Teriade – Μουσείο – Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΕΔΙΒΙΜ

Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Μουσεία, μάθηση, εμπειρία/ Museums, learning, experience διάρκειας436ωρών.

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έναρξη μαθημάτων: 20/09/2020

Λήξη μαθημάτων: 20/09/2021

Δίδακτρα: 499 σε δύο δόσεις

Εγγραφές έως: 19/09/2020

Πληροφορίες:Psichologia.gr / Ppy.aegean.gr

Τηλέφωνα: 22510-36520, 22510-36580 (Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr, grammateiappy@aegean.gr

Σύνδεσμος Εγγραφής: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=397

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος

Η μουσειακή αγωγή, γνωστή και ως μουσειακή εκπαίδευση ή μουσειοπαιδαγωγική, είναι ένα πεδίο της επιστήμης της μουσειολογίας που έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο κατά τις πρόσφατες δεκαετίες. Πρόκειται στην ουσία για την  παιδαγωγική, της οποίας το πεδίο εφαρμογών εντοπίζεται στον ευρύτερο χώρο των μουσείων. Η μουσειακή αγωγή είναι ένα κατεξοχήν διεπιστημονικό πεδίο, όπου οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες εφαρμόζονται στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσα στο μουσείο, οι οποίες μπορεί να απευθύνονται στη σχολική ηλικία, αλλά και σε διάφορες ομάδες πληθυσμού (Νάκου, 2001).

Θέτοντας ως στόχο την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας στο χώρο του μουσείου, με την παράλληλη  αξιοποίηση των συλλογών του, οι επαγγελματίες του σύγχρονου μουσείου σχεδιάζουν εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης και προσέγγισης των συλλογών, που επιχειρούν να συνδυάσουν τη μάθηση με την ψυχαγωγία. Στους σχεδιασμούς και τις εφαρμογές που προτείνονται, άτομα και κοινωνικές ομάδες (ανεξάρτητα από προέλευση, ικανότητες, ηλικία και δεξιότητες) ενθαρρύνονται στην προσέγγιση, κατανόηση, ερμηνεία και δημιουργική αξιοποίηση του πολιτισμικού αποθέματος. 

Καταλήγοντας, θα λέγαμε ότι η μουσειακή αγωγή στοχεύει στην πολύπλευρη εξοικείωση με τα πολιτιστικά προϊόντα και την αξιοποίησή τους, στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, αλλά και στην απόκτηση συναισθηματικών, σωματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την καλλιέργεια της ιδιότητας του πολίτη. 

Το πρόγραμμα «Μουσεία, μάθηση, εμπειρία» απευθύνεται σε αποφοίτους Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Καλλιτεχνικών Σχολών  ΑΕΙ / ΤΕΙ που φιλοδοξούν να εργαστούν στο χώρο των μουσείων, σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους στο πεδίο της μουσειακής αγωγής και να σχεδιάσουν μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις για τους μαθητές τους, καθώς και σε κάθε επαγγελματία ή ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά με τις μεθόδους και τις εφαρμογές της μουσειοπαιδαγωγικής και τη σημασία τους για τον άνθρωπο.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

1.γνωρίζει τις θεωρίες της μουσειοπαιδαγωγικής στην ιστορική τους εξέλιξη.

2.γνωρίζει τις μεθόδους και τα μέσα υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τις διαφορετικές ομάδες κοινού, τις διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας.

3.προσεγγίζει τη διαδικασία της μουσειακής εμπειρίας και τη διαδικασία αξιολόγησης και έρευνας κοινού, τη χρησιμότητα της συνεργασίας της μουσειοπαιδαγωγικής με άλλες επιστήμες.

4.σκέφτεται δημιουργικά για τα μουσεία, με έμφαση στα μουσεία τέχνης και την επικοινωνία τους με το κοινό

5.σχεδιάζει επικοινωνιακές δράσεις για διαφορετικές ομάδες κοινού

6.αντιλαμβάνεται τον κοινωνικό ρόλο του μουσείου στην ενδυνάμωση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής

7.αντιλαμβάνεται τον πολιτικό ρόλο του μουσείου στην ενίσχυση της συμμετοχικότητας της κοινότητας και στην καλλιέργεια της ιδιότητας του πολίτη (πολιτειότητα)

Μέθοδος Διδασκαλίας

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δώδεκα (12 διδακτικές μηνιαίες ενότητες). Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και σύγχρονες συζητήσεις ανατροφοδότησης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων, που σημαίνει ότι οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η ανάρτηση του υλικού. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.

Διάρκεια (αρχή -τέλος)

Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 600 διδακτικές ώρες.

Έναρξη μαθημάτων: 20/09/2020

Λήξη μαθημάτων: 20/09/2021

Τρόπος αξιολόγησης

  • Συμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε μηνιαίας θεματικής ενότητας

Μοριοδοτήσεις

Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 600 ωρών πιστώνει 30 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet).

Τα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:

•  Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία.

•  Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου.

• Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση.

Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων.

Δίδακτρα

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 499 ευρώ συνολικά και καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

1η δόση 249,5 ευρώ: καταβάλλεται μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2020

2η δόση 249,5 ευρώ:καταβάλλεται μέχρι 19 Δεκεμβρίου 2020

(Η πληρωμή της πρώτης δόσης κατοχυρώνει και την εγγραφή σας)

*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιμορφούμενος/η δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική και ακαδημαϊκή υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήμιο.

Ενότητες Προγράμματος

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:

Διδακτική Ενότητα  1

Τίτλος: Εισαγωγή στη μουσειακή αγωγή

Περιγραφή

Στην εισαγωγική αυτή ενότητα του διαδικτυακού μαθήματος «Μουσείο, μάθηση, εμπειρία» επιχειρείται μια πρώτη εξοικείωση με το χώρο των μουσείων και τον εκπαιδευτικό-ψυχαγωγικό τους ρόλο. Μετά από μια σύντομη αναφορά στους όρους του πεδίου της μουσειακής αγωγής που θα μας απασχολήσουν, γίνεται μια ιστορική επισκόπηση στο θεσμό του μουσείου, ξεκινώντας από την ετυμολογία του όρου, δηλαδή τέμενος αφιερωμένο στη λατρεία των Μουσών, και σκιαγραφώντας διαδοχικά τη συλλεκτική δραστηριότητα κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή, τα δωμάτια αξιοπερίεργων αντικειμένων (cabinets de curiosités) της Αναγέννησης μέχρι τον εκδημοκρατισμό των συλλογών με τη δημιουργία των πρώτων δημόσιων μουσείων κατά τον 18ο αιώνα. Στη συνέχεια θα αναλυθεί ο ρόλος του μουσείου σήμερα μέσα από την εξέταση των θεωριών του αποκαλούμενου «συμμετοχικού μουσείου». Η ενότητα κλείνει με μια σύντομη επισκόπηση του πεδίου της μουσειοπαιδαγωγικής σε διεθνές επίπεδο αλλά και στη χώρα μας.

Διδακτική Ενότητα  2

Τίτλος: Η μουσειακή εμπειρία: Μάθηση και κοινό

Περιγραφή

Στην ενότητα αυτή που είναι αφιερωμένη στη μουσειακή εμπειρία θίγονται αρχικά οι βασικές θεωρίες μάθησης που επηρέασαν την εξέλιξη της μουσειακής αγωγής. Θα αναλυθεί το μοντέλο του κονστρουκτιβισμού που υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικό για τη διαμόρφωση της μάθησης στα μουσεία (George Hein), όπως και στη θεωρία των πολλαπλών ευφυιών του Howard Gardner, που καθόρισε το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάχθηκε ο εκπαιδευτικός ρόλος του μουσείου (Project Zero, Project MUSE, Harvard University). Θα διερευνηθούν οι όροι εμπειρία και ερμηνεία μέσα από τις πολλαπλές διαστάσεις που παίρνουν στις θεωρίες της σύγχρονης μουσειακής αγωγής, αλλά και ειδικότερα στα μουσεία τέχνης (Nicholas Serota), ενώ στη συνέχεια θα εξεταστεί το συμφραστικό μοντέλο μάθησης στα μουσεία των Falk και Dierking. Η ενότητα κλείνει με μια προσπάθεια διάκρισης των κατηγοριών κοινού των μουσείων, με βάση τις προτιμήσεις, αλλά και την ταυτότητά τους.

Διδακτική Ενότητα  3

Τίτλος: Μουσείο και σχολείο

Περιγραφή

Πώς συνδέεται το μουσείο με το σχολείο; Πώς θα γίνει η επίσκεψη στο μουσείο μια ευχάριστη και δημιουργική δραστηριότητα για μαθητές και εκπαιδευτικούς; Ποιες είναι οι στρατηγικές ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων; Ποιες οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στη μουσειοπαιδαγωγική; Πρόκειται για ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν στην ενότητα μουσείο-σχολείο.

Διδακτική Ενότητα  4

Τίτλος: Οι ενήλικες στα μουσεία

Περιγραφή

Η ενότητα αποσκοπεί στη διερεύνηση του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει το μουσείο τόσο ως χώρος υποστήριξης της δια βίου μάθησης όσο και ως χώρος συνάθροισης και κοινωνικοποίησης των ενηλίκων. Οι δυσκολίες που υπάρχουν για την ανάπτυξη αυτού του ρόλου μπορούν να μετουσιωθούν σε δυνατότητες καθιστώντας το μουσείο σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση και αναψυχή τους (edutainment).  Εκπαιδευτικές δράσεις απόλυτα προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες διαφορετικών ομάδων αποσκοπούν στο να μετατρέψουν το μουσείο σε πόλο έλξης και τόπο αναστοχασμού.

Διδακτική Ενότητα  5

Τίτλος: Μουσείο και οικογένειες

Περιγραφή

Οι οικογένειες είναι μια ιδιαίτερα δυναμική ομάδα κοινού στα μουσεία. Δραστηριότητες για οικογένειες, εργαστήρια, έντυπα περιήγησης, εκπαιδευτικοί σάκοι, είναι κάποιες από τις δράσεις που οργανώνουν τα μουσεία. Οι ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της ομάδας αυτής και οι μέθοδοι προσέγγισής τους είναι θέματα που θα μας απασχολήσουν στην ενότητα αυτή.

Διδακτική Ενότητα  6

Τίτλος: Μουσείο και συμπερίληψη

Περιγραφή

Η απάντηση ενός σύγχρονου μουσείου ακόμη και στην παραμικρή υποψία κοινωνικού αποκλεισμού είναι πρωτίστως η διασφάλιση της προσβασιμότητας σε όλους αλλά πάνω από όλα η υιοθέτηση της εκπαιδευτικής πολιτικής της συμπερίληψης των «άλλων» προκειμένου να αποτελέσει κινητήριο μοχλό ανάπτυξης της ενσυναίσθησης. Εκπαιδευτικές δράσεις υποστηριζόμενες από τη σύγχρονη τεχνολογία μπορούν να διασφαλίσουν την πλήρη συμμετοχή και ισότητα όλων στον χώρο του μουσείου. Το μουσείο μετατρέπεται σε χώρο αισθητικής απόλαυσης ανεξάρτητα από τον τρόπο που αυτή προσλαμβάνεται από τον καθένα.

Διδακτική Ενότητα  7

Τίτλος: Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στο μουσείο

Περιγραφή

Μία ανθρωπιστική προσέγγιση των δράσεων του μουσείου θα έχει ως απώτερο σκοπό όχι μόνο να γίνει σαφής η αποδοχή της διαφορετικότητας των άλλων αλλά η τελευταία να αποτελέσει και πεδίο μάθησης καθώς και αφορμή για στροφή σε κατευθύνσεις κοινωνικά πιο δίκαιες. Μέσα από σχετικές μουσειακές εκπαιδευτικές δράσεις η συνύπαρξη και η αλληλεπίδραση ανθρώπων με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο στον χώρο του μουσείου  μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για τη δημιουργία και σύσφιξη σχέσεων αυτών των ανθρώπων και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

Διδακτική Ενότητα  8

Τίτλος: Μουσείο και θέατρο

Περιγραφή

Στη συγκεκριμένη ενότητα, συνδυάζοντας τις μουσειακές με τις θεατρικές πρακτικές, διερευνάται η χρήση θεατρικών και δραματικών τεχνικών ως εργαλείων ερμηνείας του μουσειακού υλικού με στόχο τη μάθηση, τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη και την ψυχαγωγία των επισκεπτών του μουσείου, ενηλίκων, εφήβων και παιδιών. Τόσο το μουσείο όσο και το θέατρο συνδυάζουν την αφηγηματική, την αισθητική και την επικοινωνιακή λειτουργία και επιδιώκουν να μεταφέρουν τους επισκέπτες-θεατές σε διαφορετικά περιβάλλοντα, όπου η συμμετοχή τους είναι ενεργή. Στην ενότητα εξετάζεται θεωρητικά το πεδίο που τελευταία έχει επικρατήσει με τον ευρύτερο όρο Μουσειακό Θέατρο, δηλαδή, διερευνάται η χρήση του θεάτρου και θεατρικών τεχνικών ως μέσου διαμεσολάβησης της γνώσης και της κατανόησης στο πλαίσιο της μουσειακής εκπαίδευσης. Παράλληλα, προσεγγίζονται κριτικά διάφορες μορφές Μουσειακού Θεάτρου όπως είναι η Ερμηνεία σε πρώτο πρόσωπο, η Θεατρική παράσταση, η Ιστορική αναπαράσταση και τα Παιχνίδια ρόλων καθώς επίσης, σε πρακτικό επίπεδο, αναλύονται συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης και παραδείγματα μουσείων.

Διδακτική Ενότητα  9

Τίτλος: Μουσείο και ψηφιακές τεχνολογίες

Περιγραφή

Στόχος της ενότητας είναι να περιγράψει και να αναλύσει τους  πολυάριθμους τρόπους με τους οποίους οι ψηφιακές τεχνολογίες, που συχνά τις αποκαλούμε τεχνολογίες πληροφοριών, εντάσσονται στο οικοσύστημα του μουσείου και χρησιμεύουν για την αύξηση, την ενίσχυση και τη διάδοση της εμπειρίας του μουσείου με πολλούς τρόπους. Η χρήση των νέων τεχνολογιών καθιστά προσβάσιμες τις συλλογές, τις εκθέσεις και τις δράσεις του μουσείου πέρα από τα στενά όρια του φυσικού του χώρου.

Διδακτική Ενότητα  10

Τίτλος: Αξιολόγηση και έρευνα κοινού

Περιγραφή

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δράσεων στοχεύει στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους και στην επίτευξη των στόχων, οδηγώντας στη βελτίωση των δράσεων προς όφελος του κοινού. Στην ενότητα αυτή θα εξεταστούν τα στάδια της αξιολόγησης, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται και οι δυνατότητές τους. Επίσης, θα γίνει αναφορά στις έρευνες κοινού και στις δυνατότητες που προσφέρουν στα μουσεία να γνωρίσουν καλύτερα το κοινό τους και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους.

Διδακτική Ενότητα  11

Τίτλος: Εργαστηριακή ενότητα 1

Με αφορμή το Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη Tériade: σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος με έργα της συλλογής

Περιγραφή

Η εργαστηριακή αυτή ενότητα επιχειρεί να εφαρμόσει τις βασικές αρχές της μουσειακής αγωγής στη συλλογή που εκτίθεται σε ένα μοναδικό για τη χώρα μας μουσείο, το Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη-Tériade. Δωρεά του σπουδαίου εκδότη και κριτικού της τέχνης Στρατή Ελευθεριάδη-Tériade στην πόλη της Μυτιλήνης, το μουσείο περιλαμβάνει πρωτότυπα έργα σπουδαίων καλλιτεχνών του μοντερνισμού όπως ο Ανρί Ματίς, ο Πάμπλο Πικάσο, ο Μαρκ Σαγκάλ. Μετά τη γνωριμία με τη συλλογή, οι επιμορφούμενοι θα εξοικειωθούν με τα κυριότερα μοντέλα παρατήρησης έργων τέχνης, με βάση τα οποία θα μάθουν να θέτουν τις κατάλληλες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια των μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων που σχεδιάζουν, αλλά και τη μεθοδολογία σύμφωνα με την οποία αυτά οργανώνονται. Η ενότητα κλείνει με τις παρουσιάσεις των επί χάρτου μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων των επιμορφούμενων.

Διδακτική Ενότητα  12

Τίτλος: Εργαστηριακή ενότητα 2:

Με αφορμή το Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη Tériade: σχεδιάζοντας στον χώρο εκπαιδευτικές δράσεις

Περιγραφή

Στη δεύτερη αυτή εργαστηριακή ενότητα οι επιμορφούμενοι καλούνται να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές της μουσειακής αγωγής μέσα από την ανάπτυξη των έργων στο χώρο, φυσικό και ψηφιακό. Μετά από μία εισαγωγική ενότητα όπου προσεγγίζεται θεωρητικά η έννοια του χώρου και της μουσειογραφικής πορείας στη διαμόρφωση των μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων, οι επιμορφούμενοι παρουσιάζουν επί χάρτου τις δικές τους εκπαιδευτικές δράσεις (εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα) με έργα της συλλογής του Μουσείου Tériade  σε χώρους της επιλογής τους. Το δεύτερο μισό της εργαστηριακής ενότητας είναι αφιερωμένο στις ψηφιακές εκθέσεις και δράσεις. Μετά από μια ευρύτερη εισαγωγή για τη διάδραση ανάμεσα στον ψηφιακό κόσμο και την παρουσίαση της τέχνης, οι επιμορφούμενοι/ες μαθαίνουν τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Pinterest, στην οποία στη συνέχεια θα παρουσιάσουν τις δικές τους ψηφιακές εκθέσεις και δράσεις με αφορμή τα έργα του Μουσείου Tériade.

Εγγραφή / Αναλυτική μέθοδος πληρωμής

Η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας:

Προσοχή η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει αποκλειστικά με δική σας χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Εάν χρησιμοποιήσετε κάρτα με διαφορετικά στοιχεία από τα δικά σας (κάρτα που ανήκει σε άλλον) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία στο 2251036580 και 2251036520 για να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή εναλλακτικά να στείλετε μέιλ στο ppy@aegean.gr, δηλώνοντας το.

Πληρωμή μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας

Βήμα 1ο

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=397

Οδηγίες:

Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω πεδία.

Στην επιλογή “συμμετοχή ως” επιλέγετε το ποσό που θα καταθέσετε.

Στο πεδίο “Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συμμετέχοντα” αναγράψτε το ΑΦΜ σας

Βήμα 2ο

  • Στο πεδίο 1 επιλέγετε τον τύπο παραστατικού που επιθυμείτε να λάβετε (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο)
  • Το πεδίο 2 ‘Τρόπος πληρωμής” επιλέγετε Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα
  • Το πεδίο “Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου” το αφήνετε κενό. Για να προχωρήσετε στην πληρωμή θα πρέπει να πατήσετε εγγραφή.
  • Στη συνέχεια πατήστε Proceed για να μεταφερθείτε στο e-commerce της Alpha Bank.

Συμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας σας και έπειτα πατήστε πληρωμή

Επισημάνσεις

Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή, οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή διδάκτρων.

Τα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. Σε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 1 έως 3 μήνες από την περάτωση των σπουδών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1.Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την υποβολή της αίτησης παραιτείστε από κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.

2. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα e-mail που είναι διαθέσιμα είναι τα ακόλουθα ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr και grammateiappy@aegean.gr

Για να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματά σας θα πρέπει απαραιτήτως στο θέμα να αναγράφονται τα εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και o μοναδικός αλγόριθμος επιμορφούμενου (πχ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ειδική Αγωγή, 1011003202009032021).Οποιοδήποτε e-mail χωρίς αυτό το θέμα θα αγνοείται.

3. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων,  την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές Πιστωτικές Μονάδες (Ecvet) και ο χρόνος αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών και οικονομικών ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 1 έως 3 μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

5. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της προκήρυξης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι κατ´ ουδένα τρόπο δεσμευτική για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

8. Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των κανόνων καλής συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί να αποκλείσει τον επιμορφούμενο από τα Προγράμματα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή οποιασδήποτε βεβαίωσης.

9. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το πρόγραμμα χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων.

10. Το Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιμορφούμενοι στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστημίου προστατεύεται από copyright και η με οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής του έχει νομικές κυρώσεις.

11. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να αναρτώνται υπό μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες ομάδες δικτύωσης. Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Τα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

12. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αδυναμία των επιμορφούμενων να κατανοούν τις μεθόδους διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να επηρεάσουν την ποιότητα των προγραμμάτων.  Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.

13. Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις των προγραμμάτων, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα Προγράμματα χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή βεβαίωσης.

14. Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας είναι πρόθυμα να επιλύσουν κάθε πρόβλημα, που φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, αρκεί:

α. Να μη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας.

β. Να απευθύνονται εγγράφως και με ακριβή τρόπο στη γραμματεία των Προγραμμάτων.