Αικατερίνη Κόκκινου • Ευστράτιος Παπάνης • Γεώργιος Μ. Κορρές • Αγνή Βίκη

Στην σύγχρονη πραγματικότητα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, η οργάνωση, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός αποτελούν πρωταρχικής σημασίας λειτουργία, που θεωρείται απαραίτητη για την αναπτυξιακή διαδικασία.

Οι οικονομικές μονάδες είναι δραστήριοι και ενεργητικοί κοινωνικοί και οικονομικοί σχηματισμοί που σαν στόχο τους έχουν την παραγωγή οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών, με σκοπό την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Τα οικονομικά αγαθά και υπηρεσίες πρέπει να είναι αποτέλεσμα συλλογικών και συνεργατικών ενεργειών. Από τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης της οικονομικής μονάδας είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και ο προγραμματισμός: Σχεδιασμός (είτε προγραμματισμός) είναι η διαδικασία με την οποία προγραμματίζονται, αποφασίζονται και δρομολογούνται διάφορες ενέργειες για την επίτευξη των σκοπών που θέτει μια οικονομική μονάδα, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα και επιλέγοντας την άριστη εναλλακτική λύση. Προγραμματισμός σημαίνει προβλέπω ποιες θα είναι οι μελλοντικές επιχειρηματικές συνθήκες μέσα στις οποίες θα επιδιώξει η επιχειρηματική μονάδα να αναπτύξει τη δραστηριότητα της (Λιαρμακόπουλου, 1981). Ο προγραμματισμός μπορεί να αναφέρεται και να αφορά ενέργειες πού σχετίζονται με την οργανωτική δραστηριότητα (είτε και οικονομική διαχείριση) μιας οικονομικής (είτε οργανωτικής) μονάδας και την αξιοποίηση συγκεκριμένων πόρων (ανθρωπίνων είτε χρηματικών-κεφαλαίων). Περαιτέρω, επίσης προγραμματισμός μπορεί να αναφέρεται σε θέματα πού σχετίζονται με την οργάνωση και την επίτευξη κάποιων συγκεκριμένων στόχων, είτε ακόμη σε θέματα πού σχετίζονται με το κοινωνικούς σκοπούς και το κοινωνικό όφελος.

Η κατανόηση λοιπόν της λειτουργίας, του σχεδιασμού, της οργάνωσης και του προγραμματισμού των διαφόρων οικονομικών μονάδων και των παραγόντων θα βοηθήσει σημαντικά τον αναγνώστη ώστε να μπορέσει να εξηγήσει και να αναλύσει πολλά από τα σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα και περαιτέρω να κατανοήσει ευκολότερα τα αποτελέσματα και τις κοινωνικό-οικονομικές επιδράσεις πού οι οικονομικές μονάδες ασκούν στο θεσμικό και κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον και επίσης στην κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη.

Η αξιοποίηση των βασικών παραγωγικών συντελεστών και η ανάπτυξη των δια-κλαδικών ροών μεταξύ των διαφορετικών κλάδων τροφοδοτεί την αλυσίδα της οικονομικής ανάπτυξης με άμεσες επιπτώσεις τόσο στην οικονομική, όσο και την κοινωνική ανάπτυξη (Μακράκης, 1988)

ISBN e-book (pdf): 978-960-08-0917-6
ISBN e-book (epub): 978-960-08-0922-0

Παραγωγή:
Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, έτος ιδρύσεως 1891
Κεντρική διάθεση: Σόλωνος 116, 106 81 Αθήνα
Τ: 210 3833434, F: 210 3832294
E: contact@isideris.gr, S: http://www.isideris.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ