Is My Child Gifted? What Does Giftedness Mean? - SIG Student Blog


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΕΔΙΒΙΜ

Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Προσεγγίζοντας τη χαρισματικότητα: Εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των οικογενειών τους/ Approaching giftedness: Education and Counseling of the Gifted in Greece», διάρκειας 600 ωρών.

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έναρξη μαθημάτων: 20/09/2020

Λήξη μαθημάτων: 20/09/2021

Δίδακτρα: 499 σε δύο δόσεις

Εγγραφές έως: 19/09/2020

Πληροφορίες:Psichologia.gr / Ppy.aegean.gr

Τηλέφωνα: 22510-36520, 22510-36580 (Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr, grammateiappy@aegean.gr

Σύνδεσμος Εγγραφής: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=400

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης “Προσεγγίζοντας τηχαρισματικότητα: Εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των οικογενειών τους”, προσφέρει γενικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις στην κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών των χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, των κριτηρίων και διαδικασιών αναγνώρισης και ανίχνευσης, των τεχνικών και των εργαλείων εκτίμησης, των στρατηγικών που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές, συναισθηματικές και γνωστικές τους ανάγκες, τα αναπτυξιακά πρότυπα και μοτίβα συμπεριφοράς, τις νευροβιολογικές λειτουργίες του εγκεφάλου, τα ‘διαγνωστικά’ κριτήρια και τις ‘διαγνωστικές’ κατηγορίες, στις οποίες κατά κανόνα εντάσσονται, την εκπαιδευτική υποστήριξη και τις διδακτικές προσεγγίσεις προσανατολισμένες στις ειδικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χαρισματικών μαθητών, την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη των χαρισματικών παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και των οικογενειών τους, και  κ.ά.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:

•να γνωρίζουν τις έννοιες, τους ορισμούς, τις θεωρίες, τις προσεγγίσεις και τα μοντέλα για τη χαρισματικότητα, το ταλέντο και τη νοημοσύνη

•να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα ιδιαίτερα γνωστικά, γνωσιακά, συναισθηματικά, και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων

•να αναγνωρίζουν, κατανοούν, διαχειρίζονται και να υποστηρίζουν τις ιδιαίτερες γνωστικές, γνωσιακές, εκπαιδευτικές, μαθησιακές, συναισθηματικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των οικογενειών τους

•να αναγνωρίζουν τα χαρισματικά παιδιά, εφήβους και ενήλικες και να παραπέμπουν σε κατάλληλες δομές για εκτίμηση και υποστήριξη

•να αναπτύσσουν κατάλληλες μαθησιακές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και επαγγελματικές/εργασιακές ευκαιρίες και περιβάλλοντα για τους χαρισματικούς και να προσαρμόζουν τη μαθησιακή διαδικασία στις μαθησιακές και αναπτυξιακές ανάγκες τους

•να παρέχουν εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη στα χαρισματικά παιδιά, εφήβους και ενήλικες και τις οικογένειές τους

Μέθοδος Διδασκαλίας

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δώδεκα (12 διδακτικές μηνιαίες ενότητες). Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και σύγχρονες συζητήσεις ανατροφοδότησης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων, που σημαίνει ότι οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η ανάρτηση του υλικού. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.

Διάρκεια (αρχή -τέλος)

Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 600 διδακτικές ώρες.

Έναρξη μαθημάτων: 20/09/2020

Λήξη μαθημάτων: 20/09/2021

Τρόπος αξιολόγησης

 • Τελικό τεστ πολλαπλών επιλογών100 ερωτήσεων
 • Τέσσερις σύγχρονες τηλεδιασκέψεις (υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον σε 2)
 • Δύο εργασίες έκτασης 1.500 έως 3.000 λέξεων κατά το πρώτο εξάμηνο του προγράμματος
 • Πτυχιακή εργασία 3.000 έως 6.000 λέξεων
 • Προσομοίωση συμβουλευτικής συνεδρίας ή Μικροδιδασκαλία

Μοριοδοτήσεις

Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 600 ωρών πιστώνει 30 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet).

Τα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:

•  Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία.

•  Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου.

• Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση.

Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων.

Δίδακτρα

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 499 ευρώ συνολικά και καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

1η δόση 249,5 ευρώ: καταβάλλεται μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2020

2η δόση 249,5 ευρώ:καταβάλλεται μέχρι 19 Δεκεμβρίου 2020

(Η πληρωμή της πρώτης δόσης κατοχυρώνει και την εγγραφή σας)

*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιμορφούμενος/η δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική και ακαδημαϊκή υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήμιο.

Ενότητες Προγράμματος

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:

Διδακτική Ενότητα  1

Τίτλος: Εννοιολογικοί ορισμοί και ιστορική ανασκόπηση

Περιγραφή

Μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες και αποσαφηνίσεις των όρων χαρισματικότητα, ταλέντο, ευφυΐα, νοημοσύνη, δημιουργικότητα, δεξιότητες, αριστεία, κλπ.

Μία ιστορική ανασκόπηση στα στάδια προόδου της ανθρώπινης νόησης από την αρχή του κόσμου έως σήμερα και ορισμοί της χαρισματικότητας σύμφωνα με σύγχρονα κοινωνιολογικά δεδομένα.

Η φύση της χαρισματικότητας: Γενετικοί παράγοντες/ Περιβαλλοντικές επιδράσεις/ Κατανομή στον πληθυσμό

Διδακτική Ενότητα  2

Τίτλος: Θεωρίες, προσεγγίσεις και μοντέλα για τη Νοημοσύνη, τη Χαρισματικότητα και τη Δημιουργικότητα

Περιγραφή

 • Τύποι νοημοσύνης – επίπεδα χαρισματικότητας
 • Η χαρισματικότητα ως προγνωστικός παράγοντας
 • Θεωρίεςνοημοσύνης: Spearman, Thurstone, Guilford, Cattell, Jensen, Piaget, Berry, Vygotsky, Gardner, Goleman
 • Μοντέλακαιπροσεγγίσειςχαρισματικότητας: Renzulli, Gagné, Heller, Mönks, Sternberg, Fels, Ziegler

Διδακτική Ενότητα  3

Τίτλος: Χαρακτηριστικά των χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων

Περιγραφή

 • Γνωστικά, Γνωσιακά, Συναισθηματικά, Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά και ικανότητες των χαρισματικών παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας
 • Χαρακτηριστικά των εφήβων χαρισματικών
 • Χαρακτηριστικά των ενήλικων χαρισματικών
 • Πρώιμα χαρακτηριστικά χαρισματικότητας σε νεογνά και βρέφη

Διδακτική Ενότητα  4

Τίτλος: Αναγνώριση και εκτίμηση της χαρισματικότητας

Περιγραφή

 • Δείκτης Νοημοσύνης, Κλίμακες και Τεστ νοημοσύνης
 • Παραπομπές και προβλήματα στην αξιολόγηση
 • Προβλήματα στην αναγνώριση, αιτήματα ‘αξιολόγησης’, παραπομπές
 • Αντικειμενικά και υποκειμενικά Κριτήρια ‘αξιολόγησης’
 • Τεχνικές και εργαλεία εκτίμησης (τεστ, αυτοαναφορικές και ετεροαναφορικές κλίμακες και ερωτηματολόγια, επιδόσεις)
 • Παρατήρηση vs Μέτρηση, Παρατήρηση και Μέτρηση

Διδακτική Ενότητα  5

Τίτλος: Η Νευροβιολογική βάση της Χαρισματικότητας

Περιγραφή

 • Ο εγκέφαλος των χαρισματικών
 • Ο εγκεφαλικός φλοιός, η Νευρονική διασυνδεσιμότητα και η νευροπλαστικότητα
 • Δεξιά και αριστερή ημισφαιρική επικράτηση
 • Ο ‘ορθολογιστής’ χαρισματικός και ο ‘δημιουργικός’ χαρισματικός
 • Χαρισματικότητα, Ταλέντο, Δημιουργικότητα, Ενδιαφέροντα και κλίσεις
 • Μαθησιακά στυλ και κατάλληλοι τρόποι διδασκαλίας και μελέτης

Διδακτική Ενότητα  6

Τίτλος: Αναπτυξιακά πρότυπα και Αναπτυξιακές προκλήσεις στην χαρισματικότητα

Περιγραφή

 • Ασύγχρονη εξελικτική, γνωστική, ψυχοκοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη
 • Υπερ-ευαισθησίες/υπο-ευαισθησίες/υπαισθησίες (ευαισθησίες Dabrowski)
 • Ανώτερη ευφυΐα, ανώτατη ευφυΐα, υπερ-ευφυΐα
 • Χαρισματικοί με Αναπηρία
 • Χαρισματικά κορίτσια, Χαρισματικοί στις μειονότητες
 • Χαρισματικοί και υποεπίδοση, Χαρισματικοί και σχολική διαρροή

Διδακτική Ενότητα  7

Τίτλος: Χαρισματικότητα καιΔιαγνώσεις/Υποδιαγνώσεις/Παραδιαγνώσεις/Διπλές/Λανθασμένες Διαγνώσεις

Περιγραφή

 • “Διαγνωστικά’ κριτήρια και χαρισματικότητα
 • Διπλή διαφοροποίηση
 • Χαρισματικοί και ΔΕΠ-Υ, Δυσλεξία, Asperger, Αυτισμός και ΥΛΑ, Υπερλεξία, Συναισθηματικές διαταραχές, Διαταραχές διάθεσης/συμπεριφοράς
 • Χαρισματικοί και Εξαρτήσεις, Κατάθλιψη, Αυτοκτονικότητα, Διατροφικές Διαταραχές, Αυτοάνοσα
 • Χαρισματικοί και Αγχώδεις διαταραχές, Ψυχαναγκαστικές Διαταραχές, Διπολική Διαταραχή, Ψυχικές διαταραχές (Ψύχωση, Σχιζοφρένεια)

Διδακτική Ενότητα  8

Τίτλος: Ο χαρισματικός στα πλαίσια του σχολείου

Περιγραφή

Η λειτουργία της οικογένειας, οι σχέσεις με τους συνομηλίκους στη νηπιακή, παιδική και εφηβική ηλικία, το ακατάλληλο μαθησιακό πλαίσιο του σχολείου, το σχολικό περιβάλλον, οι σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς, η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος, ο στρατός, το εργασιακό πλαίσιο και οι σχέσεις με τους συναδέλφους και τους συνεργάτες, οι συντροφικές σχέσεις και η δημιουργία οικογένειας, οι κοινωνικές σχέσεις, οι σχέσεις με τις αρχές και την εξουσία, ο εαυτός, οι προσδοκίες, η τελειομανία

Κοινωνική και συναισθηματική ευαλωτότητα

Μύθοι και αλήθειες για τους χαρισματικούς

Διδακτική Ενότητα  9

Τίτλος: Εκπαιδευτική υποστήριξη χαρισματικών μαθητών και φοιτητών – Νομοθετικό και Εκπαιδευτικό πλαίσιο – Διδακτικές προσεγγίσεις

Περιγραφή

 • Οι χαρισματικοί ως κατηγορία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Φιλοσοφία και Εφαρμογή της Συνεκπαίδευσης, Ειδικά ή Γενικά Σχολεία
 • Διεθνές, ευρωπαϊκό, και εθνικό νομοθετικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο
 • Διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και επιλογές για χαρισματικούς μαθητές εντός σχολικού πλαισίου: Εμπλουτισμός, Επιτάχυνση (Πρώιμη ένταξη, Υπερπήδηση τάξεων/Υπερπήδηση γνωστικού αντικειμένου, Συμπύκνωση ύλης), Ομαδοποίηση (σε αυτόνομη ειδική τάξη, ανά ειδικό γνωστικό αντικείμενο, ανά ενδιαφέροντα, σε εξειδικευμένα σχολικά προγράμματα)
 • Διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και επιλογές για χαρισματικούς μαθητές εκτός σχολικού πλαισίου: Εκπαίδευση κατ’ οίκον (δομημένο σχολικό πρόγραμμα ή βάσει ατομικού ρυθμού), Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (δομημένη ή βάσει ατομικού ρυθμού), Ανεξάρτητη ολοκλήρωση εκπαιδευτικών βαθμίδων, Mentoring, Θερινά προγράμματα),
 • Διδακτικές προσεγγίσεις

Διδακτική Ενότητα  10

Τίτλος:Συμβουλευτική υποστήριξη χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων

Περιγραφή

 • Το ‘σύνδρομο του έβερεστ’, το ‘σύνδρομο του απατεώνα’, η αναβλητικότητα, η τελειομανία, η αυξημένη συναισθηματική ευαισθησία,
 • Η [από]Δόμηση ταυτότητας, η εικόνα εαυτού, η επικύρωση, η επιβεβαίωση,
 • Η ανάγκη του ανήκειν, το σχετίζεσθαι, η συντροφικότητα,
 • Το τραύμα, η διερεύνηση κακοποίησης
 • Ο ειδικός ψυχικής υγείας μπροστά στο χαρισματικό παιδί, έφηβο και ενήλικα και την οικογένεια
 • Ο εκπαιδευτικός μπροστά στο χαρισματικό νήπιο, μαθητή, έφηβο και φοιτητή
 • Ο γονιός του χαρισματικού παιδιού
 • Ο σύντροφος του χαρισματικού

Διδακτική Ενότητα  11

Τίτλος: Ένα συστημικό μοντέλο για την χαρισματικότητα

Περιγραφή

 • Ένα συστημικό μοντέλο για την χαρισματικότητα
 • Πρώιμη ανίχνευση
 • Συμβουλευτική σπουδών και συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Ατομική Συμβουλευτική και θεραπευτική υποστήριξη χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων
 • Συμβουλευτική οικογένειας
 • Ομάδας γονέων, εφήβων, εκπαιδευτικών, ειδικών)
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ειδικών
 • Αφηγήσεις και προσωπικά βιώματα χαρισματικών

Διδακτική Ενότητα  12

Τίτλος: Συγγραφή (βιβλιογραφικής/ερευνητικής) πτυχιακής εργασίας

& Μαγνητοσκοπημένη Προσομοίωση συμβουλευτικής συνεδρίας

Περιγραφή

Συγγραφή (βιβλιογραφικής ή ερευνητικής) πτυχιακής εργασίας &Μαγνητοσκοπημένη Προσομοίωση συμβουλευτικής συνεδρίας

Εγγραφή / Αναλυτική μέθοδος πληρωμής

Η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας:

Προσοχή η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει αποκλειστικά με δική σας χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Εάν χρησιμοποιήσετε κάρτα με διαφορετικά στοιχεία από τα δικά σας (κάρτα που ανήκει σε άλλον) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία στο 2251036580 και 2251036520 για να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή εναλλακτικά να στείλετε μέιλ στο ppy@aegean.gr, δηλώνοντας το.

Πληρωμή μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας

Βήμα 1ο

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=400

Οδηγίες:

Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω πεδία.

Στην επιλογή “συμμετοχή ως” επιλέγετε το ποσό που θα καταθέσετε.

Στο πεδίο “Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συμμετέχοντα” αναγράψτε το ΑΦΜ σας

Βήμα 2ο

 • Στο πεδίο 1 επιλέγετε τον τύπο παραστατικού που επιθυμείτε να λάβετε (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο)
 • Το πεδίο 2 ‘Τρόπος πληρωμής” επιλέγετε Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα
 • Το πεδίο “Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου” το αφήνετε κενό. Για να προχωρήσετε στην πληρωμή θα πρέπει να πατήσετε εγγραφή.
 • Στη συνέχεια πατήστε Proceed για να μεταφερθείτε στο e-commerce της Alpha Bank.

Συμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας σας και έπειτα πατήστε πληρωμή

Επισημάνσεις

Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή, οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή διδάκτρων.

Τα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. Σε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 1 έως 3 μήνες από την περάτωση των σπουδών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1.Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την υποβολή της αίτησης παραιτείστε από κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.

2. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα e-mail που είναι διαθέσιμα είναι τα ακόλουθα ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr και grammateiappy@aegean.gr

Για να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματά σας θα πρέπει απαραιτήτως στο θέμα να αναγράφονται τα εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και o μοναδικός αλγόριθμος επιμορφούμενου (πχ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ειδική Αγωγή, 1011003202009032021).Οποιοδήποτε e-mail χωρίς αυτό το θέμα θα αγνοείται.

3. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων,  την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές Πιστωτικές Μονάδες (Ecvet) και ο χρόνος αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών και οικονομικών ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 1 έως 3 μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

5. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της προκήρυξης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι κατ´ ουδένα τρόπο δεσμευτική για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

8. Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των κανόνων καλής συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί να αποκλείσει τον επιμορφούμενο από τα Προγράμματα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή οποιασδήποτε βεβαίωσης.

9. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το πρόγραμμα χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων.

10. Το Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιμορφούμενοι στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστημίου προστατεύεται από copyright και η με οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής του έχει νομικές κυρώσεις.

11. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να αναρτώνται υπό μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες ομάδες δικτύωσης. Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Τα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

12. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αδυναμία των επιμορφούμενων να κατανοούν τις μεθόδους διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να επηρεάσουν την ποιότητα των προγραμμάτων.  Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.

13. Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις των προγραμμάτων, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα Προγράμματα χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή βεβαίωσης.

14. Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας είναι πρόθυμα να επιλύσουν κάθε πρόβλημα, που φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, αρκεί:

α. Να μη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας.

β. Να απευθύνονται εγγράφως και με ακριβή τρόπο στη γραμματεία των Προγραμμάτων.