Ευστράτιος Παπάνης, Αγνή Βίκη, Έλενα Πρασσά

Τα χαρακτηριστικά του συμβούλου τον 21ο αιώνα
Οι προσδιορισμοί του συμβούλου μέχρι σήμερα

Θα περίμενε ίσως κανείς να ακούσει να τονίζονται εμφαντικά οι όροι επικοινωνία, δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης, ευελιξία, συναισθηματική νοημοσύνη, συναντίληψη, οργανωτικότητα, κίνητρα, δημιουργικότητα, αυτογνωσία, οριοθέτηση, εμπιστευτικότητα, υπομονή, άνευ όρων αποδοχή, παρατηρητικότητα, γνώση των κανόνων, υψηλές ηθικές αξίες,ισορροπημένη προσωπικότητα, ανεκτικότητα κ.λπ. σε μια συζήτηση για τα χαρακτηριστικά του καλού συμβούλου. Και πραγματικά αυτές οι έννοιες αναδείχθηκαν ως οι πιο καίριες στη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και στην καθημερινή συμβουλευτική πρακτική.
Λιγότερο συχνά αλλά εξίσου επιτακτικά σχετικά με τα προσόντα των συμβούλων, στρέφεται η συζήτηση γύρω από την αναγκαιότητα περί κατάρτισης στην κοινωνική έρευνα, στην εξειδίκευση τους στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση εμπειρικών δεδομένων, στην επιστημονική προσπέλαση περιστατικών και περιπτώσεων, στις ψυχολογικές προσεγγίσεις για την τροποποίηση της συμπεριφοράς, στον πειραματικό έλεγχο των υποθέσεων, στη συστηματοποίηση των ευρημάτων, στη θέσπιση καθολικών και αναλυτικών δεοντολογικών κανόνων και στην παρουσίασή τους σε διεθνή συνέδρια.
Η Συμβουλευτική της νέας εποχής δεν φοβάται τον έλεγχο των μεθόδων της και την αντιπαραβολή των πορισμάτων της με άλλες επιστήμες.
Αντίθετα, επιδιώκει τη θωράκιση των προσεγγίσεων της με ατράνταχτα και αξιόπιστα επιχειρήματα.
Παρά τη σπουδαιότητα των παραπάνω χαρακτηριστικών ο περιορισμός σε αυτά θα σήμαινε ότι η καλλιέργεια τούτων των γνωρισμάτων προσωπικότητας σε συνδυασμό με τη γνώση των τεχνικών συνέντευξης,την ευχέρεια επίλυσης κρίσεων και προβλημάτων, την κατοχή των σύγχρονων ψυχολογικών μοντέλων, την κριτική προσπέλαση των μεθόδων παρέμβασης και αξιολόγησης, την τήρηση της δεοντολογίας και την πρακτική εξάσκηση σε συνεδρίες θα αρκούσαν, για να περιγράψουν και να περικλείσουν το έργο της συμβουλευτικής.

ISBN e-book (pdf): 978-960-08-0915-2
ISBN e-book (epub): 978-960-08-0920-6

Παραγωγή:
Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, έτος ιδρύσεως 1891
Κεντρική διάθεση: Σόλωνος 116, 106 81 Αθήνα
Τ: 210 3833434, F: 210 3832294
E: contact@isideris.gr, S: http://www.isideris.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ