Family Counseling North Andover MA | Family Counseling Associates

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΕΔΙΒΙΜ

Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Οικογενειακή θεραπεία/ Family therapy», διάρκειας 600 ωρών.

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έναρξη μαθημάτων: 20/09/2020

Λήξη μαθημάτων: 20/09/2021

Δίδακτρα: 499 σε δύο δόσεις

Εγγραφές έως: 19/09/2020

Πληροφορίες:Psichologia.gr / Ppy.aegean.gr

Τηλέφωνα: 22510-36520, 22510-36580 (Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr, grammateiappy@aegean.gr

Σύνδεσμος Εγγραφής:

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=401

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος

Η Συστημική Προσέγγιση ως ένα σύγχρονο επιστημονικό μοντέλο θεώρησης και κατανόησης των συστημάτων με εφαρμογή στην οικογένεια και τα ευρύτερα συστήματα στον χώρο της ψυχικής υγείας, έκανε την εμφάνισή της την δεκαετία του ’40 και μετατόπισε το ενδιαφέρον από το άτομο και τις προσωπικές ιδιότητες στο «όλον» και τις σχέσεις. Το σύστημα αποτελεί την βασικότερη έννοια της συστημικής σκέψης, ενώ η έμφαση δίνεται στην δομή, στη δυναμική των σχέσεων και στις αλληλεπιδράσεις των μερών. Τα πρώτα μοντέλα/θεωρίες της Οικογενειακής Θεραπείας εμφανίστηκαν στις αρχές της 10ετίας του ’50, ενώ είναι ένα πεδίο που συνεχώς εξελίσσεται και διευρύνεται.

Η συστημική – οικογενειακή θεραπεία επικεντρώνεται στην οικογένεια ως ένα σύστημα με τη δική του σύνθεση, δομή, οργάνωση και κανόνες, όπου τα μέλη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους δημιουργώντας μια ισχυρή δυναμική, ενώ η συμπεριφορά ενός μέλους συνεξαρτάται από την συμπεριφορά των υπολοίπων μελών, με τρόπο που κάθε άτομο συμβάλλει θεμελιωδώς στην [δυσ]λειτουργία όλου του συστήματος.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:

•Να κατανοούν τις βασικές έννοιες και αρχές της θεωρίας των συστημάτων

•Να γνωρίζουν τα μοντέλα οικογενειακής θεραπείας και να κατανοούν τις βασικές αρχές της ατομικής, οικογενειακής και ομαδικής θεραπείας

•Να γνωρίζουν την κοινωνικοοικονομική – ιστορική, πολιτισμική εξέλιξη του θεσμού της οικογένειας και να αναγνωρίζουν τα σύγχρονα οικογενειακά σχήματα

•Να αναγνωρίζουν τα εξελικτικά στάδια του ατόμου και της οικογένειας στον κύκλο της ζωής, να κατανοούν τη δυναμική και την οργάνωση της σύγχρονης οικογένειας και να ερμηνεύουν τα συστήματα και τα υποσυστήματα μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο και να αναγνωρίζουν τους τρόπους αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας,

•Να κατανοούν τις θεραπευτικές τεχνικές και να γνωρίζουν τους τρόπους παρέμβασης

•Να διαχειρίζονται τις δυσκολίες και τα προβλήματα που ανακύπτουν σε συνάρτηση με το οικογενειακό πλαίσιο

•Να είναι ευαισθητοποιημένοι σε ζητήματα ψυχοπαθολογίας και να γνωρίζουν τις διαδικασίες παραπομπής σε άλλους ειδικούς και φορείς ψυχικής υγείας

•Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας καθώς και ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και τρόπους υπεράσπισης των αξιών θεραπευτή και θεραπευόμενου.

Μέθοδος Διδασκαλίας

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δώδεκα (12 διδακτικές μηνιαίες ενότητες). Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και σύγχρονες συζητήσεις ανατροφοδότησης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων, που σημαίνει ότι οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η ανάρτηση του υλικού. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.

Διάρκεια (αρχή -τέλος)

Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 600 διδακτικές ώρες.

Έναρξη μαθημάτων: 20/09/2020

Λήξη μαθημάτων: 20/09/2021

Τρόπος αξιολόγησης

  • Τελικό τεστ πολλαπλών επιλογών100 ερωτήσεων
  • Τέσσερις σύγχρονες τηλεδιασκέψεις (υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον σε 2)
  • Δύο εργασίες έκτασης 1.500 έως 3.000 λέξεων κατά το πρώτο εξάμηνο του προγράμματος
  • Πτυχιακή εργασία 3.000 έως 6.000 λέξεων
  • Προσομοίωση συμβουλευτικής συνεδρίας ή Μικροδιδασκαλία

Μοριοδοτήσεις

Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 600 ωρών πιστώνει 30 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet).

Τα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:

•  Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία.

•  Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου.

• Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση.

Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων.

Δίδακτρα

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 499 ευρώ συνολικά και καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

1η δόση 249,5 ευρώ: καταβάλλεται μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2020

2η δόση 249,5 ευρώ:καταβάλλεται μέχρι 19 Δεκεμβρίου 2020

(Η πληρωμή της πρώτης δόσης κατοχυρώνει και την εγγραφή σας)

*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιμορφούμενος/η δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική και ακαδημαϊκή υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήμιο.

Ενότητες Προγράμματος

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:

Διδακτική Ενότητα  1

Τίτλος: Βασικές έννοιες και αρχές Συστημικής θεωρίας – Γένεση και Εξέλιξη της Συστημικής οικογενειακής Θεραπείας

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη ενότητα είναι μία εισαγωγή στη Συστημική θεωρία, στη Γενική θεωρία Συστημάτων και την Κυβερνητική, μία Ιστορική αναδρομή και παρουσία των θεμελιωτών της συστημικής προσέγγισης.

Βασικές έννοιες και αρχές: το σύστημα, το όλον, η δομή, ιεραρχία, ρόλοι, όρια, υποσυστήματα, η δυναμική των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων, κυκλική αιτιότητα vs γραμμικής αιτιότητας, ομοιόσταση, ανατροφοδότηση, το Γνωστικό σύστημα αναφοράς, η οικογένεια ως σύστημα.

 Τέλος, γίνεται αναφορά στους πρωτοπόρους της οικογενειακής συστημικής θεραπείας και τα πρώτα μοντέλα/θεωρίες, στην πρώτη και δεύτερη κυβερνητική περίοδος και στην οικογενειακή – συστημική θεραπεία στον ευρωπαϊκό χώρο και στην Ελλάδα.

Διδακτική Ενότητα  2

Τίτλος: Σχολές Οικογενειακής θεραπείας: Μοντέλα οικογενειακής θεραπείας πρώτης και δεύτερης γενιάς

Περιγραφή

 Στη δεύτερη ενότητα γίνεται αναφορά στα μοντέλα οικογενειακής θεραπείας πρώτης και δεύτερης γενιάς:

Μοντέλα πρώτης γενιάς οικογενειακής θεραπείας- Το Διαγενεακό μοντέλο οικογενειακής θεραπείας του Murray Bowen, η Επικοινωνιακή οικογενειακή θεραπεία της Virginia Satir, το Δομικό Μοντέλο οικογενειακής θεραπείας του Salvador Minuchin.

Τα μοντέλα της δεύτερης γενιάς χαρακτηρίζονται από την παρουσία μοντέλων βραχείας θεραπείας όπως η Στρατηγική Προσέγγιση των Jay Haley και της Cloe Madanes, η Σχολή του Μιλάνου και Συνθετικά Μοντέλα οικογενειακής θεραπείας.

Διδακτική Ενότητα  3

Τίτλος: Σχολές Οικογενειακής θεραπείας: Σύγχρονα Μοντέλα οικογενειακής θεραπείας και μεταμοντέρνες θεραπευτικές προσεγγίσεις – Η οικογενειακή θεραπεία στην Ελλάδα

Περιγραφή

 Στην τρίτη θεματική ενότητα παρουσιάζονται τα σύγχρονα θεραπευτικά μοντέλα και τάσεις – μοντέλα οικογενειακής θεραπείας τρίτης γενιάς – που εμφανίστηκαν κυρίως μετά το 1980, όπως το μοντέλο Βραχεία οικογενειακή θεραπεία εστιασμένη στη λύση, η Αφηγηματική θεραπεία, η Διαλογική προσέγγιση στην οικογενειακή θεραπεία, η Θεραπευτική προσέγγιση του Ανοιχτού Διαλόγου, η Ψυχαναλυτική Προσέγγιση στην οικογενειακή θεραπεία, κλπ.

Η οικογενειακή–συστημική θεραπεία στην Ελλάδα από τις αρχές του 1960 με το ζεύγος των Γ. και Β. Βασιλείου και την ίδρυση του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ), το Μοντέλο Θεραπείας Ανθρώπινων Συστημάτων του Νίκου Παρίτση, το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων και το Συνθετικό Μοντέλο Συστημικής Θεραπείας της Χάρις Κατάκη.

Διδακτική Ενότητα  4

Τίτλος: Βασικές έννοιες και αρχές ατομικής, οικογενειακής, και ομαδικής ψυχοθεραπείας – Διαδικτυακή συμβουλευτική και θεραπεία

Περιγραφή

Η τέταρτη θεματική ενότητα παρουσιάζει τις θεραπευτικές προσεγγίσεις, βασικές έννοιες και αρχές ατομικής, οικογενειακής και ομαδικής θεραπεία, τη δυναμική της ομάδας (δομή και οργάνωση της ομάδας, ο στόχος και ο ρόλος της ομάδας, σύνθεση θεραπευτικής ομάδας, δυναμική και συνεκτικότητα ομάδας, στάδια ανάπτυξης και εξέλιξης της ομάδας, θεραπευτικοί παράγοντες), τη θεραπεία ζεύγους, θεραπεία ζεύγους με ένα άτομο, οικογενειακή θεραπεία χωρίς την οικογένεια, διαδικτυακή συμβουλευτική και θεραπεία.

Διδακτική Ενότητα  5

Τίτλος: Αρχές Επικοινωνίας

Περιγραφή

 Στην πέμπτη διδακτική ενότητα αναλύονται οι βασικές έννοιες και αρχές επικοινωνίας, οι μορφές και οι τρόποι επικοινωνίας, τα συστατικά στοιχεία της επικοινωνίας, τα επίπεδα επικοινωνίας, το πλαίσιο επικοινωνίας, η Ενδοπροσωπική, Διαπροσωπική, Διαπολιτισμική Επικοινωνία, η γλώσσα επικοινωνίας, Λεκτική – Μη Λεκτική επικοινωνία, Γλώσσα σώματος, οι μύθοι για την ανθρώπινη επικοινωνία, οι παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία, οι αρνητικοί επικοινωνιακοί ρόλοι, η συμμετρική και συμπληρωματική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, η σκέψη, λογική και συναίσθημα στην επικοινωνία, Η σιωπή στην επικοινωνία, η επικοινωνία και ψυχοθεραπεία, η ενσυναίσθηση και επικοινωνία, οι φραγμοί και τα εμπόδια στην επικοινωνία, η ενεργητική ακρόαση, οι δεξιότητες επικοινωνίας για αποτελεσματική και ουσιαστική επικοινωνία.

Διδακτική Ενότητα  6

Τίτλος: Στάδια εξέλιξης του ατόμου και της οικογένειας στον κύκλο ζωής – Η οικογένεια ως σύστημα

Περιγραφή

Η έκτη διδακτική ενότητα αναφέρεται στα εξελικτικά στάδια του ατόμου και της οικογένειας στον κύκλο ζωής: από την επιλογή συντρόφου, το γάμο, τη γέννηση παιδιών, την ενηλικίωσή τους και τη δημιουργία της δικής τους οικογένειας, τη μέση ηλικία, μέχρι τα γηρατειά και το θάνατο. Στάδια εξέλιξης στις διαζευγμένες οικογένειες.

Επίσης, παρουσιάζεται η οικογένεια ως σύστημα (δομή, ιεραρχία, ρόλοι, όρια, υποσυστήματα, διαφοροποίηση, τριγωνοποίηση, διαγενεακή μεταβίβαση, συναισθηματική αποκοπή, σειρά γέννησης, θεωρία προσκόλλησης και συναισθηματικός δεσμός, οικογενειακοί δεσμοί, οικογενειακοί μύθοι, οικογενειακές πεποιθήσεις, κλπ.)

Διδακτική Ενότητα  7

Τίτλος: Κοινωνιολογική διάσταση και δυναμική της οικογένειας – Οικογενειακά σχήματα – Η οικογένεια στην Ελλάδα

Περιγραφή

Στην έβδομη διδακτική ενότητα παρουσιάζεται το ιστορικό εξέλιξης του οικογενειακού πλαισίου, το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, η ελληνική οικογένεια και το κοινωνικό πλαίσιο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η εκβιομηχάνιση και αστικοποίηση, η αλλαγή της κοινωνίας από αγροτική-γεωργική σε αστική-βιομηχανική, η μετανάστευση, μετασχηματισμός της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας, τα αλληλοσυγκρουόμενα πρότυπα ζωής, η οικονομική ευμάρεια και οικονομική κρίση, η “οικογενειακή πολυκατοικία”, κλπ.

Τέλος, αναλύονται τα οικογενειακά σχήματα στο πρόσφατο παρελθόν και το παρόν, οι νέες μορφές οικογενειακής οργάνωσης: οι ομόφυλες οικογένειες, διαπολιτισμικές και διαθρησκευτικές οικογένειες, σύνοικες οικογένειες, κλπ.

Διδακτική Ενότητα  8

Τίτλος: Η θεραπευτική διεργασία

Περιγραφή

Η όγδοη διδακτική ενότητα αναφέρεται στη θεραπευτική διεργασία (συλλογή πληροφοριών, πρώτη συνεδρία, συστημική διάγνωση, διατύπωση υποθέσεων, σκοπός της θεραπείας, στάδια παρέμβασης, το τέλος της θεραπείας) και στη διάρκεια της θεραπείας, θεραπευτής και θεραπευόμενος (θεραπευτικό αίτημα, θεραπευτικό συμβόλαιο, θεραπευτική επικοινωνία, ο ρόλος του θεραπευτή, σχέση αμοιβαιότητας θεραπευτή–θεραπεύομενου, ουδετερότητα, μεταβίβαση–αντιμεταβίβαση, ανάλυση των «αντιστάσεων»).

Παρουσιάζεται η επίδραση, αποδοχή και υπεράσπιση των ηθικών, κοινωνικοοικονομικών, πολιτισμικών, φιλοσοφικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών, πολιτικών και φυλετικών αξιών θεραπευτή και θεραπευόμενου στην κλινική πρακτική, προσέγγιση των προκαταλήψεων.

Διδακτική Ενότητα  9

Τίτλος: Τεχνικές οικογενειακής θεραπείας – Εργαλεία του θεραπευτή

Περιγραφή

Η ένατη διδακτική ενότητα παρουσιάζει τη χρήση των ερωτήσεων (ερωτήσεις διερεύνησης, αποσαφήνισης, επαναδιατύπωσης του προβλήματος/αιτήματος, ερωτήσεις διερεύνησης προσδοκιών, κυκλικές ερωτήσεις, η ερώτηση θαύματος, κλπ.), την κλίμακα, την αναζήτηση εξαιρέσεων, την επισήμανση των λύσεων, τη γενίκευση/νορμαλοποίηση, την ανάθεση ελέγχου/ευθύνης, τη θετική αναπλαισίωση/θετική νοηματοδότηση, τις ιεροτελεστίες, την ενίσχυση της αυτό-αποτελεσματικότητας, τη διερεύνηση εναλλακτικών, τη γενεόγραμμα/κοινωνιόγραμμα, αναθέσεις, τις φωτογραφίες της οικογένειας, επιστολές, το παράδοξο και το αντιπαράδοξο, τον έλεγχο συναισθήματος, κλπ.

 Αναλύονται και άλλες θεραπευτικές τεχνικές όπως παίξιμο ρόλων, άδεια καρέκλα, οικογενειακό γλυπτό, ψυχόδραμα, θεραπευτικό διάλειμμα, κλπ.

Διδακτική Ενότητα  10

Τίτλος:Πεδία εφαρμογής/πρακτικής της οικογενειακής θεραπείας – Στοιχεία ψυχοπαθολογίας και συστημική πρακτική

Περιγραφή

Στην παρούσα ενότητα αναλύονται οι εφαρμογές της συστημικής προσέγγισης σε ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών σε διάφορα πεδία: αναπτυξιακά και συμπεριφορικά προβλήματα στα πλαίσια του σχολείου, μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠ-Υ, αυτισμός και asperger, διαταραχές συμπεριφοράς, παραβατικότητα, ασθένεια/θάνατος/απώλεια, γονεϊκότητα, επιλόχεια κατάθλιψη, διαζύγιο, οικογενειακές συγκρούσεις, ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση, σεξουαλικότητα και σεξουαλικός προσανατολισμός, ζητήματα ταυτότητας φύλου, εργασιακές σχέσεις, διαφορετικότητα και στίγμα, κλπ.

Επίσης, δίνεται έμφαση σε θέματα με στοιχεία ψυχοπαθολογίας όπως κατάθλιψη, ψύχωση, διπολική διαταραχή, αγχώδεις διαταραχές, διατροφικές διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας/διαταραχές συμπεριφοράς, εξαρτήσεις, ψυχοσωματική υγεία, κλπ.

Τέλος, παρουσιάζονται τα Συμπτώματα και η Διάγνωση –με βάση τις τρέχουσες ταξινομήσεις DSM και ICD–, τα Διαγνωστικά και θεραπευτικά ζητήματα σε μειονοτικούς, διαπολιτισμικούς, πολυπολιτισμικούς πληθυσμούς, η Διασύνδεση και οι Παραπομπές με άλλους επαγγελματίες και δομές ψυχικής υγείας

Διδακτική Ενότητα  11

Τίτλος: Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας – Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη των οικογενειακών θεραπευτών – Εποπτεία

Περιγραφή

Στην ενδέκατη διδακτική ενότητα  παρουσιάζονται οι Αρχές ηθικής και δεοντολογίας στην θεραπευτική πρακτική, εμπιστευτικότητα, εχεμύθεια, τήρηση απορρήτου, αλλά καιο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Παράλληλα, γίνεται λόγος για την επαγγελματική εκπαίδευση των οικογενειακών θεραπευτών στην Ελλάδα, την ατομική και ομαδική προσωπική ανάπτυξη των θεραπευτών, την ατομική και ομαδική εποπτεία – ομάδες αυτοεποπτείας καιτους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς.

Διδακτική Ενότητα  12

Τίτλος: Συγγραφή (βιβλιογραφικής/ερευνητικής) πτυχιακής εργασίας & Μαγνητοσκοπημένη Προσομοίωση συμβουλευτικής συνεδρίας

Περιγραφή

Στη δωδέκατη διδακτική ενότητα υλοποιείται η Συγγραφή (βιβλιογραφικής ή ερευνητικής) πτυχιακής εργασίας και η πραγματοποίηση της Μαγνητοσκοπημένης Προσομοίωσης συμβουλευτικής συνεδρίας.

Εγγραφή / Αναλυτική μέθοδος πληρωμής

Η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας:

Προσοχή η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει αποκλειστικά με δική σας χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Εάν χρησιμοποιήσετε κάρτα με διαφορετικά στοιχεία από τα δικά σας (κάρτα που ανήκει σε άλλον) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία στο 2251036580 και 2251036520 για να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή εναλλακτικά να στείλετε μέιλ στο ppy@aegean.gr, δηλώνοντας το.

Πληρωμή μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας

Βήμα 1ο

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=401

Οδηγίες:

Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω πεδία.

Στην επιλογή “συμμετοχή ως” επιλέγετε το ποσό που θα καταθέσετε.

Στο πεδίο “Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συμμετέχοντα” αναγράψτε το ΑΦΜ σας

Βήμα 2ο

  • Στο πεδίο 1 επιλέγετε τον τύπο παραστατικού που επιθυμείτε να λάβετε (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο)
  • Το πεδίο 2 ‘Τρόπος πληρωμής” επιλέγετε Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα
  • Το πεδίο “Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου” το αφήνετε κενό. Για να προχωρήσετε στην πληρωμή θα πρέπει να πατήσετε εγγραφή.
  • Στη συνέχεια πατήστε Proceed για να μεταφερθείτε στο e-commerce της Alpha Bank.

Συμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας σας και έπειτα πατήστε πληρωμή

Επισημάνσεις

Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή, οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή διδάκτρων.

Τα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. Σε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 1 έως 3 μήνες από την περάτωση των σπουδών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1.Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την υποβολή της αίτησης παραιτείστε από κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.

2. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα e-mail που είναι διαθέσιμα είναι τα ακόλουθα ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr και grammateiappy@aegean.gr

Για να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματά σας θα πρέπει απαραιτήτως στο θέμα να αναγράφονται τα εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και o μοναδικός αλγόριθμος επιμορφούμενου (πχ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ειδική Αγωγή, 1011003202009032021).Οποιοδήποτε e-mail χωρίς αυτό το θέμα θα αγνοείται.

3. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων,  την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές Πιστωτικές Μονάδες (Ecvet) και ο χρόνος αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών και οικονομικών ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 1 έως 3 μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

5. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της προκήρυξης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι κατ´ ουδένα τρόπο δεσμευτική για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

8. Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των κανόνων καλής συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί να αποκλείσει τον επιμορφούμενο από τα Προγράμματα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή οποιασδήποτε βεβαίωσης.

9. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το πρόγραμμα χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων.

10. Το Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιμορφούμενοι στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστημίου προστατεύεται από copyright και η με οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής του έχει νομικές κυρώσεις.

11. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να αναρτώνται υπό μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες ομάδες δικτύωσης. Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Τα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

12. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αδυναμία των επιμορφούμενων να κατανοούν τις μεθόδους διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να επηρεάσουν την ποιότητα των προγραμμάτων.  Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.

13. Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις των προγραμμάτων, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα Προγράμματα χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή βεβαίωσης.

14. Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας είναι πρόθυμα να επιλύσουν κάθε πρόβλημα, που φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, αρκεί:

α. Να μη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας.

β. Να απευθύνονται εγγράφως και με ακριβή τρόπο στη γραμματεία των Προγραμμάτων.