Τεράστια νίκη για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα: Οι τρανς δεν κατατάσσονται ...

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΕΔΙΒΙΜ

Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Gestalt καταφατική λοάτκι συμβουλευτική για την σεξουαλική διαφορετικότητα και τις ταυτότητες φύλου/ Gestalt lgbtqi sexual and gender diversity affirmative counseling», διάρκειας 600 ωρών.

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έναρξη μαθημάτων: 20/09/2020

Λήξη μαθημάτων: 20/09/2021

Δίδακτρα: 499 σε δύο δόσεις

Εγγραφές έως: 19/09/2020

Πληροφορίες:Psichologia.gr / Ppy.aegean.gr

Τηλέφωνα: 22510-36520, 22510-36580 (Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr, grammateiappy@aegean.gr

Σύνδεσμος Εγγραφής:

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=402

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος

Η Gestalt είναι μία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που δίνει έμφαση στην προσωπική ευθύνη και εστιάζει στην εμπειρία του ατόμου στην παρούσα στιγμή, στη σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου, στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πλαίσια της ζωής ενός ατόμου και στις αυτορυθμιζόμενες προσαρμογές των ανθρώπων ως αποτέλεσμα της συνολικής τους κατάστασης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο εδώ και το τώρα. Έχει σκοπό την αύξηση της επίγνωσης, την αυτο-υποστήριξη καθώς και την ικανότητα δημιουργίας αυθεντικής επικοινωνίας με τον εαυτό αλλά και τους άλλους.

H ΛΟΑΤΚΙ Καταφατική θεραπεία-συμβουλευτική Gestalt είναι μια προσέγγιση στη θεραπεία που αγκαλιάζει μια θετική άποψη των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών, queer και intersex (ΛΟΑΤΚΙ) ανθρώπων και σχέσεων και ασχολείται με τις αρνητικές επιπτώσεις της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και του ετεροσεξισμού στις ζωές των ΛΟΑΤΚΙ. H θεραπεία Gestalt  είναι πολύ αποτελεσματική στους lgbtqi ανθρώπους όσον αφορά την καταπολέμηση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών πιέσεων, εστιάζοντας σε πρακτικές λειτουργικής ενδοψυχικής και διαπροσωπικής επικοινωνίας και ορίων. Η εστίαση στο σώμα, καθώς και οι διαπροσωπικές Gestalt τεχνικές είναι επίσης πολύ αποτελεσματικές στη βελτίωση της εξέλιξης και αυτογνωσίας.

Οι ομάδες οι οποίες μπορούν να συμμετέχουν είναι ειδικοί ψυχικής υγείας, κοινωνικοί λειτουργοί, εργαζόμενοι σε ΜΚΟ, εκπαιδευτικοί αλλά και οποιαδήποτε ειδικότητα θεωρείται ότι μπορεί να δουλέψει με ΛΟΑΤΚΙ πληθυσμό στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Επίσης μπορούν να ωφεληθούν γονείς με ΛΟΑΤΚΙ παιδιά καθώς και τα ίδια τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις επιλογής και δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση ή εμπειρία για την συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Μετά το τέλος του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

1. Αναπτύξει σφαιρική γνώση των βασικών αρχών και πρακτικών της Γκεστάλτ συμβουλευτικής.

2. Εκπαιδευτεί στις βασικές αρχές της συμπεριληπτικής/καταφατικής συμβουλευτικής.

3. Γνωρίζει την ορθή ΛΟΑΤΚΙ ορολογία και καλές πρακτικές μη κακοποιητικής γλώσσας.

4. Εκπαιδευτεί στις καλές πρακτικές σε σχέση με τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα σε όλα τα πλαίσια, οικογένεια, σχολείο, επαγγελματικοί χώροι κ.λπ.

5.Κατανοεί τους μύθους και τις πραγματικότητες που συνοδεύουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.

6.Εκπαιδευτεί σε βασικές Γκεστάλτ πρακτικές καταπολέμησης του άγχους και των ψυχοκοινωνικών πιέσεων.

7.Εκπαιδευτεί σε βασικές Γκεστάλτ πρακτικές λειτουργικής ενδοψυχικής και διαπροσωπικής επικοινωνίας.

8. Εκπαιδευτεί σε βασικές Γκεστάλτ πρακτικές διαμόρφωσης ορίων.

Μέθοδος Διδασκαλίας

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δώδεκα (12 διδακτικές μηνιαίες ενότητες). Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και σύγχρονες συζητήσεις ανατροφοδότησης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων, που σημαίνει ότι οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η ανάρτηση του υλικού. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.

Διάρκεια (αρχή -τέλος)

Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 600 διδακτικές ώρες.

Έναρξη μαθημάτων: 20/09/2020

Λήξη μαθημάτων: 20/09/2021

Τρόπος αξιολόγησης

 • Συμπλήρωση ενός τελικού τεστ πολλαπλών επιλογών 100 ερωτήσεων
 • Συμμετοχή σε σχετική βιωματική δράση εξ’ αποστάσεως ή διά ζώσης

Πτυχιακή εργασία 3.000 έως 6.000 λέξεων

Μοριοδοτήσεις

Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 600 ωρών πιστώνει 30 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet).

Τα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:

•  Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία.

•  Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου.

• Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση.

Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων.

Δίδακτρα

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 499 ευρώ συνολικά και καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

1η δόση 249,5 ευρώ: καταβάλλεται μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2020

2η δόση 249,5 ευρώ:καταβάλλεται μέχρι 19 Δεκεμβρίου 2020

(Η πληρωμή της πρώτης δόσης κατοχυρώνει και την εγγραφή σας)

*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιμορφούμενος/η δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική και ακαδημαϊκή υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήμιο.

Ενότητες Προγράμματος

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:

Διδακτική Ενότητα  1

Τίτλος: Εισαγωγή στις βασικές αρχές της Γκεστάλτ.

Περιγραφή

Εισαγωγή στις βασικές αρχές της Γκεστάλτ. Η Gestalt είναι μία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που δίνει έμφαση στην προσωπική ευθύνη και εστιάζει στην εμπειρία του ατόμου στην παρούσα στιγμή, στη σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου, στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πλαίσια της ζωής ενός ατόμου και στις αυτορυθμιζόμενες προσαρμογές των ανθρώπων ως αποτέλεσμα της συνολικής τους κατάστασης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο εδώ και το τώρα. Έχει σκοπό την αύξηση της επίγνωσης, την αυτο-υποστήριξη καθώς και την ικανότητα δημιουργίας αυθεντικής επικοινωνίας με τον εαυτό αλλά και τους άλλους.

Διδακτική Ενότητα  2

Τίτλος: Ανάλυση των βασικών αρχών τις Γκεσταλτ.

Περιγραφή

 • Οργανισμική Αυτορύθμιση

Η Οργανισμική Αυτορύθμιση βρίσκεται στην καρδιά της Θεωρίας Gestalt και αναλύει το πως ο οργανισμός τείνει να προσαρμόζεται στις αλλαγές.

 • Παράδοξη Θεωρία της Αλλαγής

Η Παράδοξη Θεωρία της Αλλαγής είναι το θεμελιώδες μοντέλο για αλλαγή της Θεραπείας Gestalt.

 • Διεργασίες Μορφής & Φόντου

Πως οι Gestalt σχηματίζονται και εξαφανίζονται και πως διαμορφώνεται το ενδοψυχικο πεδίο επίγνωσης.

 • Πειραματισμός

Κάθε προσπάθεια που προάγει την αντίληψη και/ή νέες συμπεριφορές θεωρούνται ως πειράματα και μπορούν να προταθούν τόσο στο πλαίσιο της θεραπείας όσο και εκτός.

Διδακτική Ενότητα  3

Τίτλος: ΛΟΑΤΚΙ ορολογία και καλές πρακτικές μη κακοποιητικής γλώσσας

Περιγραφή

Η απίστευτα γρήγορη εξέλιξη της γλώσσας και της ορολογίας έχει δημιουργήσει απαιτήσεις γνώσεων ως προς την ανάγκη της συμπεριληπτικής γλώσσας ως προς τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Η ορολογία ενός επαγγελματία που εργάζεται και επικοινωνεί με ανθρώπους χρειάζεται να είναι ενημερωμένη βάση των καινούριων εξελίξεων, μη-σεξιστική και συχνά ουδέτερη ως προς το φύλο, ώστε να μπορεί να καλύπτει όλο το φάσμα της διαφορετικότητας χωρίς να αποκλείει ή να προσβάλλει. Σε αυτή την ενότητα δίνουμε εναλλακτικές προτάσεις αποφεύγοντας τους ξεπερασμένους όρους, χρησιμοποιώντας τις σωστές αντωνυμίες φύλου με σκοπό την δημιουργία ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος.

Διδακτική Ενότητα  4

Τίτλος: Καλές πρακτικές και ΛΟΑΤΚΙ μύθοι και πραγματικότητες.

Περιγραφή

Σε αυτή την ενότητα εστιάζουμε στους μύθους και τις πραγματικότητες που υπάρχουν και στιγματίζουν την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα δημιουργώντας στην κοινωνία επικίνδυνες αντιλήψεις που ενισχύουν τον ρατσισμό και την μισαλλοδοξία, οδηγώντας την κοινότητα σε κοινωνικό αποκλεισμό.

Διδακτική Ενότητα  5

Τίτλος: Ταυτότητα και έκφραση φύλου

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη ενότητα θα βασιστεί κατά ένα μεγάλο μέρος στο βιβλίο της Μαρίνας Γαλανού (2014) «Ταυτότητα και έκφραση φύλου» αποδομώντας μέσω βιωματικών ασκήσεων Γκεστάλτ και μη-τυπικής μάθησης τους κυρίαρχους μύθους αντικαθιστώντας τους με καλές πρακτικές.

Διδακτική Ενότητα  6

Τίτλος: Παρουσίαση βασικών Γκεστάλτ πρακτικών καταπολέμησης του άγχους και των ψυχοκοινωνικών πιέσεων.

Περιγραφή

Το άγχος για την Γκεστάλτ πρακτική βρίσκει χώρο να υπάρξει ανάμεσα στο «εδώ και το τώρα» και το «εκεί και το τότε». Η φυγή από το παρόν στο παρελθόν το οποίο υπάρχει στην ανάμνηση, αλλά και στο μέλλον το οποίο υπάρχει στην φαντασία, προσφέρει το κατάλληλο έδαφος για να καρποφορήσει το άγχος. Οι πρακτικές της Γκεστάλτ αυτής της ενότητας διδάσκουν το άτομο να επαναφέρει τον οργανισμό του στο εδώ και το τώρα με πρακτικές εστιασμένες στο σώμα.

Διδακτική Ενότητα  7

Τίτλος: Ανάλυση βασικών Γκεστάλτ πρακτικών καταπολέμησης του άγχους και των ψυχοκοινωνικών πιέσεων.

Περιγραφή

 • Επαφή με το περιβάλλον

Μέσα από την εμφάνιση, ακρόαση, επαφή, ομιλία, κίνηση, μυρωδιά και γεύση. Αυτό επιτρέπει στο άτομο να αναπτυχθεί στο περιβάλλον του, μέσω της αντίδρασης στο περιβάλλον και της αλλαγής.

 • Εδώ και τώρα

Μαθαίνει το άτομο να ζει και είναι συνειδητό στην παρούσα στιγμή παρά να ανησυχεί για το παρελθόν ή το μέλλον.

 • Ευθύνη

Αυτό αναφέρεται στο άτομο που αναλαμβάνει την ευθύνη για τη ζωή του και όχι κατηγορεί τους άλλους.

 • Ημιτελείς υποθέσεις

Οι ημιτελείς υποθέσεις αναφέρονται σε ανθρώπους που δεν ολοκληρώνουν βασικά θέματα στη ζωή τους και συχνά σχετίζονται με άλλους ανθρώπους παρουσιάζοντας  «διαταραχή ανάπτυξης» (Seligman, 2006).

Διδακτική Ενότητα  8

Τίτλος: ΒασικέςΓκεστάλτ πρακτικές λειτουργικής ενδοψυχικής και διαπροσωπικής επικοινωνίας.

Περιγραφή

Κάθε ενδοψυχική σύγκρουση σύντομα θα εμφανιστεί στην ζωή του ατόμου ως διαπροσωπική. Σε αυτή την ενότητα θα εστιάσουμε στις αρχές λειτουργικής λεκτικής και μη-λεκτικής επικοινωνίας που αποδεδειγμένα συντελούν στην καλύτερη ψυχοκοινωνική και διαπροσωπική εξέλιξη του ατόμου. Οι αρχές λειτουργικής επικοινωνίας αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο για επαγγελματίες όλων των κλάδων αλλά και προσωπική εξέλιξη των εκπαιδευόμενων.

Διδακτική Ενότητα  9

Τίτλος: Βασικές Γκεστάλτ πρακτικές διαμόρφωσης ορίων

Περιγραφή

Βασικές Γκεστάλτ πρακτικές διαμόρφωσης ορίων. Αυτή η ενότητα θα εστιάσει στην εκπαίδευση δημιουργίας υγειών ορίων και θα εστιάσει στις διαταραχές των ορίων της επαφής κατά την θεραπεία Γκεστάλτ.

•        Αναστροφή-Retroflection

•        Προβολή-Projection                      

•        Ανάκλαση-Deflection

•        Συμβολή -Confluence

•        Ενδοβολή-Introjection

ΔιδακτικήΕνότητα  10

Τίτλος:Συγγραφή πτυχιακής εργασίας.

Περιγραφή

Συγγραφή (βιβλιογραφικής ή ερευνητικής) πτυχιακής εργασίας.

Διδακτική Ενότητα  11

Τίτλος: Μαγνητοσκοπημένη Προσομοίωση συμβουλευτικής συνεδρίας

Περιγραφή

Μαγνητοσκοπημένη Προσομοίωση συμβουλευτικής συνεδρίας

Διδακτική Ενότητα  12

Τίτλος: Συμμετοχή σε σχετική βιωματική δράση εξ’ αποστάσεως ή δια ζώσης.

Περιγραφή

Ανάλογα με τις βιωματικές δράσεις που είναι διαθέσιμες εκείνη την περίοδο

Εγγραφή / Αναλυτική μέθοδος πληρωμής

Η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας:

Προσοχή η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει αποκλειστικά με δική σας χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Εάν χρησιμοποιήσετε κάρτα με διαφορετικά στοιχεία από τα δικά σας (κάρτα που ανήκει σε άλλον) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία στο 2251036580 και 2251036520 για να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή εναλλακτικά να στείλετε μέιλ στο ppy@aegean.gr, δηλώνοντας το.

Πληρωμή μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας

Βήμα 1ο

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=402

Οδηγίες:

Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω πεδία.

Στην επιλογή “συμμετοχή ως” επιλέγετε το ποσό που θα καταθέσετε.

Στο πεδίο “Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συμμετέχοντα” αναγράψτε το ΑΦΜ σας

Βήμα 2ο

 • Στο πεδίο 1 επιλέγετε τον τύπο παραστατικού που επιθυμείτε να λάβετε (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο)
 • Το πεδίο 2 ‘Τρόπος πληρωμής” επιλέγετε Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα
 • Το πεδίο “Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου” το αφήνετε κενό. Για να προχωρήσετε στην πληρωμή θα πρέπει να πατήσετε εγγραφή.
 • Στη συνέχεια πατήστε Proceed για να μεταφερθείτε στο e-commerce της Alpha Bank.

Συμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας σας και έπειτα πατήστε πληρωμή

Επισημάνσεις

Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή, οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή διδάκτρων.

Τα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. Σε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 1 έως 3 μήνες από την περάτωση των σπουδών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1.Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την υποβολή της αίτησης παραιτείστε από κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.

2. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα e-mail που είναι διαθέσιμα είναι τα ακόλουθα ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr και grammateiappy@aegean.gr

Για να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματά σας θα πρέπει απαραιτήτως στο θέμα να αναγράφονται τα εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και o μοναδικός αλγόριθμος επιμορφούμενου (πχ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ειδική Αγωγή, 1011003202009032021).Οποιοδήποτε e-mail χωρίς αυτό το θέμα θα αγνοείται.

3. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων,  την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές Πιστωτικές Μονάδες (Ecvet) και ο χρόνος αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών και οικονομικών ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 1 έως 3 μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

5. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της προκήρυξης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι κατ´ ουδένα τρόπο δεσμευτική για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

8. Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των κανόνων καλής συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί να αποκλείσει τον επιμορφούμενο από τα Προγράμματα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή οποιασδήποτε βεβαίωσης.

9. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το πρόγραμμα χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων.

10. Το Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιμορφούμενοι στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστημίου προστατεύεται από copyright και η με οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής του έχει νομικές κυρώσεις.

11. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να αναρτώνται υπό μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες ομάδες δικτύωσης. Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Τα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

12. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αδυναμία των επιμορφούμενων να κατανοούν τις μεθόδους διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να επηρεάσουν την ποιότητα των προγραμμάτων.  Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.

13. Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις των προγραμμάτων, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα Προγράμματα χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή βεβαίωσης.

14. Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας είναι πρόθυμα να επιλύσουν κάθε πρόβλημα, που φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, αρκεί:

α. Να μη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας.

β. Να απευθύνονται εγγράφως και με ακριβή τρόπο στη γραμματεία των Προγραμμάτων.