Πως μπορεί να με βοηθήσει ο Life Coach; - Therapia

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΕΔΙΒΙΜ

Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Εισαγωγή στη Συμβουλευτική και την προπονητική ζωής/ Introduction to counseling and life coaching», διάρκειας600ωρών.

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έναρξη μαθημάτων: 20/09/2020

Λήξη μαθημάτων: 20/09/2021

Δίδακτρα: 499 σε δύο δόσεις

Εγγραφές έως: 19/09/2020

Πληροφορίες:Psichologia.gr / Ppy.aegean.gr

Τηλέφωνα: 22510-36520, 22510-36580 (Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr, grammateiappy@aegean.gr

Σύνδεσμος Εγγραφής:

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=409

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος

Η συμβουλευτική διαβίωσης όπως είναι ο ελληνικός σύγχρονος όρος, αποτελεί μορφή προσωπικής ή επαγγελματικής ανάπτυξης, στην οποία ένα άτομο που ονομάζεται coach παρέχει υποστήριξη, εμψύχωση και τεχνογνωσία προς άλλα άτομα με σκοπό την επίτευξη ενός συγκεκριμένου προσωπικού ή επαγγελματικού στόχου ή μιας προσδοκίας.

Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εξειδικευμένες και καινοτόμες γνώσεις, που υποστηρίζονται πλέον από την σύγχρονη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και που έχουν εφαρμογές στην προσωπική, συνεργατική, επαγγελματική, οικονομική, οικογενειακή, ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη, ισορροπία και ευεξία του ατόμου. Επιπλέον, σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει τη δυνατότητα, μέσα από σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας και επικοινωνιακής ανατροφοδότησης, στους εκπαιδευομένους να κατανοήσουν, να εμβαθύνουν και να αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες, τη μεθοδολογία και τις εφαρμογές του coaching, βάσει των διεθνών οργανισμών και προτύπων.

Συνδυάζει ισορροπημένα την επιστημονική γνώση με την πρακτική προσέγγιση. Οι θεματικές ενότητες είναι διαρθρωμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρουν τις απαραίτητες δεξιότητες, τα τεχνικά εργαλεία και τα μοντέλα για τη διαμόρφωση Επαγγελματιών Προπονητών (Coaches).

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να:

• γνωρίζουν εις βάθος τις επιστημονικές και θεωρητικές βάσεις, τη φιλοσοφία και τη στοχοθεσία του Coaching

•γνωρίζουν το συνδυασμό μοντέλων και τεχνικών ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να επιλέξουν ή να αναπτύξουν τις πιο κατάλληλες και αποδοτικές γι’ αυτούς και για τους άλλους.

•κατανοούν πλήρως την ηθική και τη δεοντολογία που διέπει τις πρακτικές του Coaching και της Συμβουλευτικής

•εφαρμόζουν δεξιότητες όπως (ενδεικτικά): Η τέχνη του αναστοχασμού, Συναισθηματική νοημοσύνη, Δέσμευση & Ροή, Προσήλωση στο τώρα με περίσκεψη (mindfulness) & παρουσία στο τώρα, Μαιευτική και Διαλεκτική (η τέχνη των ερωτήσεων), Χτίσιμο ανθεκτικότητας & πειθαρχίας προς τον εαυτό, Ανατροφοδότηση (Feedback) & Ανατροφοδότηση υπέρ των Λύσεων (Feedforward), Αυτεπάρκεια (self-efficacy) & πίστη στον εαυτό (self-belief), Θεωρία λήψης αποφάσεων

•συνεργάζονται με τον πελάτη τους για να θέτουν σαφείς στόχους και να τους υλοποιούν

Μέθοδος Διδασκαλίας

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δώδεκα (12 διδακτικές μηνιαίες ενότητες). Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και σύγχρονες συζητήσεις ανατροφοδότησης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων, που σημαίνει ότι οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η ανάρτηση του υλικού. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.

Διάρκεια (αρχή -τέλος)

Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 600 διδακτικές ώρες.

Έναρξη μαθημάτων: 20/09/2020

Λήξη μαθημάτων: 20/09/2021

Τρόπος αξιολόγησης

  • Τεστ με ερωτήσεις  πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε μηνιαίας θεματικής ενότητας

Μοριοδοτήσεις

Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 600 ωρών πιστώνει 30 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet).

Τα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:

•  Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία.

•  Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου.

• Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση.

Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων.

Δίδακτρα

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 499 ευρώ συνολικά και καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

1η δόση 249,5 ευρώ: καταβάλλεται μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2020

2η δόση 249,5 ευρώ:καταβάλλεται μέχρι 19 Δεκεμβρίου 2020

(Η πληρωμή της πρώτης δόσης κατοχυρώνει και την εγγραφή σας)

*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιμορφούμενος/η δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική και ακαδημαϊκή υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήμιο.

Ενότητες Προγράμματος

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:

Διδακτική Ενότητα  1

Τίτλος: Ορισμός και αναγκαιότητα της συμβουλευτικής

Περιγραφή

Η συμβουλευτική αποτελείται από μια σαφώς οργανωμένη και επιτρεπτική σχέση, που επιτρέπει στον πελάτη να αποκτήσει αυτογνωσία σε βαθμό, που να μπορεί να κάνει θετικά βήματα προς την κατεύθυνση, που του έχει υποδείξει ο νέος του προσανατολισμός. Η συμβουλευτική συνίσταται σε μια σειρά άμεσων επαφών με το άτομο, που αποσκοπούν στο να του προσφέρουν βοήθεια ώστε να αλλάξει τις στάσεις και τη συμπεριφορά του. Η συμβουλευτική των οικογενειών με παιδιά με ειδικές ανάγκες και ιδιαίτερες ευαισθησίες αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι της συμβουλευτικής, που μόνο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναπτύσσεται. Οι παραδοσιακές μέθοδοι ανατροφής, ανάλογα με το πολιτισμικό πλαίσιο, δεν δίνουν απαντήσεις στα ιδιαίτερα προβλήματα, που προκαλεί η αναπηρία. Η ανάγκη της οικογένειας για καθοδήγηση, υποστήριξη και συμβουλευτική είναι, συνήθως, μακροχρόνια. Η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της διαταραχής, η αποδοχή των δυσκολιών και η προσαρμογή δεν είναι εύκολη διαδικασία. Οι γονείς χρειάζονται χρόνο και υποστήριξη προκειμένου να αποδεχθούν τα προβλήματα και να αναθεωρήσουν τις προσδοκίες για το μέλλον του παιδιού και της οικογένειας. Η συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών με τους γονείς συνιστά έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχή έκβαση ενός προγράμματος παρέμβασης. Οι στάσεις των ειδικών και οι επιθυμίες των γονέων δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήνουν περιθώρια για ανταγωνιστικές σχέσεις.

Οι παράγοντες που θεωρούνται ουσιαστικοί για μια θετική σχέση με τους γονείς, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας σειράς ερευνών είναι: Ενίσχυση της επάρκειας των γονιών, Δημιουργία ενός οικογενειακού περιβάλλοντος που συμβάλλει στην ανάπτυξη του παιδιού, Ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας μεταξύ γονέων – παιδιών, Συμβουλευτική γονέων για τις προοπτικές της εξέλιξης του παιδιού, Αντιμετώπιση της προσωπικής και οικογενειακής δυναμικής,  Δημιουργία ενός πλαισίου διαλόγου μεταξύ γονιών και επαγγελματιών για τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης και Δημιουργία κοινωνικών σχέσεων.

Διδακτική Ενότητα  2

Τίτλος: Οικογενειακή Συμβουλευτική

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι την έννοια της οικογενειακής συμβουλευτικής, ποιό είναι το αντικείμενο της, πότε είναι απαραίτητη και πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Η οικογένεια ως ένα δυναμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ενεργούν, διαμορφώνονται και εξελίσσονται τα άτομα που την απαρτίζουν, αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο παρέμβασης για τροποποίηση συμπεριφορών, επίτευξη συναισθηματικής ευεξίας και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το μάθημα περιλαμβάνει αρχικά μια περιγραφή των μορφών οικογένειας, της δομής της λειτουργίας και της εξέλιξής της.  Μελετάται η οικογένεια ως ένα «σύστημα» μέσα στο οποίο αναπτύσσονται δυναμικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις, που καθορίζουν τόσο την πορεία της ως «όλον» όσο και την πορεία των μελών, που την απαρτίζουν ξεχωριστά. Γίνεται προσδιορισμός και περιγραφή των προβλημάτων που αναπτύσσονται σε μια οικογένεια (μεταξύ του ζευγαριού, μεταξύ γονέων και παιδιών, της οικογένειας σε σχέση με ευρύτερα πλαίσια) και της σημασίας τους, μέσα από παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται  επιμέρους προσεγγίσεις και τεχνικές της οικογενειακής συμβουλευτικής, η δυνατότητα συνδυαστικής εφαρμογής τους και με άλλες θεωρητικές κατευθύνσεις και επισημαίνεται η χρησιμότητα μιας ολιστικής παρέμβασης. Η δομή της αρχικής συνέντευξης και ο σχεδιασμός της πορείας και των βημάτων της συμβουλευτικής υποστήριξης, που στοχεύει στη διαχείριση κρίσεων σε ζευγάρια/οικογένειες, αποτελούν μέρος των γνώσεων που θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος.

Διδακτική Ενότητα  3

Τίτλος: Ομαδική Συμβουλευτική και οι τεχνικές της

Περιγραφή

Η Συμβουλευτική, έχει στόχο να προσφέρει στο άτομο ευκαιρίες, προκειμένου να αναπτύξει τις δυνατότητές του για να ζήσει µε έναν τρόπο πιο ικανοποιητικό για το ίδιο. Σημαντικό πεδίο εφαρμογής της Συμβουλευτικής αποτελεί η επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπου που σχετίζεται με την αυτογνωσία και τη λήψη απόφασης για την επιλογή επαγγέλματος. Ωστόσο, ο όρος Συμβουλευτική σχέση συμπεριλαμβάνει εργασία όχι μόνο µε µεµονωµένα άτομα, αλλά και με ζευγάρια ή ομάδεςατόμων. Οι στόχοι, λοιπόν, της συμβουλευτικής διαφέρουν σύμφωνα µε τις ανάγκες των ατόμων. Σε κάθε περίπτωση, ο/η σύμβουλος πρέπει να χρησιμοποιεί γλώσσα κατανοητή και συγκεκριμένες τεχνικές, ώστε η επικοινωνία με τον/την συμβουλευόμενο/η να είναι καθαρή. Υπάρχει ένα πλήθος τεχνικών, που ο σύμβουλος μπορεί να χρησιμοποιήσει για να διευκολύνει το έργο του. Χρειάζεται να τις γνωρίζει όλες για να μπορεί να διαλέξει την κατάλληλη ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Η ομαδική συμβουλευτική, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται πολύ συχνά και μάλιστα ως στάση και θεωρητική τάση στην σύγχρονη ψυχοθεραπευτική πρακτική (ανάλυση ομάδων). Εδώ υπεισέρχονται έννοιες, όπως είναι η δυναμική ομάδων και ο συντονιστής της ομάδας. Η λειτουργία της ομάδας αφορά στον τρόπο που η ομάδα αναπτύσσεται και επιλύει θέματα που προκύπτουν. Η ομαδική συμβουλευτική, λοιπόν, στοχεύει στο να βοηθήσει κάθε μέλος της ομάδας ξεχωριστά να κατανοήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις σχέσεις του με το κάθε ένα από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, εφόσον μια τέτοια συνειδητοποίηση του παρέχει πληροφορίες για τους τρόπους συσχέτισής του με τους άλλους στην πραγματική του ζωή. Η Ομαδική Συμβουλευτική Παρέμβαση βασίζεται στο σκεπτικό ότι υπάρχουν κοινά θέματα σε ό,τι αφορά στον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας και τις επαγγελματικές επιλογές, τα οποία μπορούν να συζητηθούν σε ομάδες κατά τρόπο προγραμματισμένο και συστηματικό, με στόχο την επίτευξη καλύτερων συνθηκών διαβίωσης των ατόμων.

Διδακτική Ενότητα  4

Τίτλος: Επαγγελματική Συμβουλευτική και Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Περιγραφή

Η Επαγγελματική Συμβουλευτική είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του επαγγέλματος της συμβουλευτικής. Ο Προσανατολισμός εμφανίστηκε και καλλιεργήθηκε ως μια οργανωμένη σκέψη στο τέλος του προηγούμενου αιώνα και η εφαρμογή του υλοποιήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Στην εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκαν αρχικά και οι όροι: «Επαγγελματική καθοδήγηση, Οδηγητική, Επαγγελματική Εξερεύνηση και Επαγγελματικός Προσανατολισμός». Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται όροι, όπως: «Επαγγελματική Συμβουλευτική, Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, Αγωγή Σταδιοδρομίας, Επαγγελματική Διαπαιδαγώγηση, κλπ. Η Συμβουλευτική με τον Προσανατολισμό είναι ένας ενιαίος θεσμός, που περιλαμβάνει διαδικασίες και μέτρα που στοχεύουν στο να βοηθήσουν το άτομο, αφού γνωρίσει τον εαυτό του και το περιβάλλον του, να επιτύχει επιλογές τέτοιες, που θα εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή εξέλιξη και αξιοποίηση του εαυτού του,  αλλά και για το γενικό καλό της κοινωνίας. Η διαδικασία της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής πραγματοποιείται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελεί πεδίο εφαρμογής πολλών επιστημών (Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής, Οικονομίας, Κοινωνιολογίας, κ.ά.), καθεμιά από τις οποίες τον προσεγγίζει από άλλη οπτική γωνία και δίνει έμφαση σε διαφορετικές διαστάσεις του (ψυχολογικές, παιδαγωγικές, οικονομικές, κοινωνικές, κ.ά.). Με λίγα λόγια ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός στοχεύει στην πλήρη ένταξη του ατόμου, με έναν παραγωγικό ρόλο στη κοινωνία,  μέσω της διερεύνησης, της ενημέρωσης και της προετοιμασίας που διαθέτει. Ο ρόλος αυτός καλείται να συμπίπτει με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του κάθε ατόμου και ασφαλώς να επιλέγεται από τον ίδιο. Η αυτογνωσία του ατόμου είναι αυτή που θα τον βοηθήσει στην επιλογή του επαγγέλματος. Έτσι, θα είναι σε θέση να απαντάει σε ερωτήσεις του τύπου, ποια είναι τα ενδιαφέροντα του κ.ά.

 Για τους λόγους αυτούς χρησιμοποιούνται τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και δυνατότητες, την προσωπικότητα, την επαγγελματική ανάπτυξη, τις επαγγελματικές πεποιθήσεις και την επαγγελματική κατάσταση του ατόμου. Οι απαντήσεις του, θα πρέπει να δίνονται μετά την πλήρη ανάλυση του εαυτού του. Όπως και να έχει όμως, αποκλειστική ευθύνη των επιλογών του έχει το ίδιο το άτομο.

Διδακτική Ενότητα  5

Τίτλος: Συμβουλευτική σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες

Περιγραφή

Οι συμβουλευτικές παρεμβάσεις, ανεξάρτητα από το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο βασίζεται η καθεμία, έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, που εντοπίζονται σε όλες. Υπάρχουν όμως και διαφορές μεταξύ τους, κάποιες από τις οποίες σχετίζονται με την πληθυσμιακή ομάδα στην οποία απευθύνονται. Η συμβουλευτική που αφορά σε Ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ), έχει κάποιους ειδικούς προσδιοριστές, που τη διακρίνουν από τις υπόλοιπες μορφές συμβουλευτικής.

Στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες εντάσσονται, μεταξύ άλλων, πάσχοντες από σοβαρές σωματικές ή ψυχικές ασθένειες, θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες, πρόσφυγες, μετανάστες, πληγέντες από φυσικές καταστροφές, άστεγοι, μακροχρόνια άνεργοι, αποφυλακισμένοι, χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, ανήλικοι παραβάτες, οικογένειες σε κρίση, κακοποιημένες γυναίκες, θύματα βίας, θύματα εμπορίας (trafficking) κ.α. Στις μέρες μας όλο και περισσότερο δίνεται έμφαση σε δράσεις και παρεμβάσεις καταγραφής των αναγκών και σχεδιασμού υποστήριξης αυτών των ομάδων.

Ποιά είναι όμως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Συμβουλευτικής σε ΕΚΟ; Ποιος μπορεί να είναι ο στόχος των παρεμβάσεων που θα εφαρμοστούν; Τι επιπλέον δεξιότητες και προσόντα οφείλει να έχει ένας σύμβουλος για να παρέχει υποστήριξη σε αυτές τις ομάδες; Ποιό είναι το κατάλληλο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθούν οι όποιες δράσεις υποστήριξης τους; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα απαντηθούν κατά τη διάρκεια του παρόντος μαθήματος σε μια προσπάθεια να αποκτηθούν βασικές γνώσεις της συγκεκριμένης μορφής συμβουλευτικής.

Διδακτική Ενότητα  6

Τίτλος: Αρχές δεοντολογίας της Συμβουλευτικής παρέμβασης

Περιγραφή

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής, η Συμβουλευτική έχει στόχο να προσφέρει στο άτομο τις ευκαιρίες προκειμένου να αναπτύξει τις δυνατότητές του για να ζήσει με ένα τρόπο πιο ικανοποιητικό για τον ίδιο. Όσον αφορά σε θέματα δεοντολογίας, ο σκοπός της συμβουλευτικής διεργασίας είναι να διευκολύνει και να υποστηρίξει την προσπάθεια του ατόμου σεβόμενος τις προσωπικές αξίες, τα προσόντα του, καθώς και τις ικανότητές του να προσδιορίζει τους ατομικούς στόχους. Υπό το πρίσμα αυτό ο ίδιος ο κώδικας δεοντολογίας αποτελεί ένα κωδικοποιημένο σύνολο αξιακών αρχών, οι οποίες έχουν εφαρμογή σε ένα συγκεκριμένο υποσύνολο ανθρώπων, όπως είναι οι ιατροί αλλά και οι ψυχολόγοι, οι σύμβουλοι και, εν γένει, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται μια δομή στα πλαίσια της οποίας μπορούν οι επαγγελματίες του χώρου να αισθανθούν ασφάλεια και υποστήριξη και να διακρίνουν, τι είναι αποδεκτό και τι όχι.

Στην παρούσα ενότητα θα εξεταστεί η χρησιμότητα της δεοντολογίας και η ανάγκη εφαρμογής της στη συμβουλευτική, προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο ο συμβουλευόμενος (και η συμβουλευτική σχέση) όσο και ο σύμβουλος. Θα διερευνηθούν επίσης σύγχρονες πρακτικές άσκησης του επαγγέλματος του συμβούλου σύμφωνα με διεθνείς θεσμούς, όπως ισχύουν τα τελευταία έτη.

Διδακτική Ενότητα  7

Τίτλος: Εισαγωγή στο Coaching και την προπονητική ζωής

Περιγραφή

Ο σκοπός της Θεματικής  ενότητας είναι να αναδείξει τη σημασία της έννοιας του Coaching και να αποσαφηνιστούν οι έννοιες μεταξύ συγγενών πεδίων πρακτικής (π.χ. συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία, εκπαίδευση). Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο  να αποσαφηνιστεί τι είναι  Mentoring για να κατανοηθεί η σχέση του με το Coaching  και να διευκρινιστούν τυχόν  παρανοήσεις.

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι επικρατέστεροι ορισμοί του Coaching,  παρουσιάζεται η  ιστορία του, τα είδη του και η εξέλιξη του σε διεθνές επίπεδο.  Παράλληλα αναλύεται η  σημασία των αξιών, των πεποιθήσεων και της στοχοθέτησης στο  Coaching.Επιπλέον παρουσιάζεται ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα του Coaching (Grow Model) και δίνεται έμφαση στο ποιος  είναι ο ρόλος του Coach σε μια συνάντηση Coaching και ποιες  δεξιότητες χρειάζεται να έχει κατά τη διάρκεια αυτής.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του Coaching είναι πάντα η αλλαγή με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης του Coachee, η συγκεκριμένη ενότητα αναφέρεται στη διαδικασία της αλλαγής και στον τρόπο επίτευξής της,   σύμφωνα με επιστημονικά μοντέλα και θεωρίες.

Επιπροσθέτως παρουσιάζεται η   μεθοδολογία   για τη βελτίωση της   αυτογνωσίας, τόσο του Coach όσο και του Coachee. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται επιστημονικές θεωρίες που έχουν σχέση με την παρακίνηση του ανθρώπου (Πυραμίδα Maslow), τη διαδικασία αλλαγής (μοντέλο Prochaska & Diclemente) και την αυτοεπίγνωση του ατόμου (Johari Window).

Στο τέλος της ενότητας παρουσιάζονται οι βασικές ψυχολογικές προσεγγίσεις, από τις οποίες το Coaching αντλεί επιστημονικό υπόβαθρο και τεχνικές.

Διδακτική Ενότητα  8

Τίτλος: Μοντέλα Coaching

Περιγραφή

Το Coaching σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό του International Coaching Federation (Διεθνούς Ομοσπονδίας Coaching), είναι «η συνεργασία με τον πελάτη σε μια δημιουργική διαδικασία, που προκαλεί τη σκέψη και τον εμπνέει να μεγιστοποιήσει το προσωπικό και επαγγελματικό του δυναμικό».

Στα πλαίσια αυτής της δημιουργικής διεργασίας ο Coach (προπονητής) ενθαρρύνει τον πελάτη να εστιάσει το ενδιαφέρον του στο παρόν και στο μέλλον και να θέσει βήματα που θα τον φέρουν πιο κοντά στη επίτευξη των στόχων του και των ονείρων του. Αντί να εστιάσουμε στο πρόβλημα, εστιάζουμε στην επίλυσή του. Ο πελάτης δεν ασχολείται με το γιατί, δεν μπορεί να δει το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο, αλλά, αποσαφηνίζει μέσω των κατευθυντήριων ερωτήσεων του Coach, τι χρειάζεται να συμβεί στη ζωή του, ώστε να θεωρήσει ότι το ποτήρι είναι ήδη γεμάτο! Μόλις αντιληφθεί την εικόνα αυτή και την εκφράσει ως ένα ρεαλιστικό στόχο, ενεργοποιείται από τα θετικά συναισθήματα που βιώνει και προσδιορίζει με την βοήθεια του Coach, εκείνα τα βήματα που χρειάζονται για να πετύχει αυτό τον στόχο. Ουσιαστικά, ενθαρρύνεται να αναλάβει δράση, να αλλάξει συμπεριφορές και δεδομένα και να πιστέψει σε αυτές τις αλλαγές που επιφέρει στη ζωή του.

Στα πλαίσια αυτά θα αναπτυχθούν μοντέλα coaching όπως π.χ. το γνωστό μοντέλο GROW. Η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων:  Goal, Current Reality, Options (or Obstacles), Will (or Way Forward, Wrap up), που καθορίζουν και τα 4 στάδια του μοντέλου. Αναλυτικά:

•Goal – Στόχος

•Current Reality – Η τρέχουσα πραγματικότητα

•Options (or Obstacles) – Οι επιλογές (ή τα εμπόδια)

•Will (or Way Forward, Wrap up) (Τι θα κάνω για να πετύχω τον στόχο)

Άλλα μοντέλα – προσεγγίσεις που θα εξεταστούν είναι οι: ΑCE (Action, Choice +Change, Exploration) και το ACTO.

Διδακτική Ενότητα  9

Τίτλος: O Coach και τα προσόντα του – Εργαλεία & Μέθοδοι

Περιγραφή

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και ικανότητες ενός αποτελεσματικού προπονητή ζωής καθώς και οι μέθοδοι και τα εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιεί.

Διδακτική Ενότητα  10

Τίτλος:Coaching και Μentoring

Περιγραφή

Στην καθημερινή μας ζωή ακούμε συνεχώς τους όρους coaching και mentoring, χρησιμοποιώντας τους συχνά σαν έννοιες με ταυτόσημη σημασία. Είναι όμως αυτοί οι δύο όροι ταυτόσημοι; Αναντίρρητα, υπάρχει μια σχετική συνάφεια μεταξύ αυτών των δύο όρων και συχνά οι σημασίες τους στη καθημερινότητά μας αλληλοδιαπλέκονται. Παρόλα αυτά, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχουν ποιοτικές διαφορές μεταξύ τους, οι οποίες και καθιστούν τις έννοιες αυτές αυτοτελείς. Τόσο το coaching, όσο και το mentoring είναι διαδικασίες που επιτρέπουν σε μεμονωμένα άτομα ή εταιρικούς πελάτες να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες και προοπτικές τους. 

H έννοια του coaching είναι ένας σχετικά καινούριος όρος για τα Ελληνικά δεδομένα, ο οποίος ξεκίνησε στην Αμερική και κέρδισε πολύ γρήγορα έδαφος. Ορίζεται πολύ απλά ως «η τέχνη του να διευκολύνεις την απόδοση στη μάθηση και την ανάπτυξη ενός άλλου ατόμου». Πιο συγκεκριμένα, η προπόνηση είναι μια μορφή ανάπτυξης στην οποία ένα άτομο, που ονομάζεται προπονητής, υποστηρίζει ένα μαθητή-πελάτη για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου προσωπικού ή επαγγελματικού στόχου, παρέχοντας κατάρτιση, συμβουλές και καθοδήγηση.

H έννοια του mentoring προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη “μέντορας”, η οποία σήμαινε δάσκαλος, καθοδηγητής. Ο Μέντορας ήταν ταυτόχρονα πρότυπο, καθοδηγητής και προστάτης. Από την άλλη πλευρά, το mentoring είναι πιο αφηρημένη έννοια. Είναι μια εμπειρική σχέση, που χτίζεται μέσω της ενδυνάμωσης, που δίνει ένα άτομο σε ένα άλλο με την ανταλλαγή της σοφίας του και των γνώσεών του. 

Διδακτική Ενότητα  11

Τίτλος: Coaching και Θετική Ψυχολογία

Περιγραφή

Η ενότητα «Coaching και Θετική Ψυχολογία» έχει ως βασικό σκοπό να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες, τις βασικές εισαγωγικές έννοιες και τα χαρακτηριστικά της Θετικής Ψυχολογίας, πως ορίζεται η επιστήμη Θετική Ψυχολογία, ποιες είναι οι ρίζες της, ποιες οι αρχές της και ποια τα πιστεύω της. Από που επηρεάστηκε η Θετική Ψυχολογία, με τι ασχολείται, ποια η προσέγγισή της και τι ακριβώς ως επιστήμη ερευνά. Επίσης θα εξετάσουμε ποια τα οφέλη της Θετικής Ψυχολογίας, πως συνδέεται το Coaching με τη Θετική Ψυχολογία, τι ακριβώς προσφέρει η Θετική Ψυχολογία και τι προσφέρει το Coaching. Θα μάθουμε που και πως εφαρμόζεται η Θετική Ψυχολογία, πως σχετίζεται με τα θετικά αλλά και με τα αρνητικά συναισθήματα, θα εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών και των μεθόδων των θεραπευτικών της παρεμβάσεων, σε ένα επιστημονικό πλαίσιο, στα διάφορα πεδία, όπως στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην ψυχική αλλά και στη σωματική υγεία. Ακόμα θα εξετάσουμε και θα κατανοήσουμε ποιες είναι οι διαφορές της Θετικής Ψυχολογίας σε σχέση με τους κλάδους της Ψυχανάλυσης και της Συμβουλευτικής. Επιπρόσθετα θα αναφερθούν και θα αναλυθούν διάφορες ασκήσεις της Θετικής Ψυχολογίας, έτσι, ώστε, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, να μπορούν να τις εφαρμόζουν πρώτα στον ίδιο τους τον εαυτό και στη συνέχεια και στους μελλοντικούς τους πελάτες ως Coaches.

Διδακτική Ενότητα  12

Τίτλος: Coaching και Μanagement

Περιγραφή

Το management coaching (συμβουλευτική καθοδήγηση Επιχειρήσεων), είναι ο σύγχρονος τρόπος με τον οποίο επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, απελευθερώνουν το πλήρες δυναμικό τους, αναπτύσσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, καλλιεργούν τις δεξιότητες των στελεχών τους, έτσι ώστε να πετύχουν καλύτερη απόδοση, να προοδεύσουν και να ξεχωρίσουν στον τομέα τους.

Στο management coaching, η επιτυχία είναι συνολική: αφενός μεν –σε μακρο επίπεδο- θα πρέπει να αναλυθούν και να βελτιστοποιηθούν στρατηγικές, δομές, συστήματα, πολιτικές και διαδικασίες και αφετέρου –σ’ ένα επίπεδο βαθύτερης ανάλυσης- σκέψεις, πεποιθήσεις, κουλτούρα, συναισθήματα, συνήθειες και πρακτικές των ανθρώπων της επιχείρησης, θα πρέπει να μπουν στο μικροσκόπιο και να αλλάξουν, όπου αυτό χρειάζεται. Για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι οι επιχειρήσεις ανοιχτές σε νέες ιδέες και καινούρια μοντέλα επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Επιπρόσθετα, στηρίζεται στο γεγονός ότι, αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία ως Στελέχη, σ’ ό,τι αφορά στον τρόπο που σκεφτόμαστε και στο πως λειτουργούμε στις καταστάσεις (με τους πελάτες μας, τους συναδέλφους, τους προϊσταμένους, τους υφισταμένους μας), λίγα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Έτσι λοιπόν, στο management coaching συνδυάζονται γνώσεις, τεχνικές και μεθοδολογίες από τους επιστημονικούς κλάδους της διοίκησης επιχειρήσεων, της ηγεσίας, του marketing, σε συνδυασμό με το Coaching, για να μπορέσει μια επιχείρηση να έχει καλύτερα αποτελέσματα. 

Εγγραφή / Αναλυτική μέθοδος πληρωμής

Η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας:

Προσοχή η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει αποκλειστικά με δική σας χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Εάν χρησιμοποιήσετε κάρτα με διαφορετικά στοιχεία από τα δικά σας (κάρτα που ανήκει σε άλλον) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία στο 2251036580 και 2251036520 για να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή εναλλακτικά να στείλετε μέιλ στο ppy@aegean.gr, δηλώνοντας το.

Πληρωμή μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας

Βήμα 1ο

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=409

Οδηγίες:

Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω πεδία.

Στην επιλογή “συμμετοχή ως” επιλέγετε το ποσό που θα καταθέσετε.

Στο πεδίο “Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συμμετέχοντα” αναγράψτε το ΑΦΜ σας

Βήμα 2ο

  • Στο πεδίο 1 επιλέγετε τον τύπο παραστατικού που επιθυμείτε να λάβετε (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο)
  • Το πεδίο 2 ‘Τρόπος πληρωμής” επιλέγετε Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα
  • Το πεδίο “Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου” το αφήνετε κενό. Για να προχωρήσετε στην πληρωμή θα πρέπει να πατήσετε εγγραφή.
  • Στη συνέχεια πατήστε Proceed για να μεταφερθείτε στο e-commerce της Alpha Bank.

Συμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας σας και έπειτα πατήστε πληρωμή

Επισημάνσεις

Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή, οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή διδάκτρων.

Τα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. Σε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 1 έως 3 μήνες από την περάτωση των σπουδών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1.Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την υποβολή της αίτησης παραιτείστε από κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.

2. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα e-mail που είναι διαθέσιμα είναι τα ακόλουθα ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr και grammateiappy@aegean.gr

Για να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματά σας θα πρέπει απαραιτήτως στο θέμα να αναγράφονται τα εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και o μοναδικός αλγόριθμος επιμορφούμενου (πχ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ειδική Αγωγή, 1011003202009032021).Οποιοδήποτε e-mail χωρίς αυτό το θέμα θα αγνοείται.

3. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων,  την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές Πιστωτικές Μονάδες (Ecvet) και ο χρόνος αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών και οικονομικών ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 1 έως 3 μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

5. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της προκήρυξης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι κατ´ ουδένα τρόπο δεσμευτική για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

8. Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των κανόνων καλής συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί να αποκλείσει τον επιμορφούμενο από τα Προγράμματα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή οποιασδήποτε βεβαίωσης.

9. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το πρόγραμμα χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων.

10. Το Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιμορφούμενοι στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστημίου προστατεύεται από copyright και η με οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής του έχει νομικές κυρώσεις.

11. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να αναρτώνται υπό μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες ομάδες δικτύωσης. Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Τα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

12. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αδυναμία των επιμορφούμενων να κατανοούν τις μεθόδους διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να επηρεάσουν την ποιότητα των προγραμμάτων.  Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.

13. Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις των προγραμμάτων, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα Προγράμματα χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή βεβαίωσης.

14. Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας είναι πρόθυμα να επιλύσουν κάθε πρόβλημα, που φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, αρκεί:

α. Να μη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας.

β. Να απευθύνονται εγγράφως και με ακριβή τρόπο στη γραμματεία των Προγραμμάτων.