Private Practice - Addiction Help

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΕΔΙΒΙΜ

Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Επαγγελματική Συμβουλευτική/ Vocational Counseling», διάρκειας 600 ωρών.

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έναρξη μαθημάτων: 20/09/2020

Λήξη μαθημάτων: 20/09/2021

Δίδακτρα: 499 σε δύο δόσεις

Εγγραφές έως: 19/09/2020

Πληροφορίες:Psichologia.gr / Ppy.aegean.gr

Τηλέφωνα: 22510-36520, 22510-36580 (Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr, grammateiappy@aegean.gr

Σύνδεσμος Εγγραφής:

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=399

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος

Στη σύγχρονη εποχή, παράλληλα με την ευρύτερη κοινωνική πολυπλοκότητα και τις δυσμενείς συνθήκες, που παρουσιάζονται σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας (οικονομική κρίση, ανεργία), το εργασιακό περιβάλλον απαιτεί ολοένα και μεγαλύτερη ευελιξία, έτσι ώστε να ανταπεξέλθει κανείς στον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό των μεταβολών και των αποφάσεων, που πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής  ζωής. Οι συνεχόμενες αλλαγές στον εργασιακό τομέα προκαλούν επιπρόσθετο εργασιακό στρες και η ανάγκη αξιοποίησης της επιστήμης της Ψυχολογίας και της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, καθίσταται περισσότερο επιτακτική από ποτέ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επικεντρώνεται στην εκμάθηση βασικών αρχών, ρευμάτων και εφαρμογών της Ψυχολογίας (πρακτικές διαχείρισης άγχους, βασικές αρχές Νευροψυχολογίας, Θετικής Ψυχολογίας, Θεραπείας μέσω Τέχνης -Art Τherapy-) και της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής (διερεύνηση επαγγελματικών αναγκών, ενδιαφερόντων, αξιών και στόχων και επιτυχή διαχείριση έργων και συγκεκριμένων εργαλείων, όπως το ίντερνετ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Στόχος του προγράμματος είναι να μπορέσει ο σπουδαστής να διαχειριστεί αποτελεσματικά το εργασιακό άγχος και να βελτιώσει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, τις ικανότητες αναζήτησης επαγγελματικών εναλλακτικών και ευελιξίας, απελευθερώνοντας το ανθρώπινό του δυναμικό, κατακτώντας την προσαρμοστικότητα στη σταδιοδρομία του και επιτυγχάνοντας μια επιτυχημένη σύμπλευση μεταξύ επαγγελματικής και ατομικής πορείας, αποσκοπώντας τελικά στην εργασιακή ευζωία.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα, τα οποία αναζητούν εργασία, που να ανταποκρίνεται στην προσωπικότητα, στις δεξιότητες και στους στόχους τους, ανεξάρτητα με το αν εργάζονται ήδη σε συγκεκριμένο αντικείμενο ή αν αναζητούν επιπρόσθετους τομείς για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Μετά το τέλος του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

1.γνωρίζει τις βασικές αρχές της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

2.διαχειρίζεται αποτελεσματικά το εργασιακό άγχος

3.στοχοθετεί και στη συνέχεια να υλοποιεί επαγγελματικούς στόχους

4.εφαρμόζει καινοτόμα μέσα στην προώθηση της επαγγελματικής του απασχόλησης

5.αποκτήσει δεξιότητες αυτογνωσίας, επικοινωνίας και αυτοπληροφόρησης

6.κατακτήσει την εργασιακή ευζωία, εξισορροπώντας την επαγγελματική και την προσωπική του πορεία

Μέθοδος Διδασκαλίας

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δώδεκα (12 διδακτικές μηνιαίες ενότητες). Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και σύγχρονες συζητήσεις ανατροφοδότησης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων, που σημαίνει ότι οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η ανάρτηση του υλικού. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.

Διάρκεια (αρχή -τέλος)

Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 600 διδακτικές ώρες.

Έναρξη μαθημάτων: 20/09/2020

Λήξη μαθημάτων: 20/09/2021

Τρόπος αξιολόγησης

  • Συμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε μηνιαίας θεματικής ενότητας
  • Πτυχιακή εργασία 3.000 έως 6.000 λέξεων

Μοριοδοτήσεις

Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 600 ωρών πιστώνει 30 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet).

Τα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:

•  Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία.

•  Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου.

• Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση.

Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων.

Δίδακτρα

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 499 ευρώ συνολικά και καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

1η δόση 249,5 ευρώ: καταβάλλεται μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2020

2η δόση 249,5 ευρώ:καταβάλλεται μέχρι 19 Δεκεμβρίου 2020

(Η πληρωμή της πρώτης δόσης κατοχυρώνει και την εγγραφή σας)

*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιμορφούμενος/η δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική και ακαδημαϊκή υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήμιο.

Ενότητες Προγράμματος

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:

Διδακτική Ενότητα  1

Τίτλος: Βασικές αρχές και εφαρμογές της Νευροψυχολογίας

Περιγραφή

Η ενότητα αποσκοπεί στην εκμάθηση των βασικών αρχών και εφαρμογών της Νευροψυχολογίας, ώστε να γίνει κατανοητός ο μηχανισμός του εργασιακού άγχους

Διδακτική Ενότητα  2

Τίτλος: Βασικές αρχές και εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας

Περιγραφή

Η ενότητα στοχεύει στην εκμάθηση των βασικών αρχών και εφαρμογών της Θετικής Ψυχολογίας, έτσι ώστε να μελετηθεί η θετική εμπειρία στην εργασία

Διδακτική Ενότητα  3

Τίτλος: Βασικές αρχές και εφαρμογές των Θεραπειών μέσω Τέχνης

Περιγραφή

Η ενότητα στοχεύει στην εκμάθηση των βασικών αρχών και εφαρμογών των Θεραπειών μέσω τέχνης, έτσι ώστε να συνδεθεί η εργασιακή εμπειρία με τη δημιουργικότητα

Διδακτική Ενότητα  4

Τίτλος: Βασικές Θεωρίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

Περιγραφή

Η ενότητα στοχεύει στην εκμάθηση των βασικών θεωριών της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και σε μια σύντομη Ιστορική αναδρομή

Διδακτική Ενότητα  5

Τίτλος: Σύγχρονες θεωρίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

Περιγραφή

Η ενότητα στοχεύει στην εκμάθηση των σύγχρονων θεωρήσεων περί σταδιοδρομίας

Διδακτική Ενότητα  6

Τίτλος: Βασικές αρχές Διαχείρισης Έργου (Project Management)

Περιγραφή

Η ενότητα στοχεύει στην εκμάθηση των βασικών αρχών του Μάνατζμεντ, έτσι ώστε να ενδυναμωθούν οι δεξιότητες αυτοδιαχείρισης.

Διδακτική Ενότητα  7

Τίτλος: Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Επαγγελματική Συμβουλευτική

Περιγραφή

Η ενότητα αποσκοπεί στην κατανόηση του ρόλου των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και την Τηλεσυμβουλευτική

Διδακτική Ενότητα  8

Τίτλος: Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Επαγγελματική Συμβουλευτική

Περιγραφή

Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στην εξοικείωση με τις καινούριες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και την Τηλεσυμβουλευτική.

Διδακτική Ενότητα  9

Τίτλος: Βιωματική Εκπαίδευση

Περιγραφή

Η ενότητα αποσκοπεί στη σύνδεση μεταξύ της θεωρίας που διδάχθηκε σε όλες τις παραπάνω ενότητες και της εφαρμογή των πρακτικών της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

Διδακτική Ενότητα  10

Τίτλος:Πρακτική εξάσκηση

Περιγραφή

Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στην πρακτική εξάσκηση της διδαχθείσας ύλης

Διδακτική Ενότητα  11

Τίτλος: Μαγνητοσκοπημένη Προσομοίωση συμβουλευτικής συνεδρίας

Περιγραφή

Μαγνητοσκοπημένη Προσομοίωση συμβουλευτικής συνεδρίας

Διδακτική Ενότητα  12

Τίτλος: Συγγραφή πτυχιακής εργασίας..

Περιγραφή

Συγγραφή (βιβλιογραφικής ή ερευνητικής) πτυχιακής εργασίας

Εγγραφή / Αναλυτική μέθοδος πληρωμής

Η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας:

Προσοχή η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει αποκλειστικά με δική σας χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Εάν χρησιμοποιήσετε κάρτα με διαφορετικά στοιχεία από τα δικά σας (κάρτα που ανήκει σε άλλον) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία στο 2251036580 και 2251036520 για να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή εναλλακτικά να στείλετε μέιλ στο ppy@aegean.gr, δηλώνοντας το.

Πληρωμή μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας

Βήμα 1ο

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=399

Οδηγίες:

Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω πεδία.

Στην επιλογή “συμμετοχή ως” επιλέγετε το ποσό που θα καταθέσετε.

Στο πεδίο “Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συμμετέχοντα” αναγράψτε το ΑΦΜ σας

Βήμα 2ο

  • Στο πεδίο 1 επιλέγετε τον τύπο παραστατικού που επιθυμείτε να λάβετε (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο)
  • Το πεδίο 2 ‘Τρόπος πληρωμής” επιλέγετε Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα
  • Το πεδίο “Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου” το αφήνετε κενό. Για να προχωρήσετε στην πληρωμή θα πρέπει να πατήσετε εγγραφή.
  • Στη συνέχεια πατήστε Proceed για να μεταφερθείτε στο e-commerce της Alpha Bank.

Συμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας σας και έπειτα πατήστε πληρωμή

Επισημάνσεις

Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή, οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή διδάκτρων.

Τα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. Σε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 1 έως 3 μήνες από την περάτωση των σπουδών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1.Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την υποβολή της αίτησης παραιτείστε από κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.

2. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα e-mail που είναι διαθέσιμα είναι τα ακόλουθα ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr και grammateiappy@aegean.gr

Για να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματά σας θα πρέπει απαραιτήτως στο θέμα να αναγράφονται τα εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και o μοναδικός αλγόριθμος επιμορφούμενου (πχ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ειδική Αγωγή, 1011003202009032021).Οποιοδήποτε e-mail χωρίς αυτό το θέμα θα αγνοείται.

3. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων,  την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές Πιστωτικές Μονάδες (Ecvet) και ο χρόνος αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών και οικονομικών ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 1 έως 3 μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

5. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της προκήρυξης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι κατ´ ουδένα τρόπο δεσμευτική για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

8. Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των κανόνων καλής συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί να αποκλείσει τον επιμορφούμενο από τα Προγράμματα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή οποιασδήποτε βεβαίωσης.

9. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το πρόγραμμα χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων.

10. Το Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιμορφούμενοι στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστημίου προστατεύεται από copyright και η με οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής του έχει νομικές κυρώσεις.

11. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να αναρτώνται υπό μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες ομάδες δικτύωσης. Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Τα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

12. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αδυναμία των επιμορφούμενων να κατανοούν τις μεθόδους διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να επηρεάσουν την ποιότητα των προγραμμάτων.  Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.

13. Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις των προγραμμάτων, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα Προγράμματα χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή βεβαίωσης.

14. Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας είναι πρόθυμα να επιλύσουν κάθε πρόβλημα, που φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, αρκεί:

α. Να μη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας.

β. Να απευθύνονται εγγράφως και με ακριβή τρόπο στη γραμματεία των Προγραμμάτων.