Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μυτιλήνη, 81100
Λόφος Πανεπιστημίου
22510-36520 -36580 – 45006, ppy@aegean.gr

Επιστημονικά Υπεύθυνος των Προγραμμάτων Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου: Ευστράτιος Παπάνης

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ppy-director@aegean.gr