδευτήρια του τόπου (Παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο, Λύκειο, Τ.Ε.Ε., ιδιωτικό φροντηστήριο αγγλικών). Η παρούσα υλικοτεχνική υποδομή των σχολικών συγκροτημάτων και η κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση), φαίνεται να εξυπηρετεί και να καλύπτει όλες σχεδόν τις εκπαιδευτικές τους προσδοκίες (Πίνακας 3, Γράφημα 3).

Πίνακας 3:Ποιότητα ζωής και εκπαίδευση.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΩ
(%) ΣΥΜΦΩΝΩ
(%)
Είμαι ικανοποιημένος από τις ευκαιρίες μόρφωσης /κατάρτισης που εξασφαλίζει σε εμένα (ή στα παιδιά μου) ο τόπος όπου κατοικώ 44,8 54,7
Αισθάνομαι ότι ο τόπος όπου κατοικώ παρέχει περιορισμένα ερεθίσματα γεγονός που επιδρά αρνητικά στην ευρύτητα των πνευματικών μου οριζόντων. 66,3 33,8
Η ποιότητα και η ποικιλία της εκπαίδευσης στον τόπο όπου κατοικώ είναι επαρκής 37,7 62,2

Γράφημα 3: Ποιότητα ζωής και εκπαίδευση.

16.6) Ποιότητα ζωής και κοινωνικά δίκτυα στήριξης.

Βαρύνουσα σημασία έχουν οι κοινωνικοί δεσμοί που έχουν αναπτυχθεί στον τόπο (Πίνακας 4, Γράφημα 4). Η αλληλεγγύη των κατοίκων και το αίσθημα της αμοιβαιότητας λειτουργεί ως αρωγός στην προσπάθεια αντιμετώπισης οποιασδήποτε υστέρησης που δημιουργείται λόγω της γεωγραφικής θέσης του Δήμου.
Παρόλα αυτά, ο κοινωνικός έλεγχος φαίνεται να μην ενοχλεί μια αρκετά μεγάλη μερίδα του δείγματος. Η χωροταξική οργάνωση του τόπου, με τις κοινές αυλές και τις μεσοτοιχίες των σπιτιών, που ενδεχομένως να μεγιστοποιούσε την κοινωνική κριτική και να κατέληγε στη δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων τρίτων, δεν επηρεάζει σημαντικά.
Πίνακας 4: Ποιότητα ζωής και κοινωνικά δίκτυα στήριξης.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΦΩΝΩ
(%) ΣΥΜΦΩΝΩ
(%)
Οι κοινωνικοί δεσμοί (φίλιες, γνωριμίες, σχέσεις) είναι τόσο ισχυροί, που υπερσκελίζουν οποιαδήποτε υστέρηση λόγω της απόστασης από το κέντρο της χώρας 25 75
Στον τόπο όπου ζω οι σχέσεις των ανθρώπων είναι πιο φιλικές και ειλικρινείς ενισχύοντας την κοινωνική μου ταυτότητα 22,7 77,3
Με ενοχλεί ο έντονος κοινωνικός έλεγχος που είναι χαρακτηριστικό του τόπου όπου ζω 73,2 26,7
Η αλληλεγγύη των συμπολιτών μου αντισταθμίζει πολλές ελλείψεις, που συνεπάγεται η ζωή στην περιφέρεια 26,7 73,3

Γράφημα 4 : Ποιότητα ζωής και κοινωνικά δίκτυα στήριξης.

16.7) Ποιότητα ζωής και τεχνολογικά μέσα.

Ενήμερο για τα τεκταινόμενα στη διεθνή πολιτική σκηνή αισθάνεται ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων της περιοχής (Πίνακας 5, Γράφημα 5). Ωστόσο, ως βασική πηγή πληροφοριών και ειδήσεων για τους Αγιασώτες θεωρήθηκε κυρίως ο ημερήσιος τύπος και η τηλεόραση. Αν και η λειτουργικότητα του διαδικτύου είναι γνωστή στους περισσοτέρους, εντούτοις η ελλιπής εκπαίδευση στη χρήση του δεν τους επιτρέπει να το χρησιμοποιούν ως πηγή ενημέρωσης.

Πίνακας 5: Ποιότητα ζωής και τεχνολογικά μέσα.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΑΦΩΝΩ
((%) ΣΥΜΦΩΝΩ
(%)
Δεν αισθάνομαι ότι στερούμαι των τεχνολογικών μέσων και ευκολιών που παρέχει ο σύγχρονος πολιτισμός 50 50
Έχω ικανοποιητική πρόσβαση στις πληροφορίες και την ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στη χώρα μου και στον κόσμο 20,4 79,6
Το μέρος όπου ζω μου παρέχει όλες τις ανέσεις 48,8 51,2
Νιώθω εγκλωβισμένος στο μέρος όπου κατοικώ και αποκομμένος από τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στη χώρα μου 53 47

Γράφημα 5: Ποιότητα ζωής και τεχνολογικά μέσα.

16.8) Ποιότητα ζωής και δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης.

Τόσο η επαγγελματική, όσο και η οικογενειακή εξελικτική πορεία των περισσοτέρων φαίνεται να μην επηρεάζεται από την επιλογή να μείνουν μόνιμα στην επαρχία (Πίνακας 6, Γράφημα 6). Η παραμονή τους στην Αγιάσο τους παρέχει τις ίδιες ευκαιρίες ανέλιξης σε σύγκριση με αυτές τις ευκαιρίες που ενδεχομένως να είχαν σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο.
Πίνακας 6: Ποιότητα ζωής και δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης.

Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης Διαφωνώ Συμφωνώ
Πιστεύω ότι αν ζούσα κάπου αλλού θα είχα περισσότερες ευκαιρίες προσωπικής, επαγγελματικής και οικογενειακής ανέλιξης 71,5 28,5
Η επιλογή μου να εγκατασταθώ μόνιμα στην επαρχία μείωσε τις δυνατότητες επαγγελματικής εξειδίκευσης και μετεξέλιξης 64 36,1

Γράφημα 6: Ποιότητα ζωής και δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης.

16.9) Ποιότητα ζωής και βαθμός αντιπροσώπευσης του κράτους.

Η αντιπροσώπευση του κράτους στην Αγιάσο δεν φαίνεται να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των κατοίκων (Πίνακας 7, Γράφημα 7). Τόσο οι διοικητικές- οικονομικές υπηρεσίες, όσο και οι κοινωνικές, δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν.

Πίνακας 7: Ποιότητα ζωής και βαθμός αντιπροσώπευσης του κράτους.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΑΦΩΝΩ
(%) ΣΥΜΦΩΝΩ
(%)
Η αντιπροσώπευση του κράτους (διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες) είναι ικανοποιητική 51,2 48,8
Στο τόπο όπου κατοικώ υπάρχει πληθώρα κοινωνικών υπηρεσιών που εξασφαλίζουν άμεσες λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν 61,1 38,9

Γράφημα 7: Ποιότητα ζωής και βαθμός αντιπροσώπευσης του κράτους.

16.10) Γενικές αντιλήψεις για την ποιότητα ζωής.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων της Αγιάσου είναι αρκετά ικανοποιημένο από το οδικό δίκτυο, τους ρυθμούς ζωής, την επάρκεια προϊόντων στην αγορά και την ασφάλεια λόγω της μειωμένης εγκληματικότητας (Πίνακας 8, Γράφημα 8).
Ωστόσο, αν και ποσοστιαία μεγαλύτερο είναι το δείγμα που υποστηρίζει ότι το κόστος ζωής είναι φθηνότερο, υπάρχει και μια όχι αμελητέα μερίδα που ισχυρίζεται το αντίθετο. Το ίδιο ισχύει και για τις αντιλήψεις που αφορούν τις συγκοινωνίες σχετικά με την υπόλοιπη χώρα.
Δυσαρεστημένοι παρόλα αυτά είναι οι κάτοικοι της Αγιάσου για τη μη ενεργό συμμετοχή τους στα πολιτικά δρώμενα της χώρας, αναφέροντας ότι η απόσταση από το κέντρο των εξελίξεων καθιστά αδύνατη την άμεση εμπλοκή τους.

Πίνακας 8: Γενικές αντιλήψεις για την ποιότητα ζωής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑΣΟ ΔΙΑΦΩΝΩ
(%) ΣΥΜΦΩΝΩ
(%)
Οι συγκοινωνίες με την υπόλοιπη χώρα είναι προβληματικές και πλημμελείς 62,3 37,7
Το κόστος ζωής είναι αρκετά φθηνότερο από την υπόλοιπη χώρα και μου εγγυάται ένα καλό επίπεδο διαβίωσης 40,1 59,4
Το φυσικό περιβάλλον του τόπου όπου κατοικώ μου εξασφαλίζει τα εχέγγυα για έναν ευρύτερα υγιεινό τρόπο ζωής 8,1 91,8
Έχω αυξημένο αίσθημα ασφάλειας λόγω της μειωμένης εγκληματικότητας σε σύγκριση με τα μεγάλα αστικά κέντρα 17,5 82,6
Το βασικό χαρακτηριστικό της ζωής στην περιφέρεια Αγιάσου είναι η έλλειψη άγχους 31,4 68,7
Δεν υφίσταται κυκλοφοριακό πρόβλημα 25,6 74,4
Διαθέτω περισσότερο ελεύθερο χρόνο από ό,τι αν κατοικούσα σε μεγάλο αστικό κέντρο 21,6 78,5
Υπάρχει επάρκεια αγαθών και ποικιλία προϊόντων στην αγορά του τόπου 11,6 88,4
Παρά την απόσταση από το κέντρο, αισθάνομαι ότι μπορώ να αρθρώσω πολιτικό λόγο και να επηρεάσω τις πολιτικές τάσεις της χώρας 55,8 41,4

16.11) Κινητή και ακίνητη περιουσία.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων της Αγιάσου διαθέτει ακίνητη περιουσία και μένει σε ιδιόκτητο σπίτι, ενώ μόλις ένα μικρό ποσοστό αναφέρει ότι έχει και εξοχική κατοικία (Πίνακας 9, Γράφημα 9). Οι ποσοστιαίες διαφοροποιήσεις είναι και στατιστικώς σημαντικές. (sig=0.000)

Πίνακας 9: Κινητή και ακίνητη περιουσία.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΞΟΧΙΚΟ
Ναι 88,4 68 23,8
Όχι 11,6 32 76,2

Γράφημα 9: Κινητή και ακίνητη περιουσία

16.12) Κατοχή αυτοκινήτου.

Κάτοχοι αυτοκινήτων είναι οι περισσότεροι κάτοικοι της Αγιάσου. Μόλις ένα 32% αναφέρει ότι δεν έχει, ενώ η πλειοψηφία έχει στην κατοχή του ένα τουλάχιστον αυτοκίνητο (Πίνακας 10, Γράφημα 10).

Πίνακας 10: Κατοχή αυτοκινήτου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ
0 32
1 44,8
2 20,3
3 2,3
4 0,6

Γράφημα 10: Κατοχή αυτοκινήτου.

16.13) Σχέση με τα τεχνολογικά μέσα.

Η σχέση των κατοίκων της Αγιάσου με τα τεχνολογικά μέσα, όπως αποδεικνύεται από τον Πίνακα 11, είναι αρκετά μικρή. Πιο συγκεκριμένα, από το συνολικό δείγμα των ερωτηθέντων το μεγαλύτερο ποσοστό (πάνω από 65% στις τρεις πρώτες κατηγορίες και πάνω από 75% στις υπόλοιπες κατηγορίες) παρουσιάζεται να μην κάνει χρήση των τεχνολογικών μέσων.

Πίνακας 11: Σχέση με τα τεχνολογικά μέσα.
ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΟΧΗ DVD ΚΑΤΟΧΗ CD ΚΑΤΟΧΗ MP3 ΚΑΤΟΧΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ
Ναι 34,3 32,6 33,7 21,5 14,5 23,3 19,8
Όχι 65,7 66,3 66,3 78,5 85,5 76,7 80,2

Γράφημα 11: Σχέση με τα τεχνολογικά μέσα.

16.14) Συχνότητα παρακολούθησης θεάτρου και κινηματογράφου.

Η σχέση των κατοίκων της Αγιάσου με τις πολιτιστικές δραστηριότητες κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα (Πίνακας 12, Γράφημα 12). Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσε ότι σπάνια παρακολουθεί κινηματογράφο και θέατρο, ενώ ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 36% δήλωσε ότι δεν παρακολουθεί ποτέ. Αντιθέτως, ένα αρκετά μικρό ποσοστό του δείγματος δήλωσε ότι παρακολουθεί συχνά τέτοιας φύσεως εκδηλώσεις.

Πίνακας 12: Συχνότητα παρακολούθησης θεάτρου και κινηματογράφου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ/ΘΕΑΤΡΟΥ (%)
Ποτέ 36
Σπάνια 52,3
Συχνά 11,6

Γράφημα 12: Συχνότητα παρακολούθησης θεάτρου και κινηματογράφου.

17) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Στην Αγιάσο υπάρχουν 8 από τις 19 υπηρεσίες του ερωτηματολογίου, οι οποίες βαθμολογήθηκαν βάσει μιας 10βάθμιας κλίμακας με ελάχιστο το 1 και μέγιστο το 10 ( όπου 10 το άριστο και 1 το κατώτατο ποιοτικώς)

 • Πόσιμο νερό βρύσης, το οποίο βαθμολογήθηκε με μέσο όρο 4,92, με τυπική απόκλιση 1,9
 • Επάρκεια νερού, βαθμολογείται με μέσο όρο 6 , με τυπική απόκλιση 1,75
 • Ξενοδοχεία, βαθμολογούνται με 1,37, με τυπική απόκλιση 2,97
 • Καλή υποδομή εκπαιδευτικών κτιρίων, βαθμολογούνται με 8, με τυπική απόκλιση 2,79
 • Τράπεζες, βαθμολογούνται με μέσο όρο 7,12 , με τυπική απόκλιση 1,77
 • Δημοτικές υπηρεσίες με μέσο όρο 4,27 και τυπική απόκλιση 1,42
 • Δημόσιες υπηρεσίες, με βαθμολογία 5,65 και με τυπική απόκλιση 2,6
 • Βρεφονηπιακοί σταθμοί με 7,32, με τυπική απόκλιση 3,22
 • Κέντρα διασκέδασης με 3,21 και τυπική απόκλιση 1,1
 • Αστυνομικές υπηρεσίες με 2,1 και τυπική απόκλιση 0,24
 • Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών με 8,2 και τυπική απόκλιση 1,32
 • Δημοτικές τουαλέτες με μέσο όρο 1,2 και τυπική απόκλιση 0,12
 • Τηλεπικοινωνίες με μέσο όρο 4,1 και τυπική απόκλιση 1,33
 • Ηλεκτροδότηση με μέσο όρο 3,12 και τυπική απόκλιση 0,49
 • Υπηρεσίες καθαριότητας με μέσο όρο 2,33 και τυπική απόκλιση 0,17
 • Λειτουργία μουσείων 6 με τυπική απόκλιση 1,43
 • Θρησκευτικοί χώροι 8,34 με τυπική απόκλιση 1,24
  Οι έντονα υπογραμμισμένες υπηρεσίες έχουν κάτω του μέσου όρου βαθμολογία ποιότητας και συνιστούν πρόβλημα για τους Αγιασώτες. Επειδή η αξιολόγησή τους ήταν ιδιαιτέρως χαμηλή, μέτρα θα πρέπει να ληφθούν άμεσα για την αναβάθμισή τους.
  Για να ερευνηθούν τα προβλήματα που ταλανίζουν την Αγιάσο, δημιουργήθηκε ένας κατάλογος με τα 12 πιο πιθανά προβλήματα και ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να τα αξιολογήσουν (ποια εντοπίζονται πιο έντονα στην περιοχή τους) σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10 ( όπου 1 το λιγότερο έντονο πρόβλημα και 10 το μέγιστο) . Πιο συγκεκριμένα:
  1)Ηχορύπανση : 1,54 με τυπική απόκλιση 0,3
  2) Μόλυνση του περιβάλλοντος :0 ,24, με τυπική απόκλιση 2,57
  3) Κυκλοφοριακό πρόβλημα : 4,84, με τυπική απόκλιση 1,04
  4) Πυκνή και άναρχη δόμηση : 5,0 με τυπική απόκλιση 2,55
  5) Έλλειψη χώρων πρασίνου : 1,34 με τυπική απόκλιση 0,29
  6) Έλλειψη εγκαταστάσεων παιδικής χαράς : 8,02, με τυπική απόκλιση 2,62
  7) Έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων : 3,72 με τυπική απόκλιση 1,61
  8) Ανεπάρκεια νοσοκομείων : 9,09, με τυπική απόκλιση 2,16
  9) Έλλειψη χώρων στάθμευσης : 8,33, με τυπική απόκλιση 2,59
  10) Ακατάλληλο οδικό δίκτυο : 7,2, με τυπική απόκλιση 2,57
  11) Υψηλό κόστος ενοικίων και ιδιόκτητης κατοικίας : 5,27, με. τυπική απόκλιση 2,32
  12) Ανεπάρκεια εμπορικών καταστημάτων : 6,82 με τυπική απόκλιση 2,82

18) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Αγιάσος έρχεται σε αντίθεση με το παρελθόν της. Ό,τι παλαιότερα αποτελούσε στοιχείο συνοχής, σήμερα γίνεται αιτία της πληθυσμιακής συρρίκνωσής της. Ο τόπος δεν μπορεί να κρατήσει τους κατοίκους του και αυτό έγινε ιδιαίτερα εμφανές στην τελευταία απογραφή (2001). Το οξύμωρο είναι ότι η εσωτερίκευση της ποιότητας ζωής από τους μονίμους κατοίκους υπερβαίνει το μέσο όρο. Παρόλα αυτά δεν επαρκεί για μια διαρκή τοπική ανάπτυξη και ευημερία. Το μέλλον διακυβεύεται από την τάση των νεοτέρων να εγκαταλείψουν το χωριό τους, προφασιζόμενοι διάφορες αιτιολογίες, με κυριότερη αυτή της απασχόλησης.
Η Αγιάσος ανήκει στις περιοχές εκείνες που εμφανίζουν μεγάλη αναπτυξιακή υστέρηση, διαθέτουν ένα ελάχιστο όριο κρίσιμης μάζας επιχειρηματικού δυναμικού και υποδομών, και μειονεκτούν σημαντικά από πλευράς ανθρώπινων πόρων. Η χάραξη οποιασδήποτε πολιτικής ανάπτυξης πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες του τόπου, το δυναμικό του παραγωγικού ιστού και τη διεύρυνση της ανταγωνιστικότητας.
Το μέχρι τώρα πλαίσιο των κρατικών παρεμβάσεων είχε ως σημείο εκκίνησης την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των τοπικών φορέων, οι οποίες όμως δεν συνοδεύτηκαν από ανάλογη κατανομή των κονδυλίων. Οι μεταρρυθμίσεις έπεσαν στο κενό, επειδή δεν βασίστηκαν σε ένα μακροχρόνιο και ρεαλιστικό σχεδιασμό, ενώ η φιλοσοφία τους είχε αποσπασματικό χαρακτήρα. Ακόμα και οι υποδομές που ήταν απαραίτητες για την εφαρμογή ενός τέτοιου φιλόδοξου σχεδίου δεν ήταν κατάλληλες, καθώς απουσίαζε η τηλεπικοινωνιακή εξέλιξη, η εξάπλωση των νέων τεχνολογιών, η εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού και η χάραξη εταιρικών οργανωτικών σχημάτων. Η ευρωπαϊκή πολιτική δεν συνάδει με το ρυθμό αλλαγής συνηθειών και τρόπων σκέψης των εργαζομένων, οι οποίοι ανάλωσαν το μεγαλύτερο μέρος των επιδοτήσεων σε ενέργειες μη επενδυτικού χαρακτήρα. Τα προγράμματα δεν έλαβαν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων και έγιναν απροσπέλαστα σε αυτούς λόγω των δαιδαλωδών γραφειοκρατικών διαδικασιών. Η αξιοποίησή τους έγινε επάγγελμα για κάποιες ιδιωτικές εταιρείες και οι τελικοί αποδέκτες δεν καρπώθηκαν παρά ένα ελάχιστο τμήμα τους.
Οι διαρθρωτικές αλλαγές έμειναν κενό γράμμα και τα οφέλη από την εξάπλωση των νέων τεχνολογιών, η ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, στρατηγικών δικτύων και νέων υπηρεσιών, εξανεμίστηκαν.
Η εκπαίδευση, απαραίτητο συστατικό οποιασδήποτε αλλαγής, ο μετασχηματισμός της γενικότερης κουλτούρας του πληθυσμού και η καλλιέργεια της καινοτομικότητας αδρανοποιήθηκαν.
Στα βήματα της κρατικής ακαμψίας η ιδιωτική πρωτοβουλία περισσότερο κερδοσκοπεί παρά θέτει τις βάσεις για συνεχή πρόοδο. Εγκλωβισμένη στην ακρίβεια των μεταφορών, στα υψηλά και ασύμφορα ημερομίσθια, στις μικροιδιοκτησίες, στην φοροεισπρακτική πολιτική του κράτους απομακρύνθηκε από την περιοχή της Λέσβου προς άγραν νέων ευκαιριών.
Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, το κοινωνικό κράτος, που θα οδηγούσε στη σταθεροποίηση και ανάπτυξη, κατέρρευσε υπό το βάρος της οικονομικής ανεπάρκειας και πρώτα θύματα της κατάστασης αυτής υπήρξαν οι απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, μια από τις οποίες είναι και η Αγιάσος.
Τα αποτελέσματα της έρευνας σκιαγραφούν το δυναμικό της Αγιάσου με σκοπό να αποτελέσουν βάση, πάνω στην οποία θα σκεδαστούν μελλοντικές παρεμβάσεις.
Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έγγαμοι με παιδιά. Η πλειοψηφία των κατοίκων δεν μιλάει καμία ξένη γλώσσα , δεν γνωρίζει το χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και δεν έχει παρακολουθήσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης . Παρόλα αυτά παρατηρείται εντονότατη η επιθυμία τους για εκμάθηση ξένων γλωσσών.
Οι πλήρως απασχολούμενοι κάτοικοι έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γνωρίζουν σε καλό επίπεδο την αγγλική γλώσσα, αλλά δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ σε κανένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και δεν γνωρίζουν το χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το μεγαλύτερο μέρος των πλήρως απασχολούμενων δηλώνει ότι ο τρόπος με τον οποίο βρήκε εργασία ήταν συνέπεια της εκπαίδευσης και κατάρτισής τους. Θεωρεί όμως ότι για να μπορέσει να
εξελιχθεί επαγγελματικά, θα πρέπει να καταρτιστεί και να επιμορφωθεί στις δημόσιες σχέσεις.
Το μεγαλύτερο τμήμα των ημιαπασχολούμενων έχει ανάλογο μορφωτικό υπόβαθρο με αυτό των πλήρως απασχολούμενων, εντούτοις οι περισσότεροι απασχολούνται κυρίως σε εποχικά επαγγέλματα, λόγω του ότι δεν μπόρεσαν να εισαχθούν σε εργασιακούς χώρους με πλήρη ωράρια.
Οι άνεργοι ανήκουν σε μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες (21-25) και έχουν οικογένεια. Το μορφωτικό τους επίπεδο περιορίζεται κυρίως σε σπουδές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ίδιοι αποδίδουν την παρούσα εργασιακή τους κατάσταση στην έλλειψη προσόντων, η οποία αποτελεί βασικό λόγο για την αδυναμία ενσωμάτωσής τους στην παραγωγική διαδικασία.
Η ικανοποίηση των κατοίκων από την εργασία τους είναι αρκετά υψηλή κυρίως στα άτομα 41-45 ετών. Αντίθετα, οι μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες είναι λιγότερο ικανοποιημένες από την εργασία τους. Μια πιθανή εξήγηση για το παραπάνω εύρημα είναι ότι οι μεγαλύτεροι εργαζόμενοι ειδικά αυτοί με υψηλό μορφωτικό επίπεδο έχουν ήδη αποκτήσει μια επαγγελματική ταυτότητα και έχουν καθιερωθεί σε ένα συγκεκριμένο εργασιακό τομέα, κάτι που δεν συμβαίνει με τους νεότερους, οι οποίοι βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία συλλογής επαγγελματικών εμπειριών.
Διαφορετική είναι η τάση των κατοίκων σχετικά με τη διάθεσή τους για περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση. Πιο πρόθυμες για μετεκπαίδευση είναι οι νεότερες ηλικιακές κατηγορίες και με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, οι οποίες τη θεωρούν απαραίτητο εφόδιο, για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, ώστε να μπορέσουν να ανελιχθούν στην κλίμακα επαγγελματικής ιεραρχίας.
Τέλος, περισσότερο «ανοιχτοί» στο ενδεχόμενο για επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα εμφανίζονται οι νεότεροι κάτοικοι της περιοχής, που ως επί το πλείστον είναι άνεργοι και με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, ευελπιστώντας ότι η αλλαγή τόπου κατοικίας και η μετακίνησή τους προς τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα θα συμβάλει σημαντικά στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Οι απόψεις όμως των μεγαλύτερων ηλικιακών κατηγοριών διαφοροποιούνται σημαντικά. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο τόπος τους είναι αυτάρκης και ότι δεν θα τον εγκατέλειπαν λόγω του συναισθηματικού δεσμού που βιώνουν και με την πατρίδα τους, αλλά και με τους συντοπίτες τους. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική μερίδα της ίδιας κατηγορίας που, ενώ εμφανίζεται θεωρητικά πρόθυμη για την αλλαγή τόπου κατοικίας, εντούτοις δεν αποτολμά να υλοποιήσει μια τέτοια απόφαση, λόγω της ανασφάλειας που συνεπάγεται κάθε νέα αρχή.

Συμπερασματικά:
Το μόνιμο εργατικό δυναμικό της Αγιάσου είναι χαμηλού ή μέσου μορφωτικού επιπέδου με ελλιπή γνώση ξένων γλωσσών, άγνοια σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών, με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις, με επαγγελματική εμπειρία, που απλώς ανακυκλώνει φθίνουσες μορφές απασχόλησης και με διάθεση για κινητικότητα (επαγγελματική/γεωγραφική), η οποία όμως σπάνια υλοποιείται.
Ποια είναι όμως τα σημεία εκείνα που λειτουργούν θετικά, όσον αφορά την ποιότητα ζωής; Η έρευνα κατέδειξε ότι μπορούν να ενταχθούν σε τέσσερις παράγοντες: πολιτισμός, κοινωνικά δίκτυα, περιβάλλον και έλλειψη άγχους. Οι κάτοικοι της Αγιάσου στο σύνολό τους θεωρούν ότι ο τόπος τους προσφέρει δυνατότητες για συμμετοχή σε πολιτιστικά δρώμενα, έχει επαρκή καλλιτεχνική δραστηριότητα, εκπαίδευση και ανέσεις ζωής. Οι Αγιασώτες είναι προσαρμοσμένοι στις ιδιαίτερες συνθήκες του τόπου τους, νιώθουν ασφαλείς, χωρίς άγχος και διαθέτουν αρκετό ελεύθερο χρόνο και αγαθά. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο τόπος τους είναι αυτάρκης και ότι δεν θα τον εγκατέλειπαν λόγω του συναισθηματικού δεσμού που βιώνουν για την πατρίδα τους και τους συντοπίτες τους. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική μερίδα που, ενώ εμφανίζεται θεωρητικά πρόθυμη για την αλλαγή τόπου κατοικίας, εντούτοις δεν αποτολμά να υλοποιήσει μια τέτοια απόφαση, δηλώνοντας αβέβαια για τη νέα αρχή που τους επιφυλάσσει καθετί καινούριο. Η θρησκευτικότητα είναι καταλυτικός παράγοντας για την αντιμετώπιση των δυσκολιών. Το απαράμιλλο φυσικό περιβάλλον, το γεγονός ότι οι περισσότεροι διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία, ακίνητη περιουσία και αυτοκίνητο, το σχετικά φτηνό κόστος ζωής και η ποιότητα της εκπαίδευσης μπορούν να ενταχθούν στα υπέρ της διαβίωσης στην Αγιάσο.
Ίσως, η κοινωνική αλληλεγγύη και οι ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί να αποτελούν τους κυριότερους λόγους παραμονής στο χωριό, σε συνδυασμό με την επαρκή πρόσβαση στις πληροφορίες, που θεωρούν ότι έχουν οι κάτοικοι. Συνολικά όσα προαναφέρθηκαν προοιωνίζουν ένα άνετο περιβάλλον κατοικίας, το οποίο όμως, για λόγους που θα εξεταστούν παρακάτω, δεν είναι ικανό να αποτρέψει το μαρασμό και την ερήμωση.
Στα αρνητικά του τόπου συμβάλλουν παράγοντες όπως η πλημμελής νοσοκομειακή κάλυψη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, οι προβληματικές συγκοινωνίες, οι ακατάλληλες υποδομές, η ανεπαρκής αντιπροσώπευση κρατικών και κοινωνικών υπηρεσιών, οι ελάχιστες επιλογές διασκέδασης, όπως θέατρο και κινηματογράφος, η αδυναμία χρησιμοποίησης νέων τεχνολογιών, η έλλειψη προσόντων των εργαζομένων, ο κοινωνικός έλεγχος και η απομόνωση όσον αφορά τα πολιτικά τεκταινόμενα. Οι Αγιασώτες θεωρούν ότι οι μηδαμινές ευκαιρίες για συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και η μειονεκτικότητα της περιοχής τους αποτρέπουν από το να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες, να εκπληρώσουν τις φιλοδοξίες τους και να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους. Το επίπεδο μόρφωσης των μονίμων κατοίκων στη συντριπτική του πλειοψηφία δεν υπερβαίνει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αντικατοπτρίζοντας την ανικανότητα του τόπου να κρατήσει τους επιστήμονές του. Ακόμη και η εργασιακή ικανοποίηση, ειδικά στους νέους είναι χαμηλή, υποδηλώνοντας την αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στις προοπτικές που θέλουν να δημιουργήσουν οι νέοι για τον εαυτό τους και την καθήλωση σε παραδοσιακά επαγγέλματα και τρόπους παραγωγής.
Ενδεχομένως να θεωρήσει κανείς ότι τα θετικά και αρνητικά στοιχεία βρίσκονται σε ισορροπία. Όμως η πραγματικότητα διαψεύδει αυτή την εντύπωση. Ο πληθυσμός μειώνεται υποδεικνύοντας ότι οι συγκρουσιακοί παράγοντες εντοπίζονται αλλού. Πραγματικά το μέγεθος της αντίφασης εμφανίζεται στους παρακάτω πίνακες, όπου καταγράφονται οι διαφοροποιήσεις των απόψεων των κατοίκων της Αγιάσου ανά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο. Οι γυναίκες, οι νέοι και οι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από την προοπτική μόνιμης παραμονής τους στην Αγιάσο και αποτελούν την πληθυσμιακή εκείνη ομάδα που προτίθεται να εγκαταλείψει το χωριό τα επόμενα χρόνια. Το γεγονός αυτό θα είναι καταστροφικό και θα προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, εάν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Πίνακας 13: Διαφοροποιήσεις των απόψεων των κατοίκων της Αγιάσου ανά φύλο

Ικανοποιημένοι από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Φτηνό κόστος ζωής Έχω δυνατότητα να αρθρώσω πολιτικό λόγο Υπάρχει πληθώρα κοινωνικών υπηρεσιών Επαρκής εκπαίδευση
Γυναίκες Περισσότερο ικανοποιημένες Λιγότερο ικανοποιημένες Λιγότερο ικανοποιημένες Περισσότερο ικανοποιημένες Περισσότερο ικανοποιημένες
Άνδρες Λιγότερο ικανοποιημένοι Περισσότερο ικανοποιημένοι Περισσότερο ικανοποιημένοι Λιγότερο ικανοποιημένοι Λιγότερο ικανοποιημένοι

Πίνακας 14:Διαφοροποιήσεις των απόψεων των κατοίκων της Αγιάσου ανά ηλικία

Περισσότερο ικανοποιημένοι
Λιγότερο ικανοποιημένοι
Επαρκής ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 69-74 27-32
Ποικιλία επιλογών ψυχαγωγίας και διασκέδασης 69-74 27-32
Ο τόπος μου, μου παρέχει όλες τις ανέσεις 69-74 15-20
Ικανοποιητικές ευκαιρίες μόρφωσης και εκπαίδευσης 69-74 51-56
Μειωμένη εγκληματικότητα/ αίσθημα ασφάλειας 57-62 15-20
Υπάρχει πληθώρα κοινωνικών υπηρεσιών 69-74 33-38
Με ενοχλεί ο έντονος κοινωνικός έλεγχος 45-50 15-20
Έντονο το αίσθημα αλληλεγγύης 63-68 27-32
Υπάρχει επάρκεια αγαθών >75 15-20

Πίνακας 15:Διαφοροποιήσεις των απόψεων των κατοίκων της Αγιάσου ανά μορφωτικό επίπεδο

Περισσότερο ικανοποιημένοι
Λιγότερο ικανοποιημένοι
Επαρκής ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Απόφοιτοι Δημοτικού Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ο τόπος μου, μου παρέχει όλες τις ανέσεις Απόφοιτοι Δημοτικού Μεταλυκειακές σπουδές
Ικανοποιητικές ευκαιρίες μόρφωσης και εκπαίδευσης Μερικές τάξεις του Δημοτικού Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Οι κοινωνικοί δεσμοί στον τόπο μου είναι τόσο ισχυροί που υπερσκελίζουν κάθε υστέρηση Μερικές τάξεις του Δημοτικού Μεταλυκειακές σπουδές/ Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ικανοποιητική πρόσβαση στις πληροφορίες Απόφοιτοι Δημοτικού Απόφοιτοι Γυμνασίου
Οι σχέσεις μεταξύ των συντοπιτών μου είναι ειλικρινείς και φιλικές Απόφοιτοι Δημοτικού Μεταλυκειακές σπουδές
Με ενοχλεί ο έντονος κοινωνικός έλεγχος Απόφοιτοι Δημοτικού Απόφοιτοι Λυκείου / Μεταλυκειακές σπουδές
Στον τόπο μου υπάρχει επαρκής ποιότητα και ποικιλία εκπαίδευσης Απόφοιτοι Δημοτικού Μεταλυκειακές σπουδές/ Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Υπάρχει επάρκεια αγαθών και ποικιλία προϊόντων στην αγορά του τόπου κατοικίας μου Απόφοιτοι Δημοτικού Μεταλυκειακές σπουδές

20) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
Τουρισμός

• Δημιουργία ταξιδιωτικών οδηγών και προώθησή τους σε μεγάλους ταξιδιωτικούς οίκους της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
• Ανάδειξη φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, επιδότηση ξενοδοχειακών μονάδων, δημιουργία υπηρεσιών πληροφορικής- τηλεματικής για τουριστικούς σκοπούς.
• Αξιοποίηση των εκατοντάδων ακατοίκητων σπιτιών για την δημιουργία παραδοσιακών ξενώνων.
• Διαφημιστική προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς.
• Αναβάθμιση πολιτιστικού περιβάλλοντος, το οποίο τείνει να αλωθεί από στοιχεία ξένα προς την παράδοση της Αγιάσου.
• Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων το χειμώνα, δεδομένου ότι όλα τα δρώμενα λαμβάνουν χώρα μόνο κατά το καλοκαίρι.
• Μορφωτικές και πολιτιστικές ανταλλαγές νέων και θέσπιση υποτροφιών.
• Ίδρυση αγροτουριστικών μονάδων και παράλληλη ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού, με ιδιαίτερη προβολή του Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας της Αγιάσου.
• Δημιουργία εναλλακτικών μορφών τουρισμού και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ανάπτυξη θεαματικών μορφών τουρισμού (π.χ. x-treme sports, δημιουργία απαραίτητων υποδομών για αγώνες μοτοσικλετιστών).
• Συμπράξεις και ανάπτυξη δικτύων μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων.
• Ανάπτυξη και έμφαση στη δωδεκάμηνη τουριστική περίοδο (θεραπευτικός τουρισμός), με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη του τόπου.
• Έμφαση στον ανταγωνισμό ανάμεσα στα κέντρα τουρισμού υγείας και στα άλλα τουριστικά θέρετρα που βρίσκονται στις παραλίες ή στα όρη των χωρών του εξωτερικού και προσφέρουν φθηνότερα πακέτα διακοπών με εναλλακτικές ευκαιρίες αναψυχής.
• Ανάπτυξη φαρμών υγείας γνωστές και ως τόποι τουρισμού υγείας, οι οποίοι έχουν αντικαταστήσει σε σημαντικό βαθμό τα κέντρα ιαματικού τουρισμού.
• Συνεχής προβολή της Αγιάσου, του πολιτισμού της, της παράδοσης και των προϊόντων της από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

Βελτίωση και Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών

• Βελτίωση των οδικών δικτύων και επιδότηση συγκοινωνιών.
• Κοινωνική στήριξη των ασθενέστερων και ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου του τόπου.
• Παροχή ίσων ευκαιριών σε άνδρες και γυναίκες.
• Απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την υλοποίηση προγραμμάτων και πρόσβαση σε αυτά από τους ενδιαφερόμενους.
• Ενίσχυση της μεταποιητικής βιομηχανίας.
• Στενότερη συνεργασία με συμβουλευτικές υπηρεσίες (Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών, Κ.Δ.Α.Υ., Κ.Ε.Σ.Υ.Π.) για τη διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων.
• Συνεργασία με δήμους της Λέσβου και της υπόλοιπης Ελλάδας με σκοπό την ανταλλαγή αναπτυξιακών ιδεών.
• Να ενισχυθεί η ωριμότητα και η αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες της διοίκησης, της προετοιμασίας, του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της διαχείρισης προγραμμάτων σε «τοπικό-μικροπεριφερειακό επίπεδο».
• Παροχή βασικών υπηρεσιών προς τον αγροτικό πληθυσμό και την αγροτική οικονομία του τόπου της Αγιάσου. (π.χ. διοργάνωση διαγωνισμών, εκθέσεων, επίδειξη πιλοτικών έργων, κ.λ.π.).
• Δημιουργία συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων μελετών, σχεδιασμού, έρευνας αγοράς, καθώς και δραστηριότητες συναφείς με την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων (π.χ. έρευνα σχεδιασμού παραγωγής νέων προϊόντων, έρευνα αγοράς προϊόντων, ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας).
• Καλύτερη αντιπροσώπευση της Αγιάσου σε νομαρχιακό και κρατικό επίπεδο.

Μέτρα για Τοπική Ανάπτυξη
• Αναβάθμιση των τοπικών καλλιεργειών και ανάδειξη όσων μένουν ανεκμετάλλευτες.
• Εξάλειψη του Φ.Π.Α. για τα παραδοσιακά προϊόντα και έλεγχος του κόστους μεταφοράς τους.
• Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας με συντονισμένες ενέργειες και δράσεις και υπογραφή συμβάσεων για σίτιση μεγάλων ομάδων (φοιτητές, συνέδρια).
• Ενίσχυση των νέων επαγγελματιών χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.
• Επιδότηση κατοικίας.
• Εμπορικές σχέσεις συνεργασίας με μεγάλα αστικά κέντρα της Μ.Ασίας (Σμύρνη, Έφεσος, κ.λ.π.).
• Ενίσχυση ενδογενούς δυναμικού.
• Δημιουργία περιπτέρων σε μεγάλες εκθέσεις της Ελλάδας (π.χ. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης) και του εξωτερικού.
• Σεμινάρια για απόκτηση επιχειρηματικής συνείδησης, τα οποία θα βοηθήσουν στη συστηματική παραγωγή αγνών προϊόντων, την τυποποίηση και τη δημιουργία επιχειρήσεων, που θα απευθύνονται σε νέες αγορές και θα διαθέτουν τα προϊόντα τους σε ανταγωνιστικές τιμές.
• Να αποθαρρυνθεί η εισαγωγή προϊόντων που είναι ανταγωνιστικά προς τα παραδοσιακά. (Ειδικά στους τομείς της ξυλογλυπτικής και αγγειοπλαστικής).
• Δημιουργία βιομηχανικής μονάδας επεξεργασίας του ελαιοκάρπου με σύγχρονες προδιαγραφές (τυποποίηση, εμπορία ελαιολάδου, βρώσιμες ελιές) καθώς και επεξεργασία των καστάνων (παραγωγή αλεύρου πολυτελείας, μπισκότων, γλυκών) και αξιοποίηση πολλών φρούτων (κονσερβοποίηση φρούτων, γλυκά, μαρμελάδες).
• Δημιουργία σύγχρονου γηροκομείου για τους υπερήλικες.
• Δημιουργία συνεδριακού κέντρου ιδίως κατά τους μήνες που η τουριστική κίνηση στην Αγιάσο είναι ανύπαρκτη ή μειωμένη.
• Ανάπτυξη βιομηχανικής επεξεργασίας του ξύλου για ξυλεία οικοδομής, επίπλου και χαρτοποίησης.
• Επέκταση της κτηνοτροφίας σε νέες περιοχές που είναι αντιοικονομικές.
• Μεγαλύτερη έμφαση στην οργάνωση και τη σωστή τουριστική συνείδηση, ούτως ώστε να αποφευχθεί ο καιροσκοπισμός και η προχειρότητα, αφού η «βιομηχανία των ξένων» είναι μια σπουδαία πηγή εσόδων για τους περισσότερους κατοίκους.
• Καθαριότητα του χωριού, κυρίως κατά του καλοκαιρινούς μήνες, αφού οι ρυπαντικοί συντελεστές αυξάνονται επικίνδυνα τη συγκεκριμένη περίοδο.

Βελτίωση Εκπαίδευσης /Κίνητρα για νέους
• Οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης και εξειδίκευσης σε τομείς σχετικούς με την ιστορική και γεωγραφική ιδιομορφία της Αγιάσου.
• Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με σκοπό την οργάνωση θερινών σχολείων, συνεδρίων και σεμιναρίων.
• Οργάνωση σεμιναρίων επαγγελματικού προσανατολισμού για τους νέους και κατάρτισή τους, ώστε να έχουν πρόσβαση στις απαιτούμενες επαγγελματικές πληροφορίες.
• Παροχή κινήτρων στη νεολαία για μόνιμη παραμονή στην περιοχή.
• Ενίσχυση του Αναγνωστηρίου, των τοπικών Πολιτιστικών Συλλόγων (Όλυμπος, Καρναβαλικός, Καβαλαραίων), ώστε να συνεχιστεί και να προβληθεί η παράδοση της Αγιάσου και έξω από αυτήν για την προσέλκυση τουριστών.

Προηγμένη Τεχνολογία/Εξειδικευμένοι Επιστήμονες

• Ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των δημοσίων συγκοινωνιών, αύξηση πεζόδρομων και πεζοδρομίων, βελτιστοποίηση οδικού δικτύου και καλός φωτισμός οδών.
• Συμμετοχή των πολιτών στην τοπική αυτοδιοίκηση, ανάπτυξη συμβουλίων γειτονιάς, σύνδεση πολιτών με διαδικασίες λήψης αποφάσεων και εθελοντισμός
• Οικογενειακή συμβουλευτική και υποστήριξη
• Επένδυση χρημάτων σε δραστηριότητες μέσα στην κοινότητα και αποφυγή εξαγωγής οικονομικών πόρων (π.χ ανάπτυξη καλών τοπικών αγορών)
• Ποικιλία στην προσφορά εργασίας και αύξηση μισθών
• Αισθητική αναβάθμιση της γειτονιάς η οποία πρέπει να είναι αυτόνομη τόσο εμπορικά, όσο και οικιστικά.
• Δια βίου εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης.
• Ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.
• Αξιοποίηση ενεργειακών πόρων της περιοχής
• Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου ( σε αντίθεση με τη δημιουργία απλώς εμπορικών κέντρων).
• Αναβάθμιση κοινωνικών υπηρεσιών και διοικητικής υποδομής.
• Χορήγηση υποτροφιών από τοπικούς φορείς σε μαθητές και ενίσχυση της έννοιας χορήγησης.
• Αξιοποίηση οικοδομημάτων και του Δήμου
• Εξάπλωση των προηγμένων τεχνολογικά μέσων με έμφαση στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες.
• Πρόσληψη εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα έχουν ως σκοπό την βολιδοσκόπηση νέων αγορών (Αμερικής, Ασίας) για την προώθηση των τοπικών προϊόντων.
• Πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, το οποίο θα διαδραματίσει το ρόλο του market maker (προαγωγή και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, υπεύθυνος τουριστικής προβολής, αρμόδιος για την εξεύρεση νέων αγορών κ.λ.π.).
• Ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, πληροφοριών και εμπειριών, διασύνδεση με internet και intranet, με σκοπό την προσέλκυση νέων και περισσότερων πελατών και την αποτελεσματικότερη επικοινωνία και συνεργασία των τουριστικών επιχειρήσεων (π.χ. μεταξύ Δήμου Καλλονής και Δήμου Αγιάσου).
• Ίδρυση Γραφείου Πληροφοριών (Information Office) για την πληροφόρηση, ενημέρωση και εξυπηρέτηση των τουριστών, σχετικά με ξενοδοχεία, εστιατόρια, μεταφορές/δρομολόγια, αξιοθέατα.

Γενικές Προτάσεις
• Έλεγχος των τιμών και υπηρεσιών δεδομένου ότι η Αγιάσος έχει ακριβότερες τιμές ακόμη και από μεγάλες αστικές περιοχές. Π.χ. Μακεδονίας.
• Ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων όχι μόνο με την Αθήνα, αλλά κυρίως και με τη Βόρεια Ελλάδα.
• Αύξηση των επιλογών διασκέδασης/ψυχαγωγίας (θέατρο, κινηματογράφος), για τους νέους.
• Προσέλκυση ιδιωτικών και κρατικών φορέων, π.χ. Τράπεζες, και βελτίωση των ήδη υπαρχόντων.
• Ίδρυση νοσοκομειακής μονάδας και κέντρου φροντίδας ηλικιωμένων.
• Στενότερες σχέσεις των δημοτικών αρχών με οργανώσεις Αγιασωτών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
• Δραστηριοποίηση μη κρατικών φορέων, π.χ. εκκλησία, και επαφές με περιβαλλοντικές οργανώσεις π.χ. GREEN PEACE για τη δημιουργία άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Πέρα από τις παραπάνω γενικές πολιτικές που διατυπώθηκαν και που στοχεύουν στη βελτίωση των πρακτικών δράσης για τοπική ανάπτυξη θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι διαδικασίες αυτές που δημιουργούν την ανάγκη για μια συντονισμένη και σφαιρική πολιτική καταπολέμησης φαινομένων που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό. Μια πολιτική, που στο μεγαλύτερο μέρος της θα πρέπει να στηρίζεται στην ενεργοποίηση των Λιγότερο Ευνοημένων Ομάδων. (Χτούρης Σ., 1993). Σύμφωνα με το πρόγραμμα Poverty 3, oι κυριότερες στρατηγικές μιας τέτοιας πολιτικής είναι:

 1. Οικονομική επανένταξη των ΛΕΟ μέσα από κλασικούς και εναλλακτικούς δρόμους κοινωνικής και οικονομικής συμμετοχής.
 2. Ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων από τις ΛΕΟ, και ειδικότερα δημιουργία ενός επιχειρηματικού πνεύματος, καθώς επίσης καλλιέργεια μιας κουλτούρας της οικονομικής συμμετοχής και δραστηριοποίησης.
 3. Υποστήριξη των ατόμων και των οικογενειών που κινδυνεύουν άμεσα από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
 4. Βελτίωση της γνώσης για τα ειδικά προβλήματα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που συναντώνται στο Δήμο της Αγιάσου.
 5. Σύνδεση της συμβουλευτικής και κοινωνικής υποστήριξης των ΛΕΟ με συγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.
 6. Ενεργοποίηση του οικογενειακού περιβάλλοντος και των σχέσεων οικογενειακής συμπαράστασης για την υποστήριξη των επαγγελματικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των ΛΕΟ.
 7. Δημιουργία σταθερών θεσμικών πλαισίων που με τη μορφή κέντρων επικοινωνίας – συνεργασίας των ΛΕΟ θα μπορούν μακροπρόθεσμα να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε τοπικό επίπεδο.
 8. Ενεργοποίηση των κεντρικών κρατικών θεσμικών για τη συμμετοχή τους με τρόπο ευέλικτο στις ενέργειες των τοπικών προγραμμάτων, που αντιμετωπίζουν την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
 9. Δημιουργία δικτύων επικοινωνίας μεταξύ των ΛΕΟ, των τοπικών θεσμών και άλλων ενδιαφερομένων με σκοπό τη συνολική διαφάνεια και παρουσία του προγράμματος της φτώχειας στην τοπική και υπερτοπική κοινωνία. (Χτούρης Σ., 1993)