Fresh-Education : Δε μοριοδοτούνται επιπλέον τα μεταπτυχιακά στην ...

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Ευστράτιος Παπάνης,

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9ΜΗΝΟΥ Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο: «Κατάρτιση στελεχών εκπαίδευσης στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων» (500 ΩΡΩΝ)

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.του Πανεπιστημίου Αιγαίουανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Κατάρτιση στελεχών εκπαίδευσης στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων/ Educational management for executives», διάρκειας500ωρών.

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έναρξη μαθημάτων: 20/08/2020

Λήξη μαθημάτων: 20/05/2021

Δίδακτρα: 490€ σε δύο δόσεις

Εγγραφές έως: 19/08/2020

Πληροφορίες:Psichologia.gr / Ppy.aegean.gr

Τηλέφωνα: 22510-36520, 22510-36580 (Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00)

grammateiappy@aegean.gr

Σύνδεσμος Εγγραφής: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=415

σε ποιουσ απευθυνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος

Πρόκειται για ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα, που σκοπό έχει τη θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση εκπαιδευτικών (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), καθώς και στελεχών εκπαίδευσης στις σύγχρονες τάσεις της Συμβουλευτικής και τον εμπλουτισμό των γνώσεων, που απαιτούνται, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν με αξιοπιστία και θεωρητική επάρκεια μια ή/και περισσότερες σχολικές δομές.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Μετά το τέλος του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

1. κατανοεί το ευρύ φάσμα θεωρητικών αρχών, που πρέπει να διέπουν τη διδασκαλία και τη μάθηση στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο

2. γνωρίζει θεωρητικά και πρακτικά μοντέλα διαχείρισης σχολικής τάξης

3. κατέχει τις αρχές της Συμβουλευτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία

4. χρησιμοποιεί τις λειτουργίες της ψηφιακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Μέθοδος Διδασκαλίας

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από εννέα (9 διδακτικές μηνιαίες ενότητες). Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων, που σημαίνει ότι οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.

Διάρκεια (αρχή -τέλος)

Το πρόγραμμα είναι εννεάμηνο και πιστώνει 500 διδακτικές ώρες.

Έναρξη μαθημάτων: 20/08/2020

Λήξη μαθημάτων: 20/05/2021

Τρόπος αξιολόγησης

  • Συμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε μηνιαίας θεματικής ενότητας
  • Τελική πτυχιακή εργασία 3.000 – 6.000 λέξεων

Μοριοδοτήσεις

Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 500 ωρών πιστώνει 25 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet).

Τα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:

•  Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία.

•  Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου.

• Δεν αφορά στο Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση.

Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων.

Δίδακτρα

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 490 ευρώ συνολικά και καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

1η δόση 245 ευρώ: καταβάλλεται μέχρι 19 Αυγούστου 2020

2η δόση 245 ευρώ:καταβάλλεται μέχρι 19 Νοεμβρίου 2020

(Η πληρωμήτης πρώτης δόσης κατοχυρώνει και την εγγραφή σας)

*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιμορφούμενος/η δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική και ακαδημαϊκή υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήμιο.

Ενότητες Προγράμματος

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:

Διδακτική Ενότητα  1

Τίτλος: Εκπαιδευτική Ηγεσία. Θεωρίες και πρακτική της εκπαιδευτικής ηγεσίας

Περιγραφή

Στην παρούσα ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα μυηθεί σε έννοιες, οι οποίες απασχολούν έντονα τον κλάδο της εκπαίδευσης όπως αυτή της ηγεσίας στην εκπαίδευση. Η θεματική αυτή ενότητα περιλαμβάνει εισαγωγή στη θεωρία της ηγεσίας ως νέας επιστημονικής περιοχής και κατανόηση βασικών όρων – εννοιών, οι οποίες σχετίζονται με τις ηγετικές ικανότητες.

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι επιμορφούμενοι τον ρόλο και τις λειτουργίες της εκπαιδευτικής ηγεσίας, καθώς επίσης και να συνειδητοποιήσουν τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τις αντιφάσεις που εμπεριέχει η άσκηση αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας.

Ο επιμορφούμενος θα εκπαιδευτεί στα μοντέλα ηγεσίας, όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Θα έρθει σε επαφή με τους τύπους ηγεσίας μαθαίνοντας για το αυταρχικό, το εξουσιοδοτικό και το δημοκρατικό μοντέλο. Μελετώντας αυτή την ενότητα θα είναι έτοιμος να προσεγγίσει, ανάλογα με τα αιτήματα που καλείται να απαντήσει, ποιο μοντέλο ηγεσίας πρέπει να εφαρμόσει: συναλλακτική ηγεσία, διοικητική ηγεσία, συμμετοχική ηγεσία, μετασχηματιστική ηγεσία, ηθική ηγεσία, παιδαγωγική ηγεσία, μεταμοντέρνα ηγεσία και διαπροσωπική ηγεσία. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές κατηγοριοποίησης των διαφόρων μορφών ηγεσίας, καθώς επίσης και η χρήση και η αποτελεσματικότητά τους στην εκπαίδευση.

Παράλληλα, εξετάζονται βασικές αρχές και μοντέλα ηγεσίας, καθώς επίσης και ζητήματα που σχετίζονται με τη σχολική αποτελεσματικότητα που απορρέει από τη συσχέτισή της με μοντέλα ηγεσίας. Επίσης, επιδιώκεται να εξοικειωθούν με σύγχρονες θεωρίες που περιγράφουν τον ”αποτελεσματικό” και τον ”μη αποτελεσματικό” σχολικό οργανισμό, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέρχονται με παιδαγωγικά κριτήρια και αρχές στις ανάγκες δημιουργίας θετικού σχολικού κλίματος.

Τέλος, θα μελετηθούν επιπλέον ζητήματα σχετικά με τη διασύνδεση της ηγεσίας με το όραμα, την άσκηση επιρροής, τις αξίες, το συντονισμό όλων των δομών και των ανθρώπων, την εκπλήρωση στόχων μέσω της συνεργασίας και την παροχή βοήθειας για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων βραχυπρόθεσμου, κατά βάση, προσανατολισμού με τις λειτουργίες του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου των δραστηριοτήτων, καθώς και της λήψης αποφάσεων.

Διδακτική Ενότητα  2

Τίτλος: Εκπαιδευτική Πολιτική και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Η Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης. Η σχολική μονάδα ως κοινωνικό σύστημα

Περιγραφή

Επίκεντρο της θεματικής αποτελεί η μελέτη της κοινωνικής ανισότητας στην εκπαίδευση, αναδεικνύοντας τη συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ σχολικής επίδοσης και κοινωνικό- μορφωτικής προέλευσης των μαθητών. Συγκεκριμένα, το μάθημα έχει ως στόχο τη θεωρητική και επιστημολογική σημασία της ερευνητικής τεκμηρίωσης της συνάφειας σχολικής επίδοσης και της κοινωνικής προέλευσης, την κοινωνική διάσταση της επιστήμης και σχετικές με την ερμηνεία του φαινομένου κοινωνιολογικές θεωρίες, τις κοινωνιολογικές θεωρίες για την εκπαίδευση, τον ρόλο και τις βασικές λειτουργίες της εκπαίδευσης και του σχολείου, τις κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικές διακρίσεις στην εκπαίδευση: παιδική ηλικία, οικογενειακή προέλευση, γλώσσα, πολιτιστικό κεφάλαιο, φύλο και σχολική επίδοση, τις συγκρούσεις και τον  εκφοβισμό στον χώρο του σχολείου: αίτια, εκφάνσεις και αντιμετώπιση παγκοσμιοποίησης.

Αναλυτικότερα, η θεματική αυτή ενότητα διαπραγματεύεται προσεγγίσεις και θεματικές στην επιστήμη της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, οι οποίες εστιάζουν στη δυναμική που αναπτύσσεται σε επίπεδο σχολείου. Η σχολική μονάδα ως κοινωνικό σύστημα που δέχεται τις επιδράσεις διαφορετικών κοινωνικών ομάδων αποτελείται από ένα σύνολο υποσυστημάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται από μια δυναμική αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση και διαμορφώνει κοινωνικές συμπεριφορές. Στις θεματικές αυτές εξετάζονται για παράδειγμα: οι σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών, οι εκπαιδευτικοί στόχοι (και στην ελληνική εκπαίδευση), η σχέση φύλου και εκπαίδευσης, το διαπολιτισμικό σχολείο, ο σύγχρονος ρόλος της εκπαίδευσης και ο ρατσισμός στα πλαίσια του σχολείου. 

Διδακτική Ενότητα  3

Τίτλος: Ποιότητα στην Εκπαίδευση

Περιγραφή

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα γίνει λόγος για την έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση σύμφωνα με διάφορους ερευνητές, διεθνείς οργανισμούς και κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους οποίους ακολουθήθηκαν και οι αντίστοιχες πολιτικές για τη διασφάλιση της. Επιπλέον, θα παρουσιαστεί η συμβολή της εκπαίδευσης και ειδικότερα της ποιοτικής εκπαίδευσης στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και την καταπολέμηση των ανισοτήτων.

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στους διάφορους τρόπους μέτρησης και διασφάλισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δείκτες ποιότητας, που έχουν θεσπιστεί από την Ε.Ε, το Τμήμα Αξιολόγησης  και το Τμήμα Ποιότητας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ένας άλλος άρτιος τρόπος μέτρησης και διασφάλισης της ποιότητας αποτελεί και η χρήση διάφορων βραβείων, προτύπων και μοντέλων ποιότητας που αναλύουν τη συγκεκριμένη έννοια σε επιμέρους χαρακτηριστικά, τα οποία λειτουργούν ως βάση για τη βελτίωση των υπηρεσιών των οργανισμών.

Επιπλέον, θα γίνει λόγος για μια άλλη φιλοσοφία αποτύπωσης της ποιότητας, η οποία είναι γνωστή με τον όρο Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) και η οποία επικεντρώνεται στην ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων μέσω της αμοιβαίας συνεργασίας όλων των εργαζομένων για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών. Θα παρουσιαστεί επίσης η συνάφεια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με το βιομηχανικό μοντέλο παραγωγής. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στη μετάβαση της Δ.Ο.Π. από το επιχειρηματικό πεδίο στην Εκπαίδευση, που είχε ως σκοπό να ενισχύσει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης μέσα από την αξιοποίηση των θετικών στοιχείων του μάνατζμεντ και η οποία εφαρμόστηκε αρχικά στη διοίκηση του σχολείου και στη συνέχεια επεκτάθηκε και στις πραγματικές εκπαιδευτικές συνθήκες της τάξης (Καραγεώργος, 2012).

Τέλος, θα γίνει αναφορά στην έννοια της κουλτούρας των επιχειρήσεων και στους διάφορους τύπους της, θα αναφερθούν οι  βασικότερες θεωρίες για τα κίνητρα της εργασίας, καθώς και η εργασιακή ικανοποίηση. Θα παρουσιαστεί επίσης μια εμπειρική έρευνα για την κουλτούρα των επιχειρήσεων και την εργασιακή ικανοποίηση στον ελληνικό χώρο.

Διδακτική Ενότητα  4

Τίτλος: Εκπαιδευτική Νομοθεσία. Θεσμικό Πλαίσιο Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Ειδική Αγωγή και Διοίκηση. Καθηκοντολόγιο Στελεχών Εκπαίδευσης/ Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων/   Πειθαρχική Διαδικασία 

Περιγραφή

Σε αυτή τη θεματική ενότητα ο επιμορφούμενος θα ενημερωθεί για τη νομιμότητα ως διαδικασία που διέπει τη λειτουργία κάθε εκπαιδευτικής μονάδας και αφορά οποιαδήποτε ενέργεια – πράξη – συμπεριφορά που εναρμονίζεται με τους νόμους, τους κανόνες δικαίου, τις διατάξεις, τις ρυθμίσεις που αποφασίζονται και ισχύουν σε ένα κράτος εστιάζοντας στην εκπαιδευτική και σχολική νομοθεσία. Ορίζονται ως σχολική νομοθεσία εκείνες οι πηγές δικαίου που αναφέρονται στη σχολική μονάδα και στις μεταξύ των εμπλεκομένων σε αυτή σχέσεις και διαδικασίες. Κωδικοποιείται η ταξινόμηση του συνόλου των νομοθετημάτων με βάση το πεδίο εφαρμογής (Π.Ε. ή Δ.Ε.), το θέμα (εγγραφές, μετεγγραφές, αξιολόγηση μαθητή, κλπ) ή τη μορφή (νόμος, Π.Δ., Υ.Α.).

Γίνεται εννοιολογική αποσαφήνιση και διάκριση των νομοθετημάτων (Σύνταγμα, Διεθνείς κανόνες δικαίου, Προεδρικό Διάταγμα, νόμους, Υπουργική απόφαση, ΚΥΑ, εγκύκλιος) και την ιεραρχική δομή και βαρύτητα που διέπει το καθένα.

Παρουσιάζεται το καθηκοντολόγιο των στελεχών εκπαίδευσης και η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία Συλλογικών Οργάνων (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΕΕΠ, Σύλλογος διδασκόντων, σχολικό συμβούλιο, μαθητικό συμβούλιο κ.λπ.)Ακόμη αναλύονται τα οριζόμενα στον Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο και τα πειθαρχικά παραπτώματα που αποτελούν, κατά μία έννοια, απόρροια της μη εφαρμογής της αρχής νομιμότητας των υπηρεσιακών ενεργειών – καθηκόντων – υποχρεώσεων. 

Διδακτική Ενότητα  5

Τίτλος: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού/ Πρόληψη και Διαχείριση Συγκρούσεων και κρίσεων. Λήψη και εκτέλεση αποφάσεων. Εκπαιδευτικό coaching και mentoring. Η συμβουλευτική ως διαδικασία επιρροής. Εκπαιδευτικό NLP

Περιγραφή

Η παρούσα ενότητα στοχεύει να εξοπλίσει κάθε επιμορφούμενο εκπαιδευτικό και στέλεχος εκπαίδευσης με τις γνώσεις και τα εργαλεία που αφορούν στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι ανάγκες της κοινωνίας για εκπαίδευση ωθούν στην αναζήτηση του βέλτιστου τρόπου αξιοποίησης των σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης του ανθρώπινου παράγοντα στην εργασία και της σχετικής υλικοτεχνικής υποδομής. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διοικητικής λειτουργίας κάθε οργανισμού και συγκεντρώνει σημαντικές δραστηριότητες και λειτουργίες που έχουν ως επίκεντρο τη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα. Η συγκρότηση ομάδων είναι η πιο διαδεδομένη προσέγγιση στην ανάπτυξη οργανισμών και ατόμων. Κατ’ επέκταση η ικανότητα χειρισμού συγκρούσεων είναι ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας του στελέχους εκπαίδευσης. Στην ενότητα αυτή ακόμη εξετάζεται τι σημαίνει σύγκρουση, πώς κλιμακώνεται η σύγκρουση, ποιες είναι οι θετικές και οι αρνητικές επιδράσεις της και τις αρχές που διέπουν τη διαχείριση και πρόληψη των συγκρούσεων αλλά και τις στάσεις και δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει το στέλεχος εκπαίδευσης προκειμένου να προβλέπει και να διαχειρίζεται τις συγκρούσεις στον εκπαιδευτικό οργανισμό.

Επίσης, με δεδομένο ότι η ύπαρξη όλων των εκπαιδευτικών οργανισμών στηρίζεται στη λήψη αποφάσεων, στην ενότητα αυτή θα αναπτυχθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων και ο κοινωνιολογικός χαρακτήρας αυτής, τα είδη των αποφάσεων, ανάλογα με το βαθμό σταθερότητας, τις συνθήκες και τα διοικητικά επίπεδα.

Η παρούσα ενότητα στοχεύει να εξοπλίσει κάθε επιμορφούμενο εκπαιδευτικό και στέλεχος εκπαίδευσης με τις γνώσεις και τα εργαλεία που θα του επιτρέψουν να αναλάβει τον αναβαθμισμένο ρόλο του coach ή «προπονητή προς την αριστεία» προς όφελος του συνόλου του σχολικού περιβάλλοντος στο οποίο εργάζεται. Οι επιμορφούμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν και να επεξεργαστούν μελέτες περίπτωσης που αφορούν τη παραπάνω θεματική ενότητα.

Διδακτική Ενότητα  6

Τίτλος: Εκπαιδευτική αξιολόγηση

Περιγραφή

Η Αξιολόγηση ως διαδικασία  αποτελεί βασικό πυλώνα της Διοίκησης σε μια διαδοχική αλλά και συμπληρωματική – αλληλεπιδραστική εμπλοκή και άλλων βασικών λειτουργιών της. Ο όρος Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας ή Εκπαιδευτικού Οργανισμού αναφέρεται στην αποτίμηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του σχολείου, την απόδοση αξίας συνολικά στο παραγόμενο από τον εκπαιδευτικό. Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται αποσαφήνιση του όρου ως μια σύνθετη διαδικασία, η οποία συντελείται τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος (μακροεπίπεδο) όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας και σχολικής τάξης (μικροεπίπεδο) και στην οποία εμπλέκονται όλες οι παράμετροι της εκπαίδευσης, από την εκπαιδευτική νομοθεσία και τα προγράμματα σπουδών/σχολικά εγχειρίδια μέχρι τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή. Γίνεται ιστορική αναδρομή της εφαρμογής της αξιολόγησης από την περίοδο του «επιθεωρητισμού» έως και στην υφιστάμενη νομοθεσία που αφορά στην αξιολόγηση. Επίσης, αναφέρονται οι σκοποί και οι στόχοι της εκπαιδευτικής αξιολόγησης αλλά και  τα μοντέλα και οι μορφές αυτής, η αξιολόγηση των μαθητών και εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων.

Διδακτική Ενότητα  7

Τίτλος: Επικοινωνία στη σχολική μονάδα. Επικοινωνιακές δεξιότητες Στελεχών εκπαίδευσης. Επικοινωνία και τεχνικές διαπραγμάτευσης

Περιγραφή

Στην παρούσα ενότητα αναπτύσσονται ο ορισμός της επικοινωνίας και οι μορφές επικοινωνίας που αναπτύσσονται στη σχολική μονάδα, τα εμπόδια επικοινωνίας καθώς και οι επικοινωνιακές δεξιότητες όπως η ενεργητική ακρόαση, η συναισθηματική νοημοσύνη που θα πρέπει να διαθέτουν τα στελέχη εκπαίδευσης. Οι επιμορφούμενοι θα μυηθούν στον τομέα της στρατηγικής, η οποία αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή για τη διαμόρφωση τακτικών κατάρτισης. Ανάμεσα στις έννοιες που παρουσιάζονται, εμπεριέχονται εκείνες: 1) της διαπραγμάτευσης και πώς μπορούν μέσα από την εφαρμογή της συνεργασίας να οικοδομηθεί μία παραγωγική σχέση, 2) της αξιοπιστίας και της διατήρησής της, μέσω κατάλληλων πρακτικών, οι οποίες θα έχουν στο επίκεντρο την ενεργητική ακρόαση, 3) της στρατηγικής για τους διαπραγματευτές, όπως τον ανταγωνισμό, την παραχώρηση, την αποφυγή, τον συμβιβασμό και τη συνεργασία.  Επιπλέον, στην ενότητα εντάσσονται και τεχνικά σημεία όπως: αναγνώριση του άλλου μέλους και καθορισμός θέσεων, τεχνικές επίλυσης προβλήματος, μέθοδοι επίτευξης συμφωνίας και διαμόρφωση τελικών αποφάσεων. Οι επιμορφούμενοι, αφού διδαχθούν την ενότητα, θα είναι έτοιμοι να ιεραρχούν τις προτεραιότητες τους, να συλλέγουν και να επεξεργάζονται όλες τις απαραίτητες πληροφορίες  και να διατυπώνουν και να υλοποιούν συμφωνίες.

Διδακτική Ενότητα  8

Τίτλος: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ηλεκτρονικά συστήματα Σχολικών μονάδων. Νέες τεχνολογίες και τηλεκπαίδευση

Περιγραφή

Ο καταλυτικός ρόλος της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τη χρήση των ΤΠΕ, τόσο στη Δημόσια Διοίκηση εν γένει, όσο και στη λειτουργία της εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με τις οργανωτικές αλλαγές και τις νέες δεξιότητες των στελεχών εκπαίδευσης δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και φαίνεται πλέον επιτακτική ανάγκη η εφαρμογή της. Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην εξέλιξη της εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη σχολική μονάδα τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο εξαιτίας του COVID-19. Παρουσιάζονται οι υπάρχουσες ηλεκτρονικές πλατφόρμες διοίκησης των σχολικών μονάδων, καθώς και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες μάθησης. Η ενότητα αυτή εστιάζει στην παρουσίαση ορισμών και μορφών τηλεργασίας, καθώς και στην ανάδειξη της σημαντικότητας απόκτησης δεξιοτήτων τηλεργασίας σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα ασφάλειας κατά την τηλεργασία (τόσο για τον εργαζόμενο, όσο για το Σχολείο/οργανισμό).

Διδακτική Ενότητα  9

Τίτλος: Επιχειρησιακή κουλτούρα και εργασιακή ικανοποίηση. Τα Στελέχη εκπαίδευσης καταθέτουν τις εμπειρίες τους

Περιγραφή

Αφενός έννοια της κουλτούρας είναι μια ιδιαίτερα σημαντική έννοια για την ανθρωπότητα καθώς επηρεάζει, όχι μόνο την καθημερινότητα ενός ατόμου, αλλά και ενός οργανισμού ή μιας κοινωνίας. Σύμφωνα με την κουλτούρα του περιβάλλοντος στο οποίο έχει μεγαλώσει ή την κουλτούρα του περιβάλλοντος, στο οποίο δραστηριοποιείται και ζει ένα άτομο, εκείνο αναπτύσσει και προσαρμόζει αντίστοιχα την

συμπεριφορά του.

Αφετέρου και η έννοια της επαγγελματικής ικανοποίησης είναι μια ιδιαίτερα σημαντική έννοια, η οποία έχει μελετηθεί σε συνδυασμό με την οργανωσιακή κουλτούρα. Η επαγγελματική ικανοποίηση αναφέρεται γενικά στην ικανοποίηση που λαμβάνει ο κάθε εργαζόμενος από την εργασία του και τη δράση του μέσα στον χώρο εργασίας. Η εργασιακή ικανοποίηση σαν όρος σχετίζεται με τη συναισθηματική νοημοσύνη, το εργασιακό κλίμα, τις συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο, την επαγγελματική δέσμευση, το στρες και την επαγγελματική εξουθένωση. Κάθε εργαζόμενος νιώθει την ανάγκη να λαμβάνει την απαραίτητη αναγνώριση των προσπαθειών του, την εκτίμηση και τον σεβασμό των συναδέλφων και ανώτερων στελεχών της επιχείρησης, στην οποία εργάζεται.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο ρόλος του Διευθυντή της σχολικής μονάδας που ασκεί τις λειτουργίες της διοίκησης στο κατώτερο επίπεδο διοίκησης της μικρότερης διοικητικής μονάδας που υπερτερεί όμως ο ανθρώπινος παράγοντας. Ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης ενός εκπαιδευτικού συστήματος αναμφισβήτητα επηρεάζει και τον τρόπο διοίκησης των επιμέρους εκπαιδευτικών οργανισμών του. Έτσι, η γνώση των θεωρητικών προσεγγίσεων για την οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης μπορεί να παρέχει, τόσο στα εν ενεργεία στελέχη όσο και στα μελλοντικά, νέους τρόπους αντίληψης της εκπαιδευτικής πραγματικότητας αποτελώντας οδηγό για την πορεία τους στον εκπαιδευτικό χώρο. Παρουσιάζονται θεωρητικές προσεγγίσεις που εξετάζουν το σχολείο ως ένα ανοικτό κοινωνικό σύστημα και οι βασικές λειτουργίες της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης με ιδιαίτερη αναφορά στον προγραμματισμό. Ο προγραμματισμός είναι μια από τις βασικές λειτουργίες του διοικητικού στελέχους. Συνδέεται άμεσα με την πρόβλεψη και προηγείται συγκριτικά των λοιπών δραστηριοτήτων της διοίκησης, δηλαδή της λήψης απόφασης, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου. Αποτελεί κανόνα κάθε ατομικής ή συλλογικής προσπάθειας και πλαισιώνεται από τη δέσμευση του οργανισμού, ώστε οι ανθρώπινοι και οι υλικοί πόροι να χρησιμοποιηθούν με έναν ορθολογικό και αποτελεσματικό τρόπο, που να οδηγούν στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα ανάλυσης μελέτης περίπτωσης.

Εγγραφή / Αναλυτική μέθοδος πληρωμής

Η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας:

Προσοχή η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει αποκλειστικά με δική σας χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Εάν χρησιμοποιήσετε κάρτα με διαφορετικά στοιχεία από τα δικά σας (κάρτα που ανήκει σε άλλον) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία στο 2251036580 και 2251036520 για να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή εναλλακτικά να στείλετε μέιλ στο ppy@aegean.gr, δηλώνοντας το.

Πληρωμή μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας

Βήμα 1ο

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=415

Οδηγίες:

Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω πεδία.

Στην επιλογή “συμμετοχή ως” επιλέγετε το ποσό που θα καταθέσετε.

Στο πεδίο “Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συμμετέχοντα” αναγράψτε το ΑΦΜ σας

Βήμα 2ο

  • Στο πεδίο 1 επιλέγετε τον τύπο παραστατικού που επιθυμείτε να λάβετε (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο)
  • Στο πεδίο 2 ‘Τρόπος πληρωμής” επιλέγετε Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα
  • Στο πεδίο “Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου” το αφήνετε κενό. Για να προχωρήσετε στην πληρωμή θα πρέπει να πατήσετε εγγραφή.
  • Στη συνέχεια πατήστε Proceed για να μεταφερθείτε στο e-commerce της Alpha Bank.

Συμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας σας και έπειτα πατήστε πληρωμή

Επισημάνσεις

Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή, οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή διδάκτρων.

Τα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. Σε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 1 έως 3 μήνες από την περάτωση των σπουδών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1.Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την υποβολή της αίτησης παραιτήστε από κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.

2. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα e-mail που είναι διαθέσιμα είναι τα ακόλουθα ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr και grammateiappy@aegean.gr

Για να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματά σας θα πρέπει απαραιτήτως στο θέμα να αναγράφονται τα εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και o μοναδικός αλγόριθμος επιμορφούμενου (πχ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ειδική Αγωγή, 1011003202009032021). Οποιοδήποτε e-mail χωρίς αυτό το θέμα θα αγνοείται.

3. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων,  την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές Πιστωτικές Μονάδες (Ecvet) και ο χρόνος αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών και οικονομικών ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 1 έως 3 μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

5. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της προκήρυξης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι κατ´ ουδένα τρόπο δεσμευτική για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

8. Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των κανόνων καλής συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί να αποκλείσει τον επιμορφούμενο από τα Προγράμματα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή οποιασδήποτε βεβαίωσης.

9. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το πρόγραμμα χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων.

10. Το Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιμορφούμενοι στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστημίου προστατεύεται από copyright και η με οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής του έχει νομικές κυρώσεις.

11. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να αναρτώνται υπό μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες ομάδες δικτύωσης. Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Τα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

12. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αδυναμία των επιμορφούμενων να κατανοούν τις μεθόδους διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να επηρεάσουν την ποιότητα των προγραμμάτων.  Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.

13. Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις των προγραμμάτων, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα Προγράμματα χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή βεβαίωσης.

14. Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας είναι πρόθυμα να επιλύσουν κάθε πρόβλημα, που φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, αρκεί:

α. Να μη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας.

β. Να απευθύνονται εγγράφως και με ακριβή τρόπο στη γραμματεία των Προγραμμάτων.