Πρόσκληση για κατάθεση άρθρων προς δημοσίευση στο 6ο και 7ο τεύχος τουπεριοδικού ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ΣΚΕΨΥ)

Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Λόφος Πανεπιστημίου

Τηλ.: 22510 36520, 580                                                                                                                   

Email: ppy@aegean.gr

Site: ppy.aegean.grpsichologia.grpapanis.wordpress.com

Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεργάτες,
Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,
Η επιστημονική και οργανωτική επιτροπή του περιοδικού ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ΣΚΕΨΥ)θα δεχθεί άρθρα προς δημοσίευση (μετά από κρίση), στα ελληνικά και στα αγγλικά, στο 6ο και 7ο τεύχος του περιοδικού.

Σημαντικές ημερομηνίες:
• 30 Ιουνίου 2020, καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης άρθρων προς κρίση
• 30 Σεπτεμβρίου 2020, διαδικασία κρίσης, παρατηρήσεις και διορθώσεις
• 15 Δεκεμβρίου 2020, έκδοση των δύο τευχών του περιοδικού (έντυπα και ηλεκτρονικά)


Η κατάθεση και η δημοσίευση άρθρων στο περιοδικό ΣΚΕΨΥ είναι 15 ευρώ ανά συγγραφέα.

Ο κάθε συγγραφέας δικαιούται να λάβει ένα έντυπο τεύχος του περιοδικού ΣΚΕΨΥ επιβαρυνόμενος μόνο με τα έξοδα αποστολής


Τα επιστημονικά άρθρα μπορεί να εντάσσονται (χωρίς να περιορίζονται) στους παρακάτω γνωστικούς τομείς:
• Γενική και Ειδική Εκπαίδευση
• Διαπολιτισμική Αγωγή και Ετερότητα
• Διά βίου εκπαίδευση
• Παιδαγωγικά και διδακτική διαφόρων επιστημών
• Μεθοδολογία Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας
• Ψυχολογία
• Κοινωνιολογία
• Κοινωνική Εργασία
• Κοινωνική Ανθρωπολογία
• Συμβουλευτική
• Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Οικονομικά
• Θεραπεία μέσω Τέχνης
• Νέες Τεχνολογίες και Διαδίκτυο
• Έμφυλη και Σεξουαλική Ταυτότητα


Πληροφορίες για τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας και για τις επιτροπές μπορείτε να βρείτε εδώ: http://ppy.aegean.gr/site/
Μπορείτε να κατεβάστε τα πέντε τεύχη του περιοδικού ΣΚΕΨΥ εδώ:https://bit.ly/39Eu5xF

Προδιαγραφές Υποβολής Επιστημονικού Άρθρου 


1. Γενικές οδηγίες
Τα επιστημονικά άρθρα μπορεί να είναι γραμμένα στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ή στα ΑΓΓΛΙΚΑ
Περίληψη
Κάθε κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει μία περίληψη 100-150 λέξεων στα ελληνικά και στα αγγλικά (μέγεθος χαρακτήρων 12, πεζά γράμματα με πλήρη στοίχιση), η οποία θα συνοδεύεται από πέντε λέξεις κλειδιά.

Παρατηρήσεις για τα κείμενα:
1. Ο τίτλος της εργασίας πρέπει να είναι λιτός (Να αποφεύγονται μακρόσυρτοι τίτλοι και να υπάρχει αντιστοιχία με το περιεχόμενο του κειμένου. Συνήθως στον τίτλο περιλαμβάνονται μόνο οι υπό εξέταση μεταβλητές) Πχ Η επίδραση του φύλου των μαθητών στη γλωσσική νοημοσύνη

2. Τα κείμενα κατατίθενται δίχως το όνομα και άλλα αναγνωριστικά στοιχεία του συγγραφέα – ή των συγγραφέων. Όλα αυτά δέον να αναγράφονται στο σώμα του διαβιβαστικού e-mail, ως εξής:
Σας στέλνουμε για κρίση την εργασία μας, με τίτλο:
Θ.Ε. Τίτλος του άρθρου
(Σημ.: Θ.Ε.=Θεματική Ενότητα που εντάσσεται κατά την κρίση του συγγραφέα Παρακαλούμε γράψτε επακριβώς τη θεματική κατηγορία, όπου εντάσσετε το άρθρο σας
(Βλ. Πρόσκληση για κατάθεση άρθρων προς δημοσίευση στο 6ο τεύχος του περιοδικού: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ΣΚΕΨΥ)
Επώνυμο Όνομα α΄ συγγραφέα
Μέλος ΔΕΠ, Βαθμίδα,Γνωστικό Αντικείμενο, Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα Ακαδημαϊκό id
e‐Mail
Επώνυμο Όνομα β΄ συγγραφέα
Ακαδημαϊκό id, Εκπαιδευτικός Π.Ε.ΧΧ
e‐Mail
Επώνυμο Όνομα γ΄ συγγραφέα
Ακαδημαϊκό id, Εκπαιδευτικός Π.Ε.ΧΧ
e‐Mail
Επώνυμο Όνομα δ΄ συγγραφέα
Ακαδημαϊκό id, Εκπαιδευτικός Π.Ε.ΧΧ
e‐Mail
Μη γράφετε θέση εργασίας, ταχυδρομικές διευθύνεις, κ.τ.ό. Συντομευμένο το ακαδημαϊκό id σας, π.χ. M.Sc. ή Μ.Ed. ή Μ.Δ.Ε., Υποψ. Διδάκτορας, Διδάκτορας, Dr, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής.

Μέγιστος αριθμός σελίδων
Το κείμενο του άρθρου δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 10 σελίδες Α4, δηλαδή 4000 λέξεις, συμπεριλαμβανόμενης της βιβλιογραφίας σε αυτές τις 10 σελίδες.

Οδηγίες για την υποβολή
Η υποβολή των εργασιών θα πρέπει να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως επισυναπτόμενο, στη διεύθυνση: ppy@aegean.gr
Το θέμα (subject) του ηλεκτρονικού μηνύματος θα έχει ως τίτλο τη Θ.Ε. της επισυναπτόμενης εργασίας και τον τίτλο της εργασίας, π.χ. Θ.Ε. Ειδική αγωγή και Τ.Π.Ε. Μελέτη Περίπτωσης. To είδος του επισυναπτόμενου αρχείου θα πρέπει να είναι MS Word (.doc).
Η υποβολή του άρθρου θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και με την επισύναψη ενός σύντομου βιογραφικού των συγγραφέων ή του συγγραφέα (μια παράγραφος)
2. Μορφοποίηση κειμένου
Τα κείμενα πρέπει να γραφούν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένων, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν πεζά γράμματα timesnewroman, μέγεθος χαρακτήρων 12, 1,5 διάστιχο και πλήρη στοίχιση.
Η πρώτη σελίδα του εγγράφου πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
✓ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (μέγεθος χαρακτήρων 14, κεφαλαία γράμματα, στοίχιση στο κέντρο)
✓ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ΣΚΕΨΥ) , (στοίχιση στο κέντρο)
✓ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ (με κεφαλαία timesnewroman, μέγεθος χαρακτήρων 14, σε έντονη γραφή)

Υποσημειώσεις: στο τέλος της κάθε σελίδας, με ενιαία αρίθμηση για όλο το κείμενο (χρήση του αυτόματου συστήματος του επεξεργαστή κειμένου).
Η αρίθμηση των ενοτήτων γίνεται με χαρακτήρες (π.χ. 1., 2. κτλ) ενώ οι υποενότητες γράφονται με 1.1, 1.2 κτλ.
✓ Ενότητες: μέγεθος χαρακτήρων 14, πεζοί χαρακτήρες, Bold
✓Υποενότητες: μέγεθος χαρακτήρων 12 πεζοί χαρακτήρες, bold
Στην περίπτωση που υπάρχουν μαθηματικοί τύποι στο κείμενο ακολουθείται συνεχής αρίθμηση (1), (2) κτλ. στο δεξί μέρος των τύπων (προτείνεται η χρήση του mathtype).
Έμφαση εντός του κειμένου μπορεί να δίνεται με τη χρήση italics. Τονισμένες λέξεις (bold) μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο στους τίτλους των κεφαλαίων.
Τα περιθώρια κάθε σελίδας πρέπει να είναι τα συνήθη ενός λογισμικού επεξεργασίας κειμένων, δηλαδή το επάνω και το κάτω περιθώριο της σελίδας μεγέθους Α4 πρέπει να είναι περίπου 2,54 cm και το αριστερό και δεξιό περιθώριο πρέπει να είναι περίπου 3,18 cm. Οι παραπάνω τιμές είναι κατά προσέγγιση.
Το διάστημα μεταξύ των σειρών (διάστιχο) είναι 1,5 γραμμή.
Μεταξύ των παραγράφων μεσολαβεί κενή γραμμή.
Το κείμενο έχει πλήρη στοίχιση αριστερά-δεξιά.
Οι σελίδες φέρουν αρίθμηση κάτω και στο κέντρο.

3. Πίνακες-Διαγράμματα
– Οι πίνακες και τα διαγράμματα έχουν συνεχή αρίθμηση π.χ. Πίνακας 1, Πίνακας 2 και τοποθετούνται στο κύριο σώμα του κειμένου.
– Οι τίτλοι των πινάκων και των διαγραμμάτων γράφονται με μέγεθος χαρακτήρων 10 στο πάνω μέρος του πίνακα ή του διαγράμματος με στοίχιση στο κέντρο. Σε περίπτωση που υπάρχει πηγή, αυτή τοποθετείται κάτω από το εκάστοτε διάγραμμα ή πίνακα με πλήρη στοίχιση (με μέγεθος χαρακτήρων 10).
4. Βιβλιογραφία
Παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών στο τέλος του κειμένου με μέγεθος γραμματοσειράς 12. Πιοσυγκεκριμένα:
4.1 Ξενόγλωσσηβιβλιογραφία
– Papers in Journal
Moller, S., Huber, E., Stephens, J., Bradley, D. and Nielse, F. (2003). “Determinants
of relative poverty in advanced capitalist economies”, American Sociological Review, 68 (1), pp. 22-61.
– Working papers
Hannsgen, G. (2004). “Gibson’s paradox, monetary policy, and the emergence of cycles”, Working Paper 410, The Levy Economics Institute at Bard College, Annandale-on-Hudson.
– Books/Studies
Atkinson, A.B. (1983). The Economics of Inequality, 2nd edition, Oxford: Clarendon Press.
– Papers in edited books
Baker, D., Glyn, A., Howell, D. and Schmitt, J. (2005). “Labor market institutions and
unemployment: A critical assessment of the cross-country evidence”, in Howell, D.
(ed.), Fighting Unemployment: The Limits of Free Market Orthodoxy, Oxford: Oxford University Press.
– Unpublishedwork
Όταν το άρθρο δεν έχει δημοσιευτεί αλλά εμφανίζεται στο διαδίκτυο τοποθετείται το link με το οποίο εμφανίζεται απ’ ευθείας το άρθρο.
Π.χ. Georgiou, G. (2006). “Howwidespreadwaslatetrading in mutualfunds”, http://facultygsb.stanford.edu/zitzewitz
Όταν δεν μπορεί να βρεθεί μέσω internet τότε ακολουθείται το παρακάτω παράδειγμα:
Π.χ. Georgiou, G. (2006). “Howwidespreadwaslatetrading in mutualfunds”,
Unpublished.
4.2 Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
– Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
Παπαδόπουλος, Κ. (2001). «Οι περιβαλλοντικοί φόροι στην Ελλάδα», Περιβάλλον και Οικονομία, 97 (2), σελ. 63-69.
– Εργασίες σε συλλογικούς τόμους
Μητράκος Θ. και Τσακλόγλου, Π. (2003). «Οικονομική ανισότητα και φτώχεια στην Ελλάδα: Δομή και διαχρονικές μεταβολές», στο Βενιέρης, Δ. και Παπαθεοδώρου, Χ. (επιμ.), Οικονομική Ανισότητα και Φτώχεια στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
– Βιβλία/Μελέτες
Πολυζωίδης, Π. (2006). Εθελοντισμός στην κοινωνική προστασία, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
5. Αναφορές της βιβλιογραφίας μέσα στο κείμενο
Για τις αναφορές μέσα στο κείμενο ακολουθείστε τα παρακάτω παραδείγματα:
5.1 Ξενόγλωσσες αναφορές
Bourguignon and Morrisson (2002)
Atkinsonetal. (1983)
Sen (1992, p. 7)
Alcock (1993, pp. 8-9)
5.2 Ελληνόγλωσες αναφορές
Μητράκος και Τσακλόγλου (2003)
Παπαθεοδώρου κ.ά. (2010)
Πετμεζίδου (2004, σελ. 31)
Πολυζωίδης (2006, σελ. 49-50)
Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγουν και άλλες έρευνες (π.χ. Κασιμάτη, 2002, Πετμεζίδου, 2004)
Με εκτίμηση,
Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγραμμάτων 
και η Επιστημονική και η Οργανωτική Επιτροπή του περιοδικού ΣΚΕΨΥ

Για πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας παρακαλούμε ακολουθήστε τους εξής συνδέσμους

psichologia.gr

ppy.aegean.gr

Επιστημονικά Περιοδικά και Άρθρα, Δωρεάν Βιβλία, Προκηρύξεις, Απόψεις, Κριτικές

Σύνδεσμος:

http://bit.ly/3criXWC

Blog: Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΑΠΛΑ

Πατήστε follow για να ενημερώνεστε άμεσα