Αναδυόμενος γραμματισμός: πώς μαθαίνουμε ανάγνωση και γραφή ...

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΕΔΙΒΙΜ

Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΤΤα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Κατάρτιση στον συναισθηματικό γραμματισμό/Training in emotional literacy», διάρκειας600ωρών.

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έναρξη μαθημάτων: 20/09/2020

Λήξη μαθημάτων: 20/09/2021

Δίδακτρα: 499 σε δύο δόσεις

Εγγραφές έως: 19/09/2020

Πληροφορίες:Psichologia.gr / Ppy.aegean.gr

Τηλέφωνα: 22510-36520, 22510-36580 (Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr, grammateiappy@aegean.gr

Σύνδεσμος Εγγραφής: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=398

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος

Πρόκειται για επιμορφωτικό πρόγραμμα, που σκοπό έχει τη θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση εκπαιδευτικών (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), φοιτητών και άλλων επιστημόνων στο επιστημονικό πεδίο του Συναισθηματικού Γραμματισμού και τον εμπλουτισμό των γνώσεων, που απαιτούνται, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν με αξιοπιστία και θεωρητική επάρκεια ψυχοσυναισθηματικά ζητήματα των ιδίων και των άλλων. Επιπλέον, στοχεύει στην ανάπτυξη νέων τρόπων δημιουργικής επίλυσης των προβλημάτων, της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της συνεργασίας μέσω της εισαγωγής της σχεδιαστικής λογικής στην εκπαίδευση. Η επιμόρφωση περιλαμβάνει ενότητες: διδακτική και παιδαγωγική μεθοδολογίας, θεωρητική εμβάθυνση, ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξης μαθητών, παιδιών , ενηλίκων, εκπαιδευτικών, γονέων και ιδιωτών

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Μετά το τέλος του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να:

Α. Σε επίπεδο Γνώσεων:

1.Να κατανοήσουν την έννοια του Συναισθηματικού Γραμματισμού

2.Να γνωρίζουν και να διατυπώνουν τεχνικές και στρατηγικά εργαλεία κατανόησης και διαχείρισης του συναισθηματικού κόσμου του ανθρώπου.

3.Να γνωρίζουν και να καταγράφουν τη συμβολή των βιωματικών τεχνικών και ενεργητικής ακρόασης στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης.

4.Να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τα όρια της συμβολής της συναισθηματικής παιδείας στην ψυχοσυναισθηματική πρόοδο των παιδιών και την ψυχική τους  υγεία.

5.Να κατανοήσουν τη νοοτροπία και τη διαδικασία της σχεδιαστικής σκέψης για τη δημιουργία νέων ιδεών και εναλλακτικών λύσεων.

Β. Σε επίπεδο Ικανοτήτων:

6.Να οργανώνουν και να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους εκτίμησης και αξιοποίησης του επιστημονικού πλαισίου του συναισθηματικού γραμματισμού στην καθημερινότητά τους.

7.Να συντάσσουν σχέδια συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών- γονέων που στηρίζονται στην ψυχοεκπαίδευση.

8.Να αξιοποιούν παιδαγωγικά προγράμματα που εντάσσονται στο φάσμα της Συναισθηματικής αγωγής.

9.Να εφαρμόζουν νέους τρόπους για τη δημιουργική επίλυση των προβλημάτων, να δουλεύουν σε διεπιστημονικές ομάδες,  να παράγουν νέες ιδέες, βασιζόμενοι/ες στη σχεδιαστική λογική.

10.Να αξιοποιούν νέες στρατηγικές, όπως η σχεδιαστική σκέψη, για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης, την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, την προώθηση της καινοτομίας και το σχεδιασμό της αλλαγής.

Γ. Σε επίπεδο Στάσεων

11.Να επαναπροσδιορίζουν την εκτίμηση στάσεων και αντιλήψεων σχετικά με την έκφραση των συναισθημάτων των άλλων.

12.Να προωθούν δημοκρατικότερες και ισόρροπες διαδικασίες εξατομικευμένης παρέμβασης σε παιδιά, μαθητές, ενήλικες και ομάδες.

13.Να διαμορφώσουν κουλτούρα αποδοχής, κατανόησης, αναγνώρισης των συναισθημάτων των ιδίων και των άλλων.

Μέθοδος Διδασκαλίας

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δώδεκα (12 διδακτικές μηνιαίες ενότητες). Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και σύγχρονες συζητήσεις ανατροφοδότησης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων, που σημαίνει ότι οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η ανάρτηση του υλικού. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.

Διάρκεια (αρχή -τέλος)

Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 600 διδακτικές ώρες.

Έναρξη μαθημάτων: 20/09/2020

Λήξη μαθημάτων: 20/09/2021

Τρόπος αξιολόγησης

  • Συμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε μηνιαίας θεματικής ενότητας
  • Συμπλήρωση ενός τελικού κουίζ πολλαπλών επιλογών επί του συνόλου της ύλης κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος

Μοριοδοτήσεις

Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 600 ωρών πιστώνει 30 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet).

Τα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:

•  Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία.

•  Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου.

• Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση.

Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων.

Δίδακτρα

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 499 ευρώ συνολικά και καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

1η δόση 249,5 ευρώ: καταβάλλεται μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2020

2η δόση 249,5 ευρώ:καταβάλλεται μέχρι 19 Δεκεμβρίου 2020

(Η πληρωμή της πρώτης δόσης κατοχυρώνει και την εγγραφή σας)

*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιμορφούμενος/η δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική και ακαδημαϊκή υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήμιο.

Ενότητες Προγράμματος

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:

Διδακτική Ενότητα  1

Τίτλος: Εισαγωγή στο Συναισθηματικό Γραμματισμό

Περιγραφή

H συγκεκριμένη ενότητα έχει ως στόχο την εισαγωγή στην έννοια του συναισθηματικού γραμματισμού, ως ικανότητα κατανόησης και έκφρασης συναισθημάτων. Αρχικά, παρατίθενται ορισμοί που έχουν διατυπωθεί (S. Hein, 1996), ώστε να γίνει η εννοιολόγηση του όρου.

Σύμφωνα με τους ορισμούς, ο συναισθηματικός γραμματισμός περιλαμβάνει την αυτογνωσία και την αναγνώριση των συναισθημάτων του ατόμου και τη γνώση της διαχείρισής τους. Περιλαμβάνει, ακόμη, την ενσυναίσθηση, δηλαδή την ευαισθησία στα συναισθήματα άλλων ανθρώπων, καθώς επίσης και τη δυνατότητα αναγνώρισης και προσαρμογής σε αυτά.

Οι συναισθηματικά καταρτισμένοι άνθρωποι είναι σε θέση να εφαρμόσουν αυτοπειθαρχία, προκειμένου να αξιοποιήσουν τα συναισθήματά τους και να προσδιορίσουν και να επιτύχουν τους προσωπικούς τους στόχους.

Παρακάτω, θα γίνει λόγος για τη συναισθηματική παιδεία, που εκπαιδεύει στην αποτελεσματική διαχείριση και έκφραση των συναισθημάτων και στοχεύει στην ανάπτυξη καλών δεξιοτήτων επικοινωνίας και την ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη του συναισθηματικού γραμματισμού στα παιδιά, προκειμένου αυτά να εξασφαλίσουν τη δεξιότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων τους για να γνωρίζουν πώς να συμπεριφέρονται, να ωριμάζουν με ομαλό τρόπο και τελικά να είναι ψυχικά ανθεκτικά.

Σε επόμενη συνεδρία θα παρουσιαστεί η ενσυναίσθηση ως παιδαγωγικός όρος. Οι αναφορές του όρου «ενσυναίσθηση» στα διεθνή προγράμματα σπουδών δημιουργεί την ανάγκη εντοπισμού της παιδαγωγικής της σπουδαιότητας. Διαπιστώνεται, αρχικά, άρρηκτη σχέση με τη Συναισθηματική Αγωγή και τη Συναισθηματική Νοημοσύνη. Αναδύονται, ωστόσο, ορισμένοι προβληματισμοί, όπως αν πρόκειται για διδακτική μέθοδο, ψυχολογικό τέχνασμα, για βιωματική μάθηση ή πρόγραμμα στρατηγικού προγραμματισμού για την εκπαιδευτική πολιτική. Επιπλέον ερωτήματα σχετικά με  τη θέση της ενσυναίσθησης στην εκπαιδευτική πραγματικότητα και πώς αυτή αξιοποιείται διδακτικά ή σε ποιους αντικειμενικούς σκοπούς αποσκοπεί η ένταξή της σε προγράμματα σπουδών, παρουσιάζονται μέσα από την αναφορά σε προγράμματα Συναισθηματικής Παιδείας στον διεθνή και ελλαδικό χώρο.

Διδακτική Ενότητα  2

Τίτλος: Κατανόηση Συναισθημάτων

Περιγραφή

H συγκεκριμένη ενότητα έχει ως στόχο την εισαγωγή στο πεδίο της συναισθηματικής κατάστασης του ατόμου.

Στη σύγχρονη εποχή, η ικανότητα ενός ατόμου να συμπάσχει και να συνεργάζεται με άλλα άτομα μπορεί να θεωρηθεί εχέγγυο της κοινωνικής και οικονομικής του επιτυχίας. Η έλλειψη δεξιοτήτων σχέσεων που βασίζονται στην κατανόηση συναισθημάτων οδηγεί σε μειωμένη κοινωνική υποστήριξη και έκπτωση των φιλικών συναναστροφών. Επομένως, η αναγνώριση της ανάγκης για αποτελεσματική κοινωνική υποστήριξη αναδεικνύει την ανάπτυξη του Συναισθηματικού Αλφαβητισμού εξίσου σημαντική με κάθε τεχνική ικανότητα.

Παρακάτω, θα παρουσιασθεί η όλο και μεγαλύτερη ανησυχία αλλά και το αναπτυσσόμενο επιστημονικό ενδιαφέρον για την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Αυτό το ενδιαφέρον πιθανόν να αντικαθιστά την παραδοσιακή έμφαση που αποδίδονταν στη γνωστική και φυσική ανάπτυξη των παιδιών. Προς επίρρωσιν αυτής της διαπίστωσης, οι ψυχολογικές μελέτες σχετικά με διαταραχές συμπεριφοράς, μαθησιακές δυσκολίες και άλλες πτυχές της φυσιολογικής ανάπτυξης καταδεικνύουν ότι η συναισθηματική παιδεία είναι σημαντική για την προώθηση της ευτυχίας και της ικανοποίησης του εαυτού. Η ικανότητα κατανόησης και έκφρασης συναισθημάτων, λοιπόν, βελτιώνει την αυτοεκτίμηση ενός ατόμου.

Αν και η ανάπτυξη του Συναισθηματικού Γραμματισμού μπορεί να επηρεαστεί από την αναπηρία ενός παιδιού ή από ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και διαταραχές συμπεριφοράς ή άγχους, πολλοί άνθρωποι (καθώς και παιδιά) μπορεί να παρουσιάζουν σοβαρή δυσκολία να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, απλώς και μόνο επειδή δεν έχουν συνηθίσει να μιλούν, να σκέφτονται για αυτά ή επειδή φοβούνται την κοινωνική αποδοκιμασία.

Σε επόμενη συνεδρία θα αναδειχθεί το φαινόμενο της «συναισθηματικής ακαμψίας». Η άμεση έκφραση ορισμένων συναισθημάτων, υπό τον φόβο της κοινωνικής αποδοκιμασίας, κάποιες φορές είναι κοινωνικά μη αποδεκτή. Η απόκρυψη των συναισθημάτων εμποδίζει την επικοινωνία, στρεβλώνει την πραγματικότητα, θεμελιώνει την έλλειψη εμπιστοσύνης και κατά συνέπεια διακυβεύει την εξελικτική διαδικασία υγιών διαπροσωπικών σχέσεων. Κατά συνέπεια, βάλλεται η ψυχική υγεία και η κοινωνική ευημερία του ατόμου, που δεν διαθέτει αποτελεσματικές δεξιότητες έκφρασης και διαχείρισης των συναισθημάτων του.

Διδακτική Ενότητα  3

Τίτλος: Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης

Περιγραφή

Ο όρος αυτοεκτίμηση αναφέρεται γενικά στο πώς αισθάνονται οι άνθρωποι για τον εαυτό τους. Έχουν διατυπωθεί πληθώρα ορισμών για τον συγκεκριμένο όρο, γεγονός που τον καθιστά δύσκολα προσδιορίσιμο και πολύσημο. Σημαντική κρίνεται η διάκριση μεταξύ της γνωστικής και συναισθηματικής διάστασης της αυτοεκτίμησης, εφόσον καθεμιά από αυτές συνεπάγεται διαφορετικό μηχανισμό ανάπτυξής της και μεθόδων τροποποίησής της.

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα γίνει αναφορά στις βασικότερες θεωρίες της αυτοεκτίμησης από σημαντικούς εκπροσώπους και ερευνητές, όπως ο William James (1890), ο Robert White (1963), ο Morris Rosenberg (1965), η Baumrind (1971), ο Stanley Coopersmith (1967), ο Bradenν(1969), οι οποίοι προσέγγισαν την εν λόγω έννοια από μια διαφορετική οπτική και πρόσθεσαν τις δικές τους διαστάσεις για την κατανόηση και μέτρησή της. Επιπλέον, θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στους έξι πυλώνες της αυτοεκτίμησης, όπως περιγράφονται από τον Nathaniel Branden, για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, μέσω μιας συνειδητής και σκόπιμης ζωής και μέσω της άσκησης της ευθύνης  για τις πράξεις μας και τις συνέπειές τους.

Επιπλέον, θα γίνει λόγος για την ανάπτυξη της Αυτοεκτίμησης κατά την Βρεφική, Παιδική και Εφηβική ηλικία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά αρχίζουν να μορφοποιούν τα πρώτα συναισθήματα αυτοεκτίμησης τις πρώτες έξι εβδομάδες τις ζωής τους. Καθώς διέρχονται τα ποικίλα στάδια της ανάπτυξης, η αυτοεκτίμησή τους τροποποιείται ανάλογα με το πώς αντιδρούν οι σημαντικοί γι’ αυτούς ενήλικες στις ανάγκες τους και το βαθμό που αυτές ολοκληρώνονται επιτυχώς σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο.

Στη συνέχεια, θα επιχειρηθεί η διάκριση μεταξύ των δύο όρων, αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης και θα τονιστεί η ιδιαίτερη σημασία τους, αλλά και η σύνδεσή τους με την επιλογή του επαγγέλματος. Τέλος, θα  παρατεθούν έρευνες και άρθρα που εξετάζουν τη σχέση  αυτοεκτίμησης και ακαδημαϊκής επίδοσης, καθώς και άλλα που  αφορούν στην αυτοεκτίμηση των υιοθετημένων παιδιών, παιδιών με χωρισμένους γονείς καθώς και στη διαχείριση του πένθους.

Διδακτική Ενότητα  4

Τίτλος: Συναισθηματικά προβλήματα

Περιγραφή

Αυτή η ενότητα εστιάζει στα συναισθηματικά προβλήματα που είναι κοινά και εντοπίζονται στην καθημερινή ζωή και που σχετίζονται με αρνητικά συναισθήματα, όπως ο θυμός, η ανησυχία- άγχος, το στρες, η κατάθλιψη, ο εκνευρισμός, η απόγνωση, η θλίψη, η ενοχή, η έλλειψη αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης.

Ιδιαίτερος λόγος θα γίνει για τις αντιδράσεις των ατόμων στη βίωση αυτών των συναισθημάτων, οι οποίες ποικίλλουν από άτομο σε άτομο σε επίπεδο έντασης και ανεκτικότητας και δύνανται να επηρεάσουν την ψυχική, πνευματική και σωματική λειτουργία και υγεία. Επιπλέον,  σε περίπτωση που δεν αντιμετωπιστούν διαπιστώνεται ρεαλιστικός κίνδυνος να μετεξελιχθούν σε ψυχολογικά προβλήματα και διαταραχές. Στη σημερινή εποχή κορυφαία ψυχολογικά ή συναισθηματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι  αφορούν σε διαταραχές άγχους, μονοπολική κατάθλιψη και διπολική διαταραχή.

Παρακάτω, θα δοθεί έμφαση στα ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα που συνδέονται με τις μαθησιακές δυσκολίες ενός ατόμου. Έχει αποδειχθεί ότι η σχολική υπο-επίδοση και η μειωμένη γλωσσική ικανότητα, οι φτωχές κοινωνικές δεξιότητες, η μη συνεργάσιμη, η επιθετική ή διασπαστική συμπεριφορά αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο για ένα παιδί ή για έναν ενήλικα να εμφανίσει ψυχολογικά προβλήματα (S. Greenham 1999).

Οι μαθησιακές δυσκολίες ενοχοποιούνται για την εμφάνιση συναισθηματικών διαταραχών στα παιδιά, χωρίς να εξαιρούνται και οι ενήλικες, όπως α) Οι «διαταραχές κοινωνικής λειτουργικότητας», κυρίως υπό το πρίσμα της κατανόησης των συναισθηματικών λειτουργιών (N. Bauminger, H. Sc. Edelsztein, J. Morash, 2005), β) Οι αγχώδεις διαταραχές (M. Herbert, 1996), γ) Οι διαταραχές του συναισθήματος, όπως η «κατάθλιψη» (J. Reed 1997), η «μειωμένη αυτοεκτίμηση» και οι «εκρήξεις οργής» (οργισμένη συμπεριφορά).

Διδακτική Ενότητα  5

Τίτλος: Συναισθηματική Νοημοσύνη

Περιγραφή

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει αρχικά μια αναδρομή στην ακαδημαϊκή αναφορά του όρου «Συναισθηματική Νοημοσύνη»,  μέσα από το περιεχόμενο που οι πρώτοι θεμελιωτές προσδιόρισαν, δηλαδή ως ένα είδος «κοινωνικής νοημοσύνης» (Leon Payne L. Thorndike), ως ενδοπροσωπική ικανότητα ελέγχου και συνειδητοποίησης των συναισθημάτων (Gardner, 1983) και ως συνδυασμός κοινωνικής ευφυΐας και ενδοπροσωπικής ικανότητας (Mayer και Salovey, 1993).

 Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα τρία μοντέλα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (εφεξής ΣΝ), όπως έχουν προταθεί από την επιστημονική κοινότητα τα τελευταία 20 χρόνια. Στο πρώτο μοντέλο, το μοντέλο «ικανότητας», η ΣΝ θεωρείται ως μια διανοητική ικανότητα που περιλαμβάνει συλλογισμό σχετικά με τα συναισθήματά, η οποία επικεντρώνεται στην επεξεργασία πληροφοριών (Mayer et. κ.λπ., 2016). Το πιο αντιπροσωπευτικό όργανο μέτρησης αυτού του μοντέλου είναι το “Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test” (MSCEIT, Mayer et al., 2002 ).

Το δεύτερο μοντέλο είναι το μοντέλο «ικανότητας αυτοαναφοράς», το οποίο, όπως και το μοντέλο ικανότητας βλέπει τη ΣΝ ως συνδυασμό συναισθηματικών ικανοτήτων. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, χρησιμοποιούνται μέσα αυτοαναφοράς, όπου οι συμμετέχοντες πρέπει να εκτιμήσουν τη δική τους ΣΝ με υποκειμενικό τρόπο (Fernández-Berrocal και Extremera, 2008). Έτσι, δεν υπάρχουν σωστές και λανθασμένες απαντήσεις στο μοντέλο ικανότητας αυτοαναφοράς, με το “Trait Meta-Mood Scale” (TMMS; Salovey et al., 1995 ) να είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο για αυτήν την προσέγγιση. Τέλος, το μεικτό μοντέλο αυτοαναφοράς που θεωρεί τη ΣΝ ως μια ευρεία έννοια που περιλαμβάνει (μεταξύ άλλων) κίνητρα, διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές ικανότητες, ενσυναίσθηση, παράγοντες προσωπικότητας και ευεξία (Mayer et al., 2008α ). Το “Bar-On Emotional Quotient Inventory” (EQi) είναι ένα κοινό τεστ για αυτό το μοντέλο.

Στην επόμενη συνεδρία ορίζονται οι διαφοροποιήσεις των όρων ΣΝ και Συναισθηματικού Γραμματισμού (εφεξής ΣΓ). Ενώ η ΣΝ εκφράζει συγκεκριμένη ικανότητα ενός ατόμου, ο συναισθηματικός αλφαβητισμός είναι ο συνδυασμός κατανόησης, στρατηγικής και δεξιοτήτων που ένα άτομο μπορεί να αναπτύξει καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ο ΣΓ εφαρμόζεται λειτουργικά στην εκπαιδευτική πράξη, καθώς υπογραμμίζει μια διαδικασία που μπορεί να βελτιωθεί με προσωπικές προσπάθειες και παρατηρήσεις. Η συναισθηματική παιδεία είναι η ικανότητα επεξεργασίας της συναισθηματικής νοημοσύνης που αναπτύσσεται.

Στην τέταρτη συνεδρία θα αναφερθούν επιστημονικά κατοχυρωμένα εργαλεία μέτρησης της ΣΝ, όπως το MSCEIT (Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test), το μοντέλο EQI (Emotional Quotient Inventory) του Bar-On, το μοντέλο ECI των Goleman-Boyatzis, το ερωτηματολόγιο SSEIT (Schutte Self-report Emotional Intelligence Test) των Schutte και συνεργατών του, καθώς και η ΕΚΣΝ (ελληνική Κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης). Η αναφορά των εργαλείων θα πλαισιωθεί με το γενικότερο θεωρητικό υπόβαθρό τους, την περιγραφή τους και την αξιοποίησή τους στον επιστημονικό χώρο.

Διδακτική Ενότητα  6

Τίτλος: Ενσυναίσθηση

Περιγραφή

Σε αυτή την ενότητα γίνεται εισαγωγή στην έννοια της ενσυναίσθησης. Η “ενσυναίσθηση” (empathy) -έννοια προερχόμενη από τον αρχαιοελληνική λέξη εμπάθεια- είναι κατά βάση όρος ψυχολογικός και φιλοσοφικός, ο οποίος με τη μορφή της μεταβλητής στον χώρο της κοινωνιολογίας και της παιδαγωγικής εκτιμήθηκε ιδιαζόντως τα τελευταία χρόνια. Σημασιολογικά συνδέεται κατά κύριο λόγο με την ικανότητα κατανόησης των άλλων, αλλά και την υιοθέτηση του εσωτερικού πλαισίου αναφοράς του άλλου, με απώτερο στόχο την αποδοχή του. Επίσης, ως σημείο αναφοράς πλαισιώνεται από διάφορες διαστάσεις, όπως κοινωνική, ψυχολογική και ηθική, ενώ διαπιστώνεται εξαρτημένη σύνδεση με τη Συναισθηματική Αγωγή και την Ηθική Αγωγή.

Παρακάτω, θα παρουσιαστούν τα τρία είδη ενσυναίσθησης. 1) Ως Γνωστική Ενσυναίσθηση (ΓΕ), η έννοια αφορά τόσο τη σκέψη όσο και το συναίσθημα. Ορίζεται με γνώση και κατανόηση σε πνευματικό επίπεδο ενός συναισθήματος. Η ΓΕ βοηθά στις διαπραγματεύσεις και αναπτύσσει τις επικοινωνιακές δεξιότητες των ατόμων.

2) Ως Συναισθηματική ενσυναίσθηση (ΣΕ), η έννοια αφορά σε συναισθήματα, σωματική αίσθηση, αντικαθρεφτισμό συναισθημάτων, άμεση αίσθηση των συναισθημάτων που αισθάνεται ένα άλλο άτομο. Βοηθά σε στενές διαπροσωπικές σχέσεις και σταδιοδρομίες, όπως μέντοριγκ, μάρκετινγκ και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

2) Ως Συμπονετική ενσυναίσθηση (ΣΥΜΕ), η έννοια αφορά σε διανοητικότητα, συναίσθημα αλλά και δράση.

Η επόμενη συνεδρία θα διαπραγματευθεί τη διαδικασία της συναισθηματικής ταύτισης, μέσα από την  αναγνώριση συναισθημάτων, που είναι η ικανότητα ενός ατόμου να γνωρίζει συναισθηματικές αντιδράσεις που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια ποικίλων καθημερινών αλληλεπιδράσεων.

Τέλος, η κατανόηση συμπεριφοράς και κινήτρων των άλλων διαπραγματεύεται βιολογικούς, προσωπικούς και κοινωνικούς παράγοντες, ως βάση κινήτρων για δράση.

Η συμπεριφορά των ατόμων αναφέρεται επηρεαζόμενη από την κοινωνική έγκριση, αποδοχή, την ανάγκη επίτευξης και το κίνητρο για ανάληψη ή αποφυγή κινδύνων (Morsella, Bargh, & Gollwitzer, 2009).

Διδακτική Ενότητα  7

Τίτλος: Η ηθική διάσταση της Συναισθηματικής Παιδείας

Περιγραφή

Σε αυτή την ενότητα αρχικά θα παρουσιαστούν η έννοια και τα στάδια της ηθικής ανάπτυξης. Η ανθρώπινη ηθική αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο που αφορά στον τρόπο κοσμοαντίληψης του ανθρώπου και αποτελεί μέτρο που σταθμίζει την κοινωνική ζωή, καθώς συμβάλλει στην επιβίωση των ατόμων και στην ομαλή λειτουργία της κοινωνίας, μέσα από την εξισορρόπηση του ατομικά ωφέλιμου με το κοινωνικά ωφέλιμο.

Η ηθική ανάπτυξη του ατόμου είναι μία διηνεκής και προοδευτική διαδικασία. Η οικοδόμηση της ηθικής στον άνθρωπο σχετίζεται και με το γνωστικό σύστημα που αυτός έχει αναπτύξει (γνωστική ωρίμανση). Προκειμένου το άτομο να αναπτυχθεί ηθικά, θα πρέπει να έχει μάθει να κατανοεί τον κόσμο γύρω του, να αντιλαμβάνεται καταστάσεις, να αναλύει φαινόμενα, να ερμηνεύει γεγονότα.

Σε αυτή τη συνεδρία θα παρουσιαστούν θεωρίες που σχετίζονται με την ηθική κρίση και ηθική συμπεριφορά (ηθική ανάπτυξη): Οι θεωρίες των εξελικτικών σταδίων, θεωρίες εσωτερίκευσης των ηθικών αρχών, η θεωρία των προσωπικών βουλητικών ιδιοτήτων του Μ. Lepper, η γνωστικό-εξελικτική θεωρία του J. Piaget και L. Kohlberg, η γνωστικο-συναισθηματική θεωρία του M. Hoffman και οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες (A. Bandura, S. Milgram).

Η σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ ηθικής και Συναισθηματικής νοημοσύνης ερίζεται στο δεδομένο των νευροβιολογικών επιστημών, ότι η ηθική ανάπτυξη των παιδιών περιλαμβάνει τόσο συναισθηματικούς όσο και γνωστικούς μηχανισμούς του εγκεφάλου. Τα μικρά παιδιά, σε σύγκριση με τους ενήλικες, έχουν ισχυρότερες ενεργοποιήσεις σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με το συναίσθημα, όταν εκτίθενται σε ηθικές καταστάσεις, που σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν περισσότερη προσωπική αγωνία. Η εκπαίδευσή τους στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων ώστε να επαναδιαμορφώνουν μια κατάσταση, όταν βρίσκονται σε ηθικό δίλημμα, είναι μείζονος σημασίας.

Παρακάτω, θα τονιστεί η ανάγκη ανάπτυξης της  συναισθηματικής νοημοσύνης σε ένα ηθικό πλαίσιο.

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα ελέγχου και διαχείρισης των συναισθημάτων του ατόμου, ενώ η ηθική ικανότητα είναι το μέτρο της συνέπειας της ηθικής συμπεριφοράς που εκτίθεται από ένα άτομο. Η ηθική συμπεριφορά είναι η ιδανική συμπεριφορική απάντηση σε ένα ηθικό δίλημμα ή ηθική κατάσταση και επηρεάζεται από έναν αριθμό ψυχο-κοινωνικών, βιολογικών και

Περιβαλλοντικών παραγόντων. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένας από τους σημαντικότερους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ηθική και τα συναισθηματικά χαρακτηριστικά της, όπως την ευημερία, τον αυτοέλεγχο, τη συναισθηματικότητα.

Η ποιότητα των ηθικών αποφάσεων είναι πολύ ευαίσθητη στα συναισθήματα, και ως εκ τούτου αυτό το δεδομένο μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση του ρόλου των συναισθηματικών ικανοτήτων στις ηθικές επιλογές.

Διδακτική Ενότητα  8

Τίτλος: Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της μάθησης

Περιγραφή

Σε αυτή την ενότητα θα αναλυθεί αρχικά η σημαντικότητα της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης και η σύνδεσή της με την προσωπική ανάπτυξη.

Η προσωπική, η κοινωνική και η συναισθηματική ανάπτυξη αποτελούν τρεις από τους

σημαντικότερους πυλώνες της επιτυχίας στη ζωή. Καθεμία από αυτές τις διαστάσεις σχετίζεται μετις υπόλοιπες δύο, ενώ συχνά, θεωρούνται ως μία συνιστώσα, με συνισταμένες τη μάθηση και τηνανάπτυξη.

Η πρώιμη προσωπική και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη έχει τεράστιο αντίκτυπο στηνμετέπειτα ζωή του παιδιού, επηρεάζοντας τη μελλοντική του ευεξία, τη μαθησιακή του ικανότητα,τα επιτεύγματά του, αλλά και τις οικονομικές συνθήκες στις οποίες θα ζήσει. Για το λόγο αυτό, ηβελτίωση της ευεξίας και η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων αποτελούν πρωταρχικούς στόχουςτων περισσοτέρων προγραμμάτων προαγωγής υγείας που εφαρμόζονται σε παιδιά βρεφικής καιπροσχολικής ηλικίας. 

Παρακάτω, θα γίνει εστιασμός στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη που αποτελεί βασικό τομέα της ανάπτυξης του ατόμου, η οποία καλλιεργείται από τη βρεφική-νηπιακή ηλικία και συνδέεται με τηνολόπλευρη ανάπτυξή του, δια βίου. Σημαντικοί εταίροιστην ανάπτυξη αυτή είναι οι γονείς, αλλά και ο εκπαιδευτικός, κυρίως, της προσχολικής ηλικίας, οι οποίοι συνιστούν σημαντικά πρόσωπα-πρότυπα στη ζωή του νηπίου. Μέσα από την εκπαίδευση του παιδιού σε κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες, τίθενται τα θεμέλια για την ακαδημαϊκή πρόοδο του παιδιού, καθώς και την ψυχοκοινωνική ευημερία ως ενήλικου ατόμου (Denham. et al, 2003).

Οι πρακτικές καλλιέργειας της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης εστιάζονται κυρίως στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, καθώς σε αυτή την ηλικία θεμελιώνονται οι βάσεις της.

Διδακτική Ενότητα  9

Τίτλος: Ανάπτυξη Συναισθηματικής Παιδείας στο σχολικό σύστημα

Περιγραφή

Σε αυτήν την ενότητα αρχικά παρουσιάζεται η ιδιότητα του εκπαιδευτικού ως ψυχοπαιδαγωγού, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να δρα και ως σύμβουλος, τουλάχιστον σε ένα γενικό επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να αναλαμβάνει και τον ρόλο του λειτουργού συμβουλευτικής, καθώς η παιδαγωγική

πράξη συνιστάται, εκτός από τη διδασκαλία, την αγωγή και τη συμβουλευτική αξιολόγηση. Συνεπώς, οι λειτουργίες αυτές είναι αλληλεπιδραστικές και συμβάλλουν η κάθε μια με το δικό της τρόπο στη μάθηση.

Στη συνέχεια γίνεται λόγος για την «ενσυναισθητική παιδαγωγική». Στον εκπαιδευτικό χώρο επικράτησε ευρέως η άποψη ότι η επίγνωση των συναισθημάτων και οι επιτυχημένες διαπροσωπικές σχέσεις κατακτώνται με δεξιότητες συναισθηματικού γραμματισμού. Επιμέρους πεδίο της Συναισθηματικής Παιδείας είναι η Ενσυναίσθηση, το οποίο τελικά απέκτησε αυτονομία και ως ένα modus vivendi ενέπνευσε τους συντάκτες των Αναλυτικών Προγραμμάτων ως “Ενσυναίσθητη Παιδαγωγική” (Schertz).

Στην τρίτη συνεδρία θα παρουσιαστούν προγράμματα παρέμβασης που υλοποιούνται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος αναφορικά με την ανάπτυξη συναισθηματικών δεξιοτήτων από τους μαθητές, αλλά και από τους εκπαιδευτικούς.

Στην τελευταία συνεδρία διερευνάται αν και πώς η διδακτική της «συγχώρησης», μέσα από Προγράμματα Ψυχικής Υγείας που εφαρμόζονται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, μπορεί να συμβάλλει στην υιοθέτηση δημοκρατικότερων διαδικασιών, αλλά και δημοκρατικότερης σκέψης και συμπεριφοράς μεταξύ μαθητών και διδασκόντων.

Καθώς  η συγχωρητικότητα συνέχει και συγκροτεί τις ανθρώπινες σχέσεις, η έννοια της συγχώρησης διερευνάται σε σχέση και με την δυνατότητα σχεδιασμού εκείνης της αγωγής που βοηθά τα νεαρά άτομα να ανακαλύψουν τη σπουδαιότητα της συγχώρησης για την οικοδόμηση δημοκρατικών διαπροσωπικών σχέσεων.

Διδακτική Ενότητα  10

Τίτλος: Η Σχεδιαστική Σκέψη στην Εκπαίδευση (Design Thinking Education)

Περιγραφή

Η σχεδιαστική σκέψη είναι ένας εναλλακτικός τρόπος σκέψης που υποστηρίζει την καινοτομία. Σχετίζεται με τη μελέτη της πρακτικής των σχεδιαστών και αποτελεί μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων σε τομείς όπως οι επιχειρήσεις, η διοίκηση και οι οργανισμοί.

Πρόκειται για έναν τομέα που χρησιμοποιεί τη νοοτροπία του σχεδιαστή, την ευαισθησία και τις μεθόδους του για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των τελικών αποδεκτών, προκειμένου να καταλήξουν σε μια στρατηγική, που είναι τόσο τεχνολογικά εφικτή όσο και επιχειρησιακά βιώσιμη, μετατρέποντας την έτσι σε αξία των αποδεκτών και σε ευκαιρία αγοράς (Brown, 2008).

Με λίγα λόγια, η σχεδιαστική λογική χρησιμοποιεί τη νοοτροπία και τη μεθοδολογία των σχεδιαστών, με σκοπό τη δημιουργία νέων ιδεών, εναλλακτικών λύσεων και επιλογών, που ικανοποιούν τις επιθυμίες των τελικών αποδεκτών ή των ενδιαφερόμενων μερών.

Στην εκπαίδευση, ο σχεδιαστικός τρόπος σκέψης ορίζεται ως «ένας προσανατολισμός στην μάθηση που συμπεριλαμβάνει την ενεργό επίλυση των προβλημάτων και την ενίσχυση της ικανότητας κάποιου να προκαλέσει εύστοχες αλλαγές. Βασίζεται στην ανάπτυξη της δημιουργικής εμπιστοσύνης, που είναι τόσο ανθεκτική όσο και εξαιρετικά αισιόδοξη» (Kelly, 2012, σ. 225)

Η χρήση της σχεδιαστικής λογικής στην εκπαίδευση προωθεί την καινοτομία, την επίλυση προβλημάτων, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία. Η σχεδιαστική σκέψη, ως στρατηγική, παρακινεί τον μαθητή στην εξερεύνηση και την επίλυση προβλημάτων, τον καθιστά ανοιχτό στις νέες ιδέες, επιτρέποντάς του παράλληλα να είναι καινοτόμος και δημιουργικός.

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα γίνει μια εισαγωγή στην πρακτική της  Σχεδιαστικής Σκέψης και θα γίνει λόγος για τη συμβολή της στην εκπαίδευση.  Θα παρουσιαστεί αναλυτικά η διαδικασία των πέντε σταδίων της Σχεδιαστικής Σκέψης και θα εξεταστούν οι τρεις κύριες διαστάσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της στην εκπαίδευση.

Τέλος, θα γίνει λόγος για την προσέγγιση της θεωρίας του εποικοδομισμού στη Σχεδιαστική σκέψη καθώς και για την ανάπτυξη της εννοιολογικής χαρτογράφησης των ιδεών σχεδιασμού (Think-Maps)

Διδακτική Ενότητα  11

Τίτλος: Ο Συναισθηματικός γραμματισμός στο οικογενειακό περιβάλλον

Περιγραφή

Σε αυτή την ενότητα λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να καταφανεί ο τρόπος που οι γονείς αλληλεπιδρούν με το παιδί. Αυτή η αλληλεπίδραση έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις λειτουργία του εγκεφάλου, καθώς επηρεάζει τις διόδους που δημιουργούνται στον εγκέφαλο του παιδιού, οι οποίες θα του επιτρέψουν μελλοντικά να χειρίζεται ικανοποιητικά τα συναισθήματά του και να αντεπεξέρχεται σε διάφορες ψυχοπιεστικές συνθήκες, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγει σε συμπεριφορές που περιλαμβάνουν εκρήξεις θυμού και έντονο άγχος. H συναισθηματική ανάπτυξη από τη στιγμή της γέννησης, επηρεάζεται αναλογικά από τον τρόπο που οι γονείς ανταποκρίνονται στις ανάγκες του, παίζουν μαζί του, το παρηγορούν όταν βιώνει έντονα αρνητικά συναισθήματα και του τρόπου που του συμπεριφέρονται όταν επιδεικνύει μη επιθυμητή συμπεριφορά. Μια συναισθηματικά υπεύθυνη και ευαίσθητη διαπαιδαγώγηση διευκολύνει τη δημιουργία ζωτικών συνδέσεων στον εγκέφαλο, που με τη σειρά τους καθιστούν το παιδί ικανό να αντιμετωπίζει στρεσογόνες καταστάσεις στη ζωή του και να δημιουργεί υγιείς σχέσεις. Το να γίνει κανείς συναισθηματικά εγγράμματος είναι μια δυναμική διαδικασία που απαιτεί φροντίδα και προσοχή καθ ‘όλη τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας.

Διδακτική Ενότητα  12

Τίτλος: Βιωματικά σεμινάρια- Εφαρμογή

Περιγραφή

H παρούσα διδακτική ενότητα ενέχει χαρακτήρα βιωματικής και πρακτικής εξάσκησης των θεματικών που αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες ενότητες. Αρχικά, θα παρουσιαστούν τρόποι, στρατηγικές και εργαλεία χρήσης ψυχομετρικών εργαλείων στη διδακτική πράξη ή ακόμη για προσωπική ανατροφοδότηση, πάντοτε με την επισήμανση ότι ένας εκπαιδευτικός δεν εξουσιοδοτείται να κάνει χρήση των εργαλείων σε καθολική εφαρμογή. Ωστόσο, οι μεταβλητές των εργαλείων μέτρησης είναι ένας βάσιμος οδηγός συμβουλευτικής καθοδήγησης για εκτίμηση και αξιοποίηση με έμμεσο τρόπο στη διδακτική πράξη.

Στη δεύτερη συνεδρία δίνονται οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για την υποστήριξη του mentoring από τον εκπαιδευτικό στο μαθητικό δυναμικό, με στόχο τη διαχείριση κρίσεων και ατομικών ζητημάτων που ανακύπτουν στο μαθησιακό πλαίσιο.

Στην ίδια λογική θα παρατεθούν τεχνικές και μέθοδοι ενεργητικής ακρόασης από τους επιμορφούμενους, μέσα από παραδείγματα και παρουσιάσεις προτεινόμενων τρόπων διαχείρισης. Τέλος, θα δοθεί η ευκαιρία στους επιμορφούμενους να προτείνουν λύσεις σε ανακύπτοντα ζητήματα της καθημερινότητάς τους, μέσα από «μελέτες περίπτωσης» και ατομικές ή και ομαδικές βιωματικές ασκήσεις.

Εγγραφή / Αναλυτική μέθοδος πληρωμής

Η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας:

Προσοχή η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει αποκλειστικά με δική σας χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Εάν χρησιμοποιήσετε κάρτα με διαφορετικά στοιχεία από τα δικά σας (κάρτα που ανήκει σε άλλον) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία στο 2251036580 και 2251036520 για να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή εναλλακτικά να στείλετε μέιλ στο ppy@aegean.gr, δηλώνοντας το.

Πληρωμή μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας

Βήμα 1ο

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=398

Οδηγίες:

Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω πεδία.

Στην επιλογή “συμμετοχή ως” επιλέγετε το ποσό που θα καταθέσετε.

Στο πεδίο “Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συμμετέχοντα” αναγράψτε το ΑΦΜ σας

Βήμα 2ο

  • Στο πεδίο 1 επιλέγετε τον τύπο παραστατικού που επιθυμείτε να λάβετε (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο)
  • Το πεδίο 2 ‘Τρόπος πληρωμής” επιλέγετε Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα
  • Το πεδίο “Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου” το αφήνετε κενό. Για να προχωρήσετε στην πληρωμή θα πρέπει να πατήσετε εγγραφή.
  • Στη συνέχεια πατήστε Proceed για να μεταφερθείτε στο e-commerce της Alpha Bank.

Συμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας σας και έπειτα πατήστε πληρωμή

Επισημάνσεις

Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή, οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή διδάκτρων.

Τα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. Σε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 1 έως 3 μήνες από την περάτωση των σπουδών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1.Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την υποβολή της αίτησης παραιτείστε από κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.

2. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα e-mail που είναι διαθέσιμα είναι τα ακόλουθα ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr και grammateiappy@aegean.gr

Για να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματά σας θα πρέπει απαραιτήτως στο θέμα να αναγράφονται τα εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και o μοναδικός αλγόριθμος επιμορφούμενου (πχ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ειδική Αγωγή, 1011003202009032021).Οποιοδήποτε e-mail χωρίς αυτό το θέμα θα αγνοείται.

3. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων,  την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές Πιστωτικές Μονάδες (Ecvet) και ο χρόνος αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών και οικονομικών ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 1 έως 3 μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

5. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της προκήρυξης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι κατ´ ουδένα τρόπο δεσμευτική για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

8. Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των κανόνων καλής συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί να αποκλείσει τον επιμορφούμενο από τα Προγράμματα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή οποιασδήποτε βεβαίωσης.

9. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το πρόγραμμα χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων.

10. Το Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιμορφούμενοι στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστημίου προστατεύεται από copyright και η με οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής του έχει νομικές κυρώσεις.

11. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να αναρτώνται υπό μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες ομάδες δικτύωσης. Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Τα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

12. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αδυναμία των επιμορφούμενων να κατανοούν τις μεθόδους διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να επηρεάσουν την ποιότητα των προγραμμάτων.  Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.

13. Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις των προγραμμάτων, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα Προγράμματα χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή βεβαίωσης.

14. Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας είναι πρόθυμα να επιλύσουν κάθε πρόβλημα, που φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, αρκεί:

α. Να μη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας.

β. Να απευθύνονται εγγράφως και με ακριβή τρόπο στη γραμματεία των Προγραμμάτων.