Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου καλούν όσους επιθυμούν να παρουσιάσουν επιστημονική εργασία, να αποστείλουν περίληψη της εργασίας τους, με θέμα: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» στη γραμματεία του συνεδρίου με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ppy@aegean.gr, μέχρι τις 10/06/2020. Η υποβολή του άρθρου θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και με την επισύναψη ενός σύντομου βιογραφικού των συγγραφέων ή του συγγραφέα (μια παράγραφος)

Μπορείτε να υποβάλετε περίληψη για ερευνητική εργασία, βιβλιογραφική ανασκόπηση, μελέτη περίπτωσης (case study), δόκιμες πρακτικές και εργαλεία.

Η περίληψη πρέπει να έχει έκταση 100-150 περίπου λέξεων στα ελληνικά και στα αγγλικά (μέγεθος χαρακτήρων 12, πεζά γράμματα με πλήρη στοίχιση) και να περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων, την ιδιότητα τους και λέξεις κλειδιά στα ελληνικά και στα αγγλικά. Πρέπει να περιλαμβάνει τον σκοπό της εργασίας, τους στόχους της μελέτης, τη μεθοδολογία, τη στατιστική ανάλυση, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Οι μη ερευνητικές εργασίες θα πρέπει να τεκμηριώνουν τον τρόπο με τον οποίο προάγουν την επιστήμη.

Υποβολή πλήρους εισήγησης

Οι υποβολές των πλήρων κειμένων θα πρέπει να έχουν κατατεθεί έως τις 01/09/2020 και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Ο χρόνος της εισήγησης έχει οριστεί από την Επιτροπή στα 15 λεπτά, συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της ενδεχόμενης αλλαγής της τελικής διάρκειας, για την αρτιότερη δομή του επιστημονικού προγράμματος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Είναι πολύ σημαντικόνα μην παραλείψετε να :

  • Συμπληρώσετε τον τίτλο της εργασίας1
  • Αναγράψετε όλους τους συγγραφείς της εργασίας και να υπογραμμίσετε τον ομιλητή2
  • Αναγράψετε τις λέξεις κλειδιά
  • Σημειώσετε τη θεματική ενότητα, στην οποία εντάσσεται η εργασία σας σύμφωνα με τη θεματολογία του συνεδρίου
  1. Ο τίτλος της εργασίας πρέπει να είναι λιτός (Να αποφεύγονται μακρόσυρτοι τίτλοι και να υπάρχει αντιστοιχία με το περιεχόμενο του κειμένου. Συνήθως στον τίτλο περιλαμβάνονται μόνο οι υπό εξέταση μεταβλητές) Πχ Η επίδραση του φύλου των μαθητών στη γλωσσική νοημοσύνη.

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ (με κεφαλαία Times New Roman, μέγεθος χαρακτήρων 14, σε έντονη γραφή)

  • Μη γράφετε θέση εργασίας, ταχυδρομικές διευθύνεις, κ.τ.ό. Συντομευμένο το ακαδημαϊκό id σας, π.χ. M.Sc. ή Μ.Ed. ή Μ.Δ.Ε., Υποψ. Διδάκτορας, Διδάκτορας, Dr, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής.

Μέγιστος αριθμός σελίδων

Το κείμενο του άρθρου δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 10 σελίδες Α4, δηλαδή 4000 λέξεις, συμπεριλαμβανόμενης της βιβλιογραφίας σε αυτές τις 10 σελίδες.

To είδος του επισυναπτόμενου αρχείου θα πρέπει να είναι MS Word (.doc).

Μορφοποίηση κειμένου

Τα κείμενα πρέπει να γραφούν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένων, στα ελληνικά. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν πεζά γράμματα Times New Roman, μέγεθος χαρακτήρων 12, 1,5 διάστιχο και πλήρη στοίχιση.

Υποσημειώσεις: στο τέλος της κάθε σελίδας, με ενιαία αρίθμηση για όλο το κείμενο (χρήση του αυτόματου συστήματος του επεξεργαστή κειμένου).

Η αρίθμηση των ενοτήτων γίνεται με χαρακτήρες (π.χ. 1., 2. κτλ) ενώ οι υποενότητες γράφονται με 1.1, 1.2 κτλ.

✓ Ενότητες: μέγεθος χαρακτήρων 14, πεζοί χαρακτήρες, Bold

✓Υποενότητες: μέγεθος χαρακτήρων 12 πεζοί χαρακτήρες, Bold

Στην περίπτωση που υπάρχουν μαθηματικοί τύποι στο κείμενο ακολουθείται συνεχής αρίθμηση (1), (2) κτλ. στο δεξί μέρος των τύπων (προτείνεται η χρήση του mathtype).

Έμφαση εντός του κειμένου μπορεί να δίνεται με τη χρήση italics. Τονισμένες λέξεις (Bold) μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο στους τίτλους των κεφαλαίων.

Τα περιθώρια κάθε σελίδας πρέπει να είναι τα συνήθη ενός λογισμικού επεξεργασίας κειμένων, δηλαδή το επάνω και το κάτω περιθώριο της σελίδας μεγέθους Α4 πρέπει να είναι περίπου 2,54 cm και το αριστερό και δεξιό περιθώριο πρέπει να είναι περίπου 3,18 cm. Οι παραπάνω τιμές είναι κατά προσέγγιση.

Το διάστημα μεταξύ των σειρών (διάστιχο) είναι 1,5 γραμμή.

Μεταξύ των παραγράφων μεσολαβεί κενή γραμμή.

Το κείμενο έχει πλήρη στοίχιση αριστερά-δεξιά.

Οι σελίδες φέρουν αρίθμηση κάτω και στο κέντρο.

3. Πίνακες-Διαγράμματα

– Οι πίνακες και τα διαγράμματα έχουν συνεχή αρίθμηση π.χ. Πίνακας 1, Πίνακας 2 και τοποθετούνται στο κύριο σώμα του κειμένου.

– Οι τίτλοι των πινάκων και των διαγραμμάτων γράφονται με μέγεθος χαρακτήρων 10 στο πάνω μέρος του πίνακα ή του διαγράμματος με στοίχιση στο κέντρο. Σε περίπτωση που υπάρχει πηγή, αυτή τοποθετείται κάτω από το εκάστοτε διάγραμμα ή πίνακα με πλήρη στοίχιση (με μέγεθος χαρακτήρων 10).

4. Βιβλιογραφία

Παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών στο τέλος του κειμένου με μέγεθος γραμματοσειράς 12.

Πιο συγκεκριμένα:

4.1 Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

– Papers in Journal

Moller, S., Huber, E., Stephens, J., Bradley, D. and Nielse, F. (2003). “Determinants

of relative poverty in advanced capitalist economies”, American Sociological Review, 68 (1), pp. 22-61.

– Working papers

Hannsgen, G. (2004). “Gibson’s paradox, monetary policy, and the emergence of cycles”, Working Paper 410, The Levy Economics Institute at Bard College, Annandale-on-Hudson.

– Books/Studies

Atkinson, A.B. (1983). The Economics of Inequality, 2nd edition, Oxford: Clarendon Press.

– Papers in edited books

Baker, D., Glyn, A., Howell, D. and Schmitt, J. (2005). “Labor market institutions and unemployment: A critical assessment of the cross-country evidence”, in Howell, D.

(ed.), Fighting Unemployment: The Limits of Free Market Orthodoxy, Oxford: Oxford University Press.

– Unpublished work

Όταν το άρθρο δεν έχει δημοσιευτεί αλλά εμφανίζεται στο διαδίκτυο τοποθετείται το link με το οποίο εμφανίζεται απ’ ευθείας το άρθρο.

Π.χ. Georgiou, G. (2006). “How widespread was late trading in mutual funds”, http://facultygsb.stanford.edu/zitzewitz

Όταν δεν μπορεί να βρεθεί μέσω internet τότε ακολουθείται το παρακάτω παράδειγμα:

Π.χ. Georgiou, G. (2006). “How widespread was late trading in mutual funds”,

Unpublished.

4.2 Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

– Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

Παπαδόπουλος, Κ. (2001). «Οι περιβαλλοντικοί φόροι στην Ελλάδα», Περιβάλλον και Οικονομία, 97 (2), σελ. 63-69.

– Εργασίες σε συλλογικούς τόμους

Μητράκος Θ. και Τσακλόγλου, Π. (2003). «Οικονομική ανισότητα και φτώχεια στην Ελλάδα: Δομή και διαχρονικές μεταβολές», στο Βενιέρης, Δ. και Παπαθεοδώρου, Χ. (επιμ.), Οικονομική Ανισότητα και Φτώχεια στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

– Βιβλία/Μελέτες

Πολυζωίδης, Π. (2006). Εθελοντισμός στην κοινωνική προστασία, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

5. Αναφορές της βιβλιογραφίας μέσα στο κείμενο

Για τις αναφορές μέσα στο κείμενο ακολουθείστε τα παρακάτω παραδείγματα:

5.1 Ξενόγλωσσες αναφορές

Bourguignon and Morrisson (2002)

Atkinsonetal. (1983)

Sen (1992, p. 7)

Alcock (1993, pp. 8-9)

5.2 Ελληνόγλωσσες αναφορές

Μητράκος και Τσακλόγλου (2003)

Παπαθεοδώρου κ.ά. (2010)

Πετμεζίδου (2004, σελ. 31)

Πολυζωίδης (2006, σελ. 49-50)

Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγουν και άλλες έρευνες (π.χ. Κασιμάτη, 2002, Πετμεζίδου, 2004)