ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΖΩΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ COACHING ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (50 ΩΡΩΝ)"

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Μηνιαίο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Προπονητική Ζωής, Επιχειρησιακό Coachingκαι διοίκηση επιχειρήσεων/Coaching, Executive Coaching and Management”

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία
Έναρξη μαθημάτων: 01/05/2020
Λήξη μαθημάτων: 31/05/2020
Δίδακτρα: 255 ευρώ, εφάπαξ καταβολή
Εγγραφές έως: 30/04/2020

 1.ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Αν και τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην υγεία και στην πρόνοια, ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά με τα μοντέλα της συμβουλευτικής και της εκπαιδευτικής παρέμβασης, την παροχή υποστήριξης στο σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο και γενικότερα τον εφοδιασμό με ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

2. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με το American Management Association η επιμόρφωση στο coaching επιτυγχάνει:
α) βελτίωση της ατομικής παραγωγικότητας,
β)ανάπτυξη ηγεσίας,
γ) βελτίωση και αύξηση των δεξιοτήτων των εργαζομένων,
δ) βελτίωση της απόδοσης της οργάνωσης,
ε) διαχείριση ειδικών προβλημάτων και
στ) βελτίωση αποτελεσμάτων πρόσληψης.
3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από 7 συνεδρίες. Κάθε συνεδρία περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων. Οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.Οι διδάσκοντες επιλέγονται από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατόπιν αυστηρής επιλογής βάσει των ακαδημαϊκών κριτηρίων και κανονισμών που έχει θεσπίσει.
Περιεχόμενα Προγράμματος
4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Το πρόγραμμα είναι μηνιαίο και πιστώνει 50 διδακτικές ώρες.
4Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
1. Μελέτη πρωτότυπου υλικού 20-30 σελίδων ανά συνεδρία
2. Μελέτη συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού
3. Τελικό τεστ αξιολόγησης 100 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας συνεδρίας)
4Β. ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Το κόστος του σεμιναρίου είναι 255 ευρώ συνολικά τα οποία καταβάλλονται ως εξής:
Εφάπαξ καταβολή: 255 ευρώ πληρωτέα μέχρι 30 Απριλίου 2020
(Η καταβολή του ποσού κατοχυρώνει και την εγγραφή σας)
*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιμορφούμενος δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήμιο.
4Γ. Μονάδες ECVET
Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 50 ωρών πιστώνει 2,5 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet)
5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:

Τίτλος διδακτικής ενότητας Coaching, Executive Coaching and Management
Περιγραφή
Σε μία περίοδο αλλαγών και ανακατατάξεων, τα άτομα καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις οι οποίες εκτός από αυξημένο άγχος, δημιουργούν έντονους προβληματισμούς όπως επίσης, προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις. Η επιμόρφωση σε θέματα coaching, executivecoachingandmanagement καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις νέες ανάγκες που προκύπτουν στις επιχειρήσεις αλλά και στα στελέχη, προσφέροντας μια διαφορετική προσέγγιση για την αντιμετώπισή τους. Στη συγκεκριμένη ενότητα θα εξετασθούν οι εξής θεματικές ενότητες:
 Κουλτούρα επιχειρήσεων
 Εργασιακή ικανοποίηση
 Αξιολόγηση προσωπικού
 Δημιουργώντας τον ηγέτη του αύριο
 Επικοινωνία στο χώρο των επιχειρήσεων
 Σύγχρονες τεχνικές Management
 Το Coaching και η Συμβουλευτική στο χώρο των επιχειρήσεων
Συνεδρίες Ενότητας
Συνεδρία 1
Κουλτούρα επιχειρήσεων
Η κουλτούρα είναι ένα σύστημα κοινών αξιών, στάσεων, αντιλήψεων, κανόνων και στόχων. Οι ορισμοί της κουλτούρας μεταλλάσσονται συνεχώς με βάση το κοινωνικό γίγνεσθαι. Η κουλτούρα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα άλλοτε εκτιμάται ως ανθρωποκεντρική και ατομικιστική και άλλοτε ως ομαδική και ιεραρχική. Οι εργαζόμενοι στην ίδια επιχείρηση αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο έννοιες, όπως η «ηγεσία», ο «συνδικαλισμός», η «στρατηγική», με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη διασπορά στις εκτιμήσεις τους. Στη συγκεκριμένη ενότητα:
 Θα πραγματοποιηθεί εννοιολογικός προσδιορισμός της επιχειρησιακής κουλτούρας
 Θα αναλυθούν οι τύποι κουλτούρας των επιχειρήσεων
 Θα αναλυθεί ειδικότερα η κουλτούρα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα
 Θα διερευνηθεί το είδος της κουλτούρας που διέπει τις επιχειρήσεις και πως αυτή επιδρά στην επίλυση των συγκρούσεων και την αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης
Συνεδρία 2
Εργασιακή ικανοποίηση
Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις θεωρίες των κινήτρων, της εφαρμογής τους στον εργασιακό χώρο και αποτελεί την πιο μελετημένη μεταβλητή στο εργασιακό γίγνεσθαι. Η κουλτούρα τόσο της επιχείρησης όσο και του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο υπάγεται παίζει καταλυτικό ρόλο στη μελλοντική προσαρμογή των εργαζομένων. Είναι δεδομένο ότι η ελληνική νοοτροπία είναι βασισμένη περισσότερο στα άτυπα κοινωνικά δίκτυα και στις προσωπικές σχέσεις, γι’ αυτό και η κουλτούρα των επιχειρήσεων πρέπει να εναρμονιστεί με αυτή την κυρίαρχη αντίληψη. Στη συγκεκριμένη ενότητα:
 Θα αναφερθούν θεωρίες για τα κίνητρα της εργασίας
 Παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της εργασιακής ικανοποίησης
 Θα δοθεί ερωτηματολόγιο διερεύνησης της εργασιακής ικανοποίησης στις επιχειρήσεις
Συνεδρία 3
Αξιολόγηση προσωπικού
Η έννοια της αξιολόγησης των εργαζομένων, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα που κατά καιρούς έχει προκαλέσει διαφωνίες και συγκρούσεις μεταξύ εργοδοτών και υπαλλήλων. Η άποψη μας κλίνει υπέρ της καθολικής εφαρμογής της σε όλους τους τομείς εφόσον, όμως, πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, χωρίς τις οποίες η έννοια της αξιολόγησης στρεβλώνεται. Στη συγκεκριμένη ενότητα θα αναφερθούν:
 Προϋποθέσεις για την αξιολόγηση του προσωπικού
 Αξιολόγηση προσωπικού η περίπτωση της ελληνικής κοινωνίας
 Αξιολόγηση προσωπικού στη σημερινή κοινωνία
 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της αξιολόγησης
Συνεδρία 4 Δημιουργώντας τον ηγέτη του αύριο
Το θέμα της ηγεσίας είναι ένα σημαντικό ζήτημα σε μια εποχή που η παγκόσμια οικονομική κρίση και ιδιαίτερα η κρίση που επικρατεί στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, επιβάλει ραγδαίες αλλαγές στους σύγχρονους οργανισμούς. Επιπλέον, η έννοια της ηγεσίας σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια αντικείμενο μελέτης επιστημών όπως η κοινωνιολογία, η ψυχολογία και το management. Η ηγεσία σε εργασιακό επίπεδο μπορεί να ορισθεί ως η διαδικασία επηρεασμού μιας ομάδας ατόμων από ένα άτομο έτσι ώστε οι εργαζόμενοι με προθυμία και ενδιαφέρον να υλοποιήσουν στόχους του Οργανισμού. Στη συγκεκριμένη ενότητα θα αναφερθούν:
 Ορισμοί για την έννοια της ηγεσίας
 Χαρακτηριστικά ηγέτη
 Ηγετική συμπεριφορά
 Προετοιμάζοντας τους ηγέτες του αύριο
Συνεδρία 5 Επικοινωνία στο χώρο των επιχειρήσεων
«Επικοινωνία» είναι η μεταβίβαση μηνυμάτων, ιδεών, τάσεων και συναισθημάτων (άμεσων ή έμμεσων) για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Η επικοινωνία είναι μία έννοια με πολλές διαστάσεις. Θεωρείται μεγάλης σημασίας για την ανθρώπινη ύπαρξη γιατί μπορεί να αποτελεί κινητήρια δύναμη και πηγή ζωής για τον άνθρωπο, ενώ, αντίθετα, η έλλειψη επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει τα άτομα στα όρια της κοινωνικής απομόνωσης. Όποια, όμως, μορφή και να έχει η επικοινωνία, προφορική ή γραπτή, είτε αφορά σε μεμονωμένα άτομα είτε σε ομάδες με σκοπό την ενημέρωση και την πληροφόρηση του κοινού, είτε στη διαμόρφωση συμπεριφορών, κάθε φορά ακολουθεί μία συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία απαιτεί κάποιες προϋποθέσεις. Στη συγκεκριμένη ενότητα θα αναφερθούν:
 Στάδια επικοινωνίας
 Περιπτώσεις που προάγουν ή παρακωλύουν την επικοινωνία
 Η επικοινωνία και η χρησιμότητά της στην επιχείρηση
 Συγκρούσεις στο χώρο εργασίας και οι συνέπειες στο εργασιακό κλίμα
Συνεδρία 6 Σύγχρονες τεχνικές Management
Το management είναι ένας όρος που δημιουργείται από τη στιγμή που τα άτομα καταρτίζουν κοινωνικές ομάδες, είναι η επίτευξη στόχων που τίθενται από την Ηγεσία και λειτουργεί συμπληρωματικά με αυτή. Ο manager είναι εκείνος, ο οποίος ορίζεται από την διοίκηση και χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη δύναμη, δίνει οδηγίες και εντολές. Η σημασία του management για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης είναι ζωτικής σημασίας. Στη συγκεκριμένη ενότητα θα αναφερθούν:
 Ορισμός και σημασία του management
 Λειτουργίες management
 Ο ρόλος του manager στη διοίκηση των επιχειρήσεων
 Σύγχρονες τεχνικές management
Συνεδρία 7 Το Coaching και η Συμβουλευτική στο χώρο των επιχειρήσεων
Το coaching είναι μία ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη για τους εργαζόμενους, η οποία έχει περιγραφεί σε έρευνες και ως ‘δώρο’ της εταιρείας προς το συμμετέχοντα. Τα στελέχη που μπορούν να ωφεληθούν από το coaching είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Executive Board) ή/και της Ηγετικής Ομάδας (Senior Management Team) της εταιρίας, καινούργιες προαγωγές με αυξημένες αρμοδιότητες (Leadership & Management) και όσοι έχουν διάθεση και φιλοδοξίες. Σίγουρα δεν είναι επιδιόρθωση (χαρακτήρα και προσωπικών χαρακτηριστικών) αλλά είναι ένα είδος βελτίωσης (συμπεριφορών κυρίως). Μερικά από τα πλέον συνήθη θέματα εφαρμογής του coaching είναι τα ακόλουθα:
 Η αύξηση της απόδοσης που θεωρείται κρίσιμη πλέον ακόμη και για τη βιωσιμότητα όχι μόνο των εταιρειών, αλλά και των ατόμων
 Η διαχείριση του στρες
 Η διαχείριση κρίσεων
 Η διαχείριση «δύσκολων» συμπεριφορών και
 Η ενίσχυση των διαπραγματευτικών ικανοτήτων ενός στελέχους ή ακόμη και η καθοδήγηση για την επίτευξη στόχων κ.ά.
6. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή, οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή διδάκτρων.
Τα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

7. ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. Σε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 1 έως 3 μήνες από την περάτωση των σπουδών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την υποβολή της αίτησης παραιτείστε από κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.
2. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα e-mail που είναι διαθέσιμα είναι τα ακόλουθα ppy@aegean.gr,grafeioppy@aegean.gr και grammateiappy@aegean.gr Για να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματά σας θα πρέπει απαραιτήτως στο θέμα να αναγράφονται τα εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και o μοναδικός αλγόριθμος επιμορφούμενου (πχ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ειδική Αγωγή, 1011003202009032021). Οποιοδήποτε e-mail χωρίς αυτό το θέμα θα αγνοείται.
3. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων, την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές Πιστωτικές Μονάδες (Ecvet) και ο χρόνος αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών και οικονομικών ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 1 έως 3 μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος.
5. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της προκήρυξης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι κατ´ ουδένα τρόπο δεσμευτική για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.
8. Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των κανόνων καλής συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί να αποκλείσει τον επιμορφούμενο από τα Προγράμματα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή οποιασδήποτε βεβαίωσης.
9. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το πρόγραμμα χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων.
10. Το Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιμορφούμενοι στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστημίου προστατεύεται από copyright και η με οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής του έχει νομικές κυρώσεις.
11. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να αναρτώνται υπό μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες ομάδες δικτύωσης. Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Τα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.
12. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αδυναμία των επιμορφούμενων να κατανοούν τις μεθόδους διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να επηρεάσουν την ποιότητα των προγραμμάτων. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.
13. Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις των προγραμμάτων, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα Προγράμματα χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή βεβαίωσης.
14. Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας είναι πρόθυμα να επιλύσουν κάθε πρόβλημα, που φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, αρκεί
α. Να μη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας
β. Να απευθύνονται εγγράφως και με ακριβή τρόπο στη γραμματεία των Προγραμμάτων
Στοιχεία επικοινωνίας
Ονοματεπώνυμο Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
Ευστράτιος Παπάνης
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγραμμάτων
Κεντρική Γραμματεία (Μυτιλήνη) 2251036520, 2251036580
Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00
Email:
ppy@aegean.gr
grafeioppy@aegean.gr
grammateiappy@aegean.gr
8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας:
ΠΡΟΣΟXH Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΠΟΡΕI ΝΑ ΓIΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚA ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚH Ή ΠΙΣΤΩΤΙΚH ΚΑΡΤΑ.
ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙHΣΕΤΕ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚA ΣΤΟΙΧΕIΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ (ΚΑΡΤΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟΝ) ΠΑΡΑΚΑΛΟYΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝHΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑ ΣΤΟ 2251036580 ΚΑΙ 2251036520 ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕIΑ
Βήμα 1ο
Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση
https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=338

Οδηγίες:
Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω πεδία.
Στην επιλογή “συμμετοχή ως” επιλέγετε το ποσό που θα καταθέσετε.
Στο πεδίο “Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συμμετέχοντα” αναγράψτε το ΑΦΜ σας

01 EG
2
trito

Βήμα 2ο
• Στο πεδίο 1 επιλέγετε τον τύπο παραστατικού που επιθυμείτε να λάβετε (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο)
• Το πεδίο 2 ‘Τρόπος πληρωμής” επιλέγετε Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα
• Το πεδίο “Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου” το αφήνετε κενό. Για να προχωρήσετε στην πληρωμή θα πρέπει να πατήσετε εγγραφή.
• Στη συνέχεια πατήστε Proceed για να μεταφερθείτε στο e-commerce της AlphaBank.
Συμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας σας και έπειτα πατήστε πληρωμή

3