Κατάνυξη οι στιγμές μας κι ας σταλάζουν το τέλος μας..
Ευστράτιος Παπάνης