Skills Training in DBT – 19 Feb 2020 (Sydney) | Centre for Mental ...

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΕΔΙΒΙΜ

Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Δεκαπεντάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Συμβουλευτική για όλους/ Introduction to counseling and life coaching», διάρκειας 825 ωρών.

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έναρξη μαθημάτων: 20/09/2020

Λήξη μαθημάτων: 20/12/2021

Δίδακτρα: 850 ευρώ σε 4 δόσεις

Εγγραφές έως: 19/09/2020

Πληροφορίες:Psichologia.gr / Ppy.aegean.gr

Τηλέφωνα: 22510-36520, 22510-36580 (Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr, grammateiappy@aegean.gr

Σύνδεσμος Εγγραφής:

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=410

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος

Η συμβουλευτική διαβίωσης όπως είναι ο ελληνικός σύγχρονος όρος, αποτελεί μορφή προσωπικής ή επαγγελματικής ανάπτυξης στην οποία ένα άτομο που ονομάζεται coach παρέχει υποστήριξη, εμψύχωση και τεχνογνωσία προς άλλα άτομα με σκοπό την επίτευξη ενός συγκεκριμένου προσωπικού ή επαγγελματικού στόχου ή μιας προσδοκίας.

Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εξειδικευμένες και καινοτόμες γνώσεις, που υποστηρίζονται από την πλέον σύγχρονη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και που έχουν εφαρμογές στην προσωπική, συνεργατική, επαγγελματική, οικονομική, οικογενειακή, ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη, ισορροπία και ευεξία του ατόμου. Επιπλέον, σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει τη δυνατότητα, μέσα από σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας και επικοινωνιακής ανατροφοδότησης, στους εκπαιδευομένους να κατανοήσουν, να εμβαθύνουν και να αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες, τη μεθοδολογία και τις εφαρμογές του coaching, βάσει των διεθνών οργανισμών και προτύπων.

Συνδυάζει ισορροπημένα την επιστημονική γνώση με την πρακτική προσέγγιση. Οι θεματικές ενότητες είναι διαρθρωμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρουν τις απαραίτητες δεξιότητες, τα τεχνικά εργαλεία και τα μοντέλα για τη διαμόρφωση Επαγγελματιών Προπονητών (Coaches).

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να:

•γνωρίζουν εις βάθος τις επιστημονικές και θεωρητικές βάσεις, τη φιλοσοφία και τη στοχοθεσία του Coaching

•γνωρίζουν το συνδυασμό μοντέλων και τεχνικών ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να επιλέξουν ή να αναπτύξουν τις πιο κατάλληλες και αποδοτικές γι’ αυτούς και για τους άλλους.

•κατανοούν πλήρως την ηθική και τη δεοντολογία που διέπει τις πρακτικές του Coaching και της Συμβουλευτικής

•εφαρμόζουν δεξιότητες όπως (ενδεικτικά): Η τέχνη του αναστοχασμού, Συναισθηματική νοημοσύνη, Δέσμευση & Ροή, Προσήλωση στο τώρα με περίσκεψη (mindfulness) & παρουσία στο τώρα, Μαιευτική και Διαλεκτική (η τέχνη των ερωτήσεων), Χτίσιμο ανθεκτικότητας & πειθαρχίας προς τον εαυτό, Ανατροφοδότηση (Feedback) & Ανατροφοδότηση υπέρ των Λύσεων (Feedforward), Αυτεπάρκεια (self-efficacy) & πίστη στον εαυτό (self-belief), Θεωρία λήψης αποφάσεων

•συνεργάζονται με τον πελάτη τους για να θέτουν σαφείς στόχους και να τους υλοποιούν

Μέθοδος Διδασκαλίας

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δεκαπέντε (15) διδακτικές μηνιαίες ενότητες). Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων, που σημαίνει ότι οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.

Διάρκεια (αρχή -τέλος)

Το πρόγραμμα είναι 15μηνο και πιστώνει 825 διδακτικές ώρες.

Έναρξη μαθημάτων: 20/09/2020

Λήξη μαθημάτων: 20/12/2021

Τρόπος αξιολόγησης

  • Τεστ με ερωτήσεις  πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε μηνιαίας θεματικής ενότητας

Μοριοδοτήσεις

Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 600 ωρών πιστώνει 30 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet).

Τα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:

•  Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία.

•  Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου.

• Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση.

Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων.

Δίδακτρα

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 850 ευρώ συνολικά και καταβάλλεται σε τέσσερις δόσεις.

1η δόση 212,5 ευρώ:καταβάλλεται μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2020

2η δόση 212,5 ευρώ: καταβάλλεται μέχρι 19 Δεκεμβρίου 2020

3η δόση 212,5 ευρώ:καταβάλλεται μέχρι 19 Φεβρουαρίου 2021

4η δόση 212,5 ευρώ:καταβάλλεται μέχρι 19 Απριλίου 2021

(Η πληρωμή της πρώτης δόσης κατοχυρώνει και την εγγραφή σας)

*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιμορφούμενος/η δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική και ακαδημαϊκή υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήμιο.

Ενότητες Προγράμματος

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:

Διδακτική Ενότητα  1

Τίτλος: Εισαγωγή στις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής

Περιγραφή

Σκοπός της πρώτης ενότητας είναι η παρουσίαση των βασικών θεωρητικών ρευμάτων της συμβουλευτικής, η έκθεση των επιμορφουμένων στα υπάρχοντα μοντέλα και η εισαγωγή τους στα βήματα των πρώτων συνεδριών με πελάτη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις αρχές και τις μεθόδους της θετικής ψυχολογίας και άλλων ουμανιστικών προσεγγίσεων.

Διδακτική Ενότητα  2

Τίτλος: Δεξιότητες του Συμβούλου

Περιγραφή

Πολλοί θεωρούν ότι η συμβουλευτική είναι μέρος της επιστήμης και εξειδικευμένης τέχνης. Αυτός ο συνδυασμός έχει καταφέρει να είναι δύσκολο για τους ερευνητές να κατανοήσουν πλήρως τι κάνει την παροχή συμβουλευτικής αποτελεσματική.

Δεν είναι πολύ περίεργο, ότι η έρευνα έχει διαπιστώσει ότι οι αποτελεσματικοί θεραπευτές εμφανίζουν σημαντικά περισσότερο την επιβεβαίωση και τη φροντίδα απέναντι στους πελάτες τους, και οι λιγότερο αποτελεσματικοί θεραπευτές εμφανίζουν περισσότερο τη

Διαχείριση, «μειώνουν και κατηγορούν», «αγνοούν και παραμελούν». Αυτή η διαπίστωση σίγουρα δίνει την επιβεβαίωση γιατί πρέπει να διδάσκονται στη βασική κατάρτιση τους τις δεξιότητες. Αυτό είναι γνωστό και ως διάδοση ελπίδας και περιλαμβάνει την εμπιστοσύνη, την υπομονή και τον ενθουσιασμό.

Διδακτική Ενότητα  3

Τίτλος: Αρχές δεοντολογίας της Συμβουλευτικής παρέμβασης

Περιγραφή

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής, η Συμβουλευτική έχει στόχο να προσφέρει στο άτομο τις ευκαιρίες προκειμένου να αναπτύξει τις δυνατότητές του για να ζήσει με ένα τρόπο πιο ικανοποιητικό για τον ίδιο. Όσον αφορά σε θέματα δεοντολογίας, ο σκοπός της συμβουλευτικής διεργασίας είναι να διευκολύνει και να υποστηρίξει την προσπάθεια του ατόμου σεβόμενος τις προσωπικές αξίες, τα προσόντα του, καθώς και τις ικανότητές του να προσδιορίζει τους ατομικούς στόχους. Υπό το πρίσμα αυτό ο ίδιος ο κώδικας δεοντολογίας αποτελεί ένα κωδικοποιημένο σύνολο αξιακών αρχών, οι οποίες έχουν εφαρμογή σε ένα συγκεκριμένο υποσύνολο ανθρώπων, όπως είναι οι ιατροί αλλά και οι ψυχολόγοι, οι σύμβουλοι και, εν γένει, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται μια δομή στα πλαίσια της οποίας μπορούν οι επαγγελματίες του χώρου να αισθανθούν ασφάλεια και υποστήριξη και να διακρίνουν τι είναι αποδεκτό και τι όχι.

Στην παρούσα ενότητα θα εξεταστεί η χρησιμότητα της δεοντολογίας και η ανάγκη εφαρμογής της στη συμβουλευτική, προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο ο συμβουλευόμενος (και η συμβουλευτική σχέση) όσο και ο σύμβουλος. Θα διερευνηθούν επίσης σύγχρονες πρακτικές άσκησης του επαγγέλματος του συμβούλου σύμφωνα με διεθνείς θεσμούς, όπως ισχύουν τα τελευταία έτη.

Διδακτική Ενότητα  4

Τίτλος: Στάδια συμβουλευτικής διαδικασίας

Περιγραφή

Η ενότητα αυτή στόχο έχει να διδάξει στους επιμορφούμενους πως μπορούν να σχεδιάζουν μια θεραπευτική συνεδρία. Η δομή στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία είναι πολύ συγκεκριμένη και περιλαμβάνει κάποια στάδια και απαραίτητα βήματα ώστε να είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές και να καταλήγει σε ένα θεραπευτικό πλάνο.

Για παράδειγμα, γίνεται λόγος για το πως γίνεται η σωστή λήψη ιστορικού, και ερωτήσεις που είναι απαραίτητες να συμπεριληφθούν σε μια θεραπευτική συνέντευξη και ποια η χρησιμότητα τους. Επίσης, η δομή περιλαμβάνει και το στάδιο εμβάθυνσης και το στάδιο δράσης όπου και εκεί για μεγαλύτερη κατανόηση περιγράφονται θεραπευτικές τεχνικές όπως ή αντανάκλαση συναισθήματος και σκέψεων.

Αναφορικά με τους στόχους της θεραπευτικής συνεδρίας, οι επιμορφούμενοι διδάσκονται πως να τους εντοπίζουν και να συνεργάζονται με τον πελάτη τους καθώς και για την ιεράρχηση τους και τη δημιουργία ενός θεραπευτικού πλάνου για την επίτευξη τους. Επίσης δίνονται βήματα για το πως γίνεται η σύνθεση θεραπευτικής ατζέντας και πως μπορεί να τροποποιηθεί. Στόχος ενότητας είναι μέσααπό τη δομή, το θεραπευτικό πλάνο και τη δημιουργία ατζέντας να περιγραφεί η ροή της συμβουλευτικής διαδικασίας και πως οριοθετείται. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε σενάρια συμβουλευτικής, μελέτες περίπτωσης.

Διδακτική Ενότητα  5

Τίτλος: Η συμβουλευτική διαδικασία υπο το πρίσμα του coaching

Περιγραφή

Ο σκοπός της Θεματικής  ενότητας είναι να αναδείξει τη σημασία της έννοιας του Coaching και να αποσαφηνιστούν οι έννοιες μεταξύ συγγενών πεδίων πρακτικής (π.χ. συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία, εκπαίδευση). Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο  να αποσαφηνιστεί τι είναι  Mentoring για να κατανοηθεί η σχέση του με το Coaching  και να διευκρινιστούν τυχόν  παρανοήσεις.

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι επικρατέστεροι ορισμοί του Coaching,  παρουσιάζεται η  ιστορία του, τα είδη του και η εξέλιξη του σε διεθνές επίπεδο.  Παράλληλα αναλύεται η  σημασία των αξιών, των πεποιθήσεων και της στοχοθέτησης στο  Coaching.Επιπλέον, παρουσιάζεται ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα του Coaching (Grow Model) και δίνεται έμφαση στο ποιος  είναι ο ρόλος του Coach σε μια συνάντηση Coaching και ποιες  δεξιότητες χρειάζεται να έχει κατά τη διάρκεια αυτής.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του Coaching είναι πάντα η αλλαγή με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης του Coachee, η συγκεκριμένη ενότητα αναφέρεται στη διαδικασία της αλλαγής και στον τρόπο επίτευξής της, σύμφωνα με επιστημονικά μοντέλα και θεωρίες.

Επιπροσθέτως, παρουσιάζεται η   μεθοδολογία   για τη βελτίωση της   αυτογνωσίας, τόσο του Coach όσο και του Coachee. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται επιστημονικές θεωρίες που έχουν σχέση με την παρακίνηση του ανθρώπου (Πυραμίδα Maslow), τη διαδικασία αλλαγής (μοντέλο Prochaska & Diclemente) και την αυτοεπίγνωση του ατόμου (Johari Window).

Στο τέλος της ενότητας παρουσιάζονται οι βασικές ψυχολογικές προσεγγίσεις, από τις οποίες το Coaching αντλεί επιστημονικό υπόβαθρο και τεχνικές.

Διδακτική Ενότητα  6

Τίτλος: Η συμβουλευτική διαδικασία υπο το πρίσμα  της Θετικής Ψυχολογίας

Περιγραφή

Η ενότητα «Coaching και Θετική Ψυχολογία» έχει ως βασικό σκοπό να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες, τις βασικές εισαγωγικές έννοιες και τα χαρακτηριστικά της Θετικής Ψυχολογίας, πως ορίζεται η επιστήμη Θετική Ψυχολογία, ποιες είναι οι ρίζες της, ποιες οι αρχές της και ποια τα πιστεύω της, από που επηρεάστηκε η Θετική Ψυχολογία, με τι ασχολείται, ποια η προσέγγισή της και τι ακριβώς ως επιστήμη ερευνά. Επίσης, θα εξετάσουμε ποια είναι τα οφέλη της Θετικής Ψυχολογίας, πως συνδέεται το Coaching με τη Θετική Ψυχολογία, τι ακριβώς προσφέρει η Θετική Ψυχολογία και τι προσφέρει το Coaching. Θα μάθουμε που και πως εφαρμόζεται η Θετική Ψυχολογία, πως σχετίζεται με τα θετικά αλλά και με τα αρνητικά συναισθήματα, θα εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών και των μεθόδων των θεραπευτικών της παρεμβάσεων, σε ένα επιστημονικό πλαίσιο, στα διάφορα πεδία, όπως στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην ψυχική, αλλά και στη σωματική υγεία. Ακόμα θα εξετάσουμε και θα κατανοήσουμε ποιες είναι οι διαφορές της Θετικής Ψυχολογίας σε σχέση με τους κλάδους της Ψυχανάλυσης και της Συμβουλευτικής. Επιπρόσθετα, θα αναφερθούν και θα αναλυθούν διάφορες ασκήσεις της Θετικής Ψυχολογίας, έτσι, ώστε, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, να μπορούν να τις εφαρμόζουν πρώτα στον ίδιο τους τον εαυτό και στη συνέχεια και στους μελλοντικούς τους πελάτες ως Coaches.

Διδακτική Ενότητα  7

Τίτλος: Η συμβουλευτική διαδικασία υπο το πρίσμα του Nlp

Περιγραφή

Η πρώτη διδακτική ενότητα εισάγει στο τι πραγματικά είναι το NLP, τι δεν είναι NLP, πού στηρίζεται επιστημονικά η προέλευσή του, πώς συνδέεται με την ψυχολογία, τη γλωσσολογία, τη βιολογία, τις νευροεπιστήμες, και πώς το σύστημα εξελίσσεται με νέες προσεγγίσεις και εξειδικεύσεις.

Διδακτική Ενότητα  8

Τίτλος: Οικογενειακή – Συστημική Συμβουλευτική

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι την έννοια της οικογενειακής συμβουλευτικής, ποιο είναι το αντικείμενο της, πότε είναι απαραίτητη και πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Η οικογένεια ως ένα δυναμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ενεργούν, διαμορφώνονται και εξελίσσονται τα άτομα που την απαρτίζουν, αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο παρέμβασης για τροποποίηση συμπεριφορών, επίτευξη συναισθηματικής ευεξίας και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το μάθημα περιλαμβάνει αρχικά μια περιγραφή των μορφών οικογένειας, της δομής της λειτουργίας και της εξέλιξής της.  Μελετάται η οικογένεια ως ένα «σύστημα» μέσα στο οποίο αναπτύσσονται δυναμικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις, που καθορίζουν τόσο την πορεία της ως «όλον» όσο και την πορεία των μελών, που την απαρτίζουν ξεχωριστά. Γίνεται προσδιορισμός και περιγραφή των προβλημάτων που αναπτύσσονται σε μια οικογένεια (μεταξύ του ζευγαριού, μεταξύ γονέων και παιδιών, της οικογένειας σε σχέση με ευρύτερα πλαίσια) και της σημασίας τους, μέσα από παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται  επιμέρους προσεγγίσεις και τεχνικές της οικογενειακής συμβουλευτικής, η δυνατότητα συνδυαστικής εφαρμογής τους και με άλλες θεωρητικές κατευθύνσεις και επισημαίνεται η χρησιμότητα μιας ολιστικής παρέμβασης. Η δομή της αρχικής συνέντευξης και ο σχεδιασμός της πορείας και των βημάτων της συμβουλευτικής υποστήριξης, που στοχεύει στη διαχείριση κρίσεων σε ζευγάρια/οικογένειες, αποτελούν μέρος των γνώσεων που θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος.

Διδακτική Ενότητα  9

Τίτλος: Συμβουλευτική σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες

Περιγραφή

Οι συμβουλευτικές παρεμβάσεις, ανεξάρτητα από το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο βασίζεται η καθεμία, έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, που εντοπίζονται σε όλες. Υπάρχουν όμως και διαφορές μεταξύ τους, κάποιες από τις οποίες σχετίζονται με την πληθυσμιακή ομάδα στην οποία απευθύνονται. Η συμβουλευτική που αφορά σε Ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ), έχει κάποιους ειδικούς προσδιοριστές, που τη διακρίνουν από τις υπόλοιπες μορφές συμβουλευτικής. Στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες εντάσσονται, μεταξύ άλλων, πάσχοντες από σοβαρές σωματικές ή ψυχικές ασθένειες, θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες, πρόσφυγες, μετανάστες, πληγέντες από φυσικές καταστροφές, άστεγοι, μακροχρόνια άνεργοι, αποφυλακισμένοι, χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, ανήλικοι παραβάτες, οικογένειες σε κρίση, κακοποιημένες γυναίκες, θύματα βίας, θύματα εμπορίας (trafficking) κ.α. Στις μέρες μας όλο και περισσότερο δίνεται έμφαση σε δράσεις και παρεμβάσεις καταγραφής των αναγκών και σχεδιασμού υποστήριξης αυτών των ομάδων. Ποια είναι όμως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Συμβουλευτικής σε ΕΚΟ; Ποιος μπορεί να είναι ο στόχος των παρεμβάσεων που θα εφαρμοστούν; Τι επιπλέον δεξιότητες και προσόντα οφείλει να έχει ένας σύμβουλος για να παρέχει υποστήριξη σε αυτές τις ομάδες; Ποιο είναι το κατάλληλο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθούν οι όποιες δράσεις υποστήριξης τους; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα απαντηθούν κατά τη διάρκεια του παρόντος μαθήματος σε μια προσπάθεια να αποκτηθούν βασικές γνώσεις της συγκεκριμένης μορφής συμβουλευτικής.

Διδακτική Ενότητα  10

Τίτλος:Επαγγελματική Συμβουλευτική και Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Περιγραφή

Η Επαγγελματική Συμβουλευτική είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του επαγγέλματος της συμβουλευτικής. Ο Προσανατολισμός εμφανίστηκε και καλλιεργήθηκε ως μια οργανωμένη σκέψη στο τέλος του προηγούμενου αιώνα και η εφαρμογή του υλοποιήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Στην εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκαν αρχικά και οι όροι: «Επαγγελματική καθοδήγηση, Οδηγητική, Επαγγελματική Εξερεύνηση και Επαγγελματικός Προσανατολισμός». Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται όροι, όπως: «Επαγγελματική Συμβουλευτική, Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, Αγωγή Σταδιοδρομίας, Επαγγελματική Διαπαιδαγώγηση, κλπ. Η Συμβουλευτική με τον Προσανατολισμό είναι ένας ενιαίος θεσμός, που περιλαμβάνει διαδικασίες και μέτρα που στοχεύουν στο να βοηθήσουν το άτομο, αφού γνωρίσει τον εαυτό του και το περιβάλλον του, να επιτύχει επιλογές τέτοιες, που θα εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή εξέλιξη και αξιοποίηση του εαυτού του,  αλλά και για το γενικό καλό της κοινωνίας. Η διαδικασία της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής πραγματοποιείται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελεί πεδίο εφαρμογής πολλών επιστημών (Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής, Οικονομίας, Κοινωνιολογίας, κ.ά.), καθεμιά από τις οποίες τον προσεγγίζει από άλλη οπτική γωνία και δίνει έμφαση σε διαφορετικές διαστάσεις του (ψυχολογικές, παιδαγωγικές, οικονομικές, κοινωνικές, κ.ά.). Με λίγα λόγια ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός στοχεύει στην πλήρη ένταξη του ατόμου, με έναν παραγωγικό ρόλο στη κοινωνία,  μέσω της διερεύνησης, της ενημέρωσης και της προετοιμασίας που διαθέτει. Ο ρόλος αυτός καλείται να συμπίπτει με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του κάθε ατόμου και ασφαλώς να επιλέγεται από τον ίδιο. Η αυτογνωσία του ατόμου είναι αυτή που θα τον βοηθήσει στην επιλογή του επαγγέλματος. Έτσι, θα είναι σε θέση να απαντάει σε ερωτήσεις του τύπου, ποια είναι τα ενδιαφέροντα του κ.ά. Για τους λόγους αυτούς χρησιμοποιούνται τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και δυνατότητες, την προσωπικότητα, την επαγγελματική ανάπτυξη, τις επαγγελματικές πεποιθήσεις και την επαγγελματική κατάσταση του ατόμου. Οι απαντήσεις του θα πρέπει να δίνονται μετά την πλήρη ανάλυση του εαυτού του. Όπως και να έχει όμως, αποκλειστική ευθύνη των επιλογών του έχει το ίδιο το άτομο.

Διδακτική Ενότητα  11

Τίτλος: Βασικές αρχές γνωσιακής – συμπεριφορικής συμβουλευτικής

Περιγραφή

Η ενότητα αυτή κάνει λόγο για τη γνωσιακή συμπεριφορική προσέγγιση, πως γεννήθηκε, ποιοι είναι οι βασικότεροι θεωρητικοί ανάμεσα τους, όπως ο Beck. Επίσης, υπογραμμίζεται η εφαρμογή του γνωσιακού – συμπεριφορικού μοντέλου σε διάφορες ψυχικές διαταραχές και η αποτελεσματικότητα του όπως σε φοβίες, ψυχαναγκαστικές διαταραχές, κατάθλιψη κτλ.

Γίνεται μια σύντομη αναφορά στο πως λειτουργεί το γνωσιακό συμπεριφορικό μοντέλο, για το τρίγωνο σκέψης, συναισθήματα, συμπεριφορικές αντιδράσεις, για τις γνωσίες και τις αυτόματες σκέψεις και πως δημιουργούν σχήματα και καταλήγουν σε δυσλειτουργικές συμπεριφορές. Στην συνέχεια παρουσιάζεται μια περιπτωσιολογική μελέτη μιας γυναίκας που πάσχει από κατάθλιψη και με βάσει αυτής παρουσιάζονται οι 10 αρχές που διέπουν τη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία. Αναφορικά με τις αρχές, αναλύονται η σημασία της γνωσιακής διατύπωσης, η έμφαση στη συνεργατική φύση της σχέσης μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, το ρόλο του θεραπευτή, καθώς και στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη θεραπεία αυτή καθ’ αυτή όπως ότι είναι χρονικά περιορισμένη, προσανατολισμένη στο παρόν και επικεντρωμένη στην επίλυση των τρέχοντων προβλημάτων του πελάτη.

 Επίσης, σε αυτή την ενότητα περιλαμβάνει και παρουσίαση θεραπευτικών τεχνικών, όπως σωκρατικός διάλογος, εργασία στο σπίτι, εντοπισμός αυτόματων σκέψεων που συνδέονται με τις βασικές αρχές της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας ώστε οι επιμορφούμενοι να κατανοούν το λόγο που ο θεραπευτής επιλέγει αυτές τις τεχνικές, καθώς και πως εφαρμόζονται στη συνεδρία και τι εξυπηρετούν.

Διδακτική Ενότητα  12

Τίτλος: Έννοια, σκοπός, περιεχόμενο της σχολικής συμβουλευτικής

Περιγραφή

Στην εισαγωγική αυτή ενότητα θα αναπτύξουμε την έννοια, το σκοπό και το περιεχόμενο της Σχολικής Ψυχολογίας. Η σχολική ψυχολογία αποτελεί έναν από τους κατεξοχήν εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την καθημερινή σχολική πραγματικότητα.

Τόσο ως επιστήμη όσο και ως επάγγελμα αφορά την παροχή υπηρεσιών σε όλα τα μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. Και με τον όρο ευρύτερη σχολική κοινότητα εννοούμε τους μαθητές (όλων των ηλικιών), τις οικογένειές τους, τους εκπαιδευτικούς αλλά και όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπλέκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο σχολικός ψυχολόγος συμβάλλει στην προαγωγή της συνεργασίας των εμπλεκομένων μελών στο τριαδικό σχήμα οικογένεια – σχολείο – ευρύτερη κοινότητα.

Ασχολείται με θέματα έγκαιρου εντοπισμού, διάγνωσης, και αποκατάστασης προβλημάτων και δυσκολιών που εμπλέκονται στην ομαλή κοινωνικο-συναισθηματική προσαρμογή των μαθητών στο σχολείο. Στόχος του είναι πρωτίστως η πρόληψη και η προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ανθεκτικότητας του μαθητικού πληθυσμού και του συνόλου της σχολικής κοινότητας.

Διδακτική Ενότητα  13

Τίτλος:Κατανόηση και διαχείριση Συναισθημάτων

Περιγραφή

H συγκεκριμένη ενότητα έχει ως στόχο την εισαγωγή στο πεδίο της συναισθηματικής κατάστασης του ατόμου.

Στη σύγχρονη εποχή, η ικανότητα ενός ατόμου να συμπάσχει και να συνεργάζεται με άλλα άτομα μπορεί να θεωρηθεί εχέγγυο της κοινωνικής και οικονομικής του επιτυχίας. Η έλλειψη δεξιοτήτων σχέσεων που βασίζονται στην κατανόηση συναισθημάτων οδηγεί σε μειωμένη κοινωνική υποστήριξη και έκπτωση των φιλικών συναναστροφών. Επομένως, η αναγνώριση της ανάγκης για αποτελεσματική κοινωνική υποστήριξη αναδεικνύει την ανάπτυξη του Συναισθηματικού Αλφαβητισμού εξίσου σημαντική με κάθε τεχνική ικανότητα.

Παρακάτω, θα παρουσιασθεί η όλο και μεγαλύτερη ανησυχία, αλλά και το αναπτυσσόμενο επιστημονικό ενδιαφέρον για την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Αυτό το ενδιαφέρον πιθανόν να αντικαθιστά την παραδοσιακή έμφαση που αποδίδονταν στη γνωστική και φυσική ανάπτυξη των παιδιών. Προς επίρρωσιν αυτής της διαπίστωσης, οι ψυχολογικές μελέτες σχετικά με διαταραχές συμπεριφοράς, μαθησιακές δυσκολίες και άλλες πτυχές της φυσιολογικής ανάπτυξης καταδεικνύουν ότι η συναισθηματική παιδεία είναι σημαντική για την προώθηση της ευτυχίας και της ικανοποίησης του εαυτού. Η ικανότητα κατανόησης και έκφρασης συναισθημάτων, λοιπόν, βελτιώνει την αυτοεκτίμηση ενός ατόμου.

Αν και η ανάπτυξη του Συναισθηματικού Γραμματισμού μπορεί να επηρεαστεί από την αναπηρία ενός παιδιού ή από ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και διαταραχές συμπεριφοράς ή άγχους, πολλοί άνθρωποι (καθώς και παιδιά) μπορεί να παρουσιάζουν σοβαρή δυσκολία να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, απλώς και μόνο επειδή δεν έχουν συνηθίσει να μιλούν, να σκέφτονται για αυτά ή επειδή φοβούνται την κοινωνική αποδοκιμασία.

Σε επόμενη συνεδρία θα αναδειχθεί το φαινόμενο της «συναισθηματικής ακαμψίας». Η άμεση έκφραση ορισμένων συναισθημάτων, υπό τον φόβο της κοινωνικής αποδοκιμασίας, κάποιες φορές είναι κοινωνικά μη αποδεκτή. Η απόκρυψη των συναισθημάτων εμποδίζει την επικοινωνία, στρεβλώνει την πραγματικότητα, θεμελιώνει την έλλειψη εμπιστοσύνης και κατά συνέπεια διακυβεύει την εξελικτική διαδικασία υγιών διαπροσωπικών σχέσεων. Κατά συνέπεια, βάλλεται η ψυχική υγεία και η κοινωνική ευημερία του ατόμου, που δεν διαθέτει αποτελεσματικές δεξιότητες έκφρασης και διαχείρισης των συναισθημάτων του.

Διδακτική Ενότητα  14

Τίτλος: Βιωματικές ασκήσεις μέσα από Περιστατικά, Πρακτικές Δραστηριότητες σε ψηφιακή κοινότητα (Ι)

Περιγραφή

Στην ενότητα δίνεται έμφαση στη μεθοδολογία και στις καλές πρακτικές της συμβουλευτικής μέσα από ανάλυση περιστατικών, οργάνωση δραστηριοτήτων και παρουσίαση τους σε ψηφιακές κοινότητες μάθησης στο Viber και το Facebook

Διδακτική Ενότητα  15

Τίτλος: Βιωματικές ασκήσεις μέσα από Περιστατικά, Πρακτικές Δραστηριότητες σε ψηφιακή κοινότητα (ΙI)

Περιγραφή

Στην ενότητα αυτή δίνεται έμφαση στη μεθοδολογία και στις καλές πρακτικές της συμβουλευτικής μέσα από ανάλυση περιστατικών, οργάνωση δραστηριοτήτων και παρουσίαση τους σε ψηφιακές κοινότητες μάθησης στο Viber και το Facebook

Επίσης παρουσιάζεται η βασική θεωρητική προσέγγιση των σχολών ψυχοθεραπείας και χρήση παραδειγμάτων για την κατανόησή τους, σε συνδυασμό με την εικαστική θεραπεία και τα εργαλεία της.

Εγγραφή / Αναλυτική μέθοδος πληρωμής

Η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας:

Προσοχή η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει αποκλειστικά με δική σας χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Εάν χρησιμοποιήσετε κάρτα με διαφορετικά στοιχεία από τα δικά σας (κάρτα που ανήκει σε άλλον) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία στο 2251036580 και 2251036520 για να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή εναλλακτικά να στείλετε μέιλ στο ppy@aegean.gr, δηλώνοντας το.

Πληρωμή μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας

Βήμα 1ο

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=410

Οδηγίες:

Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω πεδία.

Στην επιλογή “συμμετοχή ως” επιλέγετε το ποσό που θα καταθέσετε.

Στο πεδίο “Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συμμετέχοντα” αναγράψτε το ΑΦΜ σας

Βήμα 2ο

  • Στο πεδίο 1 επιλέγετε τον τύπο παραστατικού που επιθυμείτε να λάβετε (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο)
  • Το πεδίο 2 ‘Τρόπος πληρωμής” επιλέγετε Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα
  • Το πεδίο “Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου” το αφήνετε κενό. Για να προχωρήσετε στην πληρωμή θα πρέπει να πατήσετε εγγραφή.
  • Στη συνέχεια πατήστε Proceed για να μεταφερθείτε στο e-commerce της Alpha Bank.

Συμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας σας και έπειτα πατήστε πληρωμή

Επισημάνσεις

Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή, οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή διδάκτρων.

Τα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. Σε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 1 έως 3 μήνες από την περάτωση των σπουδών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1.Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την υποβολή της αίτησης παραιτείστε από κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.

2. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα e-mail που είναι διαθέσιμα είναι τα ακόλουθα ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr και grammateiappy@aegean.gr

Για να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματά σας θα πρέπει απαραιτήτως στο θέμα να αναγράφονται τα εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και o μοναδικός αλγόριθμος επιμορφούμενου (πχ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ειδική Αγωγή, 1011003202009032021).Οποιοδήποτε e-mail χωρίς αυτό το θέμα θα αγνοείται.

3. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων,  την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές Πιστωτικές Μονάδες (Ecvet) και ο χρόνος αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών και οικονομικών ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 1 έως 3 μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

5. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της προκήρυξης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι κατ´ ουδένα τρόπο δεσμευτική για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

8. Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των κανόνων καλής συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί να αποκλείσει τον επιμορφούμενο από τα Προγράμματα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή οποιασδήποτε βεβαίωσης.

9. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το πρόγραμμα χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων.

10. Το Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιμορφούμενοι στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστημίου προστατεύεται από copyright και η με οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής του έχει νομικές κυρώσεις.

11. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να αναρτώνται υπό μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες ομάδες δικτύωσης. Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Τα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

12. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αδυναμία των επιμορφούμενων να κατανοούν τις μεθόδους διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να επηρεάσουν την ποιότητα των προγραμμάτων.  Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.

13. Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις των προγραμμάτων, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα Προγράμματα χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή βεβαίωσης.

14. Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας είναι πρόθυμα να επιλύσουν κάθε πρόβλημα, που φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, αρκεί:

α. Να μη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας.

β. Να απευθύνονται εγγράφως και με ακριβή τρόπο στη γραμματεία των Προγραμμάτων.